Бухучет

Тести з відповідями: Характеристика управлінського обліку, характерні риси, функції, принципи, підходи до організації.

1 рівень

1. Вибрати найточніше визначення сутності управлінського обліку:

1. Інформаційна система підприємства.

2. Інтегрована система підтримки управлінських рішень.

3. Відособлена система, яка пристосована до інформаційних потреб менеджерів.

4. Підготовка інформації за центрами відповідальності, рівнями управління з метою планування, аналізу та оцінки забезпечення зворотного зв'язку.

2. Обсяг реалізації - це:

1. Собівартість реалізованої продукції і прибуток.

2. Собівартість випущеної продукції і прибуток.

3. Виручка, дохід від реалізації.

4. Товарооборот.

3. Виявити серед зазначених змішані витрати?

1. Оплачені матеріали, придбані для виробничих цілей.

2. Заробітна плата робітникам і спеціалістам, оплачувана відрядно.

3. Плата за телефон.

4. Орендна плата.

4. Вибрати неправильну відповідь:

1. У системі управлінського обліку створюється економічна інформація.

2. У системі управлінського обліку створюється інформація про кількісні та якісні показники діяльності.

3. У системі управлінського обліку створюється інформація про кількісні та якісні, фінансові та не фінансові показники діяльності.

4. У системі управлінського обліку створюється інформація для підготовки Звіту про фінансові результати (ф.2).

5. Постійні витрати - це:

1. Витрати, які залишаються незмінними у разі зміни обсягу діяльності.

2. Витрати, що залишаються незмінними у разі зміни фактору виробництва.

3. Дискретні витрати.

4. Витрати, які протягом року мають один розмір.

6. Вибрати правдиве судження:

1. Змінні та постійні витрати характеризують вид бізнесу.

2. Змінні та постійні витрати - це синоніми.

3. Змінні та постійні витрати відрізняються характером реагування на зміну обсягів діяльності.

4. Змінні та постійні витрати - це витрати діяльності.

7. Центр відповідальності - це:

1. Структурний підрозділ підприємства.

2. Структурний підрозділ підприємства на чолі з менеджером, відповідальним за витрати.

3. Підрозділ підприємства, керівнику якого делеговано право впливати на певні показники діяльності.

4. Матеріально відповідальна особа.

8. Принципами управлінського обліку є такі:

1. Наочність, науковість, системність, відповідальність, адаптив-ність.

2. Цілісність, всебічність, обізнаність, релевантність, ефективність.

3. Методологічний плюралізм, стратегічна орієнтація, «різна собівартість для різних цілей».

4. Методологічний плюралізм, оригінальність, орієнтація на потреби різних користувачів, конфіденційність.

2 рівень

1. Доповнити перелік витрат, розуміння яких необхідне для оцінки запасів випущеної готової продукції:

вичерпані, витрати на продукцію …….

Відповідь - (Основні, виробничі накладні, прямі та непрямі)

2 тест. Доповнити перелік адміністративних витрат:

витрати на відрядження керівника підприємства

Відповідь - 3аП(С)Б0 16.

3. На яких витратах повинен зосередити увагу менеджер при аналізі можливих варіантів дій?

1. Релевантних.

2. Дійсних.

3. Можливих.

4. Фактичних.

4. При позамовному методі калькулювання загальновиробничі витрати є:

1. Непрямими так, необхідними - так. ні,

2. Непрямими необхідними - ні. так,

3. Непрямими необхідними - ні. Ні,

4. Непрямими необхідними - так.

5. Як впливають витрати від браку на виробництві, який відбувся з суб'єктивних причин, на виробничу собівартість?

1. Збільшують її.

2. Збільшують вартість незавершеного виробництва.

3. Зменшують її.

4. Зменшують створений резерв.

6. Функція витрат - це:

1. Математичний опис взаємозв'язку між витратами та факторами, які на них впливають.

2. Опис взаємозв'язку витрат, обсягів та прибутку.

3. Діяльність, що впливає на витрати.

4. Поведінка витрат.

7. Сума, сплачена за матеріали, становить 15000 грн. За навантаження, розвантаження нарахована заробітна плата і відповідні відрахування на соціальні потреби: робітникам основного виробництва - 25000, робітникам неспискового складу - 5000. Нарахована комісійна винагорода посередникам за організацію закупівель - 100. Нарахована амортизація по автомобілях, які використовувались для доставки сировини - 50. Первісна вартість закуплених матеріалів складає (грн):

1. 25150.

2. 20100.

3. 30100.

4. 45100.

8. На підставі наведених показників визначити собівартість виробленої продукції:

1) виручка - 180000 грн,

2) запаси готової продукції на початок - 24000 грн, на кінець - 33000 грн;

3) запаси незавершеного виробництва на початок - 20000 грн,

4) запаси незавершеного виробництва на кінець - 2000 грн,

5) валовий прибуток - 70500 грн,

6) витрати на продукцію - 100500 грн.

Собівартість дорівнює:

1. 100500;

2. 120500;

3. 118500;

4. 20000.

9. Згрупувати витрати на змінні та постійні:

прямі матеріальні витрати (1000), пряма заробітна плата (1500), заробітна плата апарату управління (1200), силова електроенергія (2000), опалення приміщень (500), заробітна плата майстра цеху (800).

Відповідь - Змінні: прямі матеріальні витрати, пряма заробітна плата, силова електроенергія. £ = 4500 грн.

Постійні: заробітна плата апарату управління, опалення приміщень, заробітна плата майстра цеху. Е = 2500 грн.

10. Залежно від мети калькулювання застосовують такі види калькуляцій:

1. планова, нормативна;

2. фактична;

3. планова, нормативна, фактична;

4. планова, нормативна, прогнозна.

11. Рахунок 23 «Виробництво» використовується для накопичення витрат та... (продовжити речення).

Відповідь - та калькулювання собівартості виробленої продукції.

тест 12. Аналітичний облік витрат на виробничого підприємства може бути організований за... (продовжити речення).

Відповідь - центрами відповідальності, окремими структурними підрозділами, видами продукції, статтями калькуляції, каналами збуту тощо.

З рівень

1. Підприємство виготовило готової продукції 5500 одиниць, з неї: стандартної - 5000; нестандартної - 500, з неї нормативний брак -200, ненормативний брак - 300. Загальна сума витрат на виробництво становить 99000 грн. На яку суму необхідно дебетувати рахунок «Готова продукція»?

1. 100000;

2. 95300;

3. 93600;

4. 93200.

2. Показники діяльності підприємства «Лтава» такі:

ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ: основні матеріали - на початок періоду 18000, на кінець періоду 15000; незавершене виробництво - на початок періоду 9000, на кінець періоду 6000; готова продукція - на початок періоду 27000, на кінець періоду 36000.

ІНШІ ПОКАЗНИКИ: закупка матеріалів -42000; витрати на оплату праці робітників - 30000; норма трудовит-рат на годину - 1; ставка розподілу загальновиробничих витрат (на годину праці) - 2.

Яку суму складає собівартість випущеної продукції?

Відповідь - 138000.

3. Фірма «Майстер» виконувала у березні три замовлення. Незавершеного виробництва на початок місяця не було. Протягом, місяця замовлення 15, та 17 були завершені. Продукцію виготовлену на замовлення 15 було відвантажено.

ВИТРАТИ:

1) Матеріали: замовлення №15 - 830, замовлення №16 - 1020, замовлення №17 - 610;

2) Основна зарплата: замовлення №15 - 490, замовлення №16 - 560, замовлення №17 - 710;

3) Загальновиробничі витрати: замовлення №15 - 735, замовлення №16 - 840, замовлення №17 - 1050.

Вартість готової продукції та незавершеного виробництва на кінець місяця оцінено так:

1. -6835 та 2055;

2. 6835 та 2420;

3. 4415 та 2055;

4. 4425 та 2420.

4. Обґрунтувати мету групування витрат на контрольовані та неконтрольовані.

Відповідь - Організація обліку відповідальності.

5. Обґрунтувати мету групування витрат на релевантні та нерелевантні

Відповідь - Підготовка лише корисної інформації

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить