Физика

Тест з механіці  № 1

1. Величина, яка не являється скаляром?

 1. Переміщення;
 2. Потенціальна енергія;
 3. Час;
 4. Потужність.

2. Реакція циліндричного нерухомого шарніра:

 1. Невідома за напрямком;
 2. Паралельна до площини кочення;
 3. Перпендикулярна до площини кочення.
 4. Вірної відповіді немає.

3. Сила тертя між поверхнями:

 1. Залежить від нормальної реакції та коефіцієнта тертя;
 2. Менша ніж нормальна реакція;
 3. Дорівнює нормальній реакції в точці контакту;
 4. Більша ніж нормальна реакція.

4. Диференціальне рівняння обертального руху тіла можна записати:

 1. Однією формулою;
 2. Трьох формулах;
 3. Має однозначний вираз;
 4. Двох формулах.

5. Кінетичний момент тіла відносно деякої осі вимірюється в:

1. кгмс;

2. кгм/с;

3. кгм2/с;

4. кгм2.

 

 Тест № 2 з механіці

1. Яка з одиниць не є одиницею виміру сили?

1. Дж;

2. Н;

3.т ( тона);

4.кг.

2. Прикладення до твердого тіла сукупності сил, що урівноважуються, призводить до:

 1. Зміщення рівнодійної;
 2. Ніяких змін не відбувається;
 3. Порушення рівноваги тіла;
 4. Зрівноваження тіла.

3. Коли дві сили рівні за величиною та спрямовані у протилежні боки і лінії дії їх співпадають, вони:

 1. Діляться;
 2. Віднімаються;
 3. Врівноважуються;
 4. Додаються.

4. Кутове прискорення - це:

 1. Зміна швидкості точки за одиницю часу;
 2. Зміна шляху за одиницю часу;
 3. Зміна кутової швидкості за одиницю часу;
 4. Зміна кута повороту за одиницю часу.

5. Кількість руху матеріальної точки - це величина:

 1. Векторна;
 2. Алгебраїчна;
 3. Скалярна;
 4. Арифметична.

 

Тест № 3

2. Головний вектор системи сил - це:

 1. Сила, значення якої найменше;
 2. Вектор, який дорівнює геометричній сумі сил системи;
 3. Рівнодія найбільших за значенням сил;
 4. Сила, значення якої найбільше.

3. При додаванні сил отримуємо:

 1. Реакцію;
 2. Значення невідомої;
 3. В’язь;
 4. Рівнодійну.

4. Як Ви гадаєте, в якому з наведених прикладів рух тіла можна розглядати як рух матеріальної точки?

 1. Рух Землі навколо Сонця;
 2. Рух фігуриста, що виконує довільну програму;
 3. Рух маятника при його коливаннях;
 4. Обертання деталі, закріпленої у верстаті.

5. Як отримати диференційні рівняння руху матеріальної точки?

 1. Поділити діючі на точку сили на масу;
 2. Продиференціювати закон руху тіла за часом з урахуванням діючих сил;
 3. Помножити масу точки на його прискорення;
 4. Вірної відповіді немає.

 

 Тест № 4

1. Додавання до існуючої системи сил сукупності сил, що урівноважуються, не призводить до:

 1. Ніяких змін не відбувається;
 2. Зміщення рівнодійної;
 3. Порушення рівноваги системи;
 4. Врівноваження системи.

2. Статика оперує такими поняттями:

 1. Швидкість, прискорення, переміщення;
 2. Сили, момент сили, в’язь;
 3. Швидкість, прискорення;
 4. Сила, траєкторія.

3. Статика - це розділ теоретичної механіки, що вивчає:

 1. Поведінку тіл при прикладеній до його зовнішніх сил;
 2. Поведінку тіл при прикладеній до його зовнішніх сил;
 3. Рівновагу тіл під дією сил;
 4. Рух тіл під дією сил.

4. Як при прямолінійному русі знаходиться швидкість точки?

 1. Як похідна від координати точки по прискоренню;
 2. Як друга похідна від координати по часу;
 3. Як друга похідна від координати по прискоренню;
 4. Як похідна від координати точки по часу.

5. Як формулюється основний закон динаміки?

 1. Добуток маси матеріальної точки та вектора її прискорення дорівнює векторній сумі діючих на матеріальну точку сил;
 2. Сили, що діють на тіло, рухають його прискорено;
 3. Тіло рухається під дією сили рівномірно та прямолінійно;
 4. Прискорення, що отримує тіло, пропорційно діючим силам.

 

 Тест № 5

1. Головний момент системи сил відносно певної точки - це:

 1. Значення моменту пари найменшого за величиною;
 2. Геометрична сума векторів моментів сил системи відносно точки;
 3. Значення моменту пари найбільшого за величиною4
 4. Рівнодійна сумі сил системи.

2. Нерухомий циліндричний шарнір дає реакцію, що:

 1. Розкладається у двох перпендикулярних напрямках;
 2. Перпендикулярна до площини шарніра;
 3. Розкладається у двох перпендикулярних напрямках і присутній момент;
 4. Паралельна площині шарніра.

3. Дія зв'язків на тіло може бути замінена:

 1. Реакцією;
 2. Зрівноважу вальною;
 3. Рівнодійною;
 4. Системою сил.

5. Імпульс моменту сили вимірюється в:

1. Джм;

2. Нм/с;

3. Нм;

4. Нмс.

 

 Тест № 6 з механіці

1. Кількісний вимір механічної взаємодії матеріальних тіл звуть:

 1. В’яззю;
 2. Швидкістю;
 3. Прискоренням;
 4. Силою.

2. Сили паралельні, коли:

 1. Вектори їх направлені в різні боки;
 2. Вони не мають рівнодійної;
 3. Паралельні лінії їх дії;
 4. Лінії їх дії проходять через одну точку.

3. Можливо змінювати величину сил та довжину плеча у парі сил?

 1. Так, але лише один параметр;
 2. Так;
 3. Так, але щоб зберігався момент, який створює пара;
 4. Ні.

4. Кінетична енергія тіла при його поступальному русі дорівнює:

 1. Добутку квадрата маси на швидкість;
 2. Добутку маси на швидкість;
 3. Добутку маси на квадрат швидкості;
 4. Півдобутку маси на квадрат швидкості.

5. Сила тяжіння при збільшенні висоти над поверхнею Землі:

 1. Зменшується пропорційно відстані від центра Землі;
 2. Збільшується пропорційно квадрату відстані від центра Землі;
 3. Зменшується пропорційно квадрату відстані від центра Землі;
 4. Збільшується пропорційно висоті.

 

 Тест № 7

1. Коли система трьох непаралельних сил знаходиться у рівновазі, тоді:

 1. Усі сили знаходяться в одній площині і не перетинаються лініями дії;
 2. Сили перетинаються в одній точці та належать до однієї площини;
 3. Усі сили знаходяться у різних площинах;
 4. Сили дорівнюють одна одній.

2. Коефіцієнт тертя ковзання між поверхнями, що труться визначається:

 1. Нормальним тиском у контакті;
 2. Фізичним станом поверхонь;
 3. Площею контакту поверхонь;
 4. Активними силами, що діють на тіло.

3. В теоретичній механіці абсолютно тверде тіло - це тіло:

 1. Виготовлене з металу;
 2. Відстань між кожними двома точками якого залишається незмінною;
 3. Що має скінчену масу;
 4. Кристалічне тіло.

4. Яке з прискорень враховує, як швидко змінюється переносна швидкість за модулем?

 1. Відносне нормальне;
 2. Відносне дотичне;
 3. Коріолісове;
 4. Переносне нормальне.

5. Зміна кінетичного моменту тіла за деякий проміжок часу дорівнює:

 1. Сумі імпульсів всіх внутрішніх сил;
 2. Сумарному імпульсу всіх зовнішніх сил;
 3. Сумі імпульсів моментів всіх зовнішніх сил;
 4. Роботі зовнішніх сил.

 

 Тест № 8 з механіці

1. Сила тяжіння може бути:

 1. Залежною від прискорення матеріальної точки;
 2. Залежною від форми матеріальної точки;
 3. Постійною силою;
 4. Залежною від часу.

2. Не змінюючи дії сили на тіло, можливо перенести її паралельно в іншу точку?

 1. Ні;
 2. Можна, додавши пару сил з моментом, який би дорівнював векторному моменту сили відносно точки;
 3. Так, без обмежень;
 4. Можна, додавши ще одну силу так, щоб утворилася пара сил.

3. Силу - вектор можна:

 1. Переносити в іншу точку паралельним перенесенням;
 2. Переносити в паралельну площину;
 3. Повертати в просторі;
 4. Переносити вздовж лінії дії.

4. При рівномірному русі точки постійною величиною є:

 1. Координати;
 2. Прискорення;
 3. Швидкість;
 4. Переміщення.

5. Що називають інертністю матеріального тіла?

 1. Вірної відповіді немає;
 2. Масу тіла;
 3. Рух тіла рівномірно та прямолінійно;
 4. Властивість тіла поступово змінювати швидкості своїх точок під дією сил.

 

 Тест № 9

1. Нерухомий циліндричний шарнір дає реакцію, що:

 1. Розкладається у двох перпендикулярних напрямках;
 2. Перпендикулярна до площини шарніра;
 3. Розкладається у двох перпендикулярних напрямках і присутній момент;
 4. Паралельна площині шарніра.

2. Головний вектор утворюється:

 1. В результаті проеціювання рівнодійної на вісь х;
 2. В результаті складання сил збіжної системи;
 3. В результаті проеціювання сил на відповідні осі;
 4. В результаті проеціювання рівнодійної на вісь у.

3. Кількісний вимір механічної взаємодії матеріальних тіл звуть:

 1. Прискоренням;
 2. Силою;
 3. Швидкістю;
 4. В’яззю.

4. Проекції швидкостей двох точок, що лежать на одній прямій:

 1. Мають різні значення;
 2. Рівні за значенням та протилежні за знаком;
 3. Дорівнюють одна одній;
 4. Дорівнюють нулю.

5. Сили інерції Д'аламбера завжди спрямовані:

 1. Протилежно прискоренню точки;
 2. Вірної відповіді немає;
 3. За напрямом прискорення точки;
 4. Вздовж по дотичній до траєкторії руху.

 

 Тест № 10

1. Суть поняття абсолютно твердого тіла:

 1. Це тіло, відстань між двома довільними точками якого залишається незмінною;
 2. Вірної відповіді немає;
 3. Це тіло, що має дуже велику твердість;
 4. Це таке тіло, що зберігає весь час свою твердість.

2. Що визначають поняттям сили?

 1. Кількісну міру механічної взаємодії матеріальних тіл;
 2. Дію одного тіла на інше;
 3. Взаємодію між тілами, коли виникає рух або рівновага тіл;
 4. Вірної відповіді немає.

3. Приведення довільної системи до певної точки складається в заміні її:

 1. Рівнодійною сил системи;
 2. Прикладеною у точці приведення парою сил;
 3. Силою, що дорівнює головному вектору сил системи, прикладеному у точці та однією парою, векторний момент якої дорівнює головному;
 4. Головним вектором сил системи.

4. Рівність проекцій швидкостей двох точок доводиться:

 1. Правилом Коріоліса;
 2. Теоремою про проекції швидкостей двох точок;
 3. Теоремою Піфагора;
 4. Важелем Жуковського.

5. Добуток сталої сили на переміщення її точки прикладання - це:

 1. Робота сили;
 2. Кінетична енергія;
 3. Потужність;
 4. Кількість руху точки.

 

 Тест № 11

4. У разі коли точка рухається по траєкторії так, що в будь-які проміжки часу вона проходить рівні шляхи такий рух називається:

 1. Рівномірним;
 2. Рівноприскореним;
 3. Обертальним;
 4. Криволінійним.

 

Тест № 12 з механіці

1. Додавання до існуючої системи сил сукупності сил, що урівноважуються, не призводить до:

 1. Ніяких змін не відбувається;
 2. Зміщення рівнодійної;
 3. Порушення рівноваги системи;
 4. Врівноваження системи.

2. Коли система трьох непаралельних сил знаходиться у рівновазі, тоді:

 1. Усі сили знаходяться в одній площині і не перетинаються лініями дії;
 2. Сили перетинаються в одній точці та належать до однієї площини;
 3. Усі сили знаходяться у різних площинах;
 4. Сили дорівнюють одна одній.

3. В теоретичній механіці абсолютно тверде тіло - це тіло:

 1. Виготовлене з металу;
 2. Відстань між кожними двома точками якого залишається незмінною;
 3. Що має скінчену масу;
 4. Кристалічне тіло.

4. При рухові тіла по колу нормальне прискорення його дорівнює:

 1. Добутку радіуса обертання і квадрату кутової швидкості;
 2. Першій похідній зміни кутової швидкості за часом;
 3. Добутку кутової швидкості і радіуса обертання;
 4. Першій похідній зміни кута повороту за часом.

5. Яка з величин являється скаляром:

 1. Кінетична енергія;
 2. Момент інерції;
 3. Швидкість;
 4. Маса

 

Тест № 13

1. Кількісний вимір механічної взаємодії матеріальних тіл звуть:

 1. В’яззю;
 2. Швидкістю;
 3. Прискоренням;
 4. Силою.

2. Силу - вектор можна:

 1. Переносити в іншу точку паралельним перенесенням;
 2. Переносити в паралельну площину;
 3. Повертати в просторі;
 4. Переносити вздовж лінії дії.

3. В теоретичній механіці абсолютно тверде тіло - це тіло:

 1. Виготовлене з металу;
 2. Відстань між кожними двома точками якого залишається незмінною;
 3. Що має скінчену масу;
 4. Кристалічне тіло.

4. Якщо при рухові будь-яка пряма, що зв'язана з тілом переміщується паралельно сама собі то такий рух називається

 1. Обертовим;
 2. Рівномірним;
 3. Поступальним;
 4. Прямолінійним.

5. В яких одиницях системи СІ вимірюється маса механічної системи?

 1. Ньютон;
 2. Ватт;
 3. Джоуль;
 4. Кілограм.

 

Тест № 14

1. Статика оперує такими поняттями:

 1. Швидкість, прискорення, переміщення;
 2. Сили, момент сили, в’язь;
 3. Швидкість, прискорення;
 4. Сила, траєкторія.

2. Прикладення до твердого тіла сукупності сил, що урівноважуються, призводить до:

 1. Зміщення рівнодійної;
 2. Ніяких змін не відбувається;
 3. Порушення рівноваги тіла;
 4. Зрівноваження тіла.

3. Статика - це розділ теоретичної механіки, що вивчає:

 1. Поведінку тіл при прикладеній до його зовнішніх сил;
 2. Поведінку тіл при прикладеній до його зовнішніх сил;
 3. Рівновагу тіл під дією сил;
 4. Рух тіл під дією сил.

4. Повне прискорення точки не спрямоване:

 1. По дотичній до траєкторії;
 2. Паралельно осі y;
 3. Паралельно осі x;
 4. По нормалі до траекторії в бік випуклості кривої ("назовні").

5. Основні поняття динаміки точки:

 1. Переміщення, прискорення, швидкість;
 2. Вірної відповіді немає;
 3. Швидкість, траєкторія, пройдений шлях;
 4. Сила, маса, прискорення.

 

Тест № 15

1. Сили паралельні, коли:

 1. вектори їх направлені в різні боки;
 2. вони не мають рівнодійної;
 3. паралельні лінії їх дії;
 4. лінії їх дії проходять через одну точку.

2. Характеристики сили:

 1. Вірної відповіді немає;
 2. Величина, лінія дії, напрямок дії;
 3. Точка прикладення, границі зміни, швидкість зміни;
 4. Величина, точка прикладення, лінія дії, напрямок дії.

3. Збіжною є сила у якій вектори сил:

 1. Кожен наступний виходить із кінця попереднього;
 2. Замикаються у многокутник;
 3. Лінії дії сил перетинаються у одній точці;
 4. Довільно розташовані.

4. Як при прямолінійному русі знаходиться швидкість точки?

 1. Як похідна від координати точки по прискоренню;
 2. Як друга похідна від координати по часу;
 3. Як друга похідна від координати по прискоренню;
 4. Як похідна від координати точки по часу.

5. В якій точці Землі вага тіла мінімальна?

 1. Інша відповідь;
 2. На широті 45 градусів;
 3. На полюсі;
 4. На екваторі.

Відповіді на тести з механіці

№ Теста

Ответы

1

2

3

4

5

1.

2

3

1

1

3

2.

1

2

3

3

1

3.

4

2

4

1

2

4.

1

2

3

4

1

5.

2

1

1

2

2

6.

4

3

3

4

3

7.

2

2

2

4

4

8.

1

2

4

3

4

9.

1

2

2

1

1

10.

1

1

3

2

1

11.

1

1

4

1

1

12.

2

2

2

1

4

13.

4

4

2

3

4

14.

2

2

3

4

4

15.

3

4

2

4

4

16.

2

1

1

4

1

17.

4

2

1

3

2

18.

1

1

3

2

3

19.

1

4

4

2

3

20.

1

4

4

2

4

21.

2

3

2

1

1

22.

2

1

2

3

4

23.

2

2

2

3

2

24.

1

2

4

2

2

25.

4

3

4

4

1

26.

2

4

2

4

4

27.

3

3

1

3

1

28.

2

1

1

3

4

29.

4

1

1

2

4

30.

3

1

1

1

4

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить