Экономические темы

Тест: Державне регулювання соціально-економічного розвитку краї­ни.

1. Державне регулювання ринкової економіки:

1) обумовлено виключно інтересами бюрократичного держав­ ного апарату;

2) викликано економічними цілями національного фінансового капіталу;

3) сприяє захисту існуючого ладу, адаптації його у зв'язку зі змі­ ною умов, постановці і вирішенню завдань, котрі не спроможний вирішити ринковий механізм;

4) усе разом.

2. Ринковий механізм здатний:

1) ліквідувати безробіття;

2) оперативно реагувати на зміну потреб (кон'юнктуру) і спри­ яти їх задоволенню;

4) забезпечити конкурентне середовище.

3. Планово-державний механізм здатний:

1) стимулювати НТП та інновації в економіці;

2) стимулювати приватну ініціативу;

3) надати можливість підтримувати і розвивати некомерційний сектор (соціальну інфраструктуру).

4. Інструменти адміністративного регулювання — це:

1) укази, декрети:

2) санкції за порушення:

3) облікова ставка;

4) митні тарифи.

5. Виконавчий орган країни — це:

1) Конституційний Суд;

2) міністерства;

3) Верховна Рада.

6. Соціальні стандарти — це :

1) якість продуктів харчування;

2) норми рентабельності;

3) тривалість робочого тижня;

4) мінімальна пенсія.

7. Класифікація прогнозів за масштабом — це:

1) соціальний прогноз;

2) прогноз доходів;

3) мікропрогноз.

8. Індивідуальні методи прогнозу — це:

1) матричний метод;

2) «мозкова атака»;

3) анкетний метод.

9. Класифікація прогнозів за часом. Оперативний прогноз — це:

1) до 1 року;

2) до 1 місяця;

3) до 1—5 років.

тест 10. Макроекономічне планування — це:

1) свідома діяльність держави з метою досягнення бажаного стану національної економіки;

2) наукове передбачення на рівні загальної теорії;

11. Директивне планування:

1) грунтується на приватній власності;

2) планові завдання мають рекомендаційний характер;

3) використовує в основному прямі методи ДРЕ.

12. Наслідки використання директивного плану на практиці:

1) диктат споживача;

2) створення умов для конкуренції;

3) диктат виробника.

13. Назвіть три головних джерела державного бюджету розвинутих країн:

1) податки від державної власності;

2) податок на додану вартість;

3) мито;

4) соціальні внески;

5) податок на операції з цінними паперами;

6) податок на прибуток фірми;

7) податок на приватні доходи.

14. Державний борг — це:

1) державні видатки;

2) бюджетні дефіцити;

3) видатки на оборону;

4) майбутні видатки іноземним позичальникам.

15. Мита грошово-кредитної політики України:

1) зниження інфляції;

2) підвищення частки комерційних банків у загальному обсязі кредитно-грошових операцій;

3) розширення частки приватних фірм у ході приватизації державної власності.

16. Пропозиція грошей зросте, якщо:

1) зросте норма резервування;

2) зросте співвідношення «готівка-депозити»;

3) зменшиться грошовий мультиплікатор.

17. Пропозиція грошей зменшиться, якщо НБ:

1) збільшить облікову ставку;

2) зменшить норм}7 мінімальних резервів;

3) купує цінні папери у суб'єктів економіки.

18. Яка частка товару на ринку вважається в Україні монопольною і потребує антимонопольного регулювання:

1) 10%

2) 35%

19. В якій із названих нижче галузей може бути створена ефективна монополія:

1) роздрібна торгівля;

2) водопровідні мережі;

3) вивіз сміття;

4) радіо і телебачення;

5) космічні дослідження.

20 тест. Прикладом природної монополії є:

1) банк «Аваль», м. Харків;

2) ОПЕК — міжнародний нафтовий картель;

3) міський метрополітен;

4) видавництво «Вечірній Харків».

21. Інвестиції щодо економічного змісту — це:

1) всі витрати у виробництво з метою одержання доходу;

2) витрати на створення, розширення, реконструкцію основно­ го капіталу, а також пов'язані з цим зміни оборотного капітшіу:

3) витрати на створення, розширення, реконструкцію і технічну перебудову основного капіталу.

22. Якщо домогосподарства не витрачають увесь доход на споживання, а частину кладуть у банк, то можна сказати, що вони:

1) і зберігають, і інвестують;

2) інвестують, але не зберігають;

3) зберігають, але не інвестують.

23. Найбільш застосовуваними критеріями економічної ефективності проекту є:

1) створення нових робочих міст;

2) находження в бюджет держави;

3) внутрішня норма рентабельності;

4) час окупності інвестицій (термін).

24. Зміст НТП:

1) випереджаючий ріст наслідків виробництва порівняно з ви­ тратами факторів виробництва;

2) відкриття нових явищ у природі і суспільних зв'язках та їх використання при створенні ВВП;

3) прогрес у розвитку технологій виробництва.

25. Інноваційні процеси — це витрати:

1) для створення прибутку;

2) для розширення основного капіталу;

3) для розвитку пріоритетних виробництв, використання нових високопродуктивних технологій.

26. Рівень безробіття — це:

1) сума фракційного та структурного безробітгя;

2) відношення кількості безробітних до сукупної робочої сили;

3) доля безробітних, що відповідає природної долі безробіття.

27. Ринок праці — це:

1) складова частина структури ринкової економіки;

2) система суспільних відношень, пов'язаних з наймом і пропо­ зицією робочої сили;

3) усе разом.

28. Закон Оукена встановлює зв'язок між:

1) процентними змінами реального ВВІІ і зміною рівня природ­ ного безробіття;

2) процентними змінами номінального ВВП і зміною рівня безробіття;

3) процентними змінами реального ВВП і зміною кількості робочої сили.

29. Які особливості зовнішньої торгівлі у світі Ви вва­жаєте характерними в сучасних умовах:

1) розширення асортименту товарів;

2) відставання об'єму зовнішньої торгівлі від росту виробництва;

3) інтернаціоналізація цін;

4) орієнтація внутрішніх цін на світові;

5) посилення державного регулювання зовнішньоекономічних зв'язків;

6) перевищення темпів зростання вивозу капіталу над темпами зростання зовнішньої торгівлі.

тест - 30. Які засоби впливу на імпорт Ви відносите до тарифних:

1) встановлення національних технічних стандартів;

2) введення імпортних квот;

3) розміщення державних наказів на вітчизняних підприємствах;

4) введення або підвищення імпортних мит.

31. Якщо курс національної валюти знизиться, як це вплине на експортну діяльність:

1) позитивно;

2) негативно.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить