Другое

Тести з цивільної оборони з відповідями, 120 тестів

Правильні відповіді в тесті позначені +

1 Тест. Хто здійснює заходи захисту населення і територій від НС?
- уряд та держадміністрації
- уряд, органи виконавчої влади та самоврядування
- +уряд, органи виконавчої влади, керівники підприємств, установ і організацій всіх форм власності
- органи місцевого самоврядування

2 Основною функцією комісії з ТЕБ і НС є:
- Керує ліквідацією наслідків НС
- Є дорадницьким органом начальника ЦЗ.
- +Координує діяльність органів влади з питань ЦЗ.
- Аналіз обстановки з НС.

3 Який документ визначає завдання та порядок функціонування комісії з ТЕБ і НС?
- Закон України "Про правові засади ЦЗ" 2004р.
- +Постанова КМУ №174-98р. "Положення про державну комісію з ТЕБ і НС" (із змінами і доповненнями).
- Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" 2002р.
- Конституція України

4 Хто є головою державної комісії з ТЕБ і НС України?
- +Перший віце прем'єр-міністра
- Прем'єр-міністр
- Це штатна посада розкладу Кабінету Міністрів
- Один з заступників прем'єр-міністра.

5 Яким чином комісія з ТЕБ і НС бере участь у формуванні держполітики з питань ЦЗ?
- Шляхом подання законопроектів до Верховної Ради.
- Шляхом внесення пропозицій та рекомендацій до інших органів влади з питань ЦЗ.
- +Шляхом прийняття рішень, які є обов'язковими для відповідних органів влади, посадових осіб, тощо.
- Шляхом проведення відповідних нарад.

6 Чи має право комісія з ТЕБ і НС застосовувати сили та засоби для запобігання та реагування на НС?
- +Так.
- Ні.
- Так, але при узгодженні з органами виконавчої влади.
- Так, але при узгодженні з органами представницької влади

7 Хто призначає голову, заступника та визначає кількісний склад комісії з ТЕБ і НС?
- Керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань ЦЗ.
- Керівник органу виконавчої влади (керівник об'єкту).
- Верховна Рада та відповідні ради народних депутатів.
- +Кабінет Міністрів України.

8 Який орган комісії забезпечує її роботу?
- Загальний відділ.
- Відділ ЦЗ адміністрації.
- +Секретаріат.
- Керівництво комісії.

9 Рішення комісії в межах її повноважень є:
- Рекомендаціями керівника органів влади підприємств, установ та організацій.
- Обов'язковими для органів виконавчої влади.
- +Обов'язковими для керівників всіх галок влади.
- Обов'язковими для органів представницької влади.

10 Які функції здійснюють вищестоящі комісії з ТЕБ і НС відповідно до нижчестоящих комісій?
- Загальне керівництво.
- Методичне керівництво і контроль.
- Безпосереднє керівництво.
- +Постійне і поточне керівництво та контроль.

11 Кому надає інформацію комісія про вжити заходи та причини виникнення НС?
- Керівництву МНС.
- Керівнику виконавчої влади відповідної території.
- Керівнику місцевої представницької влади
- +Всім зацікавленим сторонам.

12 Об`єктова комісія приймає рішення в колі її повноважень:
- Таємним голосуванням.
- Затвердженням рекомендацій.
- +Колегіально.
- Відкритим голосуванням.

13 З якими структурами влади комісія об'єкту здійснює безпосередню взаємодію?
- Відділом ЦЗ, Відділом МВС, Комісією ТЕБ і НС району.
- Тільки з комісією ТЕБ і НС.
- +З всіма службами ЦЗ.
- Службами МНС.

14 Що комісія з ТЕБ і НС об'єкту узгоджує з іншими підрозділами об'єкту?
- Ступень їх участі в запобіганні та ліквідації НС.
- План попередження та ліквідації НС.
- Персональний склад членів комісії.
- +Координація дій.

15 Чи має право комісія з ТЕБ і НС об'єкту брати участь у розслідуванні причин НС?
- Так, може самостійно.
- Ні.
- Обмежено.
- +Так, разом з представниками МНС

16 На засідання комісія з ТЕБ і НС об'єкту збирається:
- Щомісячно.
- Не менше одного разу у півріччя.
-+ Щоквартально.
- За необхідністю.

17 Чи має право голова комісії самостійно приймати рішення при виникненні НС?
- Так, будь які рішення.
- Не має права.
- Так, щодо невідкладних заходів запобігання та ліквідації.
- +Так, обумовленні законодавством.

18 Назвіть основні причини НС:
- +Техногенна, природна, воєнна, екологічна.
- Небезпека, аварія.
- трагедія, повені.
- катастрофа, пожежі.

19 Назвіть яка структура є системою запобігання виникнення НС:
- СНД.
- НАТО.
- ЕДСЗР.
-+ ЦО.

22 Повітряний простір, акваторію, територію де виникла НС називають:
- Об'єктом НС.
- +Територією НС.
- Джерелом НС.
- Зоною НС.

23 Погіршення умов життя і діяльності людей на підприємстві, які спричинені джерелами небезпеки, які привели або здатні привести до загибелі людей, худоби, рослин і значних матеріальних збитків називають:
- Надзвичайною пригодою.
- Надзвичайною ситуацією.
- Катастрофою.
-+ Аварійною ситуацією.

24 НС класифікують в залежності від джерела небезпеки на:
- +Техногенні, транспортні, промислові.
- Екологічні, техногенні, соціально-політичні, воєнні.
- Природні, катаклізми, повітряні.
- Атмосферні, літосферні, гідросферні.

26 Питання системного захисту населення від факторів надзвичайних ситуацій вивчає наука:
- Охорона праці.
- +ЦО.
- БЖД.
- Пожежна безпека.

Тест 27 Комплекс заходів щодо проведення аварійно-рятувальних робіт є функцією:
- СБУ.
-+ МНС.
- РНБО.
- МВС.

28 Особливий правовий режим діяльності державних органів, підприємств і організацій, який тимчасово дозволяє обмеження конституційних прав населенню водяться в крайні при:
- Воєнному стані.
- Надзвичайній події
- Надзвичайній ситуації.
- +Підвищеній готовності.

30 Реалізацією державної політики в сфері попередження та реагування на НС і захисту населення та територій є основною ціллю:
- Служби охорони праці.
- Санітарно-епідеміологічної служби.
- Пожежної охорони.
- Підрозділів МНС.

31 Оцінкою соціально-економічних наслідків НС займається:
-+ ЕДСЗР.
- Міністерство Фінансів.
- МВС.
- СБУ.

32 Постійно діючими органами ЕДСЗР на першому рівні функціональних підсистем є:
- МВС.
- +Рада міністрів Криму та облдержадміністрації
- КМУ.
- Міністерства та відомства.

33 Причиною несподіваних порушень нормального життя та діяльності населення, загибеллю людей, тварин та ін. називають:
- Природним стихійним лихом.
- +Катастрофою.
- Стихійним лихом.
- Аварією.

34 Надзвичайна подія, яка створює на об'єкті, території, акваторії або в повітрі загрозу для життя та діяльності людей і приводить до порушення виробничого та транспортного процесів, нанесення шкоди оточуючому середовищу є:
- Трагедія.
- Катастрофа.
- Аварія.
- +Стихійне лихо.

40 Вкажіть правильне визначення поняття терміну "небезпека":
- Це негативна властивість живої та неживої матерії, що здатна спричиняти шкоду.
- Це процес, властивість або їх сутність, що діють постійно і здатні за певних умов завдавати шкоди, кому-небудь або чому-небудь.
- Це умова чи ситуація, яка існує в навколишньому середовищі і здатна привести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити фізичну шкоду, пораженця та чи пошкодження.
- +Це явище, процес, об`єкт, суб`єкт, властивість або їх сутність, що діють постійно і здатні за певних умов завдавати шкоди кому-небудь або чому-небудь

41 <Безпека> це:
- +Відсутність недопустимого ризику, пов'язаного з можливістю завданнябудь-якої шкоди.
- Збалансований за експертною оцінкою, стан людини, громади, держави, природних систем.
- Життя без ризику у будь-яких умовах.
- Життя у виробничій сфері та побуті без небезпек.

42 Назвіть основні завдання Цивільної Оборони:
- Профілактика НС й моніторинг поточної обстановки.
- Ліквідація наслідків НС.
- Евакуація населення.
- +попередження, ліквідація НС, оповіщення населення.

43 Організм людини це :
- +Сукупність психічних процесів, властивостей і відносин, а також тілесних систем.
- Сукупність тілесних (соматичних) і фізіологічних систем.
- Сукупність нервової, серцево-судинної та опорно-рухової системи.
- Сукупність мозку, кровообігу, травлення, дихання.

44 Вкажіть правильне визначення терміну <здоров'я>:
- +Відсутність хвороб і фізичних вад та стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя людини.
- Здоров'я - відсутність захворювань.
- Здоров'я - відсутність хронічних захворювань.
- правильна нормальна діяльність організму людини.

45 Термін <життя> означає :
- +Одна з форм існування людини, яку відрізняє від інших здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції свого складу та функції.
- Форма існування людини зі специфічним обміном речовин, самовідновленням, системним управлінням, саморозвитком.
- Спосіб існування, суттєвим моментом якого є постійний обмін з оточуючим їх зовнішнім середовищем.
- Сукупність явищ, що відбуваються у організмах, особлива форма існування і руху матерії, поставлена у визначений рівень її розвитку.

46 Термін <життєве середовище> означає:
- Середовище з якою людське суспільство безпосередньо взаємодіє у своєму житті й виробничій діяльності
- Оточуюче людину середовище, обумовлено в даний час сукупністю факторів, здатних оказувати прямо або косвено. негайну або віддалену дію на діяльність людини, його здоров'я та потомство.
- Область розповсюдження на земній кулі.
- +Середовище де знаходиться в даний час людина і функціонують системи її життєзабезпечення.

47 Термін <виробниче середовище> означає:
- Місце, в якому людина здійснює свою діяльність.
- Коло засобів транспорту, об'єктів, комунікацій.
- Промислове середовище.
- +Простір, у якому здійснюється трудова діяльність людини.

48 Термін <побутове середовище> означає:
- Безпечне та надійне житло людини.
- Простір, у якому існують оптимальні умови відпочинку людинипісля праці.
- Комфортне та безпечне для людини середовище.
- +Частина техногенного середовища проживання людини, що містить сукупність житлових будівель, комунально-побутових організацій і установ, споруд культурного і спортивного призначення.

49 Природне середовище життєдіяльності людини є:
- Аквасфера.
- Стратосфера.
- +Атмосфера.
- Іоносфера.

50 Життєве середовище людини складається з компонентів:
- Біосфера, літосфера, аквасфера.
- +Природне, соціальне, техногенне середовище.
- Атмосфера, біосфера, соціум.
- техносфера, ноосфера, літосфера.

52 Термін <шум> означає:
- Забруднення навколишнього середовища звуком
- Один з видів звуку, який називають небажаним
- +Сукупність звуків різноманітної частоти та інтенсивності, що виникають у результаті коливального руху частинок у пружних твердих, рідких, газоподібних середовищах.
- Звукові почуття дискомфорту.

53 Термін - <вібрація> це:
- передавання коливання людини крізь апаратну поверхню на тіло сидячої або стоячої людини.
-+ коливання твердих тіл, частин апаратів, машин, устаткування, споруд, і що сприймаються організмом людини як струс
- коливання інструмента й установлення, що передаються всьому тілу через підлогу, сидіння або робочий майданчик чи до окремих частин тіла.
- Вражаючий фактор виробничого та побутового середовища, який викликає ракову хворобу.

54 Начальником цивільної оборони області є:
- мер міста.
- заступник голови облдержадміністрації.
- начальник служби МНС області.
- +губернатор області.

55 Керівником медичної служби ЦО області є:
- Головний санітарний лікар області.
- +Начальник Управління охорони здоров'я.
- Головний лікар обласної лікарні.
- Начальник медичного відділу управління охорони здоров'я.

56 Термін <природні небезпеки > означає:
- тектонічні, гідрологічні, метеорологічні, космічні.
- літосферні, гідросферні, атмосферні.
- +вулканізм, землетруси, зсуви, селі, повені, снігові лавини, урагани, смерчі, лісові пожежі.
- вибухи, пожежі, обумовлені технологічним процесом виробництва

57 Термін <небезпека техногенного характеру>, що призводять до НС означає:
- +вихід радіоактивних речовин та виток сильнодіючих отруйних речовин при аваріях.
- землетруси, повені, сельові потоки
- нанесення ядерних ударів, їх фактори, воєнні конфлікти
- зруйнування газо -, нафто - та продуктопроводів і платин, дамб, запруд внаслідок терористичного акту

58 Які згідно з розмірами та заподіяною шкодою розрізняють у техносфері аварії:
- +Легкі, середні, важкі, особливо важкі.
- 3 витоком сильнодіючих отруйних речовин, з викидом радіоактивних речовин, антропогенні пожежі та вибухи, аварії на транспорті.
- Відмови, інцидент, виникнення, катастрофа.
- Аварії у великих промислових комплексах, транспортні аварії, аварії радіаційнонебезпечних об'єктів, аварії хімічно небезпечного виробництва, аварії пожежо та вибухонебезпечних об'єктів, аварії газо - нафто - та продуктопроводів, гідродинамічні аварії.

59 Принципи концепції радіозахисного харчування людей зайнятих у технологічному процесі :
- Вживання біорегуляторів та продуктів, які містять пектин; збільшене пиття алкогольних напоїв; щоденне випорожнення.
- вживання овочів й фруктів; пиття соків; фізична культура.
- Добре харчування; якісне пиття; щоденне випорожнення.
- +Обмеження надходження радіонуклідів з їжею; гальмування і всмоктування, накопичення і прискорення їх виведення; підвищення захисних сил організму.

60 Небезпечним електромагнітне випромінювання є, коли людина:
- палить.
- харчується.
- +спить.
- відпочиває.

61 Соціально-політичними небезпеками, що у мирний час призводять до надзвичайних ситуацій є:
- алкоголізм, тютюнокуріння, наркоманія;
- +дії терористичного і антиконституційного спрямування, загрози теракту, викрадення чи знищення морських та повітряних суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських містах, зникнення зброї, виявлення застарілих боєприпасів;
- тероризм, війни;
- екстремальні ситуації криміногенного характеру.

62 Масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в будь-якій місцевості визначається як:
- побутові хвороби;
- +епідемія;
- виробничі хвороби;
- епізоотія.

63 Причинами небезпеки в сучасному соціальному середовищі є:
- виробничі хвороби та харчові захворювання;
- +забруднення атмосфери, приміщень, питної води, радіаційне, вібраційне, електрохвильове;
- наркотики, тютюн, харчові підробки, геномодульовані продукти харчування;
- парниковий ефект, порушення озонового шару, кислотні опади.

64 Державна стандартизація в системі цивільної оборони спрямована на:
- зберігання харчових ресурсів;
- +єдність принципів виміру;
- збір продукції;
- відправка людей і худоби в безпечні райони.

65 Яка служба МНС здійснює заходи державного нагляду по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій:
- пожежно-наглядова інспекція;
- +техногенно-наглядова інспекція;
- оперативно-рятувальна служба;
- служба моніторингу.

66 Документ, який містить інформацію про вид, групу та класнадзвичайної ситуації та рівень цих ознак:
- постанова;
- +класифікатор;
- рішення;
- кваліфікаційна картка.

67 Заходи, спрямовані на створення необхідних умов життєзабезпечення людей в умовах надзвичайної ситуації визначається як:
- моніторинг умов життєзабезпечення;
- +організація життєзабезпечення населення;
- мобілізація;
- тимчасове розселення.

68 Надання допомоги потерпілому це:
- перша екстрена допомога;
- +перша до лікарняна допомога;
- перша фельдшерська допомога;
- перша медична допомога.

69 Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки забезпечує:
- +Кабінет Міністрів України;
- Міністр МНС;
- Президент;
- Верховна Рада.

71 Незворотне припинення фізіологічних процесів у клітинах і тканинах організму людини визначається як:
- афект;
- асфіксія;
- +біологічна смерть;
- клінічна смерть.

72 Зазначте джерела нормативної основи організації цивільної оборони:
- Конституція України;
- постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України;
- +Закони України та підзаконні акти України;
- Закони країни;
- Кодекси України.

73 Контроль за дотриманням законодавства щодо безпеки життєдіяльності в Україні здійснює:
- +Кабінет Міністрів України.
- Верховна Рада України;
- міністерства та інші центральні органи державної та виконавчої влади;
- місцева державна адміністрація, місцеві ради народних депутатів.

74. Тест. Начальником Цивільної оборони України є:
- Міністр МВС України;
- +Прем'єр-міністр;
- Президент;
- Міністр МНС України.

75 Начальником ЦО на підприємстві, закладу, організації є:
- +керівник підприємства, закладу, організації;
- головний інженер;
- інженер з охорони праці;
- інженер-технолог.

76 Термін "діяльність людини" означає:
- спосіб життя в соціальному середовищі;
- забезпечення існування людини у життєвім середовищі;
- +активна взаємодія людини з навколишнім середовищем, завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок прояву у неї певної потреби;
- процес, в якому люди вступають між собою в певні виробничі відносини.

77 Надзвичайні ситуації техногенного походження це:
- +порушення технологічного процесу, регламенту на виробництві;
- порушення правил пожежної безпеки;
- порушення дорожніх правил;
- порушення екологічних правил.

78 Назвіть кількість видів аналізаторів (органів чуття) у людини:
- 10;
- 8;
- +6;
- 5.

79 Визначте аналізатор внутрішніх органів людини:
-+ вісцеральний;
- почуттєвий;
- інтелектуальний;
- нервовий.

80 Які елементи включає біосфера:
- озоносферу, термосферу, екзосферу;
- +атмосферу, гідросферу, літосферу.
- лісні ділянки, водна акваторія (моря, річки), житло
- автотранспорт, літаки, кораблі ті інше.

81 Підрозділи якої служби виконують повсякденну оперативну роботу щодо ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій:
- МВС;
- СБУ;
- МЗС;
- +МНС.

82 Ультрафіолетове випромінювання створює:
- виникнення ураганів, смерчів;
- +збільшення ризику ракових захворювань шкіри;
- виникнення ерозії землі;
- забруднення атмосфери.

83 Вібрація, як одна з форм фізичного забруднення життєвого середовища людини сприймається, як:
- хвороба внутрішніх органів;
- +струс тіла і промислові захворювання з цього приводу;
- коливання інструменту на роботі та у побуті;
- переміщення внутрішніх органів.

84 Які органи людини найбільш чутливі до радіаційного опромінення:
- кров, легені, головний мозок;
- +статеві органи, кістковий мозок, кришталик ока;
- шкіра, щитовидна залоза, м'язи;
- кістки, нирки, сосуди, кишково-шлунковий тракт.

85 Дії вітру вимірюються по шкалі:
- Кельвіна;
- +Ріхтера;
- Цельсія;
- Фаренгейта.

86 Пожежі, як небезпека для людини, мають бути:
- +стихійним лихом та техногенними причинами, покликаними діяльністю людей;
- природнім явищем;
- техногенним явищем;
- антропогенною дією та техногенним явищем.

87 Зазначте НС техногенного характеру є:
- +вибухи, пожежі, аварії;
- хімічні речовини;
- біологічні речовини;
- отруйні речовини;

88 Вид транспорту, який вважається найбільш небезпечним:
- морський (кораблі, пароплави та інше);
- повітряний;
- залізничний;
- +автомобільний.

89 Визначте яка форма політичного та соціального екстремізму приводить до найжорстокіших методів насилля:
- шовінізму;
- +фашизму;
- тероризму;
- нацизму.

90 Збройна ступінь політичної боротьби, ворожих відносин між політичними силами є:
- мітинги;
- злочинність;
- +війна;
- теракт.

91 Небезпека, тяжка хвороба, яка останнім часом охопила значну частину світу:
- тероризм;
- наркоманія;
- +ракове захворювання;
- токсикоманія.

92 Зазначте класи небезпек:
- природно-соціальні небезпеки, зброя масового враження;
- +природно-техногенні небезпеки, природно-соціальні небезпеки;
- парниковий ефект, порушення озонового шару, кислотні опади, соціальні хвороби;
- парниковий ефект, кислотні опади, наркоманія, тютюнокуріння.

93 Назвіть небезпеки життя в соціальному середовищі:
- шумова, вібраційна хвороби, туберкульоз, онкологічні захворювання;
- +забруднення атмосфери міст, міських приміщень, питної води в містах, шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст;
- захворювання серцево-судинної та нервової системи;
- соціальні хвороби, епідемії, травматизм.

94 Згідно з характером подій надзвичайні ситуації поділяються на:
- антропогенні, воєнні, природні;
- +техногенні, природні, соціально-політичні, воєнні;
- соціальні, природні, тектонічні, техногенні;
- природні, техногенні, метеорологічні.

95 Зазначте рівні надзвичайних ситуацій:
- протосферний, гідросферний, іоносферний;
- +загальнодержавний, регіональний, місцевий, об'єктовий.
- всеукраїнський, обласний, місцевий, сільський.
- природний, соціальний, воєнний, екологічний.

96 Державна структура, яка організовує попередження (профілактику) надзвичайних ситуацій:
- Державна комісія з надзвичайних ситуацій при КМУ;
- Верховна Рада, Кабінет Міністрів України, Адміністрація Президента;
- єдина державна система запобігання надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру і реагування на них;
- +МНС.

97 Режим, при якому допускається обмеження конституційних прав і свобод громадян:
- повсякденна діяльність;
-+ надзвичайний стан;
- надзвичайна ситуація;
- надзвичайна подія.

98 Документ, який визначає кількісну характеристику надзвичайнихситуацій в Україні:
- укази Президента;
- +класифікатор надзвичайних ситуацій;
- посібник "цивільна оборона";
- постанови кабінету міністрів.

99 Назвіть термінові дії, спрямовані на збереження здоров'я і життя потерпілого:
- +перша долікарняна допомога;
- перша медична допомога;
- перша лікарська допомога;
- рятування життя потерпілому.

100 Принципи, при надані першої долікарняної допомоги:
- Знання заходів щодо оживлення при клінічній смерті, виведення з непритомного стану, швидкість, рішучість, спокій;
- +Правильність, доцільність, швидкість, продуманість, рішучість, спокій;
- Професіоналізм, обмеженість, відповідальність, рішучість, спокій;
- Уміння користуватися аптечкою швидкої допомоги, використати підручні засоби, виконати штучне дихання та зовнішній масаж серця.

101 Максимальна тривалість клінічної смерті людини:
- 10-15хв.;
- 7-10хв.;
- +4-6хв;
- 2-3хв.

102 Штучне дихання необхідно проводити до появи у потерпілого самостійного стійкого дихання з частотою на хвилину:
- 8-12;
- 20-25;
- +15-20;
- 5-10.

103 З якою частотою проводиться масаж серця ( при його зупинці) на хвилину ритмічного стискання грудної клітки:
- 90 разів;
- +60 разів;
- 12-15 разів;
- 5-10 разів.

Тест. 104 Законодавчий акт України, який гарантується людині право на захист життя і здоров'я довкілля:
- Цивільним кодексом України;
- +Конституція України;
- кримінальним кодексом України;
- рішенням Верховної ради.

105 Пріоритетом у сфері захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є:
- забезпечення життєдіяльності населення в умовах НС;
-+ рятування життя та збереження здоров'я людей і довкілля;
- збереження приватної власності;
- інформування своєчасно населення про надзвичайні ситуації.

106 Відповідальність за створення безпечних умов праці згідно діючого законодавства несе:
- політичні партії;
- +держава;
- власник підприємства;
- керівництво галузі.

107 Назвіть орган державного управління в галузі охорони здоров'я людини:
- МНС;
- державна санітарно-епідеміологічна служба;
- МВС;
- +Міністерство охорони здоров'я.

108 Орган державного управління який забезпечує здійснення державної політики у сфері цивільної оборони:
- РНБО;
- +Кабінет міністрів України;
- Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи;
- Міністерство оборони.

109 Назвіть "вражаючі фактори " для людини та її середовища існування:
- певна сукупність небезпеки та умов існування, які обов'язково приводять до небажаного наслідку;
- +чинники життєвого середовища, які за певних умов завдають шкоди як людям, так і системам життєзабезпечення людей, призводять до матеріальних збитків;
- чинники життєвого середовища, які призводять до погіршення самопочуття, зниження працездатності, захворювання і навіть до смерті як наслідку захворювання;
- чинники життєвого середовища, які призводять до травм, опіків, обморожень та інших пошкоджень організму і навіть до раптової смерті.

110 Види впливу електричного струму на організм:
- збудження живих тканин, судомне скорочення м'язів, параліч дихання, тріпотіння серця;
- +опіки, електричні вади, електричний удар;
- термічну, механічну, біологічну;
- болісне відчуття, судоми, важке дихання, фібриляція серця.

111 Хімічні речовини можна поділити на:
- +отрутохімікати, побутові хімічні речовини, хімічна зброя;
- канцерогенні, наркотичні, задушливі, токсичні;
- гербіциди, пестициди, сенсибілізатори;
- нервові, печінкові, ниркові, кров'яні.

112 Біологічних фактори небезпеки:
- беладона, дурман, гриби, кліщі, чума, холера, віспа, грип;
-+ отруйні рослини, отруйні тварини, патогенні мікроорганізми збудники інфекційних захворювань;
- отруйні макроорганізми, чума, сибірка, холера, білена, беладона, дурман;
- білена, цикута, павуки, рептилії, лихоманка, віспа, ботулізм, сап.

113 Психофізіологічними факторами небезпеки є:
- депресія;
- +недоліки органів відчуття, дефекти координації рухів, підвищена емоційність;
- напруження центральної нервової системи;
- фізичне перевантаження організму.

114 Якою загальною назвою визначаються стихійні лиха - землетруси, повені, сельові потоки:
- тропогенні або озоносферні;
- +літосферні або тектонічні;
- гідросферні або гідрологічні;
- Атмосферні або метеорологічні.

115 Які країни у світі утримують першість за кількістю смерчів:
- Україна;
- Японія;
- +США;
- Китай.

116 Великомасштабна аварія, яка приводить до важких наслідків:
- +вибух;
- пожежа;
- катастрофа;
- катаклізм.

117 Небезпеками техногенного характеру, що приводять до надзвичайних ситуацій є:
-+ епідемія;
- хімічно-небезпечні виробництва;
- масове отруєння людей;
- хімічно небезпечні виробництва.

118 Головою комісії з ТЕБ і НС обласної державної адміністрації є:
- керівник служби МНС в області;
- +перший заступник голови обласної державної адміністрації;
- заступник голови ОДА - куратор служб НС;
- керівник управління охорони здоров'я.

119 Зазначте форми конфліктів у суспільстві:
- +революції;
- демонстрації;
- теракти;
- несанкціоновані мітинги.

120 Види юридичної відповідальності за порушення правил техногенної безпеки на підприємстві які не спричинили НС:
- карна;
- дисциплінарна;
-+ адміністративна;
- матеріальна.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить