Технические темы

Тести для контролю знань з розділу "Машини постіїіного струму"

1.  За яких співвідношень між ЕРС обмоток якоря та напруг л мережі машина постійного струму працює в режимі генератора?

1.  Е = U.

2.  Е > U.

3.  Е < U.

4.  Е = 0,94 U.

2. Тест.  За яких співвідношень між ЕРС обмотоки якоря та напруги мережі машина постійного струму працює в режимі двигуна?

1.  Е > U.

2.  E = U.

3.  Е < U.

4.  Е = 1,14 U.

3.  Якорем електричної машини називається:

1.  Обертова частина машини.

2.  Нерухома частина машини.

3.  Сукупність основних полюсів з обмотками збудження.

4.  Частина машини, в обмотках якої індукується робоча ЕРС.

4.  Індуктором електричної машини називається:

1.  Осердя ротора з обмоткою.

2.  Основні полюси з обмоткою.

3.  Додаткові полюси з обмоткою.

4.  Нерухома частина машини

5.  Обертова частина машини.

5.  Колектор в генераторі постійного струму призначенні! для:

1.  Забезпечення електричного контакту з обмоткою обертової частини машини.

2.  Випрямлення змінного струму якоря в постійний у зовніш­ньому електричному колі.

3.  Зменшення пульсації випрямляючого струму.

4.  Покращення комутації.

6.  Колектор в двигуні постійного струму призначений для:

1.  Боротьби з шкідниковою дією реакції якоря.

2.  Покращення комутації.

3.  Перетворення постійного струму живлення в змінний у колі якоря.

4.  Забезпечення електричного кола з обмоткою обертової час­тини машини.

7.  Магнітною характеристикою машини постійного струму називають залежність:

1.  Індукції в повітряігому зазорі від струму збудже ння.

2.  Магнітного потоку від МРС індуктора.

3.  Магнітного потоку від струму збудження.

4.  ЕРС обмотки якоря від струму збудження.

5.  ЕРС обмотки якоря від МРС індуктора.

9.  Які причин л викликають зміну напруги при збільшенні струму на­вантаження в генераторі постійного струму незалежного збудження за зовнішньою характеристикою?

1.  Спад напруги на обмотці збудження і вплив насичення маг­нітного кола.

2.  Зменшення струму збудження.

3.  Зменшення частоти обертання.

4.  Спад напруги в колі якоря і вплив реакції якоря.

5.  Спад напруги на опорі навантаження.

10.  Який з наї едених нижче факторів не впливає на зменшення напру­ги при збільшенні струму навантаження генератора постійного стру­му?

1.  Розма гнічуюча дія реакції якоря.

2.  Спад напруги в колі якоря.

3.  ЕРС залишкового магнетизму.

4.  Магн тний потік.

5.  Положення щіток на колекторі відносно геометричної нейт­ралі.

11.  За яких іричин зростає струм збудження при збільшенні струму навантаження за регулювальною характеристикою генератора незале­жного збудження?

1.  Для компенсації спаду напруги на опорі навантаження.

2.  Для компенсації впливу реакції якоря.

3.  Для компенсації спаду напруги на опорі якоря.

4.  Для компенсації спаду напруги в якорі та впливу реакції якоря.

12.  Які з наведених нижче умов не являються умовами самозбу­дження генератора паралельного збудження?

1.  Наявність магнітного потоку залишкового магнетизму.

2.  Великий опір кола якоря.

3.  Узгодження включення паралельної обмотки збудження.

4.  Опір кола обмотки збудження менше критичного значення.

Тест - 13.  Вкажіть помилку в рівняннях для генератора постійного струму паралельного збудження, де Ія - струм якоря; Із - струм збудження; І — струм навантаження:

1.  E=CeФп.

2.  Iя=I-Iз

3.  U=E-Iя*Rя.

4.  Li=(E-U)/Rя

14.  Які причини викликають зміну напруги при збільшенні струму на­вантаження генератора паралельного збудження за зовнішньою харак­теристикою?

1.  Зменшення струму збудження.

2.  Спад напруги на опорі навантаження.

3.  Вшив реакції якоря і спад напруги в якорі.

4.  Спад напруги на опорі якоря і зменшення струму збудження.

5.  Спад напруги на опорі якоря, вплив реакції якоря і зменшення струму збудження.

15.  Які причини викликають зміну напруги генератора змішаного збу­дження за зовнішньою характеристикою при збільшенні навантажен­ня?

1.  Збільшення спаду напруги на опорі навантаження і вплив реа­кції якоря.

2.  Спад напруги на опорі якоря і зменшення струму збудження.

3.  Спад напруги на опорі якоря, вплив реакції якоря і вплив МРС послідовної обмотки.

4.  Спад напруги на опорі якоря, вплив реакції якоря, зміна стру - ілу паралельної обмотки збудження і вплив МРС послідовної o6iv отки.

16.  Працюючи в режимі генератора електрична машина перетворює:

1.  Електричну енергію змінного струму в електричну енергію по­стійного струму.

2.  Механічну енергію в електричну.

3.  Електричну енергію в механічну.

4.  Електричну енергію в теплову.

17.  Основним способом зменшення іскріння щіток на колекторі є:

1.  .Збільшення повітряного зазору.

2.  Застосування додаткових полюсів.

3.  'Зсув щіток з геометричної нейтралі.

4.  Застосування компенсаційної обмотки.

18.  Поперечна реакція якоря машини постійного струму:

1.  Викривляє магнітне поле у повітряному зазорі під полюсами.

2.  Збільшуючи магнітний потік, підмагнічує машину.

3.  Не впливає на роботу машини.

4.  Викривляє магнітне поле полюсів та дещо розмагнічує машину.

19.  Електрична машина працює в нейтральному режимі за умови:

1.  E = U.

2.  E>U.

3.  E<U.

20.  Для переведення машини постійного струму з режиму генератора в режим двигуна за постійної частоти і напрямку обертання шшежить:

1.  Збільшити струм збудження.

2.  Зменшити струм збудження.

3.  Зменшити магнітний потік полюсів.

4.  Збільшити магнітний потік полюсів.

21.  Вкажіть помилку в рівняннях для двигуна постійного струму паралельного збудження, де І - споживаний струм, Ія - струм якоря, Із - струм збудження:

1.  Rn і Rp максимальні.

2.  R„ і Rp мінімальні.

3.  R„ максимальний, Rp мінімал ьний.

4.  Rn мінімальний, Rp максимальний.

Тест. 22.  Якими повинні бути опори реостатів пускового Rn у колі обмотки якоря і регулювального Rp у колі паралельної обмотки збудження при пуску двигуна?

1.  Rn і Rp максимальні.

2.  R„ і Rp мінімальні.

3.  R„ максимальний, Rp мінімал ьний.

4.  Rn мінімальний, Rp максимальний.

23.  Зміна напрямку обертання двигуна постійного струму досягається за рахунок:

1.  Зміни напряму струму якоря і стуму обмотки збудженая.

2.  Зміни напрямку струму в обмотці якоря.

3.  Зміни напрямку струму в обмотці збудження

24.  За робочими характеристиками двигуна паралельного збудження зі збільшенням навантаження частота обертання дещо зменшується в наслідок:

1.  Впливу поперечної реакції якоря.

2.  Впливу спаду напруги в колі обмотки якоря.

3.  Впливу спаду напруги в колі обмотки якоря і поперечної реакції якоря.

25.  Двигун паралельного збудження працює в режимі холостого ходу. Що станеться з двигуном при обриві кола збудження?

1.  Двигун зупиниться.

2.  Струм якоря збільшиться і двигун перегріється.

3.  Частота обертання двигуна різко збільшиться.

4.  Якір двигуна обертається з постійною частотою.

26.  Як вплине на роботу двигуна постійного струму зміщення щіток з геометричної нейтралі за напрямком обертання якоря?

1.  Частота обертання зменшиться.

2.  Частота обертання збільшиться.

3.  Частота обертання залишається постійною.

4.  Двигун зупиниться.

27.  Як зміниться механічна характеристика двигуна постійного струму паралельного збудження при збільшенні опору в колі обмотки якоря?

1.  Збільшиться кут нахилу до осі абсцис.

2.  Зменшиться кут нахилу до осі абсцис.

3.  Ніяк не зміниться.

4.  Стане викривленою.

28.  ККД двигуна постійного струму зі збільшенням навантаження від нуля до номінального:

1.  Поступово збільшується від нуля, досягаючи максимального значення при номінальному навантаженні.

2.  Зменшується від максимального до ну. ля.

3.  Спочатку стрімко зростає від нуля до максимального значення, а потім поступово зменшується.

4.  Не змінюється.

29.  Частоту об ертання двигуна постійного струму паралельного збудження регулюють (вкажіть неправильну відповідь):

1.  Зміною напруги на якорі.

2.  Зміною опору у колі обмотки якоря.

3.  Зміною струму збудження.

4.  Зміною навантаження на валу.

30.  Напруга на якорі генератора постійного струму7 при зміщенні щіток з геометричної нейтралі за напрямком обертання:

1.  Збільшується.

2.  Зменшується.

3.  Лишається постійною.

4.  Не змі нюється.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить