Экономические темы

Тьести з Фінансово економічного аналізу підприємств

Теорія економічного аналізу

Фінансовий аналіз

Управлінський аналіз

Стратегічний аналіз

Тест: Теорія економічного аналізу

1. Мета економічного аналізу полягає у вивченні:

1) прийомів та методів дослідження економічної системи;

2) законів та принципів функціонування підприємства в ринковому середовищі;

3) причин та факторів зміни досліджуваних явищ та процесів;

4) суб'єктів господарювання;

5) методики різних видів економічного аналізу.

2. Тріада наукового пізнання - це:

1) аналіз, синтез, господарська діяльність;

2) індукція, дедукція, абстрактне мислення;

3) суб'єкт, об'єкт господарювання, господарська практика;

4) спостереження, абстрактне мислення, господарська практика;

5) теорія, практика, їх синтез.

3. Що з переліченого не належать до принципів діа-лектики в економічному аналізі:

1) все пізнається у динаміці та розвитку;

2) пізнання у зв'язках, взаємозв'язках, взаємозалежності та взаємообумовленості;

3) математичне моделювання зміни та розвитку явищ і процесів;

4) причинно-наслідкова підпорядкованість зміни та роз-витку;

5) пізнання проявів необхідності та випадковості, негатив-них та позитивних характеристик, кількісних і якісних змін, дії механізмів мотивації та інтересів.

4. Використання в економічному аналізі науково обґрунтованих методик досліджень економічних явищ та про-цесів і факторів їх зміни передбачено принципом:

1) системності;

2) комплексності;

3) науковості;

4) дієвості;

5) економічної доцільності.

5. Дослідження економічних явищ та процесів як систем із складною функціонально-структурною будовою пе-редбачає принцип:

1) системності;

2) конкретності;

3) комплексності;

4) науковості;

5) економічної доцільності.

6. Який принцип економічного аналізу передбачає, що витрати на організацію та здійснення аналітичних дослід-жень повинні забезпечувати значно більший ефект через ви-користання результатів аналізу:

1) економічної доцільності;

2) системності;

3) комплексності;

4) науковості;

5) дієвості?

7. Визначення пріоритетів щодо досягнення постав-лених цілей забезпечується через виконання принципу:

1) системності;

2) економічної доцільності;

3) рейтингової оцінки;

4) комплексності;

5) науковості.

8. Принцип системності економічного аналізу пе-редбачає:

1) розподіл складних явищ за елементами;

2) вивчення елементів складних систем у взаємозв'язку та взаємообумовленості;

3) синтез результатів багатоаспектних досліджень еконо-мічних явищ та процесів;

4) ранжування результатів досліджень за критерієм досяг-нення кінцевої мети;

5) систематизацію оцінки впливу факторів на зміну явищ та процесів.

9. Вивчення економічних явищ і процесів у системі економічного аналізу здійснюється на основі досліджень:

1) фінансових результатів, їх зміни та розвитку;

2) інформаційної моделі економічних явищ і процесів;

3) методів і прийомів виявлення та вимірювання фактор-ного впливу;

4) даних про виробничу діяльність;

5) принципів економічного аналізу.

Тест 10. Бухгалтерський облік для економічного аналізу є:

1) методологічною базою;

2) організаційною базою;

3) інформаційною базою;

4) правовою базою;

5) ідеологічною основою.

11. Аудиторське забезпечення економічного аналізу зумовлено необхідністю досягнення:

1) об'єктивності аналітичного пошуку;

2) системності аналізу;

3) цільової спрямованості аналізу;

4) комплексності аналізу;

5) своєчасності аналізу.

12. Економічний аналіз покликаний створювати інформаційне забезпечення для:

1) статистичних досліджень;

2) менеджменту та маркетингу;

3) управлінського обліку;

4) фінансового обліку;

5) економічної теорії.

13. Виділення економічного аналізу обумовлене:

1) розвитком бухгалтерського обліку та статистики;

2) функціональною диференціацією науки управління;

3) інтеграцією прикладних економічних наук;

4) взаємопроникненням економічних наук;

5) розвитком економіко-математичних методів досліджен-ня явищ та процесів.

14. Прямий зв'язок з об'єктом управління - це:

1) отримання інформації про керований об'єкт;

2) отримання інформації про результати діяльності;

3) отримання інформації про майновий стан;

4) доведення інформації до керованого об'єкта;

5) доведення інформації до вищих органів управління.

15. Зворотній зв'язок з об'єктом управління - це:

1) отримання інформації про стан об'єкта управління;

2) моніторинг оточуючого середовища;

3) отримання інформації про фінансовий стан;

4) доведення інформації до контролюючих органів;

5) отримання інформації про майновий стан.

16. Об'єктами, через які розкривається предмет еконо-мічного аналізу є:

1) статистична та бухгалтерська звітність;

2) операційна, інвестиційна та фінансова діяльність під-приємства;

3) методи елімінування в економічному аналізі;

4) функціональна залежність між факторами та результа-тами зміни;

5) причинно-наслідкові зв'язки зміни та розвитку явищ та процесів.

17. До сучасних вчених-аналітиків в Україні можна віднести:

1) Є. Слуцького, В. Сопка, В. Мец, І. Каракоза;

2) І. Каракоза, В. Самборського, В. Сопка, В. Мец;

3) Г. Цихановського, І. Каракоза, С. Шкарабана, А. Бутка;

4) М. Чумаченка, Є. Мниха, І. Каракоза, В. Самборського;

5) М. Чумаченка, Є. Мниха, А. Бутка, В. Мец;

6) М. Чумаченка, А. Бутка, Є. Слуцького, Є. Мниха.

18. Абстрагування при використанні методів економічного аналізу застосовують з метою:

1) виявлення закономірностей у досліджуваних процесах та явищах;

2) відволікання від несуттєвих властивостей та зв'язків, з виділенням однієї або кількох особливостей об'єкта дослідження;

3) вивчення об'єкта як цілісного, шо складається з багатьох взаємопов'язаних елементів;

4) використання загальних наукових положень про явище при дослідженні його конкретних проявів;

5) визначення кількісного впливу факторів на досліджуваний об'єкт.

19. До методів якісного виміру й оцінки належать:

1) економіко-математичні методи;

2) економіко-логічні методи;

3) загальнонаукові методи та методи експертних оцінок;

4) економетричні методи;

5) методи оптимальних рішень.

Тест - 20. У детермінованому факторному аналізі розрізняють:

1) прямий і пропорційний факторний аналіз;

2) прямий детермінований і стохастичний аналіз;

3) прямий і зворотній факторний аналіз;

4) зворотній детермінований і стохастичний аналіз;

5) прямий кількісний і якісний аналіз.

21. Визначити вплив кількісного (Ко, Кі) та якісного (Яо, Яі) факторів на зміну результативної ознаки (КоЯо, КіЯі) можна за допомогою методу різниці абсолютних величин. Дія факторів пряма. Вплив кількісного фактора на зміну результативного по-казника розраховують:

1) КіЯі - КоЯі

2) КіЯі/Ко - Ко

3) Кі(Ко - Яо)/Яі

4) КіЯі - КоЯо

5) КіЯо - КоЯо

22. Визначити вплив кількісного (Ко, Кі) та якісного (Яо, Яі) факторів на зміну результативної ознаки (КоЯо, КіЯі) можна за допомогою методу різниці абсолютних величин. Дія факторів пряма. Вплив якісного фактора на зміну результативного показ-ника розраховують:

1) КіЯі - КіЯо

2) КіЯі/Ко - Ко

3) Кі(Ко - Яо)/Яі

4) КіЯі/КоЯо

5) КоЯо/КіЯо

23. До якої групи методів належить метод ланцюгових підстановок?

1) Матричні методи та моделі;

2) методи комплексної оцінки;

3) статистичні методи;

4) методи елімінування;

5) методи порівняння.

24. Еластичність зміни показників - це:

1) абсолютна зміна;

2) відносна зміна;

3) групувальна ознака;

4) співвідношення динаміки зміни;

5) критерій оптимальность

25. До статистичних методів аналізу не належать:

1) методи групування;

2) методи балансового зв'язку;

3) методи порівняння;

4) методи середніх величин;

5) індексні методи.

26. Який метод аналізу базується на використанні принципу "дерева цілей":

1) метод різниці відносних величин;

2) метод сітьового графіка;

3) метод аналітичного графу;

4) метод "семикратного пошуку";

5) метод віддалей.

27. До точних екоиоміко-математичних методів належать:

1) методи інтегрального числення;

2) методи дисперсійного аналізу;

3) методи кореляційного аналізу;

4) методи регресійного аналізу;

5) методи математичного програмування.

28. Для побудови оптимізаційної моделі необхідно встановити:

1) цілі та завдання дослідження;

2) критерії оптимізації;

3) індекс зміни;

4) тренд динамічного ряду;

5) тісноту зв'язку.

29. При оптимізації змін у функціональних зв'язках детермінованого типу використовують методи:

1) лінійного програмування;

2) динамічного програмування;

3) цільового програмування;

4) дисперсійного аналізу;

5) регресійного аналізу.

30 тест. При оптимізації змін у функціональних зв'язках стохастичного типу використовують методи:

1) лінійного програмування;

2) цільового програмування;

3) динамічного програмування;

4) регресійного аналізу;

5) комплексної економічної оцінки.

31. Використання в аналізі методів оптимізації дозво-ляє встановити:

1) динаміку зміни;

2) інтегральну оцінку;

3) потенційні можливості;

4) втрачену вигоду;

5) невикористані резерви.

32. Елементами теорії масового обслуговування не можуть бути:

1) частота зміни кількості клієнтів або вимог:

2) ймовірність значного попиту у покупців;

3) спосіб визначення витрат очікування та покращення обслуговування;

4) наявність стратегії у партнерів;

5) відповідь 3 і 4.

33. Яку ділову гру називають нульовою:

1) при якій виграш одного партнера більший, ніж виграш іншого;

2) при якій виграш одного партнера менший за виграш іншого;

3) коли виграші рівні;

4) коли виграш одного партнера дорівнює пиограшу ін-шого;

5) коли програші рівні.

34. Яка величина визначає ціну ділової гри:

1) мінімакс;

2) максимін;

3) сідлова точка;

4) критична точка;

5) точка перетину?

35. Кореляційна залежність між кількома ознаками стохастичного зв'язку називається:

1) парна кореляція;

2) множинна кореляція;

3) загальна кореляція;

4) системна кореляція;

5) несистемна кореляція.

36. Розв'язання екстремальних задач, пов'язаних з розрахунком граничних значень (мінімального, максимально-го) є сутністю:

1) теорії гри;

2) кореляційного аналізу;

3) математичного програмування;

4) теорії дослідження операцій;

5) теорії масового обслуговування.

37. Залежність рентабельності продукції від продук-тивності праці, матеріаломісткості продукції, віддачі основних засобів - це форма:

1) одиничної кореляції;

2) парної кореляції;

3) множинної кореляції;

4) прямолінійної кореляції;

5) непрямої кореляції.

38. Економічна система суб'єкта господарювання має такі властивості:

1) стабільність, регульованість, ієрархічність, оптимальність;

2) ієрархічність, невизначеність, автономність, багатокри-теріальність;

3) регульованість, організованість, прибутковість, невизначеність;

4) системність, регульованість, рентабельність, збалансо-ваність;

5) прибутковість, стабільність, ієрархічність, урегульованість.

39. Економічний аналіз може бути:

1) прибутковим;

2) комплексним;

3) звичайним;

4) госпрозрахунковим;

5) кінцевим.

40  - тест. При визначенні методики економічного аналізу враховують такі властивості економічної системи, як:

1) ієрархічність, невизначеність, автономність, багатокри-теріальність;

2) стабільність, регульованість, ієрархічність, оптимальність;

3) регульованість, організованість, прибутковість, невизначеність;

4) системність, регульованість, рентабельність, збалансованість;

5) прибутковість, стабільність, ієрархічність, урегульова-ність.

41. Методика економічного аналізу повинна відповідати вимогам:

1) аналіз на основі системи ранжованих показників, побудови алгоритмів факторного аналізу, моделювання аналітичного процесу;

2) системності інформаційних ресурсів, детермінованого зв'язку, моделювання за функціями управління;

3) багатокритеріального пошуку, ієрархії управління, де-термінованого зв'язку;

4) комплексності інформаційних ресурсів, алгоритмізації функціонального зв'язку, адекватності до організаційної си-стеми управління;

5) системності інформаційних ресурсів, багатокритеріального пошуку, ієрархії управління.

42. Загальна модель економічного аналізу включає комплекси задач:

1) аналіз фінансового стану, аналіз конкурентоспромож-ності, аналіз витрат підприємства;

2) аналіз можливостей функціонування суб'єкта господарювання, аналіз результатів його діяльності, аналіз ефективності функціонування;

3) аналіз ринкового середовища, аналіз внутрішніх резервів, обґрунтування шляхів розвитку та вдосконалення;

4) аналіз доходів та витрат, аналіз ресурсозабезпечення і ресурсовикористання, аналіз фінансового стану;

5) аналіз стратегії розвитку, аналіз фінансових результатів діяльності, маркетинговий аналіз.

43. Методика економічного аналізу включає такі структурні елементи:

1) цілі і завдання, систему показників, методи аналізу, джерела інформації;

2) мету, комплекси задач, пошук і оцінку резервів, шляхи досягнення змін;

3) план дій, показники роботи, звітні дані, техніку обчислень;

4) комплекси завдань аналізу, блоки завдань аналізу, си-стему показників, методи аналізу;

5) комплекси задач, шляхи досягнення поставлених цілей, методи досліджень, виконавці аналізу.

44. Однією із специфічних ознак методики економіч-ного аналізу є:

1) групування даних;

2) балансові узагальнення;

3) інтеграція та диверсифікація показників;

4) системний підхід;

5) індукція та дедукція.

45. Визначення методики аналізу окремих явищ та процесів - це:

6) принцип економічного аналізу;

7) метод економічного аналізу;

8) об'єкт економічного аналізу;

9) методологія економічного аналізу;

10) предмет економічного аналізу.

46. Під терміном "фактор" розуміють:

1) індукцію і дедукцію;

2) взаємозв'язки та взаємозалежності;

3) резерви виробництва;

4) показники ефективності діяльності;

5) рушійні сили розвитку і зміни.

47. До кількісних показників належать:

1) середня заробітна плата;

2) виробіток одного робітника;

3) чисельність працівників;

4) матеріаломісткість продукції;

5) оборотність оборотних коштів.

48. До якісних показників належать:

1) частка машин і устаткування в загальній вартості основних засобів;

2) обсяг виготовленої продукції;

3) матеріальні витрати;

4) чисельність робітників;

5) віддача основних засобів. .

49. Резерви - це:

1) ринкові взаємовідносини;

2) використовувані основні засоби;

3) трудові ресурси;

4) невикористані можливості;

5) взаємозв'язки та взаємозалежності.

тест*50. Яка із класифікаційних ознак не визначає види економічного аналізу:

1) часова форма;

2) просторова форма;

3) вартісна форма;

4) організаційна форма;

5) цільова орієнтація?

51. Класифікаційна структура видів економічного аналізу необхідна для:

1) визначення методології та організації аналізу;

2) встановлення цілей аналізу;

3) обґрунтування необхідності здійснення аналітичних досліджень;

4) ефективної організації роботи підприємства;

5) розробки стратегії та тактики підприємницької діяльності.

52. Виділіть просторові види економічного аналізу:

1) системний, маржинальний, макроекономічний, техніко-економічний;

2) макроекономічний, мікроекономічний, маркетинговий, зовнішній;

3) маркетинговий, макроекономічний, зворотній, порівняльний;

4) кількісний, якісний, системний, комплексний;

5) макроекономічний, мікроекономічний, зовнішній, внут-рішній.

53. Який із методів аналізу прогнозних рішень є якісним:

1) аналіз рядів динаміки;

2) регресійний аналіз;

3) економетричне моделювання;

4) метод написання сценаріїв;

5) правильні відповіді 1 і 2.

54. SWOT-аналіз передбачає оцінку:

1) сильних та слабких сторін, можливостей та загроз;

2) слабких сторін, загроз, пасивної оборони, активного на-ступу;

3) сильних сторін, ділової репутації, можливостей, форм активного наступу;

4) ділової активності, загроз, резервів, можливості;

5) ділової репутації, пасивної оборони, активного наступу. '

55. При здійсненні оперативного аналізу використовують:

1) оперативні аналітичні відомості;

2) метод ключової матриці;

3) методи елімінування;

4) динамічні ряди;

5) індекси.

56. Система повсякденного вивчення стану та змін підприємства ведеться за допомогою:

1) комплексного аналізу;

2) оперативного аналізу;

3) внутрішнього аналізу;

4) статистичної звітності;

5) тематичних досліджень.

57. До часової форми належать такі види економіч-ного аналізу:

1) централізований та децентралізований;

2) функціонально-вартісний аналіз;

3) техніко-економічний аналіз;

4) комплексний та тематичний аналіз;

5) стратегічний та ретроспективний аналіз.

58. До організаційних форм економічного аналізу на-лежать:

1) комплексний аналіз;

2) маржинальний аналіз;

3) децентралізований аналіз;

4) стратегічний аналіз;

5) періодичний аналіз.

59. Управлінський та фінансовий види аналізу відносять до групувальної ознаки:

1) за змістом аналізу;

2) за користувачами аналізу;

3) за формою досліджуваних економічних відносин;

4) за періодичністю аналізу;

5) за методикою вивчення об'єктів.

60*тест. За користувачами аналітичної інформації фінансовий аналіз поділяють на:

1) стратегічний та поточний;

2) системний та комплексний;

3) внутрішній та зовнішній;

4) постійний та періодичний;

5) макроекономічний та мікроекономічний.

61. Результати якого аналізу використовуються ви-ключно для внутрішніх потреб менеджменту та становлять комерційну таємницю:

1) системного аналізу;

2) управлінського аналізу;

3) маржинального аналізу;

4) зовнішнього аналізу

5) тематичного аналізу?

62. На основі якої інформації здійснюється управлін-ський аналіз:

1) даних бухгалтерського обліку;

2) фінансової звітності;

3) статистичних даних;

4) даних спеціальних обстежень;

5) всі відповіді правильні.

63. Створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу передбачено:

1) централізованим аналізом;

2) комплексним аналізом;

3) міжгалузевим аналізом;

4) децентралізованим аналізом;

5) маржинальним аналізом.

64. Проектування аналітичних робіт передбачає визначення:

1) характеристики кінцевих результатів діяльності;

2) елементів організації процесу виробництва;

3) зовнішніх умов господарювання;

4) організаційно-технічної будови аналітичного процесу;

5) виробничого потенціалу підприємства.

65. При визначені процесуальної будови аналітичних Досліджень дають характеристику:

1) етапів, процедур, аналітичних операцій;

2) цілей і завдань аналізу;

3) принципів аналітичних досліджень;

4) комплексу аналітичних задач;

5) джерел вхідної інформації.

66. При здійсненні аналізу фінансового стану підприємства дають оцінку:

1) граничного рівня витрат;

2) економічної рентабельності підприємства;

3) маркетингової стратегії підприємства;

4) ефективності використання виробничих ресурсів;

5) фінансової стійкості.

67. Про зміцнення фінансового стану свідчить:

1) зменшення валюти балансу;

2) збільшення частки короткострокових кредитів;

3) більша частка залученого капіталу, ніж власного;

4) збільшення частки оборотних активів;

5) зменшення частки довгострокових кредитів.

68. При аналізі дебіторської заборгованості визнача-ють:

1) рух коштів на розрахунковому рахунку;

2) стан розрахунків за одержаними кредитами;

3) частку простроченої дебіторської заборгованості;

4) стан розрахунків з постачальниками;

5) частку дебіторської заборгованості у власному капіталі.

69. Активи, сформовані за рахунок лише власного капіталу, називаються:

1) валові;

2) оборотні;

3) монетарні;

4) чисті;

5) інвестиційні.

тест№ 70. Коефіцієнт фінансової незалежності обчислюють як співвідношення:

1) залученого капіталу до власного;

2) власного капіталу до авансованого;

3) залученого капіталу до авансованого;

4) власного капіталу до залученого;

5) суми власного капіталу і довгострокових кредитів до авансованого капіталу.

71. Розташуйте активи за ступенем зростання ліквід-ності:

1) готова продукція;

2) виробничі запаси;

3) грошові кошти та їх еквіваленти;

4) основні засоби;

5) поточна дебіторська заборгованість;

6) цінні папери;

7) довгострокові фінансові інвестиції.

72. Грошові потоки за напрямом руху коштів поділяють на:

1) валовий і чистий грошові потоки;

2) теперішній і майбутній грошові потоки;

3) регулярний і дискреційний грошові потоки;

4) надлишковий і дефіцитний грошові потоки;

5) додатковий та від'ємний грошові потоки.

73. Звіт про рух грошових коштів, згідно з НП(С)БО, складають на основі:

1) прямого методу;

2) непрямого методу.

74. Чистий прибуток підприємства як економічна ка-тегорія - це:

1) основне джерело надходжень до бюджету;

2) засіб відтворення використаних матеріальних ресурсів;

3) джерело фінансування розвитку підприємства;

4) джерело виплати заробітної плати працівникам;

5) немає правильної відповіді.

75. На прибуток від реалізації продукції впливає:

1) зміна адміністративних витрат;

2) зміна обсягу та структури реалізації;

3) зміна витрат на збут;

4) зміна ставки податку на прибуток;

5) правильні відповіді 2 і 3.

75. Який зв'язок між рівнем валового прибутку та рівнем собівартості реалізованої продукції?

1) Прямий;

2) зворотній;

3) умовний;

4) обернено-пропорційний;

5) немає зв'язку.

77. Який фактор впливає на зміну прибутку від реалі-зації окремих видів продукції?

1) витрати на збут;

2) структура реалізації;

3) податок на прибуток;

4) ціна реалізації;

5) правильні відповіді 2 і 4.

78. Вплив зміни собівартості реалізованої продукції на зміну прибутку від реалізації визначають:

1) порівнянням фактичної виручки та планової собівартос-ті продукції;

2) співвідношенням фактичної собівартості планового об-сягу реалізації до планової собівартості;

3) порівнянням фактичної собівартості реалізації та собі-вартості реалізованої продукції за базовими витратами;

4) порівнянням фактичної та планової (базової) собівар-тості реалізованої продукції;

5) як добуток темпу приросту обсягу реалізації та планової собівартості продукції.

79. Рентабельність авансованого капіталу - це:

1) співвідношення валового прибутку та необоротних ак-тивів;

2) співвідношення чистого прибутку та капіталу підпри-ємства;

3) співвідношення виробничого та авансованого капіталу;

4) співвідношення прибутку від звичайної діяльності та майна підприємства;

5) співвідношення капіталу підприємства та чистого при-бутку.

8О; тест. На рентабельність реалізованої продукції впливає:

1) зміна обсягу реалізації;

2) зміна структури реалізації;

3) зміна витрат на збут;

4) зміна маржинального доходу;

5) правильні відповіді 1 та 2.

81. Які методи використовують для аналізу рента-бельності:

1) методи порівняння; 2)групування;

3) матричні методи;

4) методи елімінування;

5) методи комплексної економічної оцінки.

82. Залежно від зміни обсягу виробництва розрізня-ють витрати:

1) прямі і непрямі;

2) виробничі і невиробничі;

3) основні і накладні;

4) релевантні і нерелевантні;

5) змінні і постійні.

83. Витрати, пов'язані з виробництвом кількох видів продукції та які відносяться до об'єкта калькуляції шляхом розподілу пропорційно обраній базі - це:

1) комплексні витрати;

2) накладні витрати;

3) прямі витрати;

4) виробничі витрати;

5) основні витрати.

84. Поділ витрат на релевантні та нерелевантні здійснюється:

1) за ступенем залежності від прийняття рішень;

2) за способом перенесення вартості на продукцію;

3) за функціями управління;

4) за економічним змістом;

5) за ступенем доцільності їх здійснення.

85. Поділ витрат за економічними елементами використовують:

1) при складанні кошторисів;

2) при визначенні критичної маси продажу;

3) при калькулюванні собівартості продукції;

4) при аналізі прямих витрат;

5) при визначенні прибутку від реалізації продукції.

86. При групуванні витрат за економічними елементами виділяють:

1) адміністративні витрати;

2) амортизаційні відрахування;

3) прямі матеріальні витрати;

4)виробничі витрати;

5) фінансові витрати.

87. Витрати операційної діяльності не включають:

1) амортизаційні відрахування;

2) витрати на сплату відсотків за кредит;

3) загальновиробничі витрати;

4) витрати на збут;

5) втрати від браку.

88. Як визначити вплив зміни цін на матеріали на зміну матеріальних витрат, якщо НІ і НО - фактичні і базові витрати матеріалів, ЦІ і ЦО - фактична і базова ціна на матеріали:

і) (ЦІ - ЦО) х НО;

2)(Ц1-Ц0)х(Н1-Н0);

3) (ЦІ - ЦО) х НІ;

4)Ц0хН0 + Ц1хН1;

5)(Ц1хН1-Ц0хН0):Н1.

89. Мета аналізу виробничої програми полягає:

1) в оптимізації параметрів виробництва і реалізації про-дукції при максимальному використанні економічного потен-ціалу з метою забезпечення стійкої прибутковості;

2) у визначенні та оцінці резервів підвищення ефективнос-ті використання наявних ресурсів;

3) у зменшенні рівня витрат на 1 грн. чистого прибутку;

4) у вдосконаленні наявної системи менеджменту організації виробництва і праці;

5) у визначенні слабких і сильних сторін підприємства у порівнянні з конкурентами.

тест; 90. Методика комплексного аналізу виробничої про-грами включає такі напрямки:

1) аналіз економічно-правових результатів виробничої ді-яльності; аналіз використання матеріальних ресурсів; аналіз резервів виробництва продукції;

2) аналіз ринку продукції; аналіз виконання договорів по-ставки; аналіз собівартості продукції;

3) аналіз зовнішніх та внутрішніх умов здійснення вироб-ництва і збуту продукції; аналіз виконання договорів постав-ки; аналіз резервів виробництва і реалізації продукції;

4) аналіз ринку продукції; аналіз виробничого потенціалу; аналіз доходу від виробництва і реалізації продукції;

5) аналіз виконання договорів поставки; аналіз доходу від реалізації продукції; аналіз причин і наслідків невиконання договірних зобов'язань.

91. Для визначення можливостей формування договорів на виробництво і поставку продукції необхідно дати оцінку:

1) наслідків невиконання договірних зобов'язань;

2) економічно-правових регуляторів підприємницької ді-яльності;

3) ефективності фінансової інвестиції;

4) оборотності дебіторської заборгованості;

5) рентабельності капіталу.

92. Критична маса продажу - це:

1) обсяг реалізації, який забезпечує одержання бажаного прибутку;

2) запланований обсяг виробництва та реалізації продукції;

3) максимальний обсяг виробництва та реалізації продукції;

4) оптимальний обсяг реалізація продукції в кредит;

5) обсяг реалізації, який забезпечує покриття всіх витрат.

93. Визначити, що буде з критичною масою продажу, якщо (правильну відповідь підкресліть):

1) зменшити постійні витрати (збільшиться, зменшиться, не зміниться);

2) зменшити ціну реалізації (збільшиться, зменшиться, не зміниться);

3) збільшити змінні витрати на одиницю продукції (збільшиться, зменшиться, не зміниться);

4) збільшити постійні витрати (збільшиться, зменшиться, не зміниться);

5) збільшити ціну (збільшиться, зменшиться, не зміниться).

94. Якщо виробнича потужність підприємства не повністю використовується, то мінімальна ціна реалізації продукції визначається:

1) ціною конкурентів;

2) повною собівартістю продукції;

3) змінними витратами на одиницю продукції;

4) ціною продукції-замінника;

5) витратами на виробництво і реалізацію продукції.

95. Коефіцієнт напруженості обчислюється:

1) як відношення фактичних поставок до планових;

2) як відношення фактичних поставок до виробничої по-тужності підприємства;

3) як відношення відхилення фактичної поставки від пла-нової до виробничої потужності підприємства;

4) як відношення виробничої потужності до максимальної;

5) як відношення виробничої потужності до фактичних поставок.

96. Подані нижче резерви виробництва необхідно згрупувати (зовнішні, внутрішні, екстенсивні, інтенсивні):

1) зниження процентної ставки за користування кредитни-ми ресурсами;

2) збільшення віддачі основних засобів;

3) підвищення кваліфікації працівників;

4) підвищення якості продукції;

5) збільшення частки робочого устаткування;

6) збільшення оборотності оборотних засобів.

97. На зміну обсягу виготовленої продукції вплива-ють такі фактори:

1) основні та оборотні засоби;

2) трудові та матеріальні витрати;

3) організація виробництва та оплати праці;

4) реалізація продукції та її собівартість;

5) основні засоби та їх віддача.

98. Аналіз виконання договорів поставки продукції передбачає такий напрямок досліджень:

1) аналіз причин недопоставки продукції;

2) аналіз ситуації на ринку;

3) аналіз виробничого потенціалу підприємства;

4) аналіз конкурентоспроможності продукції;

5) аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Тест: Фінансовий аналіз

1. До якої групи показників належить коефіцієнт автономії?

1) Коефіцієнти фінансової стійкості;

2) коефіцієнти платоспроможності;

3) коефіцієнти рентабельності;

4) коефіцієнти оборотності.

тест) 2. До якої групи показників належить коефіцієнт маневрування?

1) Коефіцієнти платоспроможності;

2) коефіцієнти фінансової стійкості;

3) коефіцієнти рентабельності;

4) коефіцієнти оборотності.

3. До якої групи показників належить коефіцієнт реальної вартості основних засобів?

1) Коефіцієнти оборотності;

2) коефіцієнти платоспроможності;

3) коефіцієнти рентабельності;

4) коефіцієнти фінансової стійкості.

4. До якої групи фінансових коефіцієнтів належить коефіцієнт абсолютної ліквідності?

1) Коефіцієнти платоспроможності;

2) коефіцієнти фінансової стійкості;

3) коефіцієнти рентабельності;

4) коефіцієнти оборотності.

5. До необоротних активів підприємства належать:

1) виробничі запаси;

2) мобільні активи;

3) кошти в розрахунках;

4) основні засоби.

6. Який коефіцієнт швидкої ліквідності заслуговує на найвищу оцінку?

1)71%;

2) 28%;

3)41%;

4) 174%.

7. Який коефіцієнт поточної ліквідності заслуговує на найвищу оцінку?

1)191%;

2) 280%;

3) 41%;

4) 174%.

8. Який коефіцієнт абсолютної ліквідності заслуговує на найвищу оцінку?

1)41%;

2) 28%;

3) 18%;

4) 174%.

9. Який показник обчислюється як відношення сукупних активів до капіталу?

1) доходність активів;

2) рентабельність активів;

3) мультиплікатор капіталу;

4) рентабельність капіталу.

10. Яка факторна модель характеризує рух грошових коштів?

1) кратна;

2) адитивна;

3) мультиплікативна;

4) змішана.

11. Які зміни статей балансу характеризують утворення джерел коштів?

1) Зменшення зобов'язань;

2) збільшення активів;

3) зменшення активів;

4) збільшення витрат майбутніх періодів.

12 тест). Які зміни статей балансу характеризують витра-чання коштів?

1) Збільшення зобов'язань;

2) зменшення активів;

3) збільшення активів;

4) зменшення витрат майбутніх періодів.

13. Яке значення коефіцієнта достатності чистого операційного грошового потоку є нормальним?

1) Більше 100%;

2) менше 100%;

3) 10%;

4) 20%.

14. Яке значення коефіцієнта ліквідності операційного грошового потоку є нормальним?

1) 10%;

2) менше 100%;

3) більше 100%;

4) 20%.

15. Яка група статей балансу підприємства містить грошові кошти та їх еквіваленти?

1) Нематеріальні активи;

2) власний капітал;

3) оборотні активи;

4) поточні фінансові інвестиції.

16. Яку модель чистого прибутку підприємства можна побудувати на основі Звіту про фінансові результати?

1) Мультиплікативну;

2) кратну;

3) адитивну;

4) змішану.

17. Яка модель застосовується для дослідження впливу середніх залишків капіталу на чистий прибуток підприємства?

1) Адитивна;

2) кратна;

3) мультиплікативна;

4) змішана.

18. Які витрати включають до собівартості реалізованої продукції?

1) Фінансові витрати;

2) витрати на збут;

3) адміністративні витрати;

4) амортизаційні відрахування.

19. Які витрати включають до собівартості реалізованої продукції?

1) Адміністративні витрати;

2) витрати на збут;

3) прямі матеріальні витрати;

4) фінансові витрати.

20. Які чинники впливають на величину доходу від реалізації продукції?

1) Собівартість реалізованої продукції;

2) операційний прибуток;

3) обсяг виробництва;

4) рентабельність продукції.

21. Які чинники впливають на величину операційних витрат підприємства?

1) обсяг виробництва;

2) операційний прибуток;

3) собівартість реалізованої продукції;

4) рентабельність продукції.

тест( 22. Що таке операційний доход підприємства?

1) Сума чистого прибутку й операційних витрат;

2) сума чистого доходу від реалізації продукції та іншого операційного доходу;

3) сума операційного прибутку та змінних витрат;

4) сума операційного прибутку та постійних витрат.

23. Який показник обчислюється як різниця між чис-тим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції?

1) Чистий прибуток;

2) операційний прибуток;

3) прибуток від звичайної діяльності;

4) валовий прибуток.

24. Які показники застосовуються для аналізу інтен-сивності використання капіталу підприємства?

1) Показники оборотності капіталу;

2) показники рентабельності капіталу;

3) показники забезпеченості ресурсами;

4) показники ритмічності надходження ресурсів.

25. Що характеризують показники оборотності ресурсів?

1) Фінансову стійкість;

2) платоспроможність;

3) ділову активність;

4) рентабельність.

26. Який методичний прийом застосовують для приведення грошових потоків до початку інвестування?

1) Нарощення;

2) порівняння;

3) дисконтування;

4) елімінування.

27. Яка модель характеризує формування чистого доходу від реальних інвестицій?

1) Мультиплікативна;

2) кратна;

3) адитивна;

4) змішана.

28. Який ризик фінансового активу оцінюється за коефіцієнтом "З"?

1) Диверсифікований;

2) несистематичний;

3) недиверсифікований;

4) надзвичайний.

29. Яке значення коефіцієнта "Р" характеризує систематичний ризик фондового ринку?

2) 2;

3) 0,5;

4) ІД

30. Для чого застосовується індекс кредитоспроможності Альтмана?

1) Для оцінки економічного потенціалу підприємства;

2) для оцінки потенційного банкрутства підприємства;

3) для оцінки інтенсивності використання активів підприємства;

4) для оцінки інтенсивності руху капіталу підприємства.

31. Яке значення індексу кредитоспроможності Альтмана є критерієм оцінки потенційного банкрутства?

1) 0;

2) 2,675;

3) 1;

4) 100.

Тест: Управлінський аналіз (аналіз виробничої діяльності підприємств галузей національноїекономіки)

тест! 1. Що є об'єктом аналізу організаційно-технічного рівня підприємства?

1) Обсяг виробництва;

2) обсяг реалізації;

3) рівень витрат;

4) технологія виробництва.

2. Який шлях використання резервів є інтенсивним?

1) Підвищення технічного рівня підприємства;

2) подовження часу роботи підприємства;

3) збільшення чисельності працівників;

4) скорочення невиправданих простоїв.

3. Чим визначається сукупний резерв підприємства?

1) Наявними ресурсами підприємства;

2) різницею між виробничим потенціалом і досягнутим рівнем виробництва;

3) виробничим потенціалом підприємства;

4) технічним рівнем підприємства.

4. Як поділяються витрати за ступенем впливу обсягу виробництва на їх рівень?

1) За економічними елементами;

2) прямі і непрямі;

3) умовно-змінні й умовно-постійні;

4) поточні та разові.

5. Які чинники впливають на обсяг виробництва про-дукції?

1) рентабельність капіталу;

2) обсяг сировинних ресурсів;

3) рівень витрат;

4) рентабельність активів.

6. Визначити, що буде з критичною масою продажу, якщо (правильну відповідь підкресліть):

1) зменшити постійні витрати (збільшиться, зменшиться, не зміниться);

2) зменшити ціну реалізації (збільшиться, зменшиться, не зміниться);

3) збільшити змінні витрати на одиницю продукції (збіль-шиться, зменшиться, не зміниться);

4) збільшити постійні витрати (збільшиться, зменшиться, не зміниться).

7. Що таке маржинальний доход підприємства?

1) Сума операційного прибутку і постійних витрат;

2) сума чистого прибутку і постійних витрат;

3) сума операційного прибутку і змінних витрат;

4) сума валового прибутку і постійних витрат.

8. Які чинники впливають на оптовий товарооборот?

1) Обсяг товарних ресурсів;

2) рентабельність товарообороту;

3) рівень витрат обігу;

4) прибуток.

9. Як оцінюється ефективність використання зе-мельних угідь?

1) На основі оцінки трансформації земельних угідь;

2) за показниками доходності землі;

3) на основі оцінки структури сільськогосподарських угідь;

4) за розміром посівної площі.

10. Який показник діяльності сільськогосподарського підприємства характеризує валовий продукт з 1 га посівної площі?

1) Структура посівних площ;

2) динаміка обсягу валової продукції;

3) коефіцієнт посівних площ;

4) урожайність.

11 тест!. Що характеризує показник, який обчислюється як добуток норми висіву насіння та посівної площі сільськогосподарського підприємства?

1) Урожайність;

2) потребу в фуражній продукції;

3) валовий збір зерна;

4) потребу в посівному матеріалі.

12. Який показник обчислюється як відношення ве-личини посівних площ до величини орних площ?

1) Структура посівних площ;

2) коефіцієнт посівних площ;

3) структура сільськогосподарських угідь;

4) доходність посівних площ.

13. Що характеризують показники середнього надою молока від 1 корови, середньодобовий приріст ваги 1 голови худоби?

1) Продуктивність;

2) рентабельність;

3) трудові витрати;

4) матеріальні витрати.

14. Яке основне джерело інформації використовується для оцінки землекористування?

1) Державний контракт;

2) бізнес-план;

3) земельний кадастр;

4) дані поточного обліку.

15. Які види земельних ресурсів належать до сільськогосподарських угідь?

1) Болота;

2) ліси;

3) сінокоси;

4) землі під водою.

16. Який показник обчислюється як добуток норма-тивної потреби в кормах та поголів'я тварин?

1) Потреба у фуражній продукції;

2) потреба в насіннєвому матеріалі;

3) обсяг реалізації продукції тваринництва;

4) продуктивність тварин.

17. Як здійснюється аналіз руху поголів'я тварин?

1) На основі використання балансового методу;

2) на основі використання методу коефіцієнтів;

3) на основі використання методів елімінування;

4) на основі використання методів кореляційного аналізу.

18. Які показники характеризують науково-техніч-ний рівень будівельного виробництва?

1) Тривалість будівельно-монтажних робіт;

2) рівень концентрації;

3) рівень індустріалізації будівництва;

4) рівень спеціалізації.

19. На основі якої інформації аналізується якість ви-конаних будівельних робіт?

1) На основі актів приймання об'єктів;

2) на основі сітьових графіків виконання робіт;

3) на основі технічної документації;

4) на основі проектно-кошторисної документації.

20. Який показник характеризує обсяг діяльності ав-томобільного транспорту?

1) Тривалість перевезень;

2) потужність парку транспортних засобів;

3) обсяг перевезень;

4) структура парку транспортних засобів.

тест₴ 21. Який показник характеризує відношення обсягу вантажообороту підприємства автомобільного транспорту до маси перевезених вантажів?

1) Середня відстань перевезень;

2) загальний пробіг;

3) технічна швидкість;

4) експлуатаційна швидкість.

22. Від яких чинників залежить коефіцієнт викорис-тання автомобілів у роботі?

1) Вид вантажу;

2) кількість днів, відпрацьованих кожною машиною за період;

3) середня дальність перевезень;

4) змінність роботи.

23. Який показник обчислюється як відношення часу перебування машин у пробігу до часу перебування машин в наряді?

1) Коефіцієнт технічної готовності машин;

2) коефіцієнт використання пробігу;

3) коефіцієнт використання машин в роботі;

4) коефіцієнт використання робочого часу автомобілів.

24. Який шлях використання резервів є інтенсивним?

1) Подовження часу роботи підприємства;

2) підвищення технічного рівня підприємства;

3) збільшення чисельності працівників;

4) збільшення парку устаткування.

25. Який показник обчислюється як відношення обсягу витраченої сировини і матеріалів до обсягу випущеної продукції?

1) Рентабельність;

2) матеріаловіддача;

3) матеріаломісткість;

4) оборотність.

26. Які чинники впливають на обсяг виробництва продукції?

1) Рівень витрат;

2) рентабельність капіталу;

3) обсяг сировинних ресурсів;

4) рентабельність активів.

27. Які фактори впливають на структуру реалізації продукції?

1) Структура сировинних ресурсів;

2) структура виробничого потенціалу;

3) структура трудових ресурсів;

4) структура фінансових ресурсів.

28. Який показник характеризує ефективність вико-ристання ресурсів?

1) Темп приросту;

2) оборотність ресурсів;

3) ресурсовіддача;

4) рентабельність ресурсів.

29. Який показник характеризує якість основних за-собів?

1) Коефіцієнт фондовіддачі;

2) коефіцієнт зносу;

3) коефіцієнт фондомісткості;

4) коефіцієнт рентабельності.

30. Який показник характеризує ефективність вико-ристання основних засобів?

1) Коефіцієнт здатності;

2) коефіцієнт вибуття;

3) коефіцієнт рентабельності;

4) коефіцієнт зносу.

31 тест₴. Який показник характеризує інтенсивність вико-ристання матеріальних ресурсів?

1) Коефіцієнт рентабельності;

2) коефіцієнт оборотності;

3) темп росту;

4) темп приросту.

32. Який показник характеризує інтенсивність вико-ристання основних засобів?

1) Коефіцієнт навантаження;

2) коефіцієнт рентабельності;

3) темп росту;

4) темп приросту.

33. Як змінюється рівень умовно-змінних витрат при зростанні обсягу виробництва?

1) Зменшується;

2) не змінюється;

3) зростає прискорено;

4) зростає пропорційно.

34. Як оцінюється витратомісткість продукції?

1) Як відношення доходу від реалізації продукції до вит-рат;

2) як відношення чистого прибутку до витрат;

3) як відношення витрат до доходу від реалізації продукції;

4) як відношення витрат до чистого прибутку.

35. До яких витрат належать витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів?

1) До непрямих;

2) до прямих;

3) до трудових;

4) до питомих витрат.

36. Який показник характеризує рівень виробничих витрат у тваринництві?

1) Питомі витрати на 1 голову худоби;

2) матеріальні витрати;

3) трудові витрати;

4) продуктивність тварин.

37. До яких витрат належать витрати з організації робіт на будівельних майданчиках?

1) До непрямих;

2) до прямих;

3) до виробничих;

4) до умовно-змінних.

Тест: Стратегічний аналіз

1. Для окремих структурних одиниць корпорації (представництв, філій) розробляється:

1) ділова стратегія;

2) корпоративна стратегія;

3) операційна стратегія;

4) функціональна стратегія.

2. Процес визначення зв'язків організації з її оточен-ням, який полягає у реалізації обраної мети і спрямований на досягнення бажаного стану шляхом ефективного розподілу ресурсів - це визначення:

1) стратегії;

2) стратегічного управління;

3) стратегічного планування;

4) стратегічного менеджменту.

%тест 3. Які з наведених нижче параметрів не відповідають визначенню стратегічного управління:

1) ефективність діяльності залежить від своєчасності і точності реакції на зміни ринку;

2) увага на пошук нових можливостей у конкурентні бо-ротьбі;

3) орієнтація на короткострокову і середньострокову перспективу;

4) працівники - це основа організації, її цінність і джерело добробуту.

4. Відповідно до концепції життєвого циклу підпри-ємство проходить стадії циклу у наступній послідовності:

1) зародження —> функціональна спеціалізація —> децентралізація —> співробітництво —> відносини сімейного типу;

2) зародження —> відносини сімейного типу —> функціо-нальна спеціалізація —> співробітництво —> децентралізація;

3) зародження —> співробітництво —> децентралізація —» функціональна спеціалізація > відносини сімейного типу;

4) зародження —> співробітництво —> функціональна спеціалізація —> децентралізація >—> відносини сімейного типу.

5. Аналіз поточного стану підприємства є початковим етапом підготовки стратегічного плану при застосуванні:

1) планування з виділенням невизначених подій;

2) підходу "від досягнутого";

3) адаптаційного підходу;

4) оптимізаційного підходу.

6. Методи імітаційного моделювання використову-ються для:

1) аналізу стратегії і прийняття управлінських рішень;

2) стратегічного аналізу продукту;

3) аналізу макрооточення підприємства;

4) стратегічного фінансового аналізу.

7. З чого починається стратегічний аналіз (перший етап):

1) з аналізу результатів виконання;

2) з аналізу можливостей;

3) з аналізу досвіду;

4) з аналізу ідеї.

8. Що є результатом стратегічного аналізу:

1) стратегія;

2) стратегічний план;

3) системна модель об'єкта і його оточення;

4) стратегічне управлінське рішення

9. Матриці BCG, GE/McKinsey, Shell/DMP викори-стовуються при проведенні стратегічного аналізу:

1) організації;

2) продукту;

3) безпосереднього оточення;

4) макрооточення.

10. Початок використання грошового потоку для оцінки ефективності бізнесу належить до періоду:

1) 20-х років;

2) 70-х років;

3) 80-х років;

4) 90-х років.

11. Множинне вимірювання одиничних подій у РМЧ-вимірювані здійснюється за допомогою:

1) кібернетичних моделей;

2) систем з сенсорною інтеграцією;

3) систем з одноелементним фокусуванням;

4) розподілених експертних систем.

12. При проведенні кластерного аналізу ступінь подібності при виборі змінних не може визначатися за допомогою:

1) евклідової відстані;

2) коефіцієнта кореляції;

3) коефіцієнта асоціативності;

4) методу відстані від еталону.

№ 13 тест. Сукупність усіх можливих значень випадкових змінних описується:

1) вибіркою;

2) генеральною сукупністю;

3) стратифікованою сукупністю;

4) вірної відповіді немає.

14. Визначте, який з наведених нижче показників не належить до групи "Недоліки" у моделі бальної оцінки А-Агенті:

1) незбалансоване правління;

2) чутливість до змін;

3) неДоліки обліку;

4) надмірне розширення торгівлі.

15. Визначте, за якою факторною моделлю розрахову-ється коефіцієнт Таффлера:

1) кратною;

2)адитивною;

3) мультиплікативною;

4) комбінованою

16. Який показник не використовується у R-моделі Іркутської державної економічної академії:

1) власний капітал;

2) власний оборотний капітал;

3) чистий прибуток;

4) інтегральні затрати.

17. Яке значення PAS-коефіцієнта свідчить про неза-довільну тенденцію і високий фінансовий ризик:

1) 15;   2) 50;   3) 65;   4) 90.

18. Якої конкурентної стратегії дотримуються фірми, у яких конкурентною перевагою є інновації:

1) коммутантна;

2) експлерентна;

3) патіентна;

4) віолентна..

19. До основних способів формування конкурентних переваг не належать:

1) нарощування обсягу випуску;

2) зниження витрат;

3) підвищення якості;

4) поліпшення сервісу.

20. При виявленні конкурентних переваг звичайно ви-користовується:

1) аналіз внутрішніх факторів росту підприємства;

2) аналіз трендів ринку і перспектив розвитку з урахуван-ням зміни технологій і структури ринку;

3) аналіз потенціалу ринку і перспектив розвитку при не-змінності технологій і структури ринку;

4) аналіз дій конкурентів при зміні технологій і структури ринку.

21. Для показника конкурентоспроможності характерні наступні ознаки:

1) порівняльний характер;

2) динамічність;

3) правильні відповіді 1 і 2;

4) стійкість.

22. Еталонним вважається підприємство, яке:

1) має найбільші конкурентні переваги серед групи оціню-ваних підприємств;

2) має максимальні показники серед групи оцінюваних підприємств;

3) має показники, що наближуються до 1;

4) вірної відповіді немає.

тест+ 23. Конкурентний аналіз особливостей продукту належить:

1) реверсивному бенчмаркінгу;

2) конкурентному бенчмаркінгу;

3) процесному бенчмаркінгу;

4) глобальному бенчмаркінгу.

24. Багатофакторнии підхід до позиціювання підпри-ємства на ринку притаманний моделям:

1) BCG та Shell/DPM;

2) BCG та GE/McKinsey;

3) Shell/DPM та GE/McKinsey;

4) тільки GE/McKinsey.

25. Якщо у центрі уваги менеджерів є життєвий цикл виду бізнесу, оптимальним вважається така послідовність ро-звитку позицій компанії:

1) від позиції "Генератор грошових коштів" до позиції "Подвоєння обсягу виробництва";

2) від позиції "Генератор грошових коштів" до позиції "Лі-дер у бізнесі";

3) від позиції "Подвоєння обсягу виробництва або згортан-ня бізнесу" до "Стратегії часткового зростання" або "Стратегії згортання";

4) від позиції "Стратегія посилення конкурентних переваг" до позиції "Генератор грошових коштів".

26. Якщо підприємство займає сильну позицію у не-привабливій галузі за моделлю Shell/DPM, то це позиція:

1) "Стратегія зростання";

2) "Лідер бізнесу";

3) "Стратегія генератора коштів";

4) "Стратегія посилення конкурентних переваг".

27. Якщо підприємство має високий рівень переваг у галузі з низьким рівнем привабливості за моделлю GE/ McKinsey, то воно займає позицію:

1) генератор прибутку;

2) переможений;

3) переможець;

4) сумнівний бізнес.

28. Який з наведених нижче чинників не впливає на зниження витрат при зростанні виробництва:

1) ефект економії в масштабі;

2) можливість контролювати ціни, за рахунок збільшення частки ринку;

3) переваги в технологіях, які виникають унаслідок розширення виробництва;

4) визначення на основі збільшення досвіду найбільш ефективного способу організації виробництва.

29. Яким чином розрахувати точку беззбитковості, якщо X - фіксовані витрати; У - питомі змінні витрати; W - обсяг продажу; Z - змінні витрати:

1) W/(X + Z);

2) X/(W-Z);

3) Х/Ґ1 -W/Z);

4) Х/(1-У)-

30. Визначити, який показник не потрібний для виз-начення планового обсягу продажу відповідно до методу CVP:

1) фактичний обсяг продажу;

2) ціна реалізації одиниці товару;

3) обсяг постійних витрат;

4) обсяг змінних витрат.

31. Визначити, який показник з наведених нижче не належить до постійних витрат:

1) заробітна плата працівників бухгалтерії;

2) орендна плата;

3) кількість зайнятих працівників;

4) витрати на представництво.

32. Яким буде очікуваний обсяг випуску продукції через два роки, якщо обсяг випуску у звітному періоді становить 130 тис. грн., коефіцієнт регресії дорівнює 2,3:

1) 132,3 тис. грн.;

2) 134,6 тис. грн.;

3) 130,0 тис. грн.;

4) 127,7 тис. грн.

33 тест+. Визначити граничні витрати, якщо додатковий ви-пуск продукції становить 58 тис. од., додаткові витрати = 1160 тис. грн., обсяг випуску продукції = 75 тис. грн.:

1) 0,05;

2) 15,47;

3) 20,0;

4) 0,77.

34. Метод співставлення граничних показників вико-ристовується при плануванні обсягів виробництва:

1) на стадії зрілості;

2) на стадії спаду ЖЦТ;

3) на стадії зростання;

4) на стадії впровадження;

5) правильні відповіді 1 і 2.

35. Мінімізація ризику при формуванні структури ка-піталу притаманна:

1) компромісній політиці фінансування активів;

2) агресивній політиці фінансування активів;

3) консервативній політиці фінансування активів;

4) будь-якій політиці фінансування активів.

36. Середня ціна власного капіталу, який використовується для фінансування, визначається за методом середньої:

1) гармонічної;

2) арифметичної;

3) арифметичної зваженої;

4) хронологічної.

37. Мета оптимізації структури капіталу - це:

1) мінімізація витрат;

2) максимізація ринкової вартості підприємства;

3) максимізація прибутку;

4) зменшення податкового тягаря.

38. За якою формулою визначається середня вартість капіталу, якщо Цвк - ціна власного капіталу; Цпк - ціна пози-кового капіталу; Д - дивіденди; П - відсотки, що сплачуються за борговими зобов'язаннями:

1) ЦВК/ЦПК;

2) (Д+П)/ЦВК;

3) (Цвк+Цт)/(Д+П);

4) (Д+П)/(ЦВК+ЦШ).

39. За якою формулою визначається вплив фінансово-го левериджу:

1) Е = (ДА - ПК)х (ЗК/ВК);

2) Е = (ДА - ПК) х(1-РП)х (ЗК/ВК);

3) Е - (ДА - ПК) х(1-РП)х (ВК/ЗК); А)Е= (ДА - ПК) х(\-РП)хЧП/ (ВК+ЗК),

де Е - ефект фінансового левериджу, ДА - рівень доходності активів, ПК - рівень відсотків за кредит, РП - рівень податку на прибуток, ЗК - сума залученого капіталу, ВК - сума власного капіталу, ЧП - чистий прибуток.

40. Який чинник визначає вартість позикового капіталу:

1) термін залучення коштів;

2) рівень витрат на залучення коштів і обслуговування боргу відносно суми залучення;

3) абсолютна величина залучених коштів;

4) абсолютна сума витрат на залучення коштів.

41. Визначити показник EVA, якщо чистий операційний прибуток = 40 тис. грн., відкоригована величина капіталу = 250 тис. грн., середньозважена вартість капіталу - 10%:

1) 15 тис. грн.;

2) 25 тис. грн.;

3) -15 тис. грн.;

4) 65 тис. грн.

42. Аналіз коефіцієнтів найменш доцільний при:

1) внутрішньогалузевих співставленнях;

2) порівнянні минулих і поточних фінансових показників компанії;

3) аналізі прогнозних фінансових звітів;

4) складанні прогнозів.

тест= 43. Визначити прогноз обсягу продажу за допомогою аналізу стійкого зростання, якщо підприємство має 500 тис. дол. активів; 1 млн. дол. - обсяг реалізації; 250 тис. дол. - капітал; чистий прибуток - 20 тис. дол.

1) приріст продажу складе 2%;

2) приріст продажу складе 0,2%;

3) приріст продажу складе 4%;

4) приріст продажу складе 8%.

44. Яким чином розрахувати точку планового прибутку, якщо X - фіксовані витрати; У - питомі змінні витрати; W - обсяг продажу; Z - змінні витрати; Р - обсяг планового прибутку:

1) (X+P)/(1-P/W);

2) (Х + Р)/(1-У);

3) Х/(1-У);

4) Р/(1-У).

45. Якщо у проектованому балансі активи перевищу-ють пасиви, то різниця між ними називається:

1) додатково необхідні фонди;

2) додатковий капітал;

3) додаткові активи;

4) економічна додана вартість.

46. Залежно від концепції прогнозування розрізняють методи:

1) нециклічні та ітеративні методи;

2) процента від продажу; регресійний метод; метод нормативних коефіцієнтів;

3) метод детермінованих чисел; метод обробки нечітких чисел; метод довірчих інтервалів;

4) методи моделювання; методи екстраполяції; експертні оцінки.

47. Коли адміністрація підприємства приймає суттєві і не оптимальні рішення стратегічні управлінські рішення для прогнозування статей проектованої фінансової звітності за-стосується:

1) метод регулювання статей;

2) метод нормативних коефіцієнтів;

3) ітеративні методи;

4) метод проценту від продажу.

48. Щорічні обсяги реалізації протягом 3-х років зростали на 21%, 19%, 17%. Визначити прогнозований чистий доход на наступний рік за методом відсотку від продажу, якщо у звітному році чистий доход складає 200 тис. грн.:

Таблиця

Метод

Зміст методу

Метод проценту від продажу

?

?

Дозволяє отримати майбутнє значення ре­зультативного показника, який є випадко­вою величиною, залежно від зміни одного або декількох чинників

Методи моделювання

?

?

Передбачає отримання кінцевого результа­ту у першому наближенні відразу після за­вершення необхідних розрахунків

1) 170 тис. грн.;

2) 230 тис. грн.;

3) 234 тис. грн.;

4) 232 тис. грн.

49. Визначити прогнозований обсяг продажу, якщо у звітному році обсяг продажу становить 350 тис. грн., коефіці-єнт регресії - 9,84, коефіцієнт кореляції - 0,983:

1) 350,98 тис. грн.;

2) 359,84 тис. грн.;

3) 340,16 тис. грн.;

4) 360,82 тис. грн.

50. Визначити за допомогою прийому коригування надлишку потужності прогноз вартості основних фондів, якщо у звітному періоді вартість основних фондів становить 1000 тис. грн.; коефіцієнт зростання продажу - див. тест 10; основні фонди реально задіяні на 90%:

1) 900 тис. грн.;

2) 1036 тис. грн.;

3) 1044 тис. грн.;

4) 1150 тис. грн.

51. За яким підходом стратегія є результатом індивідуальних пропозицій, а керівник надає певні межі щодо проекту:

1) культурному;

2) коллаборативному;

3) кресцивному;

4) командному/

52. Заповнити таблицю основних підходів до реалізації стратегії:

Таблиця

Фактори

Підходи

Командний

Коллаборативний

Постановка задач

   

Вимогливість керівництва

   

Обсяг влади керівника

   

Які фактори є визначальними при ви­борі між альтернативними стратегіями

   


53 тест=. Заповнити таблицю основних підходів до реалізації стратегії.

Фактори

Підходи

Культурний

Організаційні зміни

Постановка задач

   

Які зусилля необхідні при:

- плануванні

- реалізації

   

Обсяг влади керівника

   

Які фактори є визначальними при ви­борі між альтернативними стратегіями

   


54. Продаж значної частини бізнесу (філій, підрозді-лів) - це:

1) радикальна зміна;

2) переорієнтація організації;

3) обмежена стратегічна зміна;

4) стратегія продовження.

55. Ситуація, коли погано сформульована стратегія добре реалізується, є характеристикою результату:

1) "успіх";

2) "проблема";

3) "рулетка";

4) "провал".

56. У теорії ігор для формалізації рішень в умовах невизначеності використовується формула К = max тіп а^ , яка ще називається:

1) критерієм Севіджа;

2) критерієм крайнього оптимізму;

3) критерієм Вальда;

4) критерієм Гурвіца.

57. Який принцип у теорії ігор вважається основним:

1) принцип обережності;

2) принцип максимізації;

3) принцип оптимізації;

4) принцип мінімізації.

58. Якість управлінського рішення визначається за показником ентропії. Яким чином змінюється показник ен-тропії, якщо проблема оцінюється тільки якісно:

1) не змінюється;

2) наближується до нуля;

3) наближується до одиниці;

4) стає від'ємним.

59. Метод згортання використовується при засто-суванні:

1) кривої байдужості;

2) паралельного інжинірингу;

3) дерева рішень;

4) множини Парето.

60. Метод аналізу затрат і результатів належить до:

1) матричних методів оцінки;

2) методів екстраполяції;

3) кореляційних методів;

4) вірної відповіді немає.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить