Бухучет

Тести Облік і аудит. З дисципліни «Звітність підприємств»

Тести до поточного модульного контролю.

1. Порядок складання фінансової звітності визначається:

а) безпосередньо М(С)БО;

б) безпосередньо П (С)БО 1;

в) безпосередньо П(С)БО 25;

г) безпосередньо Конституцією України.

2. До якого (за періодичністю) звіту додаються примітки до фінансової звітності:

а) декадного;

б) місячного;

в) квартального;

г) річного.

3. Хто встановлює порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності:

а) національний банк України;

б) міністерство фінансів України;

в) міністерство фінансів по узгодженню з Державним комітетом зі статистики;

г) кабінет міністрів України.

4. У склад фінансової звітності не включається:

а) баланс;

б) звіт про кредиторську та дебіторську заборгованість;

в) звіт про фінансові результати;

г) звіт про рух грошових коштів.

5. Консолідована фінансова звітність складається:

а) міністерствами та відомствами;

б) підприємствами, які мають дочірні підприємства;

в) акціонерними товариствами;

г) підприємствами всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

7. Якого принципу підготовки фінансової звітності притримується ВАТ, розкриваючи в примітках до фінансової звітності події після дати балансу:

а) історичної (фактичної) собівартості;

б) нарахування і відповідності;

в) періодичності;

г) повного висвітлення.

8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку визначають тільки:

а) форми звітності;

б) ціль, склад і принципи підготовки звітності;

в) ціль, склад і форми звітності;

г) ціль, склад та інструкцію по складанню звітності.

9. Основна економічна характеристика балансу:

а) А = П;

б) А = З + ВК;

в) А = З;

г) А = З – ВК,

де А – актив, П – пасив, З – зобов’язання, ВК – власний капітал.

тест 10. Що собою являють узагальнені, згруповані за економічним змістом і відображені в грошовій оцінці засоби господарства за їх видами і джерелами на визначену дату:

а) калькуляцію;

б) рахунки і подвійний запис;

в) бухгалтерський баланс;

г) документацію.

11. Яке значення має баланс на підприємстві:

а) дозволяє здійснювати контроль тільки за станом господарських засобів;

б) дозволяє здійснювати контроль за станом і використанням господарських засобів;

в) дозволяє здійснювати контроль тільки за використанням господарських засобів;

г)дозволяє здійснювати контроль за витратами підприємства.

12. Укажіть дату, на яку складається бухгалтерський баланс:

а) на 15 – те число місяця (кварталу);

б) на будь-яке число з вказівкою вищестоящої організації;

в) на 1-ше число місяця (кварталу);

г) на 30-те (31-ше) число місяця (кварталу).

13. Що характеризує ліва частина балансу:

а) джерела засобів господарства;

б) необоротні та оборотні активи;

в) господарські засоби і їхні джерела;

г) зобов’язання підприємства.

14. Що розміщається в правій частині балансу:

а) господарські засоби і їхні джерела;

б) необоротні та оборотні активи;

в) власний капітал;

г) власний капітал та зобов’язання.

15. Що характеризує актив балансу:

а) склад і розміщення господарських засобів;

б) джерела формування господарських засобів;

в) цільове призначення господарських засобів;

г) джерела формування і цільове призначення господарських засобів.

16. Яка з перерахованих нижче статей повинна розміщатися активі балансу:

а) статутний капітал;

б) розрахунок з постачальниками і підрядчиками;

в) позички банку;

г) вартість основних засобів.

17. Яка з перерахованих нижче статей повинна розміщатися в активі балансу:

а) незавершене виробництво;

б) кредити банків на впровадження нової техніки;

в) цільове фінансування;

г) поточні зобов’язання.

18. Яка з перерахованих нижче статей повинна розміщатися в активі балансу:

а) резерв на покриття майбутніх платежів;

б) прибуток;

в) виробничі запаси;

г) неоплачений капітал.

19. Яка з перерахованих нижче статей повинна розміщуватися в активі балансу:

а) постачальники та підрядники;

б) готова продукція;

в) позички банку;

г) заборгованість перед бюджетом.

20. Яка з перерахованих нижче статей повинна розміщуватися в пасиві балансу:

а) основні засоби;

б) необоротні активи;

в) статутний капітал;

г) сировина й основні матеріали.

21тест. Яка з перерахованих нижче статей повинна розміщуватися в пасиві балансу:

а) основні засоби;

б) бюджетні фінансування;

в) дебітори;

г) товари відвантажені.

22. Яка з перерахованих нижче статей повинна розміщуватися в пасиві балансу:

а) незавершене виробництво;

б) нерозподілений прибуток;

в) поточний рахунок у банку;

г) оборотні засоби.

23. Яка з перерахованих нижче статей повинна розміщуватися в пасиві балансу:

а) каса;

б) нематеріальні активи;

в) малоцінні і швидкозношувані предмети;

г) заборгованість по заробітній платі.

24. Де розміщаються у балансі основні необоротні активи:

а) розділ І активу балансу;

б) розділ І пасиву балансу;

в) розділ ІІ пасиву балансу;

г) розділ ІІ активу балансу.

25. У якому розділі балансу розміщається заборгованість перед бюджетом:

а) у розділі ІV пасиву балансу;

б) у розділі І активу балансу;

в) у розділі ІІІ активу балансу;

г) у розділі ІІІ пасиву балансу.

26. До якого виду діяльності відноситься продаж основних засобів:

а) операційна;

б) інвестиційна;

в) фінансова;

г) надзвичайна.

27. До якого виду діяльності відноситься сплата процентів за кредит із придбання основних засобів:

а) операційна;

б) інвестиційна;

в) фінансова;

г) надзвичайна.

28. До якого виду діяльності відноситься штраф, який надійшов за порушення договірних відношень:

а) операційна;

б) інвестиційна;

в) фінансова;

г) надзвичайна.

29. До якого виду діяльності відноситься дохід від страхового випадку:

а) операційна;

б) інвестиційна;

в) фінансова;

г) надзвичайна.

30. За якою статтею звіту про фінансові результати буде відображена заробітна плата, яка нарахована протягом звітного періоду за роботу проведену за рахунок коштів цільового фінансування:

а) доходів майбутніх періодів;

б) інших доходів від операційної діяльності;

в) емісійного доходу;

г) інших фінансових доходів.

№32. У яких формах фінансової звітності показують нараховану заробітну плату:

а) баланс;

б) звіт про фінансові результати;

в) баланс і звіт про фінансові результати;

г) не показують у фінансовій звітності.

33. У яких формах фінансової звітності показують нараховані відрахування до фондів соціального страхування:

а) баланс;

б) звіт про фінансові результати;

в) баланс і звіт про фінансові результати;

г) не показують у фінансовій звітності.

34. У яких формах фінансової звітності показують придбані матеріальні цінності за які ще не розрахувались:

а) баланс;

б) звіт про фінансові результати;

в) баланс і звіт про фінансові результати;

г) не показують у фінансовій звітності.

35. У яких формах фінансової звітності показують внесок до статутного фонду:

а) баланс;

б) звіт про фінансові результати;

в) баланс і звіт про фінансові результати;

г) не показують у фінансовій звітності.

36. У яких формах фінансової звітності показують використані матеріали у виробництві:

а) баланс;

б) звіт про фінансові результати;

в) баланс і звіт про фінансові результати;

г) не показують у фінансовій звітності.

37. У яких формах фінансової звітності показують нараховану амортизацію:

а) баланс;

б) звіт про фінансові результати;

в) баланс і звіт про фінансові результати;

г) не показують у фінансовій звітності.

38. У яких формах фінансової звітності показують матеріальні цінності отримані на відповідальне зберігання:

а) баланс;

б) звіт про фінансові результати;

в) баланс і звіт про фінансові результати;

г) не показують у фінансовій звітності.

39. Що відноситься до еквівалента грошових коштів:

а) цінні папери терміном більше одного року;

б) цінні папери терміном менше 3 місяців;

в) цінні папери з великим ризиком зміни їх вартості;

г) цінні папери, котрі можна конвертувати в грошові кошти, та котрі мають незначний ризик зміни їх вартості.

41. Які операції є не грошовими:

а) отримання активів шляхом фінансової інвестиції;

б) бартерні операції;

в) внутрішні зміни у складі грошових коштів;

г) векселі виданні.

42. До якого розділу звіту про рух грошових коштів відносяться господарча операція – нарахована амортизація на основні засоби:

а) І – операційна;

б) ІІ – інвестиційна;

в) ІІІ – фінансова;

г) IV – надзвичайна.

43_тест. До якого розділу звіту про рух грошових коштів відносяться господарча операція – отримано аванс від замовника:

а) І – операційна;

б) ІІ – інвестиційна;

в) ІІІ – фінансова;

г) IV – надзвичайна.

44. До якого розділу звіту про рух грошових коштів відносяться господарча операція – видані дивіденди акціонерам:

а) І – операційна;

б) ІІ – інвестиційна;

в) ІІІ – фінансова;

г) IV – надзвичайна.

45. До якого розділу звіту про рух грошових коштів відносяться господарча операція – оплачено рахунок за матеріали, що надійшли минулого місяця:

а) І – операційна;

б) ІІ – інвестиційна;

в) ІІІ – фінансова;

г) IV – надзвичайна.

47. В випадку виникнення грошових потоків у результаті надзвичайних подій, вони відображаються:

а) у складі фінансової діяльності;

б) у складі операційної діяльності;

в) взагалі не відображаються;

г) відображаються окремо, як грошові потоки.

48. Грошові кошти не включають:

а) готівку;

б) грошові кошти на рахунках в банку;

в) еквіваленти грошових коштів строком погашення більше 3-х місяців;

г) грошові кошти в дорозі в іноземній валюті;

49. Фінансова діяльність це:

а) придбання і реалізація необоротних активів;

б) діяльність, яка призводить до змін у розмірі і складі власного та позичкового капіталу підприємства;

в) зміни у складі поточних зобов’язань;

г) зміни у складі доходів та витрат майбутніх періодів.

54. Як можна збільшити вартість власного капіталу:

а) дооцінка майна, безкоштовним надходженням майна¸ набуття прибутку;

б) за рахунок придбання основних засобів;

в) за рахунок придбання виробничих засобів;

г) за рахунок перерозподілу капіталу і зобов’язань.

55. Підприємство безкоштовно отримало основні засоби. Як така господарська буде показана у звіті про власний капітал:

а) рядок 270 збільшення по гр. 5 «Додатковий капітал»;

б) рядок 270 зменшення по гр. 8 «Нерозподілений прибуток»;

в) рядок 270 збільшення по гр. 5 «Додатковий капітал», рядок 270 зменшення по гр. 8 «Нерозподілений прибуток»;

г) ця господарська операція не відображається у звіті про власний капітал.

56. Підприємство за даними обліку за звітний період отримало збиток. Як така операція буде показана у звіті про власний капітал:

а) рядок 130, гр. 8 «Нерозподілений прибуток». Сума наведена без дужок;

б) рядок 130, гр. 8 «Нерозподілений прибуток». Сума наведена в дужках;

в) рядок 130, гр. 3 «Статутний капітал». Сума наведена без дужок;

г) рядок 130, гр. 3 «Статутний капітал». Сума наведена в дужках.

57. На підставі якого П(С)БО заповнюється звіт про власний капітал:

а) П(С)БО 1;

б) П(С)БО 3;

в) П(С)БО 5;

г) П(С)БО 4.

58. Звіт про власний капітал вміщує інформацію:

а) про стан, склад та зміну в поточних обов’язках;

б) про стан, склад та зміну у власному капіталі;

в) про стан, склад та зміну доходів та витрат;

г) про діяльність підприємства.

59. В поточному році підприємство змінює метод обліку дебіторської заборгованості, на такій що раніше не використовувався. В якому рядку та графі звіту про власний капітал будуть здійснені зміни в наслідок цього:

а) рядок 040 «Інші зміни», гр.8 «Нерозподілений прибуток»;

б) рядок 020 «Зміна облікової політики», гр.8 «Нерозподілений прибуток»;

в) рядок 010 «Залишок на початок року», гр.6 «Інший додатковий капітал»;

г) рядок 030 «Виправлення помилок», гр.5 «Додатковий вкладений капітал».

№ 60 тест. Як зміниться рядок «Інший додатковий капітал» у звіті про власний капітал, що дорівнювався на початок звітного року 1000 грн., якщо на дату складання балансу вартість ОЗ змінена з 520000 грн. до 522000грн., методом дооцінки ОЗ:

а) збільшиться на 2000 грн.;

б) зменшиться на 2000 грн.;

в) збільшиться на 1000 грн.;

г) не зміниться.

61.Підприємство понесло збиток. Як це відобразиться у балансі, звіті про фінансові результати, звіті про власний капітал:

а) зменшиться рядок 040 балансу;

б) збільшиться рядок 110 звіту про фінансові результати;

в) зменшиться рядок 350 балансу і збільшиться рядок 225 звіту про фінансові результати;

г) у звітності материнського підприємства нічого не зміниться.

62. Підприємство отримало прибуток, але не розподілило його на дивіденди. Як це відобразиться у балансі та звіті про фінансові результати материнського підприємства:

а) збільшиться рядок 350 балансу;

б) збільшиться рядок 220 звіту про фінансові результати;

в) збільшиться рядок 350 балансу, збільшиться рядок 220 звіту про фінансові результати;

г) у звітності материнського підприємства нічого не зміниться.

63. Підприємство комісіонер, що продає комісійні товари, включає до свого доходу від реалізації продукції (рядок 010 звіту про фінансові результати):

а) весь обсяг реалізації;

б) тільки суму комісійної винагороди;

в) тільки суму, що приєднується до комітента;

г) все вище перераховане.

64. Витрати на сплату відсотків за банківським кредитом у звіті про фінансові результати відноситься до:

а) собівартості;

б) адміністративних витрат;

в) інших витрат;

г) витрат, здійснених у ході звичайної діяльності.

65. Курсова різниця за залишком іноземної валюти на банківському рахунку підприємства є:

а) операційною курсовою різницею;

б) не операційною курсовою різницею;

в) інша відповідь.

66. Фінансова звітність:

а)є комерційною таємницею підприємства;

б) має оприлюднюватися всіма підприємствами без винятку;

в) оприлюднюється лише підприємствами, що зобов’язані ЗУ «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні»

67. Бухгалтерська звітність підписується:

а) головним бухгалтером підприємства;

б)керівником підприємства;

в) головним бухгалтером і керівником підприємства.

68. Орієнтація на конкретного користувача – це риси

а)бухгалтерського обліку;

б)фінансового обліку;

в)управлінського обліку.

69. Бухгалтерська звітність є:

а)періодичною;

б)систематичною;

в)хронологічною.

тест"70. Щорічна перевірка бухгалтерських звітів та книг компанії, а також її фінансової звітності, яка проводиться належними особами називається:

а)ревізією;

б)контролінгом;

в)аудитом;

г) ребрендінгом.

79. Статті активів в балансі розміщені в порядку:

а) надання переваги виробничому потенціалу, як умові збільшення дохідності;

б) від найбільш до найменш ліквідних;

в) від найменш до найбільш ліквідних.

80. Пасив балансу – це:

а) сума зобов’язань підприємства та власного капіталу;

б) сума кредитів підприємства;

в) сума довгострокових кредитів;

81. Витрати включаються до Звіту про фінансові результати на підставі принципу:

а) економічності;

б) доцільності;

в) відповідності.

82.Дивіденди, як вид доходу, визначаються :

а) на основі принципу нарахування згідно з економічним змістом відповідної умови;

б) коли виникає право акціонерів на їх отримання;

в) у періоді, до якого вони належать, пропорційно до часу, виходячи з бази їх нарахування.

83. До адміністративних витрат відносять:

а) витрати на реєстрацію оцінки;

б) витрати на дослідження і розробку;

в) витрати на відрядження;

г) представницькі витрати.

85. У складі операційних доходів відображаються дохід від:

а) реалізації іноземної валюти;

б) інвестицій в асоційовані підприємства;

в) безоплатно одержаних активів.

86. Чистий дохід розраховується як різниця між:

а) доходами від реалізації податками, зборами;

б) прибутком від звичайної діяльності та сумою податку на прибуток;

в) доходом від реалізації та собівартістю

88. Розділ ІІІ Звіту про фінансові результати заповнюється:

а) ТОВ;

б) ПП;

в) ВАТ та ЗАТ;

г) акціонерними товариствами, прості акції яких відкрито продаються або купуються на фондових біржах; товариствами, що знаходяться в процессі емісії таких акцій.

90. Дохід пов'язаний з наданням послуг, має визнаватись, виходячи з:

а) укладеного договору;

б) ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу;

в) оплати послуг (надання авансу).

93.Чи є робоча таблиця для аналізу руху грошових коштів при складанні Звіту про рух грошових коштів регламентованим елементом:

а) так;

б) ні;

в) не в повному обсязі;

94.Які операції не пов’язані з рухом грошових коштів:

а) виплата дивідендів запасами;

б) виплата заробітної плати працівникам;

в) зарахування внесків до капіталу;

г) усі не пов’язані;

д) вірні відповіді а) і б).

95". У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

а) частка доходу за бартерними операціями;

б) розподіл доходів за кожною групою доходів згідно П(С)БО № 15.

в) всі попередні відповіді – вірні.

97. У Примітках до річної фінансової звітності підприємство дотримується:

а) періодичності;

б) повного висвітлення інформації;

в) нарахування;

г) всі наведені правила.

98. Який документ складається при нарахуванню податку на прибуток:

а) податкова накладна;

б) розрахунок бухгалтерії;

в) податкова декларація.

99. Річна звітність суб’єкту малого підприємництва складається з:

а) форм 1, 2, 3, 4, 5;

б) форм 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 5 м;

в) форм 1 м, 2 м.

101. Ціллю складання звітності з податку на прибуток є надання користувачам повної та правдивої інформації про:

а) валові доходи;

б) валові витрати;

в) сума податку на прибуток до сплати;

г) усі відповіді вірні.

102. Звітність з податку на прибуток включає:

а) декларацію з податку на прибуток;

б) декларацію про доходи;

в) декларацію про витрати;

г) не має вірної відповіді.

103. Прибуток що підлягає оподаткуванню – це:

а) дохід після вирахування з нього валових витрат;

б) дохід після вирахування з нього амортизаційних відрахувань;

в) прибуток, отриманий шляхом зменшення скоригованого валового доходу на суму валових витрат і амортизаційних відрахувань;

г) не має вірної відповіді.

104. Валові доходи від усіх видів діяльності у декларації з податку на прибуток відображається:

а) у рядку 02 «Коригування валових доходів»;

б) у рядку 04 «Валові витрати»;

в) у рядку 01 «Валовий дохід від усіх видів діяльності»;

г) не має вірної відповіді.

105. Валові витрати у декларації з податку на прибуток відображається:

а) у рядку 06 «Скориговані валові витрати»;

б) у рядку 07 «Сума амортизаційних відрахувань»;

в) у рядку 04 «Валові витрати»;

г) не має вірної відповіді.

106. Сума податку на прибуток, яка підлягає сплаті в бюджет відображається у декларації з податку на прибуток:

а) у рядку 17 «Сума податку до сплати»;

б) у рядку 11 «Прибуток, що підлягає оподаткуванню»;

в) у рядку 08 «Об'єкт оподаткування»;

г) не має вірної відповіді.

107. Приріст балансової вартості запасів у декларації з податку на прибуток:

а) збільшує валові доходи;

б) зменшує валові доходи;

в) збільшує валові витрати;

г) не впливає на валові доходи та витрати.

108. Зменшення балансової вартості запасів у декларації з податку на прибуток:

а) збільшує валові витрати;

б) зменшує валові витрати;

в) не впливає не валові витрати;

г) збільшує валові доходи.

109. Чи співпадає податок на прибуток, що підлягає сплаті у бюджет у податковій декларації та у бухгалтерському обліку:

а) так;

б) ні;

в) іноді;

г) не має вірної відповіді.

!тест 110. Які строки встановлені для надання декларації про прибуток в ДПА:

а) протягом 20 днів, після звітного періоду;

б) протягом 30 днів, після звітного періоду;

в) протягом 40 днів, після звітного періоду;

г) не має вірної відповіді.

111. У яких випадках складається уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на прибуток:

а) у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

б) у зв’язку з вказівками податкової адміністрації;

в) у зв’язку з невчасною сплатою податкового зобов’язання;

г) не має вірної відповіді.

112. Хто є користувачами звітності з ПДВ:

а) органи статистики;

б) державна податкова адміністрація;

в) адміністрація підприємства;

г) засновники.

113. Якщо податковий звітний період рівняється календарному місяцю, декларація з ПДВ подається в ДПА.:

а) протягом 20 днів, після звітного періоду;

б) протягом 30 днів, після звітного періоду;

в) протягом 40 днів, після звітного періоду;

г) не має вірної відповіді.

114. Якщо податковий звітний період рівняється календарному кварталу, декларація з ПДВ подається в ДПА.:

а) протягом 20 днів, після звітного періоду;

б) протягом 30 днів, після звітного періоду;

в) протягом 40 днів, після звітного періоду;

г) не має вірної відповіді.

115. Підставою для відображення даних у податковій декларації з ПДВ є:

а) дані рахунку 641;

б) дані балансу;

в) дані реєстру отриманих та виданих податкових накладних;

г) не має вірної відповіді.

116. У якому розділі декларації з ПДВ відображається податковий кредит:

а) перший розділ;

б) другій розділ;

в) третій розділ;

г) всі відповіді вірні.

117. У якому розділі декларації з ПДВ відображається податкове зобов’язання:

а) перший розділ;

б) другій розділ;

в) третій розділ;

г) всі відповіді вірні.

118. У якому розділі декларації з ПДВ відображається сума, яка підлягає сплаті у бюджет або відшкодуванню із бюджету:

а) перший розділ;

б) другій розділ;

в) третій розділ;

г) всі відповіді вірні.

119. Достовірність інформації з ПДВ підтверджує:

а) керівник, засновник;

б) керівник та головний бухгалтер;

в) керівник, інспектор ДПА;

г) засновник, головний бухгалтер.

120. Плата у бюджет при наступних даних складає: об'єм продажу за місяць складає 180 тис. грн., у т. ч. ПДВ, об'єм покупок складає 120 тис. грн. без ПДВ (податкові накладні маються):

а) 30 тис. грн.;

б) 10 тис. грн.;

в) 6 тис. грн.;

г) не має вірної відповіді.

121.Підприємство при складанні декларації з ПДВ за вересень самостійно виявило помилку за серпень: податкові зобов’язання зменшені на 500 грн. По особовому рахунку платника числиться переплата. Необхідно:

а) скласти нову декларацію за серпень;

б) скласти уточнюючий розрахунок;

в) внести коригування у декларацію за вересень;

г) відповіді а, б

122+тест. Платники акцизного збору надають звітність у наступні строки:

а) до 20 числа місяця, якій є наступним після звітного;

б) до 30 числа місяця, якій є наступним після звітного;

в) до 10 числа місяця, якій є наступним після звітного;

г) не має вірної відповіді.

123. Особи, які надають звітність зі збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства:

а) виробники вина та пива;

б) сільськогосподарські підприємства, які займаються рослинництвом;

в) СПД, які реалізують у торговій сеті алкогольні напої та пиво;

г) усі відповіді вірні.

124. Визначити суму збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Реалізовано пива на суму 60 тис. грн., у т. ч. акциз – 7 тис. грн., ПДВ – 10 тис. грн.:

а) 5 тис. грн.;

б) 4,3 тис. грн.;

в) 6 тис. грн.;

г) не має вірної відповіді.

125. Особи, які надають звітність з власників транспортних засобів:

а) особи, які орендують транспорт;

б) особи у власності яких знаходиться транспортний засіб;

в) особи, які використовують транспортний засіб;

г) усі відповіді вірні.

126. Податкова звітність з земельного податку надається:

а) до 1 січня;

б) до 1 лютого;

в) до 1 березня;

г) не має вірної відповіді.

127. Звітність з ресурсних платежів надається:

а) що місяця;

б) що кварталу;

в) що річно;

г) що декадно.

128. Особи, які надають звітність з комунального податку:

а) фізичні особи;

б) юридичні особи;

в) бюджетні організації;

г) усі відповіді вірні.

129. Звітність з податку з реклами надають:

а) користувачі реклами;

б) особи, які надають рекламні послуги;

в) заказники реклами;

г) усі відповіді вірні.

130. Об’єктом обкладання ринковим збором є:

а) торгове місце, торгова площа;

б) кількість продавців;

в) кількість реалізаційного товару;

г) не має вірної відповіді.

131. Користувачами інформації про місцеві податки та збори є:

а) органи статистики;

б) органи ДПА;

в) вищестоящі органи;

г) місцеві органи влади.

132. Яка ставка єдиного податку для СМП – юридичних осіб:

а) 20% і 10%;

б) 10% і 6%;

в) 10% і 15%;

г) не має вірної відповіді.

133. Строки надання звітності з єдиного податку юридичних осіб:

а) 20 числа місяця за звітним місяцем;

б) 20 числа місяця за звітним кварталом;

в) 20 числа місяця за звітним роком;

г) не має вірної відповіді.

134. Яка ставка єдиного податку для СМП – юридичних осіб:

а) 20% і 10%;

б) 10% і 6%;

в) від 20 до 200 грн.;

г) не має вірної відповіді.

135. У які органи надають звітність СМП – фізичні особи:

а) ДПА;

б) Пенсійний фонд;

в) Фонди соціального страхування;

г) все вище назване.

тест-136. Хто надає звітність з фіксованого сільськогосподарського податку:

а) сільськогосподарські підприємства різних форм власності основним видом діяльності яких є виробництво, переробка та збут сільськогосподарської продукції;

б) сільськогосподарські підприємства різних форм власності у яких сума отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва складає за попередній звітний період не менше 75% загальної суми валового доходу підприємства;

в) всі виробничі підприємства різних форм власності;

г) варіанти а, б.

137. Податок з доходів фізичних осіб утримують з:

а) власників транспортних засобів;

б) працівників виробництва;

в) усіх видів доходів громадян;

г) усі відповіді вірні.

138.Ставка податку з доходів фізичних осіб:

а) змінюється регресивно;

б) змінюється прогресивно;

в) не змінюється;

г) установлена законом про податок з доходів фізичних осіб.

139. Строк надання звітності з ПДФО;

а) протягом 40 днів після звітного місяця;

б) протягом 40 днів після звітного кварталу;

в) протягом 40 днів після звітного року;

г) не має вірної відповіді.

140. Строк уплати при видачі заробітної плати із банку:

а) на протязі банківського дня, якій є наступним після дня видачі;

б) протягом 30 днів, які є наступними за календарним;

в) одночасно з отриманням грошових коштів;

г) не має вірної відповіді.

141. Об’єктом збору на пенсійне страхування є:

а) фактичні витрати на оплату праці;

б) операції з купівлі інвалюти;

в) операції з послуг мобільного зв’язку;

г) усі відповіді вірні.

142. Звітність зі збору у пенсійний фонд надається:

а) протягом 20 днів після звітного місяця;

б) протягом 20 днів після звітного кварталу;

в) протягом 20 днів після звітного року;

г) не має вірної відповіді.

143. Користувачами звітності у ФСС з тимчасової утрати працездатності є:

а) органи статистики;

б) ДПА;

в) ФСС з тимчасової утрати працездатності;

г) засновники.

144.Предільний розмір нарахування внесків у ФСС з тимчасової утрати працездатності:

а) 2660 грн.;

б) 10035 грн.;

в) 15 мінімальних заробітних плат;

г) не має вірної відповіді.

145. Кількість розділів у звітності у ФСС від нещасного випадку на виробництві:

а) три;

б) п’ять;

в) шість;

г) не має вірної відповіді.

146. Форми статистичної звітності затверджує:

а) Міністерство фінансів України;

б) Кабінет міністрів України;

в) Державний комітет статистики;

г) інша відповідь.

147. Статистичні звіти надаються:

а) у фонд державного майна;

б) у Міністерство юстиції;

в) в органи державної статистики;

г) у Кабінет міністрів України.

148. Що не відноситься до форм статистичної звітності:

а) звіт у пенсійний фонд;

б) звіт про інвестиції в основний капітал;

в) звіт про тарифи на послуги мобільного зв’язку;

г) звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будуванні.

149. За порушення правил надання статистичної звітності на СПД накладають штрафи:

а) 170-225 грн.;

б) 85-170 грн.;

в) 170-510 грн.;

г) 225-325 грн.

150. Яка звітність не включає статистичну звітність з праці:

а) звіт з праці;

б) звіт про використання робочого часу;

в) персоніфікована звітність у пенсійний фонд;

г) звіт про кількісний і якісний склад державних службовців.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить