Растениеводческие темы

Збірник тестів з агрохімії

Тестове завдання з агрохімії № 1

Тест

Хімічний склад рослин

 

1.Вказати значення для рослин вуглеводів: а)моносахаридів (прості вуглеводи); б)сахарози; в)крохмалю; г)клітковини;

1.Основний продукт дихання є будь-який рослинній клітині.

1

2.Запасний енергетичний матеріал.

2

3.Оболонка будь-якої рослинної клітини, служить як будівельний матеріал для рослин.

3

2.Що таке незамінні амінокислоти?

1.Амінокислоти, які не синтезуються в організмі тварин з інших амінокислот рослинної їжі.

1

2.Амінокислоти, без яких не можливе існування організмів.

2

3.Що таке: а) «сирний» жир; б) «сирний» білок?

1.Жир або білок з домішкою вологи.

1

2.Жир або білок з домішками супутніх, подібних або близьких по природі чи за значенням речовин.

2

4.Що таке сира клейковина?

1.Рідина, яка утворюється при набуханні крохмалю, володіє клейкою здатністю.

1

2.Резиноподібний білковий згусток, який складається з 80% води і 20% білка з домішками крохмалю, жиру, золи.

2

5.Вказати фізіологічну роль окремих мікроелементів: а)азоту; б)фосфору; в)калію; г)кальцію; д)магнію; е) сірки.

1.Входять у склад деяких амінокислот як вільний, так і зв’язаних.

1

2.Входять у склад хлорофілу, при допомозі якого рослина зв’язує сонячну енергію в хімічну.

2

3.Входить у склад амінокислот і амідів, без яких немає білка і немає життя.

3

4.Має важливе значення в забезпеченості фізіологічної зрівноваженості розчинів.

4

5.Входить у склад нуклеїнових кислот (РНК,ДНК), а також АТФ, «елемент життя і думки».

5

6.Сприяє морозо- і засухостійкості рослин, регулює вміст води в плазмі клітин.

6

Тестове завдання з агрохімії № 2

Тест

Живлення рослин

 

1.Вказати фізіологічну роль окремих мікроелементів: а)бору; б)молібдену; в)марганцю; г)міді; д)цинку.

1.Сприяє цвітінню і заплідненню, відіграє важливу роль у вуглецевому обміні.

1

2.Відіграє важливу роль в окисно-відновних процесах, вуглецевому, білковому обміні й утворенні хлорофілу.

2

3.Посилює діяльність бульбочкових бактерій, сприяє відновленню нітратів у рослинах.

3

4.Сприяє накопиченню ростових речовин, вітамінів С і Р, поліпшує фосфорне й азотне живлення рослин.

4

5.Складова частина багатьох ферментів регулює окисно-відновні процеси в рослинах.

5

2.Найбільш точна біохімічна суть фотосинтезу.

1. Під впливом світла з водою та вуглекислого газу утворюється органічна речовина.

1

2. У зелених листках з води та вуглекислого газу утворюється органічна речовина.

2

3. У зелених частинах рослин при допомозі хлорофілу сонячна енергія перетворюється в хімічну, яка витрачається на синтез вуглеводів з води ґрунту і вуглекислого газу повітря.

3

3. Біохімічна суть кореневого живлення рослин.

1. Вбирання сонячної енергії при допомозі хлорофілу листків і перетворення її в хімічну енергію, яка використовується на відновлення вуглекислоти повітря та виділення кисню в повітря.

1

2. Вбирання іонів мінеральних речовин з ґрунтового розчину, їх переміщення по рослині і використання в процесі синтезу органічної речовини.

2

4. Що таке «реутилізація»?

1. Закріплення поживних речовин в окремих органах рослин.

1

2.Повторне використання мінеральних речовин рослин для синтезу нової органічної речовини.

2

5.Що означає поняття «Фізіологічна кислотність» або «фізіологічна лужність добрив»?

1.Зміна реакції ґрунтового середовища внаслідок дії або внаслідок використання рослинами з добрив катіону (підкислення) або аніону (під луження).

1

2.Реакція середовища, яка виникла від хімічної дії добрива на ґрунт.

2

Тестове завдання з агрохімії № 3

Тест

Властивості ґрунту та їх вплив на живлення рослин і застосування добрив

 

1.Що таке: а)біологічний винос поживних речовин; б)господарський винос поживних речовин; в)кругообіг поживних речовин; г) баланс поживних речовин?

1.Винос поживних речовин урожаєм з поля основною і побічною продукцією.

1

2.Витрата поживних речовин не тільки на побудову використаної, важливої частини врожаю, але і на поживні та кореневі залишки.

2

3.Різниці між надходженням і втратою поживних елементів у ґрунті.

3

4.Натходження і винос поживних речовин у процесі вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням їх міграції за довгий період часу.

4

2.Вказати завдання прийомів внесення добрив: а)основного; б)припосівного; в)підживлення.

1.Концентровані, розчинні форми мінеральних добрив у кількості 5...15кг/га N, P2O5, K2O вносяться для забезпечення рослин поживними речовинами з початку їх росту і розвитку.

1

2.Вносяться близько 80% усієї, виділеної для сільськогосподарської культури, норми добрива для забезпечення поживними речовинами рослин на протязі вегетаційного періоду

2

3.Вносяться розчинні форми мінеральних добрив у дозах по 20...60 кг/га N, P2O5, K2O для посилення росту або поліпшення якості врожаю.

3

3.Суть вбирної здатності ґрунту.

1.Здатнісь твердої фаз ґрунту вбирати гази і рідини.

1

2.Здатність ґрунту затримувати тверді частинки і цим самим як би фільтрувати ґрунтову воду.

2

3.Властивість ґрунту вбирати й утримувати тверді, рідкі та газоподібні речовини.

 

4.Суть окремих видів вбирної здатності ґрунту: а)біологічна; б)фізико-хімічна; в) хімічна; г)фізична; д)механічна.

1.Здатність ґрунту утримувати дрібні тверді частинки.

1

2.Здатність ґрунту вбирати й утримувати на поверхні твердих частинок молекули розчиненої у воді речовини.

2

3.Здатнісь рослин і мікроорганізмів вбирати з ґрунтового розчину поживні речовини.

3

4.Здатнісь ґрунту утворювати, внаслідок взаємодії розчинних речовин, важкорозчинні сполуки.

4

5.Здатність колоїдних частинок ґрунту обмінно поглинати катіони й аніони з ґрунтового розчину.

5

5.Що таке ємність вбирання катіонів ґрунту?

1.Максимальна кількість здатних до обміну вбирних катіонів ґрунту.

1

2.Загальна кількість здатних до обміну вибраних ґрунтом катіонів і аніонів.

2

Тестове завдання з агрохімії № 4

Тест

Склад і вбирна здатність ґрунту

 

1..Яке середовище ґрунтового розчину сприятливе для вирощування більшості сільськогосподарських культур?

1.Слабко кисле або нейтральне.

1

2.Нейтральне.

2

3.Лужне.

3

2.Вказати визначення окремих видів кислотності ґрунту: а)активної; б)потенціальної; в)обмінної; г)гідролітичної.

1.Кислотність ґрунту, яка виявляється під час обробітку гідролітично-нейтральною сіллю.

1

2.Кислотність ґрунтового розчину.

2

3.Кислотність ґрунту, яка виявляється під час його обробітку розчином гідролітичні лужної солі.

3

4.Сума обмінної і гідролітичної кислотності твердої фази ґрунту.

4

5.Сума кислотності твердої фази ґрунту та ґрунтового розчину.

5

3.Що таке буферна здатність ґрунту?

1.Це здатність ґрунтів протидіяти підвищенню вмісту поживних речовин під час внесення добрив.

1

2.Це здатність ґрунтів протидіяти зміні реакції ґрунтового розчину під час внесення добрив.

2

3.Це здатність ґрунтів протидіяти зміні вмісту поживних речовин у ґрунтовому розчині.

3

4.Значення кожної ґрунтової фази для живлення рослин: а)газоподібної (ґрунтове повітря); б) рідкої (ґрунтовий розчин); в)твердої.

1.Містить основний запас поживних речовин для рослин.

1

2.Безпосереднє джерело поживних речовин для рослин.

2

3.Сприяє розчиненню важкорозчинних сполук, забезпечує мікроорганізми і корені рослин киснем.

3

5.Рослина поглинає поживні речовини з ґрунтового розчину. Вказати, у вигляді яких часток проходить це вбирання.

1.Молекули.

1

2.Атоми.

2

3.Катіони.

3

4.Аніони.

4

Тестове завдання з агрохімії № 5

Тест

Родючість ґрунту

 

1.Массова частка гумусу в орному шарі основних генетичних типів ґрунтів, %: а)дерново-підзолисті; б)сірі лісові; в) чорноземи опідзолені, чорноземи вилужені; г) чорноземи потужні.

1. 10...12

1

2. 7...8

2

3. 4...6

3

4. 2...4

4

2.Якими мінералами представлені: а) фізичний пісок; б) фізична глина?

1.Кварцем (SiO)

1

2.Алюмосилікатами (ортоклазом – K2 Al2 Si16О слюда ми).

2

3.Гідрослюди, каолініт, монтморилоніт та ін.

3

3.Вказати визначення: а)потенціальної родючості ґрунту; б)ефективної родючості.

1.Родючість ґрунту характеризується підвищенням (внесення добрив) умістом рухомих елементів живлення та наявністю поліпшених умов (меліорація) для росту і розвитку рослин.

1

2.Родючість ґрунту визначається загальними запасами поживних речовин та природним, водним, повітряним і тепловим режимом.

2

4.Вказати правильне значення поняття «поживний режим ґрунту».

1.Уміст загальних запасів і рухомих форм елементів живлення в ґрунті на протязі вегетаційного періоду.

1

2.Уміст поживних елементів угр унті в доступній для рослин формі на протязі вегетаційного періоду.

2

3.Уміст макро- і мікроелементів, вологи та значення рН ґрунтового розчину на протязі вегетаційного періоду.

3

5.Основні показники, що характеризують агрохімічні властивості ґрунту.

1.Валові запаси рухомих речовин.

1

2.Уміст рухомих поживних речовин.

2

3.Реакція середовища.

3

4.Ємність вбирання та вміст увібрання катіонів.

4

5.Буферність і ступінь насиченості основами.

5

6.Окисно-відновний потенціал.

6

7.Уміст і запас гумусу.

7

8.Види кислотності.

8

Тестове завдання з агрохімії № 6

Тест

Агрохімічні властивості основних типів ґрунтів України

 

1. На одному і тому ж рівні вмісту рухомих поживних речовин у ґрунті забезпеченість ними різних сільськогосподарських культур неоднакова. Розташуйте вказані культури з підвищеною потребою в поживних речовинах.

1.Овочеві культури.

1

2.Корнеплоди.

2

3.Зернові культури.

3

2.Що таке агрохімічні картограми.

1.Карти, що показують розподіл ґрунтів на території землекористування господарства.

1

2.Карти з відділенням ділянок різного ступеня забезпеченості елементами живлення, а також реакції ґрунтового середовища.

2

3.Значення агрохімічних картограм.

1.Виділені ділянки з різними агрохімічними властивостями дозволяють ефективно і раціонально використовувати добрива і меліорант.

1

2.Дозволяють вибрати поле або ділянку поля для вирощування тої чи іншої культури.

2

4.Що таке агрохімічний паспорт поля і як він використовується?

1.Це відомості про рельєф поля, тип ґрунтів, назви видів і кількості добрив, які використовувались за останні три роки.

1

2.Відомості з указу про агрохімічні властивості ґрунту (рН, гумус, уміст рухомих поживних речовин, забезпеченість рослин та ін.)

2

5.Вказати вміст гумусу в окремих генетичних типах ґрунтів (орний шар), %: а)дерново-підзолисті; б)сірі лісові; в)чорноземи вилужені; г) чорноземи типові; д)чорноземи звичайні; ж) чорноземи південні; з) каштанові.

1).2,0...5,0

1

2).3,0...6,0

2

3).5,0...8,0

3

4).8,0...12,0

4

5).6,0...9,0

5

6).1,6...7,0

6

7).1,5...3,5

7

Тестове завдання з агрохімії № 7

Тест

Вапнування кислих ґрунтів

 

1.Як реагують групи сільськогосподарських культур на реакцію ґрунтового середовища: а)цукровий, кормовий і столовий буряк, коноплі, капуста, бавовник; б)пшениця, ячмінь, кукурудза, горох, боби, соняшник, огірки, цибуля, салат; в)жито, овес, просо, гречка, тимофіївка, помідори, морква, редька; г)льон, картопля; д)люпин синій і жовтий, середела

1.Краще ростуть на кислих ґрунтах (рН 4,5...5,0) погано на нейтральних, чутливі до надлишку водорозчинного кальцію.

1

2. Добре ростуть на середньо - і слабо кислих ґрунтів (оптимальне значення рН 5,5..6,0)

2

3.Добре ростуть на слабо кислих ґрунтах, середньо - і сильно кислотні ґрунти слід вапнувати (рН 5,5...6,0)

3

4.Добре ростуть при слабо кислій або нейтральній реакції ґрунтового середовища (рН 7,0...6,0)

4

5.Добре ростуть тільки при нейтральній або слабо лужній реакції середовища (рН 7,0...6,0)

5

2.Вказати послідовність дії вапнякового добрива на ґрунт: а) первинний процес взаємодії вапнякового добрива з ґрунтом; б) вторинний процес взаємодії вапнякового добрива з ґрунтом; в) який вид кислотності нейтралізується в останню чергу.

1.Вапнякове добриво усуває гідролітичну кислотність ґрунту.

1

2.Під впливом кислотності ґрунтового розчину карбонат кальцію розчиняється, у результаті нейтралізується активна кислотність і з’являється гідролітична лужність сіль гідрокарбонату кальцію, а потім луг СА(ОН)2 і нерозчинний гідроксид алюмінію AL(OH)3

2

3. Вказати сполуку кальцію, яка утворюється в кінцевому результаті при взаємодії карбонату кальцію з кислим ґрунтовим розчином.

1.Са О3

1

2.Са(ОН)2

2

3.Са(НСО3)2

3

4. За якими показниками визначається необхідність у проведенні вапнування: а)орієнтовно; б)точно?

1.За назвою ґрунту.

1

2.За величиною гідролітичної кислотності ґрунту.

2

3.За ступенем насиченості основами.

3

4.За величиною обмінної кислотності, вираженої в рН.

4

5.За зовнішнім виглядом ґрунту.

5

6.За видовим складом бур’янів.

6

5.На трьох полях сівозміни значення обмінної кислотності однакове і складає 5,0 одиниць рН. Вказати на якому полі необхідно проводити вапнування в першу чергу, якщо ступінь насиченості основами в них різна і складає, мг-екв на 100 г ґрунту.

  1. 65

1

  1. 60

2

  1. 53

3

Тестове завдання з агрохімії № 8

Тест

Гіпсування лужних ґрунтів

 

1. Який із наведених методів визначення потреби вапнування більш точний?

1.За таблицею з урахуванням механічного складу, рН сольової витяжки і вмісту гумусу.

1

2.За гідролітичною кислотністю, помноженою на коефіцієнт «1,5» (Д(СаСО3)=Нг. 1,5) (т/га).

2

2.Вказати визначення ґрунтів: а)солончакуватих; б)не солонцюватих; в)слабко солонцюватих; г)солонцюватих; д)солонців.

1.Грунти, у ґрунтово - вбирному комплексі яких міститься понад 20% вбирного натрію.

1

2.Грунти, у ґрунтово - вбирному комплексі яких міститься 5,,,10% вбирного натрію.

2

3.Грунти, у ґрунтово - вбирному комплексі яких міститься 10...20% вбирного натрію.

3

4.Грунти, у ґрунтово - вбирному комплексі яких міститься 5% вбирного натрію.

4

5.Грунти, у ґрунтовому розчині яких міститься понад0,2% солей.

5

3. Вказати основні зміни в ґрунті, які проходять під впливом гіпсування.

1.Внаслідок нейтралізації лужності ґрунту проходить поліпшення його властивостей, які супроводжуються оптимізацією азотного режиму.

1

2.Внаслідок нейтралізації лужності ґрунту підвищується доступність рослинам азоту калію ґрунту.

2

3.Кальцій витісняє з грунтово – вбирного комплексу натрій, утворивши в ґрунтовому розчині, замість води сульфат натрію, який вимивається в нижні шари.

3

4.Вказати умови ефективного використання гіпсу: а) місце внесення в сівозміні; б)способи внесення; в) строки внесення.

1.Під озиму пшеницю.

1

2.Пар.

2

3.Поверхнево, розкидний.

3

4.Локальний.

4

5.Восени під оранку.

5

6.Весною при посіві.

6

5.Гіпсування ґрунтом можна проводити шляхом проведення спеціального обробітку, якщо під солонцевим горизонтом залягає горизонт гіпсу або карбонату кальцію. Цей процес називається само гіпсуванням. Вказати назву обробітку ґрунту.

1.Використання замість гіпсу плоско різу з глибиною обробітку на 12...15 см.

1

2.Проведення оранки з одночасним боронуванням.

2

3.Проведення глибокої оранки з оборотом шару з послідовним інтенсивним рихленням ріллі.

3

6. За якою формулою проводиться визначення норм гіпсу?

1.Нг.1,5 см.

1

2.

2

3.0,086(Na-0.1E).H.d.

3

Тестове завдання з агрохімії № 9

Тест

Мінеральні добрива

 

Інструкція

В приведених питаннях вкажи те відповідь котру вважаєте вірною

 
     

1.Що таке добриво?

1.Речовина органічної або мінеральної породи, які використовуються для підвищення родючості.

1

2.Речовини для живлення рослин і підвищення родючості ґрунту.

2

3.Речовини, які використовуються для підвищення врожаю і якості сільськогосподарських культур.

3

2.За яким принципом ділять добрива на: а)органічні і мінеральні; б) промислові і місцеві; в) однокомпонентні і комплексні; г) порошкоподібні, кристалічні, гранульовані і рідкі.

1.За агрегатним станом.

1

2.За хімічним складом і природою.

2

3.За походженням і місцем одержання.

3

4.За кількістю головних елементів живлення.

4

3.Що таке мінеральні добрива?

1.Мінеральні речовини, які містять необхідні для рослин поживні елементи.

1

2.Мінеральні речовини, які використовуються в землеробстві для підвищення родючості.

2

3.Мінеральні речовини, які використовуються в землеробстві для підвищення врожайності і якості сільськогосподарських рослин.

3

4.Добрива промислового або мінерального погодження, що містять поживні елементи в мінеральній формі.

4

4.За яким принципом мінеральні добрива діляться на однокомпонентні та комплексні?

1.За кількістю елементів живлення в них;

1

2.За кількістю головних елементів живлення в них.

2

3.За кількістю і концентрацією поживних елементів у них.

3

5.Який принцип лежить в основі ділення мінеральних добрив на прості і концентровані?

1.Сумарна масова частка головних елементів живлення.

1

2.Масова частка елементів живлення.

2

Тестове завдання з агрохімії № 10

Тест

Азотні добрива

 

1.Яка форма азоту переважає в біомасі рослин?

1.Амонійна.

1

2.Нітратна.

2

3. Амінокислотна.

3

4.Амідна.

4

5.Білкова.

5

2. Вказати схему поступового відновлення нітратного азоту в рослинах.

1.NH3 (аміак)

1

2.HNO2 (азотна кислота)

2

3.NH2OH (гідроксиламін)

3

4.(HNO)2 (гіпонітріт)

4

3.В яких умовах рослина інтенсивно використовує: а)нітратний азот: б)амонійний азот?

1.Кисла реакція середовища.

1

2.Лужна або нейтральна реакція середовища.

2

3.Наявність великої кількості в насіннях вуглеводів, або їх інтенсивний синтез.

3

4.Підвищений уміст у поживному розчині кальцію, магнію, калію.

4

5.Підвищена забезпеченість рослин фосфором, молібденом.

5

4.Що таке: а)амінування кетокислот; б) пере амінування амінокислот; в) дезамінування амінокислот?

1.Відщеплення аміногрупи від амінокислот з утворенням кетокислоти й аміаку.

1

2.Перенесення аміногрупи амінокислоти (донор) на кетокислоту (акцептор).

2

3.Приєднання амонійного азоту до кетокислоти з утворенням первинних амінокислот.

3

5.Зовнішні ознаки рослин, які характеризують азотне живлення: а) оптимальне; б)надлишкове; в) недостатнє.

1.Утворюється міцна листостебельна маса, листя інтенсивно зелене.

1

2.Утворюється міцна, інтенсивно зелена листкостебельна маса. Нижні листки з-за недостачі світла іноді світлішають і засихають.

2

3.Листки дрібні, світло-зелені, передчасно жовтіють і засихають, стебла тонкі, слабко розгалужуються.

3

4.Погіршуються формування та розвиток репродуктивних органів.

4

5.Прискорюється ріст і сповільнюється розвиток рослин, частково сповільнюється старіння листків.

5

6. Знижується зимостійкість рослин.

6

7.Посилюється і зберігається життєдіяльність організму.

7

8.Підвищюється синтез і масова частка білка в рослині.

8

9.Прискорюється дозрівання рослин, але репродуктивні органи дрібні.

9

10.Накопичується надлишок азотистих сполук (білка, нітратів тощо).

10

Тестове завдання з агрохімії № 11

Тест

Азотні добрива

 

1.Скласти послідовну схему денітрифікації.

1.Закись азоту-N2O

1

2.Гіпонітрат-(HNO)2

2

3.Молекулярний азот-N2

3

4.Нітрат –HNO3

4

5. Нітрат-HNO2

5

2.Що таке легкогідролізований азот?

1.Це органічні та мінеральні сполуки азоту, які підлягають гідролізу.

1

2.Це білки і гуміни, які під впливом протеолітичних ферментів підлягають гідролізу.

2

3.Це амідні і деякі амінокислоти, які в першу чергу підлягають гідролізу.

3

3.Поділили азотні добрива на групи за формою азоту в них: а)нитратні; б) амонійні; в)нітратно-амонійні; г) аміачні; д) амідні

1.Сечовинно – формальдегідні.

1

2.Ціанамід кальцію.

2

3.Сечовина

3

4.Натрієва селітра

4

5.Кальцієва селітра

5

6.Аміак водний технічний.

6

7.Аміак рідкий синтетичний.

7

8. Сульфат амонію.

8

9.Сульфат амонію-натрію.

9

10.Хлорид амонію.

10

11.Аміачна селітра.

11

12.Сульфат-нітрат амонію.

12

13.Вапнисто-аміачна селітра.

13

4.Із перерахованих добрив вибрати рідкі азотні добрива.

1.Сечовина.

1

2.Сечовино-формальдегідне добриво.

2

3. Азотне добриво «Плав»

3

4.Вуглеаміакати.

4

5.Аміак водний технічний.

5

6.Аміак рідкий синтетичний.

6

7.КАС (комплексні азотовмісні сполуки).

7

5.З наведених твердих азотних добрив вибрати: а)добре розчинні у воді; б) повільно розчині у воді; в)порошковидні; г)гранульовані.

1.Сечовинно-формальдегідне добриво.

1

2.КАС.

2

3.Хлористий амоній.

3

4.Сульфат амонію, натрію.

4

5.Сульфат амонію.

5

6.Натрієва селітра.

6

7.Ціанамід кальцію.

7

8.Сечовина

8

9.Аміачна селітра.

9

Тестове завдання з агрохімії № 12

Тест

Використання азотних добрив

 

1.Вказати умови ефективного використання нітратних азотних добрив: а)строки внесення; б)способи внесення; в)прийоми внесення; г) на ґрунтах із реакцією середовища.

1.Восени під оранку.

1

2.Весною в передпосівний обробіток ґрунту або при посіві.

2

3.Розкидний.

3

4.Локальний.

4

5.Основний.

5

6.Припосівний.

6

7.Підживлення.

7

8Кислота.

8

9.Лужна або нейтральна.

9

2.Вказати умови ефективного використання амонійних азотних добрив: а) проміжна кількість вапна (СаСО3), необхідна для нейтралізації фізіологічної кислотності, 1 ц добрива; б) способи і прийом внесення; в) на яких ґрунтах; г) у поєднанні з якими добривами.

1.1,3...1,5

1

2.1,5...2,0

2

3.Восени врозкид, під оранку.

3

4.Весною, локально, під передпосівний обробіток ґрунту.

4

5.На кислих або нейтральних ґрунтах суглинкового механічного складу.

5

6.На нейтральних або лужних ґрунтах будь-якого механічного складу.

6

7.З фосфоритним борошном, преципітатом або апатитовим концентратом.

7

8.Із суперфосфатом.

8

3.Вказати умови ефективного використання рідких азотних добрив: а) за властивостями ґрунту; б) за способом заробки; в) за способом внесення; г) відстань від рядка при внесенні в міжряддя.

1. Ґрунти багаті органічною речовиною, добре оброблені, оптимально зволожені, суглинистого або глинистого механічного складу.

1

2.Грунти легко механічного складу, недостатньо зволожені, бідні органічною речовиною.

2

3.Поверхнево по ґрунту з поступовою зарубкою.

3

4.Тількі локально на глибину не менше 10 см.

4

5.У будь-який період року (крім зими), якщо дозволяє стан ґрунту вносити на глибину не менше 10 см.

5

6.Тільки у весняно-літній період.

6

7. Усередину міжрядь або на відстані 15...20 см. Від рядка.

7

8.Близько до рядка, але так, щоб не пошкодити робочими органами рослини.

8

4.Вказати умови, ефективного використання амідних азотних добрив: а) сечовини; б)ціаніду кальцію; в)сечовино-формальдегідного добрива.

1.Вносять у підживлення або передпосівний обробіток ґрунту.

1

2.Вносять під основний або передпосівний обробіток ґрунту, краще на дерново-підзолистих або інших кислих ґрунтах.

2

3.Використовують в умовах зрошення.

3

4.Перед внесенням обробляють інгібітором нітрифікації.

4

5.Добриво використовується також як дефоліант.

5

Тестове завдання з агрохімії № 13

Тест

Фосфорні добрива

 

1.Зовнішні ознаки фосфорного голодування слідуючих сільськогосподарських культур: а)зернові злакові культури; б)цукровий буряк, картопля, помідори; в) соняшник, льон.

1.Листки мають фіолетово-пурпурний колір, які переходять на черешки. Стебла тонкі, прямостоячі з мілкими листками.

1

2.Утворюються мілкі темно-зелені листки іноді з голубувато - пурпурним кольором, потім вони темніють, закручуються вверх і відмирають. Рослина частково або повністю всихає.

2

2.Розділити фосфорні добрива за їх розчинністю на слідуючі групи: а)добре розчинні у воді; б)погано розчині у воді, добре розчинні у лимонній кислоті; в) слабко розчині у воді, добре розчині в розчині цитрату амонію; г) не розчині у воді, розчині в розчинах сильних кислот.

1.Суперфосфати.

1

2.Преципітат.

2

3.Фосфатшлак.

3

4.Томасшлак.

4

5.Апатитний концентрат.

5

6.Обезфторний фосфат.

6

7.Фосфоритне борошно.

7

3.Вказати дози внесення фосфорних добрив різними прийомами, кг/га Р2О5: а)при посіві або посадці; б) у підживлення; в) в основне внесення під оранку.

1.30...200

1

2.5...20

2

3.20...60

3

4.200...400

4

4.Вказати скільки потрібно внести центнерів фізичної маси окремого добрива при нормі 100 кг/га Р2О5:: а)суперфосфата простого гранульованого; б) фосфашлака; в) фосфоритного борошна 20%.

1.10

1

2.20

2

3.5

3

5.Вказати: а)найбільш ефективні строки; б)допустимі строки внесення томасшлаку, фосфатшлаку, термофосфату, вівіаніту, обезфтореного фосфату.

1.Восени під основний обробіток ґрунту.

1

2.Весною при підживленні озимих.

2

3.У період вегетації просапних.

3

4.Весною під передпосівну культивацію.

4

6.Які фосфорні добрива ефективні на сильно кислих ґрунтах при основному внесенні?

1.Фосфорне борошно.

1

2.Преципітат.

2

3.Томасшлак.

3

4.Суперфосфат.

4

5.Вівіант.

5

6.Фосфатшлак.

6

7.Апатит.

7

8.Термофосфат.

8

       

Тестове завдання з агрохімії № 14

Тест

Калійні добрива

 

1.Вказати зовнішні ознаки калійного голодування рослин.

1.Листки починають жовтіти з краю, поступово переходять у бурий колір, потім крії листків відмирають і руйнуються, внаслідок чого вони стають обпаленими («крайовий опік листків»).

1

2.Листки стають синьо-зеленими нерідко з пурпурним або бронзовим відтінком, їх краї загинаються до верху.

2

3.Листки стають світлими, мілкими, поступово всихають.

3

2.Вказати, що таке рухомий калій ґрунту?

1.Калій ґрунтового розчину (водорозчинний)

1

2.Обмінновбирний калій.

2

3.Сума водорозчинного і обманно вбирного калію.

3

3.Що таке калійний потенціал ґрунту?

1.Це різниця між оптимальним і фактичним умістом рухомого калію в ґрунті.

1

2.Це різниця вмісту калію в ґрунті до початку вегетації в повну стиглість.

2

3.Це вільна енергія в реакціях обміну між катіонами калію з одної сторони і кальцію та магнію з іншої в системі «тверда фаза – ґрунтовий розчин»

3

4.Вказати найменший час, на порозі, якого можлива фіксація калію ґрунтом із добрива

1.На протязі часу.

1

2.На протязі доби.

2

3.На протязі тижня.

3

4.На протязі місяця.

4

5.Вказати: а)сирі калійні добрива; б) прості калійні добрива; в) концентровані калійні добрива; г)без хлорні калійні добрива.

1.Хлористий калій.

1

2.Сульфат калію.

2

3.Поташ.

3

4.Калій-електроліт.

4

5.Каліймагнезія.

5

6.Калійлюпнезіальний концентрат.

6

7.Калійна сіль.

7

8.Цементний пил.

8

9.Каїтін.

9

10.Карналіт.

10

11.Шеніт.

11

12.Ленгбейніт.

12

13.Полігаліт.

13

14.Калушіт.

14

15.Нефеліновий концентрат.

15

6.Яким прийомом найбільш ефективно вносити калійні добрива?

1.Під зяблеву оранку.

1

2.При посіві.

2

3.При підживленні.

3

7.Які калійні добрива мають велике значення для цукрового буряку і кормових коренеплодів?

1.Містить натрій

1

2.Містить магній

2

Тестове завдання з агрохімії № 15

Тест

Комплексні добрива

 

1.Що таке комплексні добрива?

1.Мінеральні добрива, які містять не менше двох головних поживних елементів.

1

2.Мінеральні добрива, у склад яких входить два і більше елементів живлення.

2

3.Мінеральні добрива, у кожній гранулі якої міститься два і більше елементів живлення.

3

2.Що таке: а)складні добрива; б)складно-змішані добрива; в)змішані добрива?

1.Комплексі добрива, отримані шляхом механічного змішування готових порошкових кристалічних або гранульованих однокомпонентних або складних добрив.

1

2.Комплексні тверді або рідкі мінеральні добрива, в яких усі частини, кристали або гранули мають однаковий або близький хімічний склад.

2

3.Комплексніц добрива, одержані змішуванням готових однокомпонентних добрив із веденням рідких і газоподібних продуктів.

3

3.Вказати комплексні добрива: а)подвійні; б)потрійні.

1.ЖКД.

1

2.Амофос

2

3.Діамофос

3

4.Амофосна

4

5.Нітроамофос

5

6.Нітрофос

6

7.Нітроамофос

7

8.Нітрофоска

8

9.Суперфоска

9

10.Селітра калієва

10

11.Селітра калієво-амонійна

11

12.Карбоамофос

12

13Карбоамофоска

13

14.Суперфосфат амонізований

14

15.Магній-амоній-фосфат

15

16.Діамофоска

16

17.Метафосфат калію

17

18.Поліфосфат калію

18

19.Сульфоамофос.

19

5.Розташуйте в спадаючому (за масовою часткою) порядку комплексні добрива: а)за азотом; б)за фосфором; в)за калієм.

1.Нітрофоска.

1

2.Нітроамофоска.

2

3.Амофоска.

3

4.Карбоамофоска.

4

6.Вказати норму внесення комплексних добрив при посіві сільськогосподарських культур, ц/га фізичної маси: а)амофос; б)діамофос; в)нітроамофоска; г)карбоамофоска.

1.0,20...025

1

2.0,50...0,70

2

3.0,85...1,00

3

4.0,25...0,35

4

       

Тестове завдання з агрохімії № 16

Тест

Мікродобрива

 

1.Що таке: а)мікродобрива; б)добрива з мікроелементами?

1.Промислові або викопні продукти, які містять мікроелементи.

1

2.Мінеральні добрива, які містять мікроелементи і мікроелементи.

2

2.Вказати зовнішні ознаки недостачі живлення рослин мікроелементами: а)бором; б)марганцем; в)міддю; г)молібденом; д)кобальтом; е) цинком.

1.Певні зовнішні ознаки не виявлені.

1

2.Дрібнолистковість, п,ятнистість листків, скручування листкових пластинок і черенків, побілення або хлороз верхніх листків – для польових культур.

2

3.Зовнішні ознаки помірного дефіциту мікроелемента схожі з деякими ознаками азотного голодування

3

4.Сіра п,ятнистість злаків, п,ятниста жовтуха цукрового буряку, хлориди, всихання молодих гілок плодових культур.

4

5.Хлороз, побілення кінчиків листків, пустозерність колосу в злакових культурах («біла чума»); велика кількість пагонів, п,ятнистість і хлороз верхніх листків, кора в тріщинах, виділення камеді в плодових культур.

5

6.Відмирання точки росту, порушення провідної системи, внаслідок чого зменшується постачання коріння вуглеводами і виникають хвороби: бактеріоз льону, парша на бульбах картоплі, «гниль сердечка» в цукрового буряку.

6

3.Вказати норму внесення за елементом живлення мікробів у ґрунт.

1.0,2...5,0 кг/га

1

2.5...10 кг/га

2

3.10...100 кг/га

3

4.100...200 кг/га

4

4..Які борні добрива рекомендують: а)вносити в грунт; б)використовувати для некореневого підживлення; в)використовувати для обробітку насіння?

1.Борна кислота.

1

2.Бура.

2

3.Боросуперфосфат

3

4. Бормагнієве добриво.

4

5.Борнодатолітове добриво.

5

6.Порошок, який містить бор.

6

5.Які мідні добрива рекомендується: а)вносити в грунт; б)використовувати для некореневого підживлення; в) використовувати для обробітку насіння?

1.Мідний купорос.

1

2.Пирітні огарки.

2

3.Порошок містить мідь.

3

6..Які марганцеві добрива рекомендується: а)вносити в грунт; б)використовувати для некореневого підживлення; в)використовувати для обробітку насіння?

1.Сульфат марганцю.

1

2.Порошок, який містить марганець.

2

3.Марганцевий шлак.

3

4.Марганізований суперфосфат.

4

9.Спосіб використання кобальтових добрив.

1.Для внесення в грунт.

6

2.Для некореневого обробітку вегетуючих рослин.

7

3.Для обробки насіння.

8

       

Тестове завдання з агрохімії № 17

Тест

Технологія застосування і зберігання мінеральних добрив

 

1.Умови використання технологічних схем за доставкою і внесенням мінеральних добрив: а)пряма (при рельсовий склад-розкидач-поле); б)перевантаження (при рельсовий склад-транспортні машини –перевантажування-розкидач-поле); в)перевалочна (при рельсовий склад-транспортні машини-склад хімізації-розкидач-поле).

1.Відстань від при рельсового складу до поля 3...5 км і менше.

1

2.Відстань від складів до поля понад 5км.

2

3.Наявність складу при пункті хімізації.

3

4.Завчасна доставка добрив при наявності складу пункту хімізації.

4

2.Допустима висота штабеля або напису під час зберігання мінеральних добрив, м: а)незатарені гігроскопічні добрива; б)незатарені мало гігроскопічні добрива; в) затарені добривав мішках на підставках.

1.2,5..3,0

1

2.1,5...2,0

2

3.до 4...4,4

3

3.Чому аміачну селітру потрібно зберігати ізольовано?

1.Висококонцентроване добриво.

1

2.Високогігроскопічне добриво.

2

3.Вогне- та вибухонебезпечне добриво.

3

4.Що таке: а)злежуванність мінеральних добрив; б)сипучість мінеральних добрив; в)розсипчастість мінеральних добрив?

1.Властивість мінеральних добрив вільно сипатись під дією гравітаційних сил в умовах зберігання.

1

2.Стан мінерального добрива, характеризує ступінь агломерації, яке виражене кількістю злежаних грудок у відсотках.

2

3.Властивість мінерального добрива утворювати фазові контакти щеплення між зернами мінерального добрива при зовнішніх умовах.

3

Тестове завдання з агрохімії № 18

Тест

Органічні добрива

 

1.Скількі азоту, фосфору та калію міститься в 1т органічних добрив: а)напівперепрівший гній; б)гноївка; в)пташиний послід (кг)?

1.2,5...3,0-0,3..0,6-4...5

1

2.5,0-2,5-6,0

2

3.22-18-11

3

2.Що таке: а)свіжий гній; б)напівперепрівший гній; в)перепрівший гній; г)перегній?

1.Багата органічною речовиною чорна однорідна землиста маса.

1

2.Гній, де використана на підстилку солома зберігає своє забарвлення (жовте) і міцність.

2

3.Гній, де використана на підстилку солома втрачає міцність і набуває темно-коричневого кольору.

3

4.Чорна маса від підстилки не відрізняється.

4

3.Вказати способи зберігання гною, де він розкладається в: а)анаеробних умовах; б)аеробних умовах.

1.Пухке зберігання.

1

2.Пухке щільне зберігання.

2

3.Щільне зберігання.

3

4.Прийоми внесення: а) підстилкового гною; б)без підстилкового гною; в)пташиного посліду; г)фекалію.

1.Основне внесення.

1

2.Основне внесення та підживлення.

2

3.Підживлення.

3

4.Для виготовлення компостів.

4

5.Норми внесення сирого пташиного посліду: а)в основне удобрення; б)в підживлення; в)при внесенні в лунки або борозни.

1.8.10ц.

 

2.4...6т.

 

3.4...6ц.

 

Тестове завдання з агрохімії № 19

Тест

Гній, гноївка, торф

 

1.Рекомендовані норми і дози внесення гноївки, т/га: а)в основне внесення; б)у підживлення лугів і пасовищ; в)у підживлення просапних культур.

1.5...10

1

2.10...20

2

2.Вказати відмінні особливості без підстилкового гною в порівнянні з підстилковим.

1.Близько 50...70% загального азоту знаходиться в амонійній формі.

1

2.Близько 20% загального азоту представлено в амонійній формі.

2

3.Більш доступний фосфор без підстилкового гною, ніж підстилкового.

3

4.Фосфор без підстилкового гною менш доступний рослинам, ніж підстилковий

4

5.Майже весь калій легкорозчинний, знаходиться в рідкій фазі.

5

6.Калій погано доступний рослинам.

6

7.У перший рік діє слабо, а потім сильніше підстилкового.

7

3. Що таке ступінь розкладу (гуміфікація) торфу?

1.Відношення кількості гумусових речовин (гумінові кислоти, фульвокислоти, гуміни) до загального вмісту органічної речовини торфу.

1

2.Відношення маси мінеральних речовин торфу до загальної маси торфу.

2

3.Відношення маси мінеральних речовин торфу до маси органічних речовин торфу.

3

4..Який торф і з якими властивостями можна використовувати: а)на підстилку; б)для компостування; в)для виготовлення торфоперегнійних горшків; г)безпосередньо як добриво; д) для мульчування ґрунту.

1.Верховий сфагновий торф, його ступінь розкладу до 25%; зольність 10...15%, вологість 50% і менше, уміст деревних частинок до 10%.

1

2.Будь-який добре провітрений торф з метою зменшення надлишкової вологості і окислення закисних сполук.

2

3.Сильно розкладений, високо зольний низинний торф, добре провітрений із зольністю понад 10% ( у тому числі СаО вище4%), ступінь розкладу не менше 40...50%; зі слабко кислою або нейтральною реакцією середовища.

3

4.Низинний або перехідний торф із нейтральною або слабко кислою реакцією середовища, зольністю 3...15%, ступінь розкладу 30...40%.

4

5.Усі види і типи торфу з вологістю 60%, зольністю 25%, ступінь розкладу понад 20%, уміст деревних частинок до 10%

5

5..Який торф рекомендується використовувати для підстилки тваринам і дати його характеристику.

1.Низький

1

2.Перехідний.

2

3.Верховий сфагновий.

3

4.Ступінь розкладу до 25%, вологість 50%, зольність 10...15%

 

5. Ступінь розкладу до 40%, вологість 60%, зольність до 25%

 

6. Ступінь розкладу понад 40%, вологість 60%, зольність 5...10%

 

Тестове завдання з агрохімії № 20

Тест

Компости. Зелені добрива.

 

 

1.В який період року дозрівання компостів проходить найбільше?

1.Осінньо-зимній.

1

2.Зимово-весняний

2

3.Весняно-літній.

3

4.Літньо-осінній.

4

2.Визначення окремих видів зеленого добрива: а)повне; б)укісне; в)отавне.

1.Заорювання стерньових залишків разом з відрослими рослинами.

1

2.Заорювання в полі неземної маси зеленого добрива, яке виростили на іншому полі.

2

3.Заорювання всієї біомаси зеленого добрива.

3

3.Чи вносять добрива під сидерати?

1.Ні.

1

2.Вносять повне мінеральне добриво-по 60...120 кг/га азоту, фосфору, калію.

2

3.Вносять тільки азотні по 60...120ке/га.

3

4.Вносять тільки фосфорні і калійні по 60...120кг/га

4

4..Які добрива вносять при вирощуванні бобових культур на торф’яниках?

1.Добрива не вносять.

1

2.Тількі азотні в кількості 100...200 кг/га.

2

3.Фосфоритне борошно (1...2 т/га) і хлористий калій (3...4 ц/га).

3

Тестове завдання з агрохімії № 21

Тест

СисТест удобрення

 

1.На який період розраховано систему удобрення в господарстві?

1.На вегетаційний період.

1

2.На ротацію.

2

3.На декілька ротацій.

3

2.Що таке: а) норма удобрення; б) доза удобрення?

1.Кількість добрив, що вноситься під сільськогосподарську культуру за один прийом.

1

2.Кількість добрив, що вноситься під сільськогосподарську культуру за період її вирощування.

2

3.Кращий попередник для озимих зернових у степовій зоні.

1.Кукурудза на зерно.

1

2.Кукурудза на силос.

2

3.Чистий пар.

3

4.Вико-вівсяні суміш.

4

5.Кормові коренеплоди.

5

6.Багаторічні трави.

6

4.Кращий попередник для картоплі.

1.Озимі зернові.

1

2.Конюшина.

2

3.Зернобобові.

3

4.Кормові коренеплоди.

4

5.Орієнтовні норми внесення гною в сівозмінах різних зон, т/га: а)Поллюся; б)Лісостеп в умовах достатнього зволоження; в)Лісостеп в умовах недостатнього зволоження; г) Степ (без зрошення); д)Степ (при зрошенні); е)овочеві сівозміни.

1.15...20.

1

2.20...25.

2

3.25...30.

3

4.30...40.

4

5.40і більше.

5

Тестове завдання з агрохімії № 22

Тест

Удобрення польових культур

 

1.Що враховується під час встановлення норм мінеральних добрив різними методами: а)результатом повного досліду з урахуванням ефективної родючості ґрунтів; б)балансово – розрахунковим методом на додаткову прибавку; в)балансово – розрахунковим методом на заплановану врожайність?

1.Винос поживних речовин усім врожаєм.

1

2.Уміст поживних речовин у ґрунті.

2

3.Коєфіціенти використання поживних речовин із ґрунту.

3

4. Коефіціенти використання поживних речовин із добрив.

4

5.Забезпеченість рослин поживними речовинами грунту.

5

6.Середні рекомендовані норми під сільськогосподарські культури окремо для кожної зони.

6

7.Поправочнікоефіцієнти до середніх рекомендованих норм.

7

8.Винос поживних речовин прибавкою врожайності.

8

9.Середню врожайність за попередні 3...5 років.

9

10.Кількість добрив, які вносяться для одержання середньої врожайності за попередні 3...5 років.

10

2.Дози азоту під час підживлення озимої пшениці: а) перше підживлення; б)друге підживлення; в)третє підживлення.

1.15...20 кг/га

1

2.50% всієї норми.

2

3.30...40 кг/га

3

4.З розрахунку 1 кг азоту на 1 ц передбаченої врожайності.

4

5.60...90 кг/га

5

6.90...120 кг/га

6

3.Норми внесення головних елементів живлення (кг на 1 га N,P2O5,K2O) при врожайності цукрового буряку в 500...600 ц/га:

1. 100...120

1

2. 140...170

2

3. 150...190.

3

4.Орієнтовані норми внесення при підживленні цукрового буряку, т/га: а)сечі; б)гноївки.

1. 1,5...2.

1

2. 2...3

2

3. 3...4.

3

5.Орієнтовні норми внесення гною під кукурудзу, т/га: а) після удобрених попередників; б) після не удобрених попередників; в) при повторному вирощуванні кукурудзи на одному і тому ж полі.

1.15...20

1

2.20...25

2

3.25...30.

3

4.30...40.

4

Тестове завдання з агрохімії № 23

Тест

Удобрення кукурудзи, овочевих культур

 

1.В які стоки рекомендується вносити під кукурудзу: а) свіжий гній; б)напівперепрілий гній; в) перегній?

1.Під зяблеву оранку.

1

2.Під весняну культивацію.

2

3.У підживлення.

3

2.Орієнтовні норми внесення під кукурудзу в Лісостеповій зоні азотних фосфорних і калійних добрив, кг/га N,P2O5,K2O.

1.30...60; 20...40; 30...45.

1

2.90...120; 60...100; 80...120.

2

3.80...220; 70...190; 90...200.

3

3.Рекомендовані строки проведення підживлення кукурудзи азотними добривами.

1.При сходах.

1

2.У фазу 4...6 листків.

2

3.У фазу 6...8 листків.

3

4.У фазу 8...10 листків.

4

5.При викиданні волоті.

5

4.Рекомендована норма повного мінерального добрива під картоплю (у перерахунку на N,P2O5,K2O), кг/га при його вирощуванні: а)на дерново – підзолистих ґрунтах; б)на темно сірих, лісових і чорноземних ґрунтах.

1.70...80; 50...60; 90.100.

1

2.90...120; 60...90; 90...120.

2

3.60...90; 90...120; 80...90.

3

4.90;60...90; 60...90.

4

5.Під які овочеві культури рекомендується вносити органічні добрива в нормі 40...60 т/га?

1.Столовий буряк.

1

2.Капусту.

2

3.Моркву.

3

4.Огірки.

4

5.Кріп.

5

6.Перець.

6

6.Найбільш ефективна (В зонах Поллюся, Лісостепу) рекомендована норма органічних добрив під картоплю, т/га.

1.20...30.

1

2.30...40.

2

3.40...50.

3

4.50...60.

4

5.60...90.

5

Тестове завдання з агрохімії № 24

Тест

Агрохімічне обслуговування сільськогосподарського виробництва

 

1.Розрахувати і вказати, скільки необхідно внести ( у фізичній масі, кг) аміачної селітри, якщо площа дослідної ділянки 200м2, норма внесення азоту 120 кг/га.

1.5,3

1

2.7,6

2

3.6,9

3

4.7,0

4

2.Розрахувати і вказати, скільки необхідно внести (у фізичній масі, кг. Простого суперфосфату, якщо площа дослідної ділянки160 м2, норма внесення фосфату 90 кг/га (у перерахунку на P2O5)

1.7,2

1

2.8,2

2

3.6,5

3

4.9,0

4

3.Розрахувати і вказати , скільки кілограм хлористого калію (у перерахунку на K2O) необхідно внести на дослідну ділянку площею 250м2 при нормі 100 кг/га калію (K2O)

1.5,0

1

2.3,0

2

3.Близько 4,0

3

4.Близько 2,0

4

4.Завдання агрохімічної служби.

1.Організація проведення польових дослідів.

1

2.Організація хімізації сільськогосподарського виробництва.

2

3.Організація проведення агрохімічного обстеження грунтів і оптимального розподілення добрив.

3

5.Основні завдання агрохімічних центрів.

1.Контроль за дотриманням наукових рекомендацій по внесенню добрив.

1

2.Відповідальність за збереження й ефективне використання мінеральних та органічних добрив, засобів хімічного захисту.

2

3.Приготування сумішей мінеральних добрив, компостів, робочих розчинів ядохімікатів при суворому дотриманні науково – обґрунтованих рекомендацій.

3

4.Проведення аналізів і складання картограм.

4

6.З якою метою вводяться поточні методи аналізу й експрес-методи?

1.Для уніфікації методів дослідження.

1

2.Для розробки нових методів аналізу.

2

3.Для виконання великого об’єму масових аналітичних робіт.

3

4.Для впровадження прогресивних форм праці.

4

Тестове завдання з агрохімії № 25

Тест

Агрохімія і екологія

 

1.В яких районах найбільше можливе забруднення навколишнього середовища добривами.

1.Бурякосіючі і льоносіючі.

1

2. Овочевих і приміських зонах.

2

3.Де вирощують зернові і кормові культури.

3

2.Вказати, чим викликана необхідність охорони навколишнього середовища від забруднення добривами?

1.Інтенсивна хімізація землеробства, внаслідок чого навколишнє середовища потрапляє багато хімічних речовин.

1

2.Виробництвом і внесенням нових висококонцентрованих і комплексних добрив.

2

3.Накопиченням і внесенням на великих ділянках високих норм без підстилкового гною.

3

4.Впровадженням прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

4

3.Основні процеси, які проходять у ґрунті і сприяють прямому забрудненню навколишнього середовища при внесенні добрив: а)азотних; б)фосфорних; в)калійних; г)органічних.

1.Водна і вітрова ерозія.

1

2.Нітрифікація.

2

3.Міграція елементів живлення профілю ґрунтів.

3

4.Денітрифікація.

4

5.Амоніфікація.

5

6.Гідроліз органічної речовини.

6

7.Іммобілізація.

7

4. Які природні об’єкти підлягають найбільшому забрудненню в результаті використання мінеральних добрив?

1. Грунт.

1

2.Водойми.

2

3.Ліс.

3

4.Луки та пасовища.

4

5.Орна земля.

5

5.Шляхи усунення негативної післядії використання мінеральних добрив.

1.Використання оптимальних строків і способів внесення добрив.

1

2.Вибір оптимальних форм і глибини внесення добрив.

2

3.Впровадження раціональних систем сівозмін.

3

 

 

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить