Растениеводческие темы

Тести з дисципліни: «Фізіологія рослин з основами мікробіології»

Дихання рослин

Стійкість рослин до несприятливих зовнішніх факторів

Утворення біомаси. Формування врожаю і хімічний склад сільськогосподарських культур.

Морфологія і систематика мікроорганізмів

Терміни і визначення

1. Що таке фотосинтез?

1. Процес перетворення енергії світла в хімічну енергію;

2. Система окислювально-відновних процесів;

3. Гліколіз;

4. Цикл три карбонових кислот.

2. Які пігменти беруть участь у фотосинтезі?

1. Каротини;

2. Хлорофіли;

3. Ксантофіли;

4. Антоціани.

3. В яких органах рослини відбувається фотосинтез?

1. Коренева система;

2. листок;

3. Стебло;

4. Бруньки.

4. Фотосинтетичне фосфорилювання – це процес:

1. Утворення АТФ із АДФ і Н3РО4

2. Перетворення СО2 у вуглеводі;

3. Розкладання органічних речовин за допомогою О2

5. Найвищу продуктивність фотосинтезу забезпечують такі умови:

1. Збільшення вмісту кисню в атмосфері;

2. Збільшення листкової поверхні в посівах;

3. Поліпшення властивостей грунту;

4. Наявність мікроорганізмів.

6. Які добрива сприяють інтенсивності фотосинтезу?

1. Мінеральні добрива;

2. Гній;

3. Бактеріальні добрива.

7. За яким шляхом відбувається фотосинтез у С3 - рослин?

1. Цикл Кребса;

2. Цикл Кальвіна;

3. Пентозофосфатний.

8. Які сільськогосподарські культури відносять до С4 – рослин?

1. Пшениця;

2. Ячмінь;

3. Кукурудза;

4. Горох.

9. С4 – шлях фотосинтезу виявлено у рослин:

1. Жаркого клімату;

2. Помірного клімату;

3. Холодного клімату.

тести 10. В яких органелах клітини відбувається фотосинтез?

1. Мітохондрії;

2. Рибосоми;

3. Хлоропласти;

4. Апарат Гольджі.

11. Які продукти утворюються при фотосинтезі?

1. Вуглеводи;

2. Вуглекислота;

3. Мінеральні солі;

4. Органічні кислоти.

12. Водний баланс рослин це:

1. Насиченість рослин водою;

2. Співвідношення між надходженням та витратою води;

3. Випарування води рослинами.

13. Яка форма вологи в грунті доступна для рослин?

1. Плівкова, гравітаційна;

2. Капілярна, гравітаційна.

3. Гігроскопічна, плівкова.

14. Коефіцієнт вянення характеризує:

1. Кореневу систему рослин;

2. Особливості рослин;

3. Грунт.

15. Які явища підтверджують наявність кореневого тиску рослин?

1. Мутації;

2. Водний баланс рослин;

3. Гутація;

4. Плазмоліз.

16. Що це за явище, коли поранена рослина виділяє свій сік назовні?

1. Гутація,

2. Транспірація;

3. Плач рослин.

17. Що таке транспірація?

1. Пересування рідини з клітин в клітину за рахунок різниці концентрації;

2. Випаровування води рослиною;

3. Водний баланс рослин;

4. Вбирання води кореневою системою.

18. Фотоактивне відкриття продихів діє під впливом:

1. Підвищення температурі;

2. Наявністі СО2 і Н2О;

3. Світла;

4. Насиченості клітин вуглеводами.

19. Вода з розчиненим у ній мінеральними солями піднімається від кореня до листка по:

1. Флоємі;

2. Ксилемі;

3. Трахеїдах.

тест№ 20. У воді можна вирощувати рослини, але при умові забезпечення кореневої системи:

1. Киснем повітря та вуглекислотою;

2. Киснем повітря і поживними речовинами;

3. Вуглекислотою і поживними речовинами.

21. Який стан рослинної клітини поліпшує зрошення?

1. Тургор;

2. Циториз;

3. Плазмоліз.

22. Чому на затоплених грунтах гинуть рослини?

1. Від нестачі елементів живлення;

2. Від надмірної кількості води;

3. Від зміни реакції грунту;

4. Від нестачі кисню.

23. Які елементи відносять до органогенних?

1. С, Н, О, N.

2. N, К, О, Н.

3. N, Р, К, Са.

4. Н, О, К, N.

24. Які елементи відносять до мікроелементів?

1. Fе, N, К, Р.

2. Са, Мq, N, К.

3. Со, Са, N, Р.

4. Fе, S, Са, Мq.

25. Які головні елементи живлення рослин?

1. Са, Мq, F.

2. N, Р, К.

3. N, S, Р.

4. Р, К, S.

26. При нестачі якого елемента листки набувають пурпурового або фіолетового відтінку?

1. Калію,

2. Бору,

3. Кальцію;

4. Фосфору.

27. Який фізіологічний процес утворює енергію для активного поглинання елементів живлення?

1. Фотосинтез;

2. Транспірація;

3. Гідроліз;

4. Дихання.

28. Які умови навколишнього середовища в першу чергу впливають на кореневе живлення рослин?

1. Освітлення;

2. Наявність мікроорганізмів в грунті;

3. Наявність елементів живлення в грунті;

4. Вологість грунту.

29. До яких органічних сполук рослині входить фосфор?

1. Нуклеїнові кислоти;

2. Білок;

3. Амінокислоти;

4. Ліпіди.

30". Який елемент підвищує морозостійкість рослин?

1. Бор;

2. Азот;

3. Залізо;

4. Калій.

31. До яких сполук у рослині входить азот?

1. Білок, амінокислота, хлорофіл;

2. Мінеральні сполуки;

3. Фітін, АТФ, ДНК.

32. Який елемент живлення прискорює ріст вегетативної маси рослин?

1. Фосфор;

2. Калій;

3. Магній;

4. Азот.

33. Який використовують прилад для проведення тканинної діагностики?

1. Потенціометр;

2. Фотоелектроколометр;

3. Рефрактометр;

4. ОП-2.

34. Візуальна діагностика дає змогу визначити порушення в живленні рослин на основі:

1. Урахування приросту маси, кількості і розмірів органів;

2. Хімічного аналізу за фазами їх розвитку;

3. Спостереження за зовнішнім виглядом рослин;

4. Урахування величини і структури врожаю.

35. Що таке онтогенез?

1. Якісні зміни у структурі і функціональній активності рослин;

2. Зростання маси лінійних розмірів рослин та її окремих органів;

3. Індивідуальний розвиток організму від зиготи чи вегетативного зачатку до природної смерті.

4. Час, протягом якого рослина росте.

36. Вегетаційний період – це:

1. Зростання маси лінійних розмірів рослини та її окремих органів;

2. Час, протягом якого рослина росте;

3. Пора року, коли можливі ріст і розвиток рослин.

37. Що таке ріст рослин?

1. Зростання маси лінійних рослин та її окремих органів;

2. Якісні зміни у структурі і функціональній активності рослин та його окремих частин.

3. Індивідуальний розвиток організму від зиготи до природної смерті.

38. Яка перша фаза росту рослин?

1. Розтягнення;

2. Ембріональний ріст;

3. Внутрішнє диференціювання.

39. Що таке органогенез?

1. Зростання маси лінійних розмірів рослин;

2. Процес утворення і розвиток нових органів рослин;

3. Процес внутрішнього диференціювання.

тест" 40. Реакція рослин на добовий ритм освітлення – це:

1. Фототропізм;

2. Фотоперіодизм;

3. Термоперіодизм;

4. Яровизація.

41. До групи рослин короткого дня належать:

1. Овес, жито, сорго;

2. Кукурудза, пшениця, соя;

3. Картопля, ячмінь, горох;

4. Соя, сорго, кукурудза.

42. Що таке скарифікація?

1. Знання з насіння оболонки;

2. Термічна обробка насіння;

3. Намочування насіння в гарячій воді;

4. Механічне пошкодження водонепроникних покривів насіння.

43. Що таке тропізми?

1. Обертові рухи органів та частин рослин, що зумовлені рівномірною дією подразників;

2. Стан рослини, який характеризується відсутністю ростових явищ;

3. Спрямовані ростові рухи органів рослин, що викликаються одностороннім впливом різних факторів середовища.

44. Здатність органів займати вертикальне положення під впливом сил гравітації – це:

1. Гідротропізм;

2. Фототропізм;

3. Хемотропізм;

4. Геотропізм.

45. Посівний матеріал, що зберігається у сховищах протягом зими знаходиться у спокої:

1. Попередньому;

2. Глибокому;

3. Вимушеному.

46. Які речовини забезпечують передзбиральне висушування надземних органів рослин?

1. Десиканти;

2. Дефоліанти;

3. Гербіциди;

4. Ауксини.

Тести: «Дихання рослин».

1. Що таке дихання?

1. Процес утворення органічних сполук з неорганічних;

2.Ферментативний окислювально-відновний процес перетворення органічних сполук;

3. Процес карбоксилювання.

2. В яких органелах відбувається дихання?

1. Хлоропласти;

2. Рибосоми;

3. Мітохондрії.

3. Кінцевий продукт гліколізу є:

1. Молочна кислота;

2. Етиловий спирт;

3.Оцтова кислота;

4. Піровиноградна кислота.

тест) 4. Яка біохімічна сутність аеробного дихання:

1. Розкладання органічних речовин за участю кисню;

2. Ферметивний окислювально-відновний процес перетворення органічних сполук без кисню;

3. Окислення глюкози за пентозофосфатним шляхом.

5. Які зовнішні фактори впливають на інтенсивність дихання рослин?

1. Світло;

2. Вуглекислий газ;

3. Кисень;

4. Мікрофлора грунту.

6. Які кінцеві продукти утворюються під час аеробного дихання?

1. Глюкоза;

2. АТФ;

3. АДФ;

4. СО2 і Н2О.

7. Коли субстратом є моноцукор, то дихальний коефіцієнт дорівнює:

1. ДК = 1;

2. ДК > 1;

3. ДК < 1.

8. Які кінцеві продукти анаеробного дихання?

1. Глюкоза, фруктоза;

2. СО2, Н2О;

3. Глюкоза, О2

4. Етиловий спирт, молочна кислота.

9. Яке значення має дихання у житті рослин?

1. Утворення органічних сполук;

2. Вивільнення енергії під час розщеплення органічних сполук;

3. Виділення кисню у повітря.

10. Кінцевий продукт циклу Кребса за аеробним шляхом дихання:

1. Піровиноградна кислота;

2. Молочна кислота;

3. Щавелева кислота;

4. СО2, Н2О;

11. У чому подібність процесів дихання і фотосинтезу?

1. Нагромадження енергії;

2. Перетворення енергії;

3. Поглинання СО2;

4. Виділення О2

12. Одним із найефективніших засобів зберігання плодоовочевої продукції є:

1. Наявність світла;

2. Правильний температурний режим;

3. Газовий склад повітря.

Фізіологія рослин з основами мікробіології.

Тести: Стійкість рослин до несприятливих зовнішніх факторів.

1. Агрокліматичне районування сільськогосподарських культур в першу чергу залежить від:

1. Кількість опадів;

2. Типу грунтів;

3. Біологічних особливостей культур;

4. Інтенсивності освітлення.

2_тест. Від яких факторів в першу чергу залежить стійкість рослин до несприятливих умов навколишнього середовища?

1. Кліматичні умови;

2. Фактори грунтоутворення;

3. Господарська діяльність людини;

4. Генетичний потенціал рослинних форм.

3. Для поліпшення зимостійкості озимої пшениці необхідно з осені вносити:

1. Азотні добрива;

2. Калійні добрива;

3. Гній;

4. Проводити вапнування.

4. Для підвищення морозостійкості сільськогосподарських культур необхідно:

1. Впроваджувати сівозміни;

2. Регулювати глибину заробки насіння;

3. Додержуватися строків сівби;

4. Змінювати норму висіву насіння.

5. Коли відбувається випрівання рослин озимих культур?

1. Затоплення посівів під час зимових відлиг;

2. Тривала дія температури близько 00 С;

3. Тривалий вплив періодичного відтавання (вранці) та замерзання (увечері) грунту;

4. Відсутність снігового покриву.

6. Здатність рослин переносити низькі позитивні температури називається:

1. Морозостійкістю;

2. Зимостійкістю;

3. Холодостійкістю;

4. Жаростійкістю.

7. Рослин сухих місць, які здатні переносити перегрів і зневоднення називають:

1. Мезофіти;

2. Ксерофіти;

3. Гідрофіти;

4. Гідрофіти.

8. Для боротьби із засоленістю застосовують такі заходи:

1. Проводять вапнування;

2. 2. Вносять органічні добрива;

3. Проводять гіпсування;

4. Вносять азотні добрива.

9. Чому рослини солянки можуть рости на засолених грунтах?

1. Мають розвинену кореневу систему;

2. Мають велику кількість гілок;

3. Мають високий осмотичний потенціал у своїх клітинах;

4. Мають розгалужену кореневу систему.

10. Які пристосування мають рослини для захисту їх від теплових пошкоджень?

1. Розташування листя паралельно променям сонячного світла;

2. Темне забарвлення листків;

3. Розгалужена коренева система;

4. Велика кількість гілок.

11. Який фізіологічний процес має важливе значення у регулюванні реакції рослин на підвищення температури?

1. Фотосинтез;

2. Гліколіз;

3. Дихання;

4. Транспірація.

№ 12. Для захисту теплолюбних рослин від пошкоджень холодом застосовують:

1. Міжрядний обробіток грунту;

2. Боронування сходів;

3. Термічне загартування насіння;

4. Внесення мінеральних добрив.

Тести: Утворення біомаси. Формування врожаю і хімічний склад сільськогосподарських культур.

1. Що таке продуктивність рослин?

1. Синтез складних молекул із простих з нагромадженням енергії;

2. Генетично передбачений процес формування врожаю;

3. Процес утворення і розвиток нових органів рослин;

4. Вагова кількість загальної сухої біомаси, що накопичуються за добу.

2. Що розуміють під фотосинтетичною продуктивністю?

1. Систему складних реакцій внаслідок яких поглинається світлова енергія;

2. Накопичення біомаси зеленими рослинами за рахунок фотосинтезу;

3. Процес побудови зеленими рослинами органічних речовин з вуглекислоти і води за рахунок енергії світла.

3. Азот, що внесений на початку вегетації під зернові культури сприяє:

1. Розвитку кореневої системи;

2. Поліпшенню якості продукції;

3. Росту вегетативних органів;

4. Збільшенню вмісту вуглеводів у зерні.

4. Під час програмування врожаю, що в першу чергу треба враховувати агроному?

1. Кліматичні умови;

2. Вміст елементів живлення в грунті;

3. Біологічний потенціал сорту;

4. Агрофітоценоз.

5. В основі теорії програмування урожаю є:

1. Використання великих норм добрив;

2. Впровадження зрошення;

3. Створення більш щільних посівів і насаджень;

4. Введення у сівозміну багаторічних трав.

6. Які добрива збільшують вміст жирів у насінні олійних культур?

1. Азотні і фосфорні;

2. Гній і фосфорні;

3. Вапняні і азотні;

4. Фосфорні і калійні.

7. Сукупність рослин, які взаємодіють на однорідних ділянках території, що виникла історично – це:

1. Фенотип;

2. Генотип;

3. Фітоценоз;

4. Біогеоценоз.

8. Що таке агрофітоценоз?

1. Сукупність рослин, які взаємодіють на однорідних ділянках території, що виникла історично.

2. Штучне рослинне угрупування, яке створено на основі агротехнічних заходів і постійно підтримується людиною;

3. Сукупність рослинних угрупувань, які створенні людиною, або змінені його діяльністю.

9. Взаємозвязки рослин з іншими живими організмами відносять до факторів:

1. Антропогенних;

2. Біотичних;

3. Кліматичних;

4. Орографічних.

)тест 10. Що таке антропогенні фактори?

1. Взаємозв’язки рослин з іншими живими організмами;

2. Людина та її господарська діяльність;

3. Сукупність форм горизонтального і вертикального розмежування поверхні Землі;

4. Кількість тепла і опадів та характер розподілу їх.

11. Для збільшення вмісту білка і клейковини в зерні пшениці необхідно вносити:

1. Гній під оранку;

2. Азотні та фосфорні добрива на початку вегетації;

3. Азотні добрива у фазу колосіння;

4. Комплексні добрива при посіві.

12. Цінна складова частина овочевих культур, яка визначає якість продукції – це:

1. Вуглеводи;

2. Цукри;

3. Білки;

4. Органічні кислоти.

Тести: Морфологія і систематика мікроорганізмів.

1. Що вивчає мікробіологія?

1. Кругообіг поживних речовин в землеробстві.

2. Взаємозвязки між рослинами та мікроорганізмами.

3. Морфологію, систематику, генетику мікробів.

4. Чинники виникнення захворювань рослин.

2. Чому мікроорганізми підвищують родючість грунту?

1. Поліпшують структуру грунту.

2. Беруть участь у біогеоценозах.

3. Підвищують вміст вуглекислоти в грунті.

4. Сприяють азотфіксації.

3. Бактерії відносять до:

1. Одноклітинних організмів.

2. Багатоклітинних організмів.

3. Неклітинних організмів.

4. Що лежить в основі поділу мікробів на еукаріотів та прокаріотів?

1. Типи розмноження у мікробів.

2. Розмір мікробів.

3. Кількість клітин у мікробів.

4. Тип клітинної будови мікробів.

5. Яке значення має спороутворення у бактерій?

1. Для розмноження.

2. Для пересування.

3. Захисна дія.

4. Регуляція надходження речовин.

6. Проміжне положення між бактеріями і грибами займають:

1. Бактеріофаги.

2. Віруси.

3. Водорості.

4. Актиноміцети.

7. Основна таксономічна одиниця у мікробіології – це:

1. Вид.

2. Рід.

3. Порядок.

4. Царство.

(8. Що називають видом?

1. Культура одного й того ж мікроорганізму, яку виділено з різних джерел.

2. Сукупність популяцій, що мають загальні походження.

3. Нащадки або популяції однієї мікробної клітини.

4. Мікроб, який вилучено з організму тварини, рослини і вирощено на живильному середовищі.

9. Яке значення мають дріжджі?

1. Сприяють мінералізації органічних сполук.

2. Поліпшують азотний режим.

3. Використовують як збудник бродіння.

4. Утворюють стимулятори росту.

10. Чому агроному потрібно вивчати мікробіологію?

1. Щоб підвищити родючість грунтів.

2. Щоб правильно скласти структуру сівозмін у господарстві.

3. Щоб створити оптимальні умови для вирощування с. г. культур.

4. Щоб розрахувати норму висіву.

Терміни і визначення.

Білки – високомолекулярні гетеро полімери, побудовані з амінокислот, утворюють основу цитоплазми і органи живих клітин.

Прості білки (протеїни) – це в основному запасні білки (альбуміни, глобуліни, глютеліни, проламіни, пістони).

До складних (протеїди) білків належать лікопротеїни, фосфопротеїни, хромопротеїни, глікопротеїни, нуклеопротеїди.

Вітаміни є будівельним матеріалом для ферментів (академік М. Д. Зелінський). Вони необхідні для нормальної життєдіяльності вищих рослин і мікроорганізмів (вітаміни В1, В2, РР та ін.).

Нуклеїнові кислоти зберігають і передають генетичну інформацію і беруть участь у синтезі білка (ДНК, РНК).

Вуглеводи – група – органічних речовин, при їх розпаді у процесі дихання вивільняється основна кількість енергії, необхідна для підтримання життя організмів.

Ліпіди – це органічні сполуки, які розчинні в органічних розчинниках; разом з білками вони є структурними елементами мембран клітин і клітинних органел.

У рослинних організмах існує дві форми води – зв’язана та вільна. Зв’язана вода міститься у клітинних стінках та судинах провідної системи. Вільна вода характеризується достатньою рухомістю. Вода утримується у клітинах за рахунок осмосу і набухання біоколоїдів.

Солі можуть знаходитися в клітині у чистому вигляді і також входити до складу вуглеводів, білків, та ліпідів. Іони солей підтримують осмотичний тиск та кислотно-лужний баланс.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить