Экономические темы

Тестові завдання по дисципліні «Економічний аналіз в аграрних підприємствах»


1. Тест.  Балансовий спосіб обробки інформації в аналізі ставиться до:
Способам стохастичного факторного аналізу
Методу оптимізаційного рішення економічних завдань
+ Логічному способу обробки інформації
Способу детермінованого факторного аналізу


2 Спосіб стохастичного факторного аналізу це:
Дослідження операцій
Індексний
Відносних і середніх величин
+ Кореляційний аналіз


3 Евристичні методи ставляться до :
Способам стохастичного факторного аналізу
Методу оптимізаційного рішення економічних завдань
+ Логічному способу обробки інформації
Способу детермінованого факторного аналізу


4 Аналіз витрат на виробництво проводить відділ підприємства:
Виробничий
Планово-економічний
+ Управлінська бухгалтерія
Фінансова бухгалтерія


5 Метод «Дельфи» в економічному аналізі ставиться до :
Стохастичного аналізу
Оптимiзацiйного аналізу
+ Логічного аналізу
Детермінованого аналізу


6 Позаоблiкові джерела інформації для проведення аналізу це:
Кошторису витрат
Поточні плани
+ Акти аудиторських перевірок
Первинна документація


7 Бізнес-план включає наступну кількість розділів:
6
4
+ 8
5


8 Резюме бізнес-плану містить
Показники ділової активності підприємства
Опис кошторису прибутків і збитків підприємства
+ Мети, завдання, ідеї бізнес-плану
Динаміку собівартості підприємства


9 Кошторис підприємства по основній діяльності
Резервні кошториси
+ Кошторис прибутків і збитків
Банківські кошториси
Кошторису страхування


10 Міхурник аналіз це:
Аналіз доходів і витрат
+ Аналіз руху товарних потоків
Аналіз маневреності підприємства
Аналіз автономної роботи


11 Адаптивна модель детермінованого факторного аналізу це:
Добуток факторів
Частка від розподілу факторів
+ Сума факторів
Процентне відношення факторів


12 Мультиплікативна модель детермінованого факторного аналізу це:
+ Добуток факторів
Частка від розподілу факторів
Сума факторів
Процентне відношення факторів


13 Логічний спосіб обробки інформації в аналізі це:
Ланцюгової підстановки
Кореляційний
+ Евристичний
Лінійного програмування


14 Спосіб детермінованого факторного аналізу це:
Теорія ігор
Дослідження операцій
+ Логарифмічний
Дисперсійний


15 При стохастичної аналізі зв'язок між факторами й результатами
Прямо пропорційна
Обернено пропорційна
+ Неповна
Пряма


16 Планово-
економічний відділ аналізує
Кошторису витрат
Загальну собівартість
+ План аналітичної роботи
Податкові відрахування


17 Економічний аналіз діяльності підприємства – це :
Дослідження економічних зв'язків між підприємствами
Наука про споживачів і фірми
Система спеціальних знань по статистиці, економічній теорії, бухгалтерському обліку й фінансовому аналізі
+ Система спеціальних знань, пов'язаних з дослідженням економічних процесів


18 Метод елiмiнування застосовується у випадку
Складання балансу підприємства
Оцінки фінансового стану підприємства
+ Коли на аналізований показник впливає кілька факторів і потрібно визначити вплив кожного
Оцінки неспроможності (банкрутства) підприємства


19 Аналіз відносних показників - це:
Порівняння обраної позиції звітності з попереднім періодом
Виявлення впливу деякої позиції звітності на результат у цілому
Порівняння міжгосподарських показників фірм галузі
+ Розрахунок відносин між окремими позиціями звіту


20 0 Аналіз проводиться на вимогу акціонерів, інвесторів або кредиторів, і називається
Експрес-аналіз
Аналіз для внутрішнього використання
+ Зовнішній фінансовий аналіз
Аналіз для зовнішньої демонстрації


21 Управлінський аналіз орієнтується на:
+ Дирекцію, бухгалтерію, плановий відділ підприємства
Акціонерів і інвеститорів підприємства
Постачальників підприємства
Різні державні служби


22 До складу інформаційного забезпечення аналізу діяльності підприємства входить:
+ Фінансова інформація нормативно-довідкового характеру
Інформація первинного спостереження й обліку
Поточне угруповання результатів діяльності
Пояснювальна записка до балансу


23 - Тест. Основним прийомом в аналізі господарської діяльності можна назвати
Прийом фінансового бюджетування
Спосіб ланцюгових підстановок і спосіб арифметичних рiзниць
Прийом вивчення грошових операцій
+ Прийом порівняння


24 Якщо на аналізований показник впливали відразу кілька факторів, які можуть змінитися одночасно, використовується прийом :
Деталізація показників
+ Перерахування показників
Угруповання показників
Порівняння показників


25 В основі фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства лежить :
+ Синтетичне додавання й аналітичне розкладання бухгалтерських рахунків
Бізнес планування
Дані фінансового й бухгалтерського обліку
Адміністративний облік


26 Аналіз попиту на продукцію й пропозиції раціонально проводити методом :
елiмiнування
+ Графічним
Індексним
Балансовим


27 Зовнішні користувачі інформації - суб'єкти
Побічно зацікавлені в діяльності підприємства
+ Як безпосередньо, так і побічно зацікавлені в діяльності підприємства
Безпосередньо зацікавлені в діяльності підприємства
Не зацікавлені в діяльності даного підприємства


28 Сутність методу елiмiнування полягає:
У розподілі сукупності показників у порядку убування
У розподілі сукупності показників у порядку зростання
У розподілі сукупності показників у порядку зростання
+ У розрахунку впливу кожного фактора окремо
В обґрунтуванні одночасного впливу всіх факторів на аналізований показник


29 Установите послідовність алгоритму рішення будь-яких завдань по аналізі: 1) побудувати таблицю 2)визначити функцію 3) знайти абсолютне й відносне відхилення 4) звести вихідні дані в таблицю 5) зробити висновки 6)провести аналіз.
1 – 3 – 4 – 2 – 6 – 5
+ 1 – 4 – 3 – 2 – 6 – 5
2 – 1 – 3 – 4 – 5 – 6
1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 5


30 Інформація для управлінського аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства – це :
Сукупність даних фінансового обліку
Система обліку угод
Інтеграція управлінського обліку
+ Відомості, що зменшують невизначеність в області керування підприємством


31 Спосіб ланцюгових підстановок в аналізі заснований на прийомі
Обґрунтування одночасного впливу всіх факторів на аналізований показник
+ Послідовного виділення впливу одного фактора й виключення інших
Попарного порівняння факторів, що впливають на аналізований показник
Порівняння фактичних значень факторів з базисними


32 До екстенсивних факторів не ставиться:
+ Прискорення оборотності оборотних виробничих фондів
Збільшення кількості робочої сили
Збільшення продуктивності обороту оборотних коштів
Збільшення кількості предметів праці
33 Аналіз ефективності господарської діяльності – це:


+ Управлінський аналіз + фінансовий аналіз
Внутрішньогосподарський фінансовий аналіз + зовнішній фінансовий аналіз
Аналіз реалізації бізнес-планів + аналіз ефективності авансування капіталу
Аналіз відносних показників прибутку + аналіз техніко-організаційного рівня виробництва


34 Велика кількість показників фінансових результатів діяльності підприємства
+ Створює методичні труднощі їхнього системного розгляду
Спрощує вибір користувача в одержанні потрібної інформації
Сприяє прискоренню одержання всеохоплюючої інформації
Сприяє стандартизації облікових даних


35 Спосіб абсолютних рiзниць заснований на прийомі :
Обґрунтування одночасного впливу всіх факторів на аналізований показник
Попарного порівняння факторів, що впливають на аналізований показник
+ Визначення впливу зміни кожного фактора окремо на результативний
Порівняння базисних і звітних показників за звітний період


36 У детермінованому факторному аналізі спосіб ланцюгових підстановок - це:
Виділення кількісного показника із всієї групи факторів
Порівняння факторів між собою
Підстановка у функцію фактичних значень факторів замість базисних
+ Аналіз впливу кожного фактора окремо на результативний показник


37 Для аналізу й оцінки фінансового стану підприємства необхідно :
Провести ковзне планування
+ Мати відповідне інформаційне забезпечення, кваліфікований персонал і володіти методикою аналізу
Оцінити організаційну структуру підприємства
Впровадити систему контролю заходу планування


38 У випадку недоліку інформаційного забезпечення, недоліку часу на підприємстві проводиться :
Деталізований аналіз
+ Експрес-аналіз
Зовнішній аналіз
Внутрішній аналіз


39 Факторний аналіз розкриває :
Структуру прибутків і збитків
Комерційну таємницю підприємства
+ Вплив окремих факторів на результативний показник діяльності підприємства
Якісні зміни показників конкурентів


40 Адміністрацію підприємства в першу чергу цікавить:
+ Віддача (прибутковість) всіх виробничих активів
Віддача на iнвестуємий капітал
Прибутковість акцій
Прибутковість оборотних коштів


41 Завдання управлінського (внутрішнього) аналізу діяльності підприємства
Виявлення доступних джерел засобів і оцінка можливості й доцільності їхнього використання
+ Діагностика й прогнозування положення підприємства на товарному ринку
Забезпечення системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку
Контроль за здійсненням вимог комерційних банків


42 Підготовка інформації до проведення аналізу фінансово-господарського стану підприємства припускає:
Ознайомлення з аудиторським висновком
Ознайомлення з пояснювальною запискою до балансу
+ Проведення візуальної й найпростішої рахункової перевірки звітності, наявності необхідних форм і додатків, перевірка валюти балансу й проміжних підсумків
Ознайомлення з нормативними й законодавчими актами РФ


43 Порушення господарської дисципліни - це (крім іншого)
Завищення тарифних ставок на транспортування продукції
Негативний результат від позареалiзацiйних операцій
Збільшення відпускних цін постачальників
+ Невиконання плану по охороні праці


44 Аналіз і оцінка ефективності діяльності підприємства є:
Початковим етапом фінансового аналізу
Допоміжним етапом фінансового аналізу
Нехарактерним етапом фінансового аналізу
+ Завершальним етапом фінансового аналізу


45 Для оцінки фінансового стану власного підприємства або його контрагентів (покупців і продавців) необхідно:
Знати види фінансово-економічного аналізу
Виявити резерви на всіх стадіях виробничого процесу
Обґрунтувати оптимальні управлінські рішення
+ Володіти методикою аналізу, мати інформаційне забезпечення, мати кваліфікований персонал


46 Метод аналізу, заснований на рівності двох сторін досліджуваного показника, називається :
+ Балансовим
Графічним
Індексним
Методом елiмiнування


47 Ступінь агрегованостi показників горизонтального аналізу звітності задається
Податковим інспектором
Вищестоящою організацією
+ Аналітиком фірми
Міністерством фінансів


48 Завдання управлінського (внутрішнього) ¬ аналізу – це:
Оцінити поточний і перспективний фінансовий стан підприємства
Забезпечити систему нормативного регулювання бухгалтерського обліку
+ Одержання інформації для планування, контролю й прийняття управлінських рішень
Збір інформації із суб'єктів товарного ринку


49 У бухгалтерському обліку правильна будова рахунків:
Дебет – кредит
Пасив – актив
+ Актив – пасив
Кредит – дебет


50 Управлінський аналіз
Дублює зовнішній фінансовий аналіз
+ Містить інформацію для використання усередині підприємства
Широко освячується в засобах масової інформації
Характеризується строгою регламентацією з боку організацій, що приводять


51 Економічні показники відбивають:
Динаміку господарських процесів, що відбуваються
Статистику господарських процесів, що відбуваються
Застиглу форму господарських процесів
+ Динаміку й статистику господарських процесів, що відбуваються


52 Аналіз обсягу випуску й реалізації продукції проводиться шляхом застосування методу
Графічного
Балансового
+ елiмiнування
Індексного


53 Зовнішній фінансовий аналіз
Охоплює інформацію, призначену для використання співробітниками усередині організації
+ Призначений для різних груп користувачів інформації, що не входять до складу організації
Відповідає на будь-які питання зацікавлених осіб у явному виді
Надає користувачам інформацію в довільній формі


54 Достатня точність – це вимога, пропонована до :
+ Інформації факторного аналізу
Завданням аналізу
Цілям факторного аналізу
Оформленню результатів аналізу.


55.Тест.  Фінансовий (зовнішній) аналіз проводиться для:
Внутрішніх служб підприємств
Обґрунтування вплив факторів на аналізований показник
+ Інформування зовнішніх користувачів
Прийняття управлінських рішень


56 Товарна продукція це:
Вартість всієї продукції й виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво
Вартість відвантаженої й оплаченої продукції
Вартість реалізованої продукції
+ Вартість всієї продукції й виконаних робіт


57 Безпосередньо з аналітичного балансу треба, що вартість іммобілізованих активів дорівнює:
Валюті балансу
Сумі підсумків роздягнула II і III активу балансу
Підсумку роздягнула II активу балансу
+ Підсумку роздягнула I активу балансу


58 Основний принцип підготовки бухгалтерської й фінансової звітності для ефективного аналізу -
Постановка управлінського обліку відповідно до міжнародних стандартів
+ Відповідність викладеної інформації затребуваної
Чітке нормативне регулювання бухгалтерського обліку
відбиття інформації в документах бухгалтерської звітності


59 Кошти, короткострокові фінансові вкладення, дебіторська заборгованість, виробничі запаси – це:
+ Легкореалізовані активи
Короткострокові зобов'язання
Основні засоби
Довгострокові зобов'язання


60 Балансовий прибуток, збиток підприємства – це:
Валовий дохід підприємства
Результат неврахованої реалізації
+ Різниця між валовим доходом і валовими витратами
Повна собівартість продукції


61 Кошти й ті активи, які можуть бути перетворені в гроші в плині 1 року – це:
Чисті активи
+ Поточні активи
Засоби в касі
Активи


62 Позазворотнi активи підприємства – це:
Основні засоби й фонд заробітної плати
+ Основні засоби, нематеріальні активи
Вкладення в цінні папери
Заробітна плата


63 Адаптаційна політика в умовах інфляції
Мінімізація державного втручання в ринкову структуру
Таргетирування
+ Індексація ставки відсотка
Грошова реформа


64 Серед перерахованого: 1) кредити та інші позикові кредити; 2) розрахунки та інші пасиви; 3) основні засоби й вкладення; 4) запаси й витрати; 5) кошти, розрахунки та інші активи;- активи підприємства характеризують тільки:
+ 3,4 і 5
1,2 і 3
2,3 і 4
1,3 і 5


65 Збільшення обсягу продажів і прибутку підприємства обумовлені
Нераціональною інвестиційною політикою
Зниженням частки позикового капіталу
Звуженням ринків збуту
+ Правильністю вибору цінової політики й розширенням ринків збуту


66 Зовнішній прояв інфляції зв'язують із:
Ростом купівельної спроможності національної валюти
+ Підвищенням цін і появою зайвої кількості грошей
Регулюванням пропорцій національного господарства
Ростом доходу населення


67 Основними ознаками платоспроможності підприємства є :
Зменшення суми простроченої кредиторської заборгованості
Збільшення підсумків роздягнула V пасиву балансу
Збільшення підсумків роздягнула II активу балансу
+ Наявність у достатньому обсязі засобів на розрахунковому рахунку підприємства


68 Ліквідність балансу виражається в :
Ліквідності довгострокових пасивів
+ Ступеня покриття зобов'язань господарюючого суб'єкта його активами
Ступеня обігу основних засобів і нематеріальних активів
Безумовної платоспроможності господарюючого суб'єкта


69 Зведена таблиця, у якій дебіторська заборгованість класифікується по строках утворення
+ Дозволяє виявити прострочену заборгованість
Не дозволяє провести інвентаризацію стану розрахунків з дебіторами
Не дає чіткої картини стану розрахунків з покупцями
Не може надати бухгалтерові підприємства 100% охоплення всієї дебіторської заборгованості


70 Різниця поточних активів і короткострокових зобов'язань являє собою:
Позиковий капітал
Кредиторська заборгованість
Дебіторська заборгованість
+ Власний оборотний капітал


71 Оборотний капітал підприємства – це:
Частина авансованого капіталу, витрачена на покупку машин і встаткування
Частина авансованого капіталу, витрачена на будівлю будинків і споруджень
Частина авансованого капіталу, витрачена на покупку довгострокових державних облігацій
+ Частина авансованого капіталу, витрачена на покупку сировини, палива, допоміжних матеріалів


72 Бухгалтерська звітність – це:
«Кінцевий продукт» праці бухгалтерів
Переважно констатація фактів
+ Інформаційна основа наступних аналітичних розрахунків
Видача зарплати й покупка встаткування


73 Висновки про те, через які джерела, в основному, був приплив нових засобів і в які активи ці нові засоби, в основному, вкладені, можна зробити на підставі показників
Вихідного балансу підприємства
+ Структурної динаміки балансу підприємства
Структури вкладень і джерел засобів підприємства
Нормативної економіки


74 Основні засоби в балансі підприємства відбиваються за вартістю
Первісне
Відбудовної
Переліченої на показник придатності основних засобів
+ Залишкової


75 В агрегированный актив балансу для аналізу структури майна підприємства входить стаття
Власний капітал
Позиковий капітал
+ Дебіторська заборгованість
Довгострокові зобов'язання


76 Позитивними моментами в діяльності підприємства при загальному аналізі бухгалтерського балансу є
Збільшення позикових засобів
Збільшення виробничих запасів при збільшенні кредиторської заборгованості
Збільшення заборгованості перед бюджетом
+ Збільшення валюти балансу


77 Сукупність всіх господарських цінностей підприємства – це:
Основні засоби
Оборотні кошти
Кошти
+ Активи


78 Розділи й статті активу балансу розташовані :
У порядку убування ліквідності
Хаотично
Спочатку зі зростанням, а потім з убуванням ліквідності
+ У порядку зростання ліквідності


79 Бухгалтерський баланс – це :
Форма № 2 бухгалтерські звітності
Пакет документів облікових, статистичних, звітних
+ Структурна таблиця звітності господарських засобів і їхніх джерел
Форма № 4 бухгалтерські звітності


80 Постійні пасиви – це:
Статті роздягнула V пасиву балансу
+ Статті роздягнула III пасиву балансу "Капітал і резерви»
Статті роздягнула IV балансу
Підсумок роздягнула V пасиву балансу


81 Валюта балансу – це сума
+ Господарських засобів по підприємству
Засобів у валюті, відбиваних у балансі
Засобів у валюті в касі підприємства
Майна підприємства у валюті


82 Окремий вид засобів (зобов'язань), показаних у балансі окремою позицією – це:
Елемент балансу
Валюта балансу
Розділ балансу
+ Стаття балансу


83 Бухгалтерська звітність
Зводитися до видачі заробітної плати й покупці встаткування
+ Охоплює фінансовий аналіз і виробничо-управлінський аналіз
Використовується далеко не всіма господарськими підприємствами
Представляє комерційну таємницю для всіх користувачів інформації


84 Форма № 4 бухгалтерські звітності – це звіт
Про прибутки й збитки
+ Про рух грошових коштів
Про рух капіталу
Про цільове використання коштів


85 - Тест.  Установите послідовність основних п'яти форм бухгалтерської звітності: 1) додаток до бухгалтерського балансу 2) бухгалтерський баланс 3) звіт про прибутки й збитки 4) звіт про зміни капіталу 5) звіт про рух грошових коштів. (Розташуєте їх один по одному.)
+ 2 – 3 – 4 – 5 – 1
2 – 3 – 5 – 4 – 1
2 – 1 – 3 – 4 – 5
2 – 1 – 4 – 5 – 3


86 Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства – це:
Перелік резервів майбутніх витрат і платежів
+ Статистична й оперативна звітність
База розподілу непрямих витрат між об'єктами калькулювання
Пакет документів по обліку сировини, заробітної плати, амортизаційних відрахувань


87 Фінансовий документ, що сумарно виражає активи, пасиви й власний капітал фірми – це:
Звіт
Розрахунок
+ Баланс
Довідка


88 У бухгалтерському балансі правильна будова рахунків:
Дебет – кредит
Пасив – актив
+ Актив – пасив
Кредит – дебет


89 До активу балансу ставляться :
Позикові засоби, розрахунки з бюджетом
Нерозподілений прибуток
Додатковий капітал
+ Готова продукція, виробничі запаси


90 Критерієм фінансового аналізу підприємства служить:
+ Обсяг і якість вихідної інформації
Максимізація прибутку
Принцип «невидимої руки»
Дискреційна фіскальна політика


91 Внутрішні користувачі економічної інформації
Клієнти (покупці)
Постачальники
Профспілки
+ Керівництво підприємства


92 Форма № 2 бухгалтерські звітності – це :
"Бухгалтерський баланс"
"Додаток до бухгалтерського балансу"
+ "Звіт про прибутки й збитки"
"Звіт про рух капіталу"


93 Боржники підприємства –
Кредитори
+ Дебітори
Дебітори й кредитори
Користувачі економічної інформації


94 Діяльність підприємства оцінюється таким узагальнюючим показником, як:
Фондовіддача
+ Прибуток
Дохід
Виторг від реалізації


95 Аналіз рентабельності продукції проводиться шляхом
+ Факторного аналізу прибутку від реалізації й витрат на виробництво й реалізацію продукції
Факторного аналізу відносини чистого прибутку й величини власного капіталу
Зіставлення результатів від реалізації продукції й витрат виробництва
Зіставлення результатів аналізу по валовому прибутку й загальному обсязі реалізації.


96 Відношення прибутку до середнього за період величині джерел власних засобів підприємства по балансі - це коефіцієнт рентабельності:
+ Власного капіталу
Продажів
Усього капіталу фірми
Перманентного капіталу


97 Фактором підвищення рентабельності виступає:
Прискорений метод амортизації основних засобів
Інвентаризація основних засобів
Диференціальна рента
+ Економія ресурсів на основі впровадження передових технологій


98 Показником загальної ефективності діяльності підприємства служить:
+ Рентабельність
Кумулятивне число
Індекс цін на споживчі товари
Норма банківського відсотка


99 Серед перерахованого: 1) готова продукція; 2) товарні й матеріальні запаси; 3) кошти; 4) незавершене виробництво; 5) короткострокові цінні папери; - в умовах нормальної економіки найменш ліквідною частиною оборотних коштів підприємства є (-ются):
1
2 і 3
+ 4
5


100 Основні засоби
Міняють при експлуатації свої первісні зовнішні форми
+ Повністю й багаторазово беруть участь у виробництві товарів
Служать для додання виготовленому товару певних якостей
Застосовуються для забезпечення нормальних виробничих умов


101 До показників прибутку, відбиваним у звітності підприємства, не ставитися :
Валовий прибуток
Оподатковуваний прибуток
Чистий прибуток
+ Дивіденд на приналежному співробітникові акції зовнішнього підприємства


102 Зменшуючи залишки готової продукції на складі на кінець звітного періоду, підприємство збільшує
Обсяг випуску продукції за звітний період
+ Обсяг реалізованої продукції за звітний період
Залишки готової продукції на початок, що випливає за звітним, періоду
Залишки готової продукції на початок звітного періоду


103 Про ефективне використання матеріальних ресурсів у виробництві свідчить показник
Додатково випущених виробів у випадку збільшення часу роботи підприємства
+ Додатково випущених виробів у випадку економії матеріалів
Недовипущених виробів у випадку перевитрати матеріалів
Збільшення обсягу реалізованих виробів


104 Відношення виторгу від реалізації до середнього за період величині основних засобів – це:
+ Фондовіддача основних засобів
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Коефіцієнт оборотності мобільних засобів
Рентабельність продажів


105 Середньогодинне вироблення одного робітника, як показник ефективності використання кадрів підприємства розраховується по формулі:+106 Не включаються в собівартість
Зношування основних засобів
Збитки від розкрадань
+ Надлишки майна
Втрати від шлюбу


107 Загальні (валові) витрати фірми в короткостроковому періоді
Різниця постійних і змінних витрат
+ Сума постійних і змінних витрат
Витрати упущених можливостей
Витрати, що не передбачаються


108 Показником ефективності використання кадрів підприємства є :
+ Вироблення одного робітника в одиницю часу
Средньооблiкова чисельність
Загальний обсяг реалізованої продукції
Средньооблiкова зарплата одного робітника


109 Витрати на виробництво й реалізацію продукції складаються з вартості
+ Матеріальних, технічних, трудових і фінансових ресурсів підприємства
Сировини, матеріалів і напівфабрикатів
Непрямих витрат, пов'язаних з виробництвом
Виробничих запасів і коштів


110 До основних засобів ставиться:
Сировина для виробництва продукції
Спецодяг
+ Будинку підприємства
Готова продукція.


Тест. 111 Вкладення грошей для придбання реального капіталу (устаткування, верстатів, будинків) для розширення виробництва є:
+ Інвестиції
Позика
Позичка
Факторинг


112 До інтенсивних факторів не ставиться:
Удосконалювання використовуваних засобів праці
+ Збільшення часу використання робочої сили
Удосконалювання технології виробництва
Удосконалювання організації праці


113 Технічний стан основних засобів характеризує коефіцієнт:
Вибуття
Фондоємнiстi
+ Зношування
Фондовіддачі.


114 Для аналізу використання матеріальних ресурсів у виробництві використовується:
+ Норма витрати матеріальних ресурсів на 1 одиницю продукції
Залишки матеріальних ресурсів на складі
Збільшення обсягу продажів
Норма часу на виробництво 1 одиниці продукції


115 Аналіз рентабельності підприємства проводиться шляхом розрахунку
Відносини чистого прибутку до витрат підприємства
Абсолютного відхилення рентабельності за звітний період у порівнянні із плановим
Прибутку від реалізації продукції, собівартості продукції
+ Відносини валового прибутку до середньої вартості основних і оборотних коштів


116 Обліком особового складу працівників підприємства займається
Секретаріат
Бухгалтерія
Профком.
+ Відділ кадрів


117 Оцінка показників руху кадрів на підприємстві проводиться за коефіцієнтами:
Структури кадрів
Складу кадрів
Обліку кадрів по їхній кваліфікації
+ Прийому, вибуття, плинності


118 Ефективність використання основних фондів визначає показник:
Амортизації
Матерiаловiддачi
Продуктивності праці
+ Фондовіддачі


119 Зміни в поліпшенні організації праці пов'язані з:
+ Продуктивністю праці
Фондовіддачею
Матеріалоємністю
Оборотністю запасів


120 Потреба підприємства в довгострокових кредитах характеризує коефіцієнт
Автономності
+ Інвестування
Фондовіддачі
Вибуття основних засобів


121 Економія або перевитрата за собівартістю продукції залежать від
Обсягу реалізованої продукції
Ціни за 1 одиницю випускається продукцiї
+ Обсягу випуску продукції
Від залишків готової продукції на складі


122 У результаті порівняння показників одержуємо абсолютне відхилення, що умовно позначається як

+123. Тест.  Метод обліку собівартості продукції, – це:
+ Калькуляція
Інвентаризація
Кошторис
Технологічна документація


124 Вид інфляції з позиції темпу росту цін
Попиту
Пропозиції
+ Галопуюча
Стагфляція


125 Для аналізу ефективності використання оборотних коштів розраховується
Тривалість звітного періоду
+ Середній залишок оборотних коштів
Коефіцієнт завантаження засобів в обороті
Фондовіддача


126 Показники рентабельності є:
Абсолютними характеристиками
+ Відносними характеристиками
Середніми характеристиками
Допоміжними характеристиками


127 Прискорення оборотності засобів веде до:
Зменшенню числа оборотів капіталу протягом звітного періоду
+ Підвищенню прибутковості підприємства
Зменшенню тривалості обороту активів
Зменшенню загального виторгу від реалізації


128 Між виторгом від реалізації продукції й залишками готової продукції на складі залежність
+ Зворотна
Пряма
Ні залежності
Прогресивна


129 Фактор, що впливає на собівартість одиниці продукції (по фонду оплати праці), – це:
Зміна облікової ціни
Обсяг реалізованої продукції за звітний період
Зміна залишків готової продукції на складі
+ Чисельність робітників


130 Аналіз прибутку підприємства дозволяє адміністрації даного підприємства
Вибрати значимі напрямки активізації діяльності підприємства
Перевірити правильність податкових надходжень у бюджет
+ Визначити масу отриманого прибутку і її структуру
Вибрати однозначну стратегію поводження кредиторів підприємства


131 Для аналізу ефективності використання основного капіталу розраховуються показники
Відносини обсягу основного капіталу й чисельності робітників
Чистий прибуток, коефіцієнт приросту основних засобів
+ Фондовіддача
Коефіцієнт завантаження


132 Обов'язкові збори з юридичних і фізичних осіб, проведені державою на основі законодавства, - є
Субсидії
Дотації
Інвестиції
+ Податки


133 Ефективність використання всього майна підприємства відбиває коефіцієнт рентабельності:
Основних засобів і інших позазворотнiх активів
+ Капіталу фірми
Перманентного капіталу
Власного капіталу


Тест - 134 Аналіз ефективності використання кадрів підприємства проводиться по показниках
Оцінки структури кадрів
Коефіцієнта звільнення, коефіцієнта прийому кадрів
+ Продуктивності праці
Оцінки складу кадрів за віком, підлозі, утворенню.


135 Величина податкових нарахувань на одиниці об'єму податку –
Ставка відсотка
Індекс цін
Борг на капітал
+ Ставка податку


136 Тимчасовi витрати – це:
+ Передбачувані (розрахункові) витрати
Амортизацiйнi відрахування
Страхові збори
Накладні витрати


137 Індекс цін є:

+
+
138 Ріст рентабельності продажів може означати
Збільшення витрат виробництва при збереженні цін
Зниження цін без відповідної зміни витрат виробництва
Підвищення собівартості продукції при колишніх цінах
+ Підвищення цін на продукцію при незмінній собівартості


139 Фактор "випуск продукції" і показник "виторг від реалізації"
Перебувають у зворотній залежності
Не зв'язані один з одним
Є залежним від товарної продукції
+ Перебувають у прямої залежності


140 Для аналізу випуску продукції по трудових факторах використовується показник
Середньорічна вартість основних засобів
Середньорічна вартість оборотних коштів
Чисельність працівників на кінець звітного періоду
+ Средньооблiкова чисельність робітників


141 Витрати по нарахуванню ЕСН відносять на :
Витрати майбутніх періодів
+ Витрати виробництва
Зарплату трудящих
Прибуток


142 Більшою мірою від технічного рівня виробництва залежать такі економічні показники, як
Фонд заробітної плати
+ Продуктивність праці
Чисельність працівників
Виконання договірних зобов'язань


143 Прибуток від реалізації продукції перебуває у зворотній залежності
+ Собівартістю реалізованої продукції
Обсягом продажів (кількістю реалізованої продукції)
Ціною за реалізований товар у звітному періоді
Кількістю випускається продукції


144 Ступінь удосконалювання технології виробничих процесів визначається:
Фондовіддачею
Матеріалоємністю
+ Продуктивністю праці
Ліквідністю


145 Прямі витрати це:
Витрати на зміст основних засобів
Комерційні витрати
Iмплiцитнi витрати
+ Зарплата виробничих робітників


146 Постійні витрати це:
Сировина й матеріали
Додаткова зарплата робітників
Витрати на електроенергію
+ Зарплата адміністративно-господарського апарата


147 Об'єктами аналізу собівартості є:
Матеріалоємність
Фондоємнiсть
+ Витрати на рубль товарної продукції
Обсяг реалізації


148 Непрямі витрати це:
+ Витрати на зміст устаткування
Витрати на матеріали
Витрати на напівфабрикати
Заробітна плата виробничих робітників


149 Сигнальним показником, у якому проявляється фінансовий стан підприємства, є:
+ Платоспроможність
Ліквідність
Величина акціонерного капіталу
Обсяг кредитів


150 Уважається, що підприємство не в змозі повністю й у строк погасити свої зобов'язання, якщо відношення поточних активів і короткострокових зобов'язань
+ Нижче чим 0,5
Нижче чим 2
Вище чим 1,5
Нижче чим 1,3


151 Найбільш частою причиною банкрутства підприємства є надлишок
Швидкореалiзацiйних активів
Поточних активів
Власних поточних активів
+ Матеріально-виробничих запасів


152 Нормативне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності Кал
+ 0,2 £Кал < 0,5
5< Кал < 2, 0
Кал ³2,
Кал <0


153 Легкість, з якої активи можуть бути перетворені в готівку, називають:
Безпека
Конвертованість
Надійність
+ Ліквідністю


154 Для проведення аналізу ліквідності розраховуються коефіцієнти
Первісної ліквідності
+ Абсолютної ліквідності
Маневреності
Автономії


155 Підприємство вважається неплатоспроможним, якщо коефіцієнт поточної ліквідності виявиться менше
1,5
1,8
2,0
+ 0,5


156 Ступінь прибутковості підприємства зв'язують із:
Ліквідністю
Платоспроможністю
Надійністю
+ Рентабельністю
Ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошову форму відповідає строку погашення зобов'язань, - це:
+ Ліквідність балансу
Платоспроможність
Фінансова стійкість
Ліквідність активів


157 Підприємство зізнається неспроможним (банкрутом) у випадку значення індексу Z (модель Альтмана)
+ Нижче критичного значення
Рівними одиниці
Вище критичного значення
Вище нуля


158 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кал – це:
Різниця коштів ДС і поточних короткострокових зобов'язань ТЕ
+ Відношення коштів ДС до поточних короткострокових зобов'язань ТЕ
Величина коштів ДС
Величина поточних короткострокових зобов'язань ТЕ


159 Банкрутство –
Не пов'язано з фактом визнання його арбітражним судом
Фінансова допомога боржникові
Завжди дозволяється світовою угодою між боржником і кредиторами
+ Нездатність підприємства задовольнити вимоги кредиторів, у тому числі бюджетні й позабюджетні фонди


160 Ділова активність підприємства проявляється насамперед в
Переоцінці основних засобів і інших фондів
Підвищенні коефіцієнта позикового капіталу до власного капіталу
+ Швидкості обороту його засобів
Наявності збитків


161 Ліквідність господарюючого об'єкта – це:
Здатність його швидко погашати свою заборгованість
+ Наявність у підприємства можливості для швидкого перетворення елементів оборотних коштів у кошти
Відношення довгострокових і короткострокових пасивів
Здатність підприємства погасити короткострокові зобов'язання


162 Наявність у підприємства можливості вчасно й повністю розрахуватися за своїми обов'язками – це поняття
Ліквідності підприємства
Абсолютної платоспроможності
Реальної платоспроможності
+ Платоспроможності підприємства


163 Поточні активи мінус матерiально-вирообничi запаси – це:
Чисті активи
+ Швидкореалiзацiйнi активи
Активи
Власні основні засоби


164 Платоспроможність підприємства – це здатність підприємства
Випускати й реалізовувати продукцію
+ Погасити всі свої зобов'язання
Обновляти асортименти випускається продукції
Мати в наявність засобу на розрахунковому рахунку
165 При низької прибутковості продажів необхідно прагнути до прискорення обороту:
Матеріальних оборотних коштів
Запасів
+ Виробничих активів
Дебіторської заборгованості


166 Частка від розподілу власних оборотних коштів на величину матеріальних запасів – це коефіцієнт:
Покриття інвестицій
Співвідношення позикових і власних засобів
автономії
+ Забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами


167 Коефіцієнт покриття Кп – це:
Сума всіх поточних активів і поточних короткострокових зобов'язань
+ Відношення всіх поточних активів до поточних короткострокових зобов'язань
Величина всіх поточних активів
Величина поточних короткострокових зобов'язань


168 Якщо коефіцієнт покриття зобов'язань більше двох, то це означає, що:
+ Підприємство буде позитивно оцінено власниками акцій
З підприємством будуть працювати постачальники товарно-матеріальних цінностей
Підприємству необхідний кредит банку
Підприємству дадуть кредит у банку


169 До дебіторів не відносять:
Покупців і замовників
Постачальників
+ Організацію, що видала позичку підприємству
Підзвітних осіб


170 Коефіцієнт інвестування характеризує :
+ Потреба підприємства в довгострокових кредитах банку
Ступінь економічної незалежності підприємства
Незалежність економіки підприємства
Потреба підприємства в короткострокових кредитах


171 Коефіцієнт поточної ліквідності підприємства розраховується шляхом розподілу
+ Підсумку роздягнула II активу балансу на короткострокові зобов'язання
Підсумку роздягнула III пасиву балансу на короткострокові зобов'язання
Підсумку роздягнула V і VI пасиву балансу на короткострокові зобов'язання
Підсумку роздягнула II активу балансу до валюти балансу


172 Кошти підприємства й короткострокові фінансові вкладення - це активи
Швидко реалізовані
Повільно реалізовані
+ Найбільш ліквідні
Важко реалізовані


173 Маржинальний дохід розраховується як:
+ Виторг від реалізації – загальний обсяг змінних витрат
Прибуток – собівартість
Чистий дохід – непрямі витрати
Виторг від реалізації - собівартість


174 Маржинальний аналіз дозволяє визначити оптимальне співвідношення між:
Собівартістю й прибутком
Змінними й постійними витратами
+ Змінними витратами, ціною й обсягом реалізації
Фондом оплати праці й чисельністю робітників


175 Показник фінансової незалежності це:
Коефіцієнт поточної ліквідності
+ Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт покриття інвестиції

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить