Охрана труда

Тести з дисципліни охорона праці

1. Система органiзацiйних заходiв i технiчних засобiв, що запобiгають дiї на працюючих небезпечних виробничих факторiв - це...

 1. Охорона працi;
 2. Технiка безпеки;
 3. Виробнича санiтарiя.

2. Що таке виробнича травма?

 1. Вплив на працiвника небезпечного виробничого фактора;
 2. Вплив на працiвника шкiдливого виробничого фактора;
 3. Порушення анатомiчної цiлiсностi органiзму людини або його функцiй внаслiдок впливу виробничих факторiв.

3 - Тест. Система органiзацiйних заходiв i технiчних засобiв, що запобiгають або зменшують дiю на працюючих шкiдливих виробничих факторiв - це...

 1. Охорона працi;
 2. Виробнича санiтарiя;
 3. Технiка безпеки.

4. Що таке робоче мiсце?

 1. Мiсце де в цей час знаходиться працiвник;
 2. Мiсце на якому працiвник перебуває не менше 50% свого робочого часу;
 3. Мiсце постiйного, або тимчасового перебування працiвника в процесi трудової дiяльностi.

5. Дайте визначення термiну "умови працi".

 1. Сукупнiсть факторiв навколишнього середовища;
 2. Сукупнiсть факторiв виробничого середовища i трудового процесу, якi впливають на здоров'я i працездатнiсть людини у процесi її професiйної дiяльностi;
 3. Сукупнiсть фiзичних, хiмiчних, бiологiчних, соцiальних факторiв, що дiють на людину.

6. Що таке виробничий травматизм?

 1. Сукупність травм, отриманих працівниками певного підрозділу, підприємства чи групи підприємств;
 2. Кількість травмованих працівників за рік;
 3. Кількість травм, отриманих працівниками окремого підрозділу підприємства за рік;
 4. Вплив на працівників небезпечних виробничих факторів.

 

Тести з охорони праці  тема "Законодавча та нормативна база України про охорону праці"

7. Якi працiвники пiдлягають обов'язковому соцiальному страхуванню власником вiд нещасних випадкiв i професiйних захворювань?

 1. Що працюють в шкiдливих умовах працi;
 2. Що працюють в шкiдливих та важких умовах працi;
 3. Усi працiвники незалежно вiд умов працi.

8. Яка тривалiсть робочого часу встановлена для працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими умовами працi?

 1. 35 годин на тиждень;
 2. Не бiльш нiж 36 годин на тиждень;
 3. 36-40 годин на тиждень;
 4. 32 години на тиждень.

9. Дiя закону України "Про охорону працi" поширюється на...

 1. На всi державнi пiдприємства;
 2. На приватнi пiдприємства;
 3. На всi пiдприємства, установи i органiзацiї незалежно вiд форм власностi i виду їх дiяльностi, на всiх працюючих незалежно вiд їх посади i рiвня квалiфiкацiї.

10. Хто несе вiдповiдальнiсть за стан охорони працi на пiдприємствi?

 1. Головний iнженер;
 2. Iнженер з охорони праці;
 3. Керiвник пiдприємства.

11. Чи надається щорiчно додаткова оплачувана вiдпустка працiвникам, зайнятим на роботах з шкiдливими умовами працi?

 1. Так;
 2. Ні.

Тест - 12. Якi пiльги i компенсацiї передбаченi законодавством працiвникам за важкi та шкiдливi умови працi?

 1. Молоко або рiвноцiннi харчовi продукти;
 2. Оплачуванi перерви санiтарно-оздоровчого призначення;
 3. Скорочена тривалiсть робочого часу;
 4. Вказанi у вiдповiдях 1,2,3.

13. Якi є види вiдповiдальностi за порушення законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi?

 1. Дисциплiнарна, адміністративна;
 2. Матерiальна;
 3. Кримiнальна;
 4. Вказане у вiдповiдях 1,2,3.

14. На яких роботах видається працiвникам безплатно мило?

 1. Пов'язаних з впливом на шкiру шкiдливо дiючих речовин;
 2. Пов'язаних з забрудненням, за встановленими нормами;
 3. Пов'язаних з впливом небезпечних факторiв;
 4. Зi шкiдливими умовами працi.

 

 Тести з охорони праці тема "Навчання з питань охорони праці"

15. Хто повинен проводити iнструктаж з ОП на робочому мiсцi?

 1. Iнженер з охорони праці;
 2. Головний спецiалiст;
 3. Керiвник виробничої дiльницi.

16. Які працівники проходять спеціальне навчання з охорони праці?

 1. Ті, що працюють не за отриманою в навчальному закладі спеціальністю;
 2. Ті, що виконують роботи з підвищеною небезпекою;
 3. Ті, що працюють в нічну зміну;
 4. Ті, що працюють без нагляду керівника робіт.

 

 Тести з охорони праці тема "Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій в АПК"

17. Якi з перелiчених пунктiв входять до складу функцiональних обов'язкiв комiсiї з розслiдування нещасних випадкiв? (Вкажiть невiрний варiант).

 1. Розробка заходiв по попередженню нещасних випадкiв;
 2. З'ясування обставин та причин нещасних випадкiв;
 3. Покарання винних у нещасних випадках;
 4. Складання актiв за формою Н-1, а також, акту спецiального розслiдування.

18. За який перiод часу повинне бути проведене розслiдування нещасного випадку?

 1. Упродовж дня;
 2. Не бiльше 3 днiв;
 3. Не бiльше 10 днiв;
 4. Упродовж мiсяця.

19. Хто організує розслідування випадку виявлення професійного захворювання у працівника?

 1. Роботодавець;
 2. Санітарно-епідеміологічна служба;
 3. Місцевий лікарняно-профілактичний заклад;
 4. Служба державного нагляду за охороною праці.

20. Як визначається ступiнь втрати професiйної працездатностi? (вкажiть невiрну вiдповiдь).

 1. У % вiд здатностi до виконання професiйних обов'язкiв
 2. У % вiд здатностi до виконання неквалiфiкованої працi;

21.Тест. Якщо стався нещасний випадок, то який iнструктаж з охорони працi необхiдно провести з працiвниками?

 1. Вступний;
 2. Повторний;
 3. Позаплановий;
 4. Цiльовий.

22. В скiлькох примiрниках складається акт про нещасний випадок за формою Н-1?

 1. 1;
 2. 2;
 3. 4;
 4. 6.

23.  Розслiдуванню пiдлягають раптовi погiршення стану здоров'я, поранення, травми, що...

 1. призвели до втрати працiвником працездатностi мiнiмум на один робочий день;
 2. призвели до втрати працiвником працездатностi мiнiмум на місяць;
 3. призвели до стійкої втрати працiвником працездатностi;
 4. призвели до смерті працівника.

24. За висновками робот комiсiї з розслiдування нещасних випадкiв визначаються нещаснi випадки пов'язанi з виробництвом, що сталися з працiвниками...

 1. Пiд час прямування на роботу у громадському транспортi;
 2. Пiд час використання власного транспортного засобу в iнтересах пiдприємства з письмового дозволу роботодавця;
 3. Унаслiдок отруєння алкоголем;
 4. Пiд час використання ними в особистих цiлях устаткування, механiзмiв.

 

 Тести з охорони праці тема "Повітря робочої зони"

25. Показання сухого чи вологого термометрiв нижчi при замiрюваннi вологостi психрометром?

 1. Вологого;
 2. Сухого;
 3. Показання рiвнi.

26. Який з перелiчених параметрiв не характеризує мiкроклiмат?

 1. Рухомiсть повiтря;
 2. Температура;
 3. Запиленiсть;
 4. Вологiсть.

27. Що визначається iндукцiйним анемометром?

 1. Швидкість руху повiтря;
 2. Вiдносна вологiсть;
 3. Атмосферний тиск;
 4. В'язкість повітря.

28. Чи всi з перерахованих приладiв вимiрюють вологiсть повiтря? (вкажiть невiрну вiдповiдь).

 1. Iнерцiйний психрометр;
 2. Аспiрацiйний психрометр;
 3. Гiгрометр;
 4. Барометр-анероїд.

29. В яких одиницях вимiрюється вiдносна вологiсть повiтря?

 1. в грамах;
 2. в г/куб. м.;
 3. у %;
 4. у % на см. куб.

30. Санiтарними нормами встановлено, що найбiльшу працездатнiсть людина має при температурi...

 1. 10...16 С;
 2. 16...25 С;
 3. 25...30 С;
 4. 36,6 С.

31. Санiтарними нормами встановлено, що найбiльшу працездатнiсть людина має при вiдноснiй вологостi...

 1. 20...40%;
 2. 40...60%;
 3. 60...80%;
 4. 100%.

32. В яких одиницях може бути виміряний рівень запиленості повітря робочої зони?

 1. в грамах;
 2. в канделах;
 3. в г/м. куб;
 4. в фарадах.

33. Які з наведених засобів індивідуального захисту є газопилозахисними?

 1. ШБ-1, "Лепесток", "Кама", "Снежок", У-2К, РП-К, "Астра-2", Ф-62Ш, РПА;
 2. РПГ-67А, РПГ-67В, РПГ-67КД;
 3. РУ-60М, "Лепесток-Г";
 4. Захисні окуляри.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить