Маркетинг

Сбірник тестів: Маркетинг. Практика

Системи і характеристики маркетингу

Маркетингові дослідження

Вибір цільового ринку

Маркетингова товарна політика

Маркетингова цінова політика

Маркетингова політика розподілу

Маркетингова політика комунікацій

Керування маркетинговою діяльністю

Тест: Системи і характеристики маркетингу

1. Задачами маркетингу є:

1) частка ринку і задоволення споживачів;

2) нестатки і потреби;

3) максимізація продажів організації;

4) узгодження стратегій розвитку виробництва, продажів і фінансування;

5) максимізація споживання.

2. До основних принципів маркетингу не відносяться наступне (вкажіть зайве):

1) ретельне врахування потреб, стану і динаміки попиту та ринкової кон'юнктури при прийнятті господарських рішень;

2) вибір необхідних інструментів маркетинг-міксу для досягнення поставлених цілей;

3) створення умов для максимального пристосування виробництва до вимог ринку, до структури попиту виходячи з довгострокової перспективи.

4) інформування потенційних споживачів і вплив на них за допомогою всіх доступних засобів, насамперед реклами, з метою

схилити їх придбати саме даний товар.

3. Проведення цілеспрямованої товарної політики відноситься до:

1) аналітичної функції маркетингу;

2) виробничої функції маркетингу;

3) збутової функції маркетингу;

4) функції керування і контролю;

5) закупівельної функції.

4. Ремаркетинг пов'язаний з:

1) негативним попитом;

2) попитом, що знижується;

3) ірраціональним попитом;

4) надмірним попитом;

5) відсутністю попиту.

5. У залежності від застосовуваної концепції керування маркетинговою діяльністю розрізняють наступні види маркетингу:

1) виробничий, товарний, збутовий, ринковий;

2) стратегічний, тактичний, оперативний;

3) розвиваючий, конверсійний, підтримуючий, протидіючий;

4) глобальний, диференційований, вузькоцільовий, індивідуальний;

5) маркетинг, орієнтований на продукт; маркетинг, орієнтований на споживача; змішаний маркетинг.

6. Стратегія діяльності на ринку, при якій організація ігнорує розходження між різними ринковими сегментами і виходить на весь ринок з одним продуктом, являє собою:

1) диференційований маркетинг;

2) індивідуальний маркетинг;

3) концентрований маркетинг;

4) вузькоцільовий маркетинг;

5) глобальний маркетинг.

7. Мікромаркетинг:

1) охоплює тільки функції продажу і реклами;

2) займається задоволенням довгострокових цілей суспільства;

3) є соціально-економічним процесом;

4) практика пристосування маркетингових програм до потреб певних сегментів;

5) займається задоволенням короткочасних цілей підприємства.

8. Різновидами цільового маркетингу є:

1) мікромаркетинг і макромаркетинг;

2) внутрішній і міжнародний маркетинг;

3) індивідуальний і диференційований маркетинг;

4) імпортний і експортний маркетинг;

5) інтегрований і неінтегрований маркетинг.

9. Контрольовані менеджером з маркетингу фактори - продукт, ціна, методи розподілу і просування - це:

1) фактори маркетингового середовища;

2) програма маркетингу;

3) концепція маркетингу;

4) елементи комплексу маркетингу;

5) нічого із зазначеного.

тест 10. До факторів мікросередовища маркетингу не відносяться:

1) стан видобувної промисловості;

2) вибір цільових ринків;

3) засоби масової інформації;

4) торговельні посередники;

5) конкуренти.

11. Система маркетингу включає у свій склад:

1) планування маркетингу, організацію служби маркетингу і маркетинговий контроль;

2) сукупність соціально-економічних елементів ринкового середовища, кожний з яких має самостійність, знаходиться в безперервній взаємодії з приводу формування і розвитку попиту

на товари з метою одержання прибутку і задоволення потреб партнера;

3) сукупність структур, процедур і методів, призначених для систематичного збору, аналізу і використання внутрішньої і зовнішньої маркетингової інформації фірми.

12. Створення умов для максимального пристосування виробництва до вимог ринку, до структури попиту виходячи з довгострокової перспективи, являє собою:

1) функцію маркетингу;

2) принцип маркетингу;

3) задачу маркетингу;

4) ціль маркетингу.

13. У випадку падаючого попиту задачею маркетингу є:

1) розвити потребу;

2) оживити потребу;

3) підтримувати задоволення потреби;

4) відрегулювати попит;

5) створити потребу.

14. До виробничої функції маркетингу відноситься:

1) організація системи комунікацій на підприємстві;

2) проведення цілеспрямованої цінової політики;

3) керування якістю і конкурентноздатністю готової продукції;

4) аналіз внутрішнього середовища підприємства;

5) проведення цілеспрямованої товарної політики.

15. У залежності від ступеня координації функцій, що виконуються на підприємстві, розрізняють наступні види маркетингу:

1) виробничий, товарний, збутовий, ринковий;

2) розвиваючий, конверсійний, підтримуючий, протидіючий;

3) глобальний, диференційований, вузькоцільовий, індивідуальний;

4) інтегрований і неінтегрований маркетинг;

5) стратегічний, тактичний, оперативний.

16. Конверсійний маркетинг використовується при:

1) негативному попиті;

2) попиті, що знижується;

3) ірраціональному попиті;

4) надмірному попиті;

5) відсутності попиту.

17. Стратегія діяльності на ринку, при якій організація вирішує діяти на декількох сегментах зі спеціально для них розробленими продуктами, являє собою:

1) індивідуальний маркетинг;

2) диференційований маркетинг;

3) концентрований маркетинг;

4) вузькоцільовий маркетинг;

5) глобальний маркетинг.

18. Різновидами міжнародного маркетингу є:

1) мікромаркетинг і макромаркетинг;

2) внутрішній і міжнародний маркетинг;

3) індивідуальний і диференційований маркетинг;

4) імпортний і експортний маркетинг;

5) інтегрований і неінтегрований маркетинг.

19. «4 С» споживача включає у свій склад:

1) продукт, ціну, місце, засоби просування;

2) товар, ціну, методи просування, ринок;

3) повітря, воду, ґрунт, мінеральні ресурси;

4) споживачів, посередників, виробників, організації;

5) потреби, витрати, зручність, комунікацію.

тест+ 20. До факторів макросередовища маркетингу не відносяться:

1) темпи економічного росту;

2) стан законодавства;

3) організація маркетингової діяльності;

4) відношення до підприємництва;

5) освітній рівень населення.

21. Планування маркетингу, організація служби маркетингу і маркетинговий контроль являє собою:

1) систему маркетингу;

2) маркетингову інформаційну систему;

3) систему керування маркетингом.

22. До цілей маркетингу не відноситься:

1) максимізація пропозиції;

2) максимізація споживання,

3) максимізація ступеня задоволення споживачів,

4) максимізація вибору споживачів,

5) максимізація якості життя.

23. Задачею маркетингу є розвиток потреби за умови:

1) повного попиту;

2) схованого попиту;

3) падаючого попиту;

4) попиту, що припиняється;

5) надмірного попиту.

24. Маркетингова задача «зниження надмірних витрат у ринкові комунікації» відноситься до:

1) діяльності на ринку;

2) сфери підприємства;

3) навколишнього середовища і суспільних утворень.

25. При ірраціональному попиті використовується:

1) конверсійний маркетинг;

2) стимулюючий маркетинг;

3) ремаркетинг;

4) синхромаркетинг;

5) протидіючий маркетинг.

26. Залежно від ступеня диференціації маркетингових функцій розрізняють види маркетингу:

1) виробничий, товарний, збутовий, ринковий;

2) розвиваючий, конверсійний, підтримуючий, протидіючий;

3) інтегрований і неінтегрований маркетинг;

4) глобальний, вузькоцільовий, індивідуальний;

5) стратегічний, тактичний, оперативний.

27. Макромаркетинг:

1) охоплює тільки функції продажу і реклами;

2) практика пристосування маркетингових програм до потреб певних сегментів;

3) розгляд обмінних процесів з погляду інтересів суспільства і країни в цілому;

4) полягає в передбаченні і задоволенні потреб покупців у масштабі підприємства;

5) займається задоволенням короткочасних цілей суспільства.

28. Некомерційний маркетинг:

1) пов'язаний зі створенням позитивної суспільної думки у відношенні конкретної організації або окремої особи;

2) реалізується з метою забезпечення благополуччя споживача в тому випадку, коли товар не відповіді є вимогам НТП, охорони навколишнього середовища, раціо. шіьному використанню

матеріальних ресурсів;

3) досліджує особливості організації ефективних продажів і забезпечення прибутковості підприємницької діяльності різного профілю підприємств у залежності від особливостей продукції,

що випускається;

4) спрямований на індивідуальне споживання;

5) пов'язаний з питаннями задоволення потреб національного споживача, реалізацією товарів і послуг у рамках однієї країни.

29. До мікросередовища маркетингу не відносяться фактори:

1) контрольовані вищим керівництвом фірми;

2) контрольовані службою маркетингу підприємства;

3) зовнішнього середовища прямого впливу;

4) внутрішнього середовища;

5) зовнішнього середовища непрямого впливу.

тест* 30. Маркетингова інформаційна система призначена для збору інформації:

1) від ріелтерів;

2) про зовнішнє і внутрішнє середовище компанії;

3) від фондових бірж;

4) від державних і приватних служб зайнятості населення;

5) нічого з вище перерахованого невірно.

Тест: Маркетингові дослідження

1. Систематичний збір і аналіз даних про проблеми, які пов'язані з маркетингом товарів і послуг, називається:

1) панель;

2) гіпотеза;

3) маркетингові дослідження;

4) випадкова вибірка;

5) невипадкова вибірка.

2. Для конкретизації проблеми і формулювання на її основі цілей і задач маркетингового дослідження підприємства використовують:

1) розвідувальні дослідження;

2) описові дослідження;

3) первинні дослідження;

4) емпіричні дослідження;

5) казуальні дослідження.

3. Дані про стан зовнішнього середовища, опубліковані не для цілей конкретного дослідження, називаються:

1) дані опитувань;

2) дані експериментів;

3) первинні дані;

4) зовнішні вторинні дані;

5) внутрішні вторинні дані.

4. Нові факти і цифри, що зібрані спеціально для проекту дослідження, називаються:

1) даними опитувань;

2) факторами для ухвалення рішення;

3) даними дослідження;

4) вторинними даними;

5) первинними даними.

5. Опитування не може бути проведено:

1) по телефону;

2) шляхом спостереження;

3) індивідуально;

4) поштою;

5) по Інтернету.

6. Компанія проводить експеримент, щоб визначити, наскільки запропонований на ринок новий продукт може збільшити обсяг продаж. У даному випадку обсяг продаж є:

1) залежною змінною;

2) незалежною змінною;

3) об'єктом дослідження;

4) контрольною групою;

5) експериментальною групою.

7. Ринок вивчається з метою:

1) вдало вступити в конкурентну боротьбу;

2) зниження ризику нереалізації продукції;

3) скористатися кон'юнктурою, яка сприятливо складається;

4) розробки тактики поведінки фірми шляхом вибору з безлічі потенційних ринків таких, котрі можуть бути пріоритетними для підприємства і його товарів, на яких ефективніше можна досягти комерційного успіху;

5) усе перераховане вище вірно.

8. Вивчення діяльності конкурентів здійснюється для того, щоб:

1) іти за процвітаючими конкурентами: робити такі ж товари, використовувати таку ж стратегію і т. д.;

2) уникнути конкуренції шляхом виробництва товарів, відмінних від товарів конкурента, і розробки власної стратегії;

3) орієнтуватися в питаннях цін на товари;

4) бути конкурентноздатним на новому ринку;

5) виявити незадоволені потреби покупців.

9. База даних «Ділова панорама», що містить дані про більш ніж 36 тис. підприємств СНД, являє приклад:

1) внутрішніх вторинних даних;

2) даних опитувань;

3) зовнішніх вторинних даних;

4) даних експериментів;

5) первинних даних.

тест - 10. До якого типу відноситься це питання: «Будь ласка, відзначте свою стать: чоловіча, жіноча»?

1) відкритий;

2) різноманітний;

3) шкала Лейкерта;

4) дихотомічний;

5) ніякий з вище перерахованих.

11. Лабораторні експерименти відрізняються від польових експериментів:

1) маніпулюванням із залежними і незалежними змінними;

2) вартістю;

3) репрезентативністю отриманих даних;

4) можливістю контролю за кожним етапом експерименту;

5) різним середовищем, у якому проводиться експеримент.

12. Метод дослідження, що припускає багаторазове опитування цікавлячої групи покупців або спостереження за розвитком збуту у певній групі підприємств торгівлі через рівні проміжки часу, називається:

1) панель;

2) гіпотеза;

3) маркетингові дослідження;

4) випадкова вибірка;

5) фокус-група.

13. Способом зв'язку з аудиторією при проведенні експеримен

1) Інтернет;

2) пошта;

3) телефон;

4) телефакс;

5) особистий контакт.

Тест: Вибір цільового ринку

1. Суб'єктивна діяльність фахівців в галузі маркетингу по класифікації потенційних споживачів певних товарів і послуг відповідно до якісних особливостей їхніх потреб і попиту називається:

1) позиціонування продукту;

2) диференціація продукту;

3) сегментування ринку;

4) вибір цільового сегмента ринку;

5) дослідження ринку.

2. Група споживачів, що однаково реагують на той самий пропонований продукт і на комплекс маркетингу, називається:

1) клієнти фірми;

2) потенційні споживачі;

3) ринок проникнення;

4) сегмент ринку;

5) цільовий ринок.

3. Що з нижче перерахованого являє приклад безлічі продуктів на безлічі сегментів?

1) видавничий дім припускає використовувати різні обкладинки журналу для дівчаток для розповсюдження його в різних регіонах України;

2) творці нового кінофільму використовують різні рекламні ролики. Один показує романтичні сцени фільму, щоб залучити глядачок середнього віку, інший - бойові дії - для залучення чоловіків молодого віку;

3) виробник напівфабрикатів для випічки виробів із тіста пропонує напівфабрикати для випічки у звичайних духовках і для готування кінцевого продукту в мікрохвильовій печі;

4) виробник прохолодних напоїв «|7» рекламує свій асортимент споживачам, використовуючи пропозицію про обов'язкове охолодження напоїв;

5) олія для дітей фірми ]оітзоп &.]октоп призначається як для дітей, так і для жінок для запобігання сухості шкіри.

4. Авіакомпанія «Донбас Східні авіалінії» має потребу в необхідній інформації для вибору цільового сегменту ринку. У цьому випадку компанії необхідна інформація про:

1) групи людей, що потребують послуги авіакомпанії;

2) представників соціального класу з невисокими доходами;

3) представників неформальних груп;

4) представників середнього соціального класу;

5) усіх перерахованих групах.

5. Шампунь Неай & ЗНоиШегз стає лідером серед аналогічних товарів у Китаї, оскільки чорноволосе населення усе більше піклується про те, щоб попередити захворювання себореєю (лупа), яке особливо видно на чорному волосі. Ця інформація показує:

1) потенціал для збільшення прибутку і найбільш ефективного індексу швидкості повернення інвестицій;

2) подібність потреб потенційних покупців всередині одного сегмента;

3) розходження потреб покупців з різних сегментів;

4) необхідність розробки маркетингових заходів для досягнення сегмента ринку;

5) легкість і приступність споживачів, представників цільового сегмента.

6. Коли компанія Сепегаї Моіогз з'ясувала, що покупці моделі ЗиЬигЬап (мінівена) у більшій мірі купують цю модель для сімейного використання, фірма стала розробляти й активно рекламувати до-даткові властивості автомобіля, такі як: кондиціонери, додаткові три місця. Це означало, що компанія зрозуміла:

1) потенціал для збільшення прибутку і найбільш ефективного індексу швидкості повернення інвестицій;

2) схожість потреб потенційних покупців усередині одного сегмента;

3) розходження потреб покупців із різних сегментів;

4) необхідність розробки маркетингових заходів для досягнення сегмента ринку;

5) легкість і приступність споживачів, представників цільового сегмента.

тест_7. Причиною, по якій Уатака виробляє гірські лижі для початківців і снігоступи для інструкторів по гірським лижам, є:

1) потенціал для збільшення прибутку і найбільш ефективного індексу швидкості повернення інвестицій;

2) схожість потреб потенційних покупців усередині одного сегмента;

3) розходження потреб покупців із різних сегментів;

4) необхідність розробки маркетингових заходів для досягнення сегмента ринку;

5) легкість і приступність споживачів, представників цільового сегмента.

8. Назвіть компонент, що не є визначальним при сегментації споживчого ринку:

1) індивідуальні споживачі;

2) організації-споживачі;

3) готовність зробити покупку;

4) рід занять споживача;

5) рівень грошових доходів споживача.

9. У випадку, якщо населення району зменшується в значній мірі, це впливає на зменшення продаж таких товарів, як:

1) хліб;

2) шуби з дорогого хутра;

3) дорогі товари, наприклад, яхти;

4) необхідні товари, такі як книги;

5) товари імпульсивної покупки.

10. Проводячи сегментаційний аналіз, фірма може повніше задовольняти:

1) потреби споживачів;

2) попит ринку;

3) потреби самої компанії;

4) потреби організацій-постачальників;

5) потреби конкурентів.

11. Споживачі, що негайно стали постійними покупцями продуктів через Інтернет-магазини, являють собою:

1) обізнаних споживачів, що прагнуть раціонально використовувати свій час;

2) споживачів-представників сегмента з високим рівнем доходів;

3) споживачів, що проживають у великих містах України;

4) споживачів - потенційних користувачів нової послуги;

5) споживачів, орієнтованих на покупку з мінімальними зусиллями.

12. Для більш ефективного досягнення цільового сегмента, компанія повинна:

1) розробляти більш ефективні канали розподілу;

2) розробити спеціальну стратегію просування;

3) досліджувати і виділяти унікальні властивості продукту;

4) розробити гнучку цінову політику;

5) усе перераховане вище важливо.

13. Сегментація в залежності від стилю життя споживача містить у собі наступні критерії:

1) географічне положення;

2) демографічні характеристики;

3) психографічні характеристики;

4) ситуації здійснення покупки;

5) характеристики шуканих вигод.

14. Споживачі, що здійснюють покупки для задоволення потреб організації, являють собою суб'єкти:

1) цільового сегменту;

2) споживчого ринку;

3) промислового ринку;

4) ринку покупців;

5) ринкового сегменту.

15. Торговельний агент, що займається продажем офісного устаткування, провів маркетингові дослідження і робить висновки, що потенційні клієнти можуть бути віднесені до різних сегментів ринку, з огляду на наступні два критерії: річний обсяг продаж фірми (10% менше $100 000 у рік; 40% від $100 000 до $1 000 000; і 50% більше $1 000 000) і кількість працюючих на фірмі (20% менше 50; 60% від 50 до 200; 20% більше 200). Торговельний агент сподівається використати цю інформацію для запропонування офісного устаткування найбільш перспективним сегментам ринку. Яка найбільш важлива інформація в цьому аналізі пропущена?

1) географічний критерій (де розташоване підприємство-споживач);

2) психографічна характеристика покупця;

3) відповідна реакція покупця офісного устаткування на запропонування товару;

4) розташування підприємства-клієнта у великих міських агломератах;

5) галузевий код класифікації галузей народного господарства.

16. Чому компанії проводять сегментування ринку?

1) сегментування допомагає компанії більш ефективно реагувати на запити потенційних споживачів;

2) сегментування допомагає компанії більш чітко визначити власні цілі;

3) сегментування допомагає використовувати можливості, що відкриваються для росту продажів і прибутку компанії;

4) усе перераховане вище вірно;

5) нічого з перерахованого вище не вірно.

17 тест. У ході маркетингового дослідження з'ясувалося, що при покупці великого холодильника покупець ставить на перше місце не марку, не ціну, не технічні характеристики товару, а такий факт, як наявність гарантійного терміну і безкоштовну доставку товару. До яких критеріїв сегментування відносяться ці переваги споживача?

1) психографічні характеристики покупця;

2) географічне положення;

3) демографічні характеристики;

4) ситуації здійснення покупки;

5) характеристики шуканих вигод.

18. Видавничий дім, що випускає спеціальні журнали для підлітків, замислюється про можливості диференціації своєї продукції і початку випуску нового журналу для маленьких дівчаток у віці від 7 до 9 років. Які критерії для вибору цільового сегмента не важливі в цьому випадку?

1) наявність конкурентів і сила конкуренції в обраному сегменті ринку;

2) наявність потенційного попиту;

3) переваги потенційних читачів;

4) наявність осіб, що впливають на вибір журналів (батьків, учителів, лідерів);

5) успішність потенційних читачів.

19. Найважливішими критеріями для сегментації споживачів товарів виробничого призначення є:

1) величина фірми-покупця; рівень розвитку технології вироб-ництва; платоспроможність; ділова репутація; особисті характеристики керівника;

2) географічні;

3) особистість керівника;

4) вимоги до якості і технічного рівня виробів, що випускаються;

5) форма власності.

20. До ознак сегментування по характеристиках покупців не відноситься:

1) приналежність до соціально-економічної групи;

2) стиль життя;

3) приналежність до демографічної групи;

4) характер діяльності;

5) членство в групах по особистих інтересах.

21. Ознакою сегментування по мотивах здійснення покупки є:

1) обсяг замовлень;

2) інтенсивність замовлень;

3) місце здійснення покупки;

4) ціна, що платять покупці;

5) приналежність покупців до певного соціального класу.

22. Фірма, що продає два або безліч товарів, які мають різні характеристики, для різних сегментів ринку, використовує:

1) подвійний розподіл;

2) диференціацію ринку;

3) диференціацію товару;

4) проникнення на ринок;

5) повне покриття ринку.

23. Поділ споживачів на новаторів, постійних клієнтів і потенційних клієнтів здійснюється за допомогою ознаки сегментування:

1) ступінь випадковості покупки;

2) статус споживача;

3) привід для покупки;

4) :тупінь потреби в товарі;

5) приналежність до соціально-економічної групи.

24. Відношення до продавця як надійного партнера в бізнесі, являє собою ознака сегментування ринку по:

1) мотивам здійснення покупки;

2) характеристиці покупців;

3) поведінці покупців.

25. Позиціонування за допомогою створення іміджу - це позиціонування, засноване на:

1) задоволенні специфічних потреб;

2) специфіці використання;

3) стилі життя;

4) загальній інформації про товар, що може сприйматися потенційними покупцями по різному, але дозволяє споживачеві побачити в товарі майже будь-яку бажану перевагу;

5) відмітних перевагах товару.

26. Демонстрація відмітних переваг підприємства або за рахунок пропозиції товарів і послуг за більш низькими цінами, або за рахунок надання споживачам великих переваг у порівнянні з конкурен тами, являє собою:

1) позиціонування щодо конкуруючих товарів-аналогів;

2) інформаційне позиціонування;

3) позиціонування за допомогою створення іміджу;

4) репозиціонування;

5) конкурентне позиціонування.

27 тест+. Цільовий ринок - це:

1) група споживачів однаково реагуючих на той самий запропонований продукт і на комплекс маркетингу;

2) постійні клієнти фірми;

3) сукупність покупців з подібними потребами або характеристиками, яких компанія має намір обслуговувати;

4) потенційні клієнти фірми;

5) ринок кваліфікованих покупців.

28. Сегментацією ринку називається:

1) виділення цільових груп споживачів, які характеризуються однорідністю смаків, переваг, поведінкою у відношенні запропонованих підприємством товарів і послуг;

2) виділення часток виробників на ринку;

3) виділення товарних груп, що користуються найбільш високим попитом на ринку.

Тест: Маркетингова товарна політика

1. Продукт - це товар, послуга, ідея, що купується в обмін на:

1) ідею;

2) подяку;

3) гроші (або інші одиниці цінності);

4) послугу;

5) подарунок.

2. Група товарів, тісно пов'язаних між собою або в силу того, що вони задовольняють певний клас потреб або використовуються разом, або в силу того, що їх продають одній і тій же групі покупців через ті ж торговельні підприємства або в межах того самого діапазону цін, називається:

1) товарним класом;

2) товарною номенклатурою;

3) товарним міксом;

4) комплексом маркетингу;

5) товарною лінією.

3. Класифікація за ступенем матеріальної відчутності передбачає розбивку товарів на три категорії: короткочасного, тривалого користування і послуги. Визначте, який з названих товарів НЕ відноситься до товарів короткочасного користування:

1) здобні печива;

2) пляшка мінеральної води;

3) зубна паста;

4) автомашина;

5) бензин для машини.

4. Товари тривалого користування - це товари, що витримують багаторазове використання. Виберіть із перерахованих товарів той, котрий НЕ відноситься до цієї групи:

1) пральна машина;

2) стрижень для авторучки;

3) авторучка з пером;

4) автомашина;

5) лазневий рушник.

5. Нематеріальний продукт або вигода, пропонований на продаж - це послуга. Визначте, який з перерахованих нижче продуктів НЕ є послугою:

1) маркетингові дослідження;

2) медична допомога;

3) навчання;

4) гра на ігровому автоматі;

5) обід у МсБопаШ'в.

6. У компанії Майеі прототипи нових іграшок проходять лабораторні іспити - ними грають діти на спеціальних тестових дитячих площадках. Це відбувається на етапі:

1) розробки стратегії маркетингу;

2) аналізу можливостей виробництва і збуту;

3) розробки товару;

4) іспиту в ринкових умовах;

5) розгортання комерційного виробництва.

7. Відсутність прибутку на етапі впровадження товару найчастіше є результатом:

1) недостатнього вкладення ресурсів у різні аспекти маркетингу;

2) невдалого вибору каналів просування товару;

3) високих податків;

4) високих витрат на інвестиції в розробку продукту;

5) неефективної реалізації програми маркетингу продукту.

8. Товарний знак - це:

1) будь-яке слово, «засіб диференціації» (зображення, звук, форма або колір, або їхня комбінація, використовувані для створення відмінностей товарів і послуг даного продавця від інших;

2) частина торговельної марки, що може бути вимовлена;

3) частина торговельної марки, символ або форма, що не може бути озвучена;

4) комерційне, юридичне ім'я, під яким компанія веде свої справи;

5) юридично узаконене позначення виключного права компанії на використання торговельної марки.

9. Зубна паста СоІ§аґ. е - це:

1) товар повсякденного попиту;

2) товар попереднього вибору;

3) товар пасивного попиту;

4) товар особливого попиту;

5) допоміжний товар.

10 тест*. На етапі зрілості продукту прибуток знижується через те, що:

1) на ринку усе менше і менше конкурентів;

2) кращі з продуктів-замінників знаходяться тільки на етапі росту;

3) чим більше фірма виробляє даного продукту, тим більше витрати виробництва;

4) на ринку продавців існує жорстока цінова конкуренція;

5) жоден з перерахованих вище варіантів не вірний.

11. Яка основна цінність використання торговельної марки для споживача?

1) використання торговельної марки призводить до поліпшення якості товарів;

2) використання торговельної марки призводить до зниження ціни товарів;

3) використання торговельної марки робить покупки більш ефективними;

4) використання торговельної марки призводить до підвищення цінності товарів;

5) використання торговельної марки робить рекламу товару необов'язковою.

12. Невідчутність послуг означає, що:

1) цінність послуги може бути визначена тільки через суб'єктивні критерії;

2) послуги не можна взяти в руки, побачити або торкнутись їх до моменту ухвалення рішення про покупку;

3) послугу не можна описати, її можна тільки випробувати на собі;

4) кількість послуги може змінюватися;

5) жоден з перерахованих вище варіантів не вірний.

13. Під конкурентноздатністю розуміють характеристику товару, що відрізняє його від товару-конкурента по ступеню задоволення конкретної суспільної потреби і по витратах на її задоволення. Чисельне вираження конкурентноздатності називається рівнем конкурентноздатності й у загальному виді виражається відношенням:

1) корисного ефекту до ціни товару на ринку;

2) якості товару до його собівартості;

3) корисного ефекту, вираженого через нормативні і технічні параметри виробу, до ціни споживання;

4) собівартості товару до його собівартості;

5) корисного ефекту, вираженого через нормативні і технічні параметри виробу, до собівартості товару.

14. Процес розробки, підготовки до продажу і виведення на ринок варіантів товару, додаткових до уже наявних на ринку, називається:

1) диверсифікованістю;

2) елімінацією товару;

3) варіацією товару;

4) диференціацією товару;

5) жоден з перерахованих вище варіантів не вірний.

15. Сценарій розвитку товарного асортименту, що характеризується використанням засобів від «дійних корів», виходом на ринок з товаром - «знаком питання», де домінує лідер, і реалізацією агресивної стратегії нарощування частки ринку, називається:

1) траєкторією новатора;

2) траєкторією послідовника;

3) траєкторією невдачі;

4) траєкторією перманентної посередності;

5) траєкторією провалу.

16. Фотокамера Косіак - це:

1) товар повсякденного попиту;

2) товар пасивного попиту

3) товар попереднього вибору;

4) товар особливого попиту;

5) допоміжний товар.

17. Диверсифікованість - це:

1) вилучення існуючих продуктів з виробничої проірами підприємства, припинення виробництва товару, виведення товару з ринку як товару, що втратив конкурентноздатність на ринку і попит;

2) розробка, підготовка до продажу і виведення на ринок варіантів товару, додаткових до уже наявних на ринку;

3) доповнення існуючої виробничої програми новими продуктовими лініями;

4) модифікація товару, що уже виробляється і знаходиться на ринку, шляхом зміни його окремих властивостей або показників якості;

5) розробка і впровадження нових товарів.

18. Матриця БКГ передбачає розподіл усіх продуктів товарного асортименту на чотири категорії: зірки, дійні корови, знаки питання (важкі діти) і собаки. Для зірки основною метою є:

1) утримання частки ринку;

2) відхід з ринку;

3) збільшення частки ринку;

4) деінвестування;

5) одержання прибутку.

19. Основну вигоду від виробленого виробу визначає:

1) товар у реальному виконанні;

2) товар з підкріпленням;

3) товар за задумом фірми.

2О - тест. До ринкових атрибутів товару не відносяться:

1) імідж;

2) упаковка;

3) унікальність;

4) марка;

5) простота догляду.

Тест: Маркетингова цінова політика

1. Припустимо, що виготовлення одного портативного СБ-плейєра обходиться компанії у $40,80. Якщо оптова ціна виробника включає 15% націнку, відпускна ціна оптовика включає 20% націнку, а націнка роздрібного продавця складає 40%, то чому дорівнює роздрібна ціна цього товару?

1) $78,83;

2) $85,00;

3) $100,00;

4) $115,83;

5) $235,63.

2. Ціноутворення за принципом забезпечення цільової рентабельності продаж - це:

1) коректування ціни продукту таким чином, щоб вона укладалася в «одну лінію» з ціною аналогічного товару основного конкурента;

2) встановлення цін на лінію продуктів у формі певного числа різних цінових пунктів;

3) додаток фіксованої процентної націнки до собівартості усіх виробів, що входять до складу конкретного класу товарів;

4) встановлення цін таким чином, щоб дістати прибуток, що складає необхідну частку від обсягу продажів;

5) невелике підвищення ціни з метою захисту від втрати прибутку внаслідок впливу факторів зовнішнього середовища.

3. Майстерня з виготовлення кухонних шаф для встановлення ціни на типову шафу використовує метод ціноутворення за принципом забезпечення цільового прибутку. Майстерня хоче отримати прибуток $10 000 від продажу 400 шаф. Постійні витрати складають $44 000, а питомі змінні витрати - $200. Яку ціну повинна встановити майстерня?

1) $270;

2) $310;

3) $455;

4) $398;

5) $335.

4. Ьипа РегіркегаЬ, Іпс. недавно розробила принтер для персонального комп'ютера, робота якого ґрунтується на революційно новій і запатентованій технології друку, що забезпечує куди більш високу якість друку графічних об'єктів і фотографій, ніж інші наявні на ринку принтери. Яка стратегія ціноутворення в найбільшій мірі за-лучить до цієї продукції покупців з низькою чутливістю до цін і допоможе компанії окупити її витрати на розробку й організацію виробництва такого принтера?

1) ціноутворення за принципом «зняття вершків»;

2) ціноутворення проникнення на ринок;

3) ціноутворення за принципом цінової лінії;

4) ціноутворення за принципом неокруглених цін;

5) цільове ціноутворення.

5. Ціноутворення за принципом цінової лінії - це:

1) невелике підвищення ціни з метою захисту від утрати прибутку унаслідок впливу факторів зовнішнього середовища;

2) коректування ціни продукту таким чином, щоб вона укладалася в «одну лінію» з ціною аналогічного товару основного конкурента;

3) встановлення цін на продуктову лінію у формі певного числа різнріх цінових пунктів;

4) додавання фіксованої процентної націнки до собівартості усіх виробів, що входять до складу конкретного класу товарів;

5) встановлення цін таким чином, щоб дістати прибуток, що складає необхідну частку від обсягу продажів.

6. Що з нижчеперерахованого НЕ є одним з елементів шестиетапного процесу розрахунку ціни?

1) оцінка попиту на товар;

2) оцінка точки беззбитковості;

3) вивчення цін і продукції конкурентів;

4) вибір методу ціноутворення;

5) встановлення остаточної ціни.

7. Що з нижчеперерахованого НЕ є однією з цілей ціноутворення:

1) максимізація виробництва;

2) забезпечення збуту;

3) забезпечення виживаності;

4) максимізація прибутку;

5) утримання ринку.

8. Коли фірма ІВМ поставила на виробництво лінію могутніх персональних комп'ютерів для ділового використання і наукових досліджень, вона встановила на них ціни приблизно наполовину нижче, ніж хотіли за аналогічну продукцію конкуренти. Про яку стратегію ціноутворення можна було говорити в цьому випадку?

1) престижне ціноутворення;

2) ціноутворення проникнення на ринок;

3) ціноутворення за принципом «зняття вершків»;

4) цільове ціноутворення;

5) ціноутворення на основі конкуренції.

9. Ціни, що встановлюються нижче витрат виробництва або нижче середньої (нормальної) ринкової ціни - це:

1) психологічні ціни;

2) єдині ціни;

3) пільгові ціни;

4) стандартні ціни;

5) переважні ціни.

10_тест. Що з нижчеперерахованого є одним з елементів шестиетапного процесу розрахунку ціни?

1) оцінка попиту на товар;

2) оцінка точки беззбитковості;

3) оцінка пропозиції;

4) оцінка прибутку;

5) оцінка рентабельності.

11. Знижка «сконто» установлюється:

1) на великий обсяг закупівлі товарів по сумі;

2) на велику кількість закупівель товарів у натуральних одиницях виміру;

3) постійним покупцям;

4) за розрахунок за укладеним контрактом купівлі – продажу готівкою.

Тест: Маркетингова політика розподілу

1. Компанія «Український продукт» розробила новий сорт кар-топляних чіпсів. Чіпси є товаром повсякденного попиту. Яку стратегію розподілу повинна використовувати компанія для нового продукту?

1) ексклюзивну;

2) пряму;

3) інтенсивну;

4) подвійну;

5) вибіркову.

2. При розподілі реалізацією продукції окремої фірми на конкретній території може займатися тільки одна компа-нія роздрібної торгівлі:

1) ексклюзивному;

2) екстенсивному;

3) вибірковому;

4) інтенсивному;

5) концентрованому.

3. Усі види діяльності, які використовуються при продажу, здачі в оренду і наданню товарів і послуг кінцевим споживачам для особистого, сімейного або домашнього використання, називаються:

1) виробництвом;

2) складуванням;

3) роздрібною торгівлею;

4) просуванням;

5) логістикою.

4. Який аспект є важливим при задоволенні вимог клієнтів?

1) інформація;

2) зручність;

3) різноманітність;

4) усе перераховане вище.

5. Незалежний роздрібний торговець, ланцюг роздрібних торговців, роздрібні франшизи, орендований відділ, кооператив – усе це приклади роздрібних підприємств, в основу класифікації яких покладений принцип:

1) комбінація годин роботи;

2) форма власності;

3) асортимент;

4) рівень обслуговування;

5) рівень цін.

6. Чотири ключові функції логістики включають 1) транспортування, 2) складування і переміщення матеріалів, 3) обробку замовлень і 4):

1) комунікації між продавцем і покупцем;

2) цикл замовлення;

3) управління запасами;

4) ефективне вирішення проблем;

5) своєчасну доставку товару.

7. Здатність професіоналів в області керування логістикою задовольняти споживчі вимоги клієнтів по термінах, рівню надійності, зручності й ефективності комунікацій називається:

1) корисністю форми;

2) обслуговуванням клієнтів;

3) циклом замовлення;

4) циклом відновлення запасів;

5) керуванням фізичним розподілом.

8. Який з факторів, що визначає рівень обслуговування клієнтів, буде найважливішим для «АвтоЗАЗа» при закупівлі шин для установки на вироблені на заводі автомобілі?

1) надійність і своєчасна доставка;

2) цикл замовлення;

3) комунікації;

4) зручність;

5) нічого з перерахованого.

тест№ 9. Що з нижчепереліченого НЕ є причиною, що обумовлює необхідність підтримки певного обсягу запасів?

1) при виникненні коливань обсягів попиту та пропозиції для підстрахування необхідний своєрідний буфер;

2) це дозволить максимізувати рівень обслуговування клієнтів;

3) потрібна страховка на випадок непередбачених несприятливих ситуацій - таких, як страйки і дефіцит продукції;

4) це потрібно, щоб підстрахуватися від підвищення цін постачальниками;

5) це поліпшує трудові відносини.

10. Капітальні витрати (елемент витрат, пов'язаний з підтримкою необхідного обсягу запасів) - це:

1) витрати, які пов'язані з забезпеченням роботи складських площ і з управлінням переміщеннями матеріалів,

2) витрати, які виникають у випадку втрати, ушкодження, крадіжки, псування й старіння продукції;

3) витрати, що можуть виникнути в результаті того, що кошти «зависли» (у вигляді нереалізованих запасів), тоді як вони могли бути використані для фінансування більш прибуткових

операцій;

4) вартість самих запасів;

5) витрати на страхування і податки.

11. Що з перерахованого можна віднести до позамагазинної роздрібної торгівлі?

1) прямий збут;

2) телемаркетинг;

3) прямі продажі на дому;

4) торговельні автомати;

5) усе перераховане вище.

12. Серед посередників, як правило, правом власності на товар володіють:

1) агенти; ,

2) брокери;

3) консигнатори;

4) дистрибьюторьі.

13. Якщо покупець жадає купити товар при низькому інтересі до продавця, а той зацікавлений у продажі, але не в клієнті, то атмосферу продажу можна охарактеризувати як:

1) продавець атакує клієнта, покупець обороняється;

2) взаємний опір;

3) виконання механічного, рутинного акту;

4) примус, нерозуміння.

14. До винагороди посередників не має відносини наступний тип знижки з ціни:

1) за платіж готівковими;

2) у зв'язку з дискримінаційним ціноутворенням;

3) за кількість;

4) функціональні.

Тест: Маркетингова політика комунікацій

1. Процес передачі повідомлення, що включає шість основних елементів: джерело, одержувач, повідомлення, канал, кодування і декодування, називається:

1) обміном;

2) діалогом;

3) просуванням;

4) комунікацією;

5) зворотним зв'язком.

2. Щоб повідомлення було ефективно передане, джерело й одержувач повинні мати схожі:

1) досвід використання даного продукту;

2) комплекси просування;

3) заняття;

4) криві освоєння;

5) поля пізнання.

3. Голландська компанія ВиісН Ьасіу готується продавати свої молочні продукти в Росії. Менеджер по маркетингу компанії прагне уникнути проблем, пов'язаних з тим, що його поле пізнання може не збігатися з полем пізнання російського споживача. Які з перерахованих нижче проблем можуть виникнути в цьому зв'язку?

1) при перекладі на російську мову назва товару випадково набуває додаткове, непередбачене компанією значення;

2) усі рекламні оголошення компанії голландською мовою, яку українські споживачі не знають;

3) рекламні оголошення неможливо розмістити, оскільки українські ЗМІ відмовляються розміщати рекламу іноземних компаній;

4) компанія розмістила рекламу в журналі «Молочна промисловість», який читають дуже обмежене коло фахівців.

4. Неособисте, побічно оплачуване представлення організації, ідеї або товару називається:

1) просуванням;

2) пабліситі;

3) прямим маркетингом;

4) соціальною рекламою;

5) особистим продажем.

5. Основним розходженням між рекламою і пабліситі є:

1) більш високі витрати реклами;

2) пряма оплата пабліситі і непряма оплата реклами;

3) пряма оплата реклами і непряма оплата пабліситі;

4) наявність зворотного зв'язку в рекламі;

5) наявність більшого охоплення в пабліситі.

6"тест. Який з елементів комплексу просування ілюструється таким прикладом: Віктор Мережко у своїй програмі «Моє кіно» порівнює нові кінофільми за різними характеристиками?

1) просування;

2) пабліситі;

3) реклама;

4) прямий маркетинг;

5) особистий продаж.

7. Короткострокове введення додаткових вигод, що спонукують покупців до придбання конкретного товару або послуги, називається:

1) просуванням;

2) пабліситі;

3) рекламою;

4) стимулюванням збуту;

5) особистим продажем.

8. Що з перерахованого є прикладом стимулювання збуту?

1) купони;

2) лотереї;

3) знижки-повернення;

4) зразки;

5) усе перераховане.

9. Який з перерахованих інструментів просування збуту є тимчасовим, втрачає ефективність від частоти використання і може викликати в споживачів сумніви у якості товару?

1) реклама;

2) особистий продаж;

3) стимулювання збуту;

4) пабліситі;

5) прямий маркетинг.

10. Ваша компанія випускає на ринок нову лінію газонокосарок. Кожен продукт має свої унікальні властивості, і споживачі повинні знати всі його характеристики до прийняття рішення про купівлю.  Крім того, ви вважаєте важливим довести до споживачів гарантії, які ваша компанія надає покупцям цих товарів. Якими елементами просування вам належить скористатися?

1) рекламою;

2) стимулюванням збуту;

3) зв'язками з громадськістю;

4) особистим продажем.

11. Невелика фармацевтична компанія з обмеженим бюджетом на маркетингові заходи розробила ефективний засіб від облисіння, який стимулює ріст волосся. Яким з елементів просування ви б порекомендували їй скористатися, щоб повідомити споживачам про новий продукт?

1) рекламою;

2) особистими продажами;

3) стимулюванням збуту;

4) пабліситі.

12. Стратегія «проштовхування» - це коли:

1) виробник розробляє широку рекламну кампанію, спрямовану на оптовиків, роздрібних торговців і кінцевих споживачів;

2) виробник примушує роздрібних торговців просувати продукт, розміщаючи стандартну рекламу в місцевій пресі;

3) виробник направляє рекламну кампанію і програму стимулювання збуту на кінцевих споживачів, щоб ті запитували товар у роздрібній торгівлі;

4) виробник направляє зусилля по просуванню товару на торговельних посередників, щоб ті замовляли товар і створювали необхідні запаси.

13. Коли виробник направляє свої зусилля по просуванню товару на кінцевих споживачів, щоб вони запитували товар у роздрібній торгівлі, ця стратегія називається:

1) стратегією «проштовхування»;

2) стратегією просування;

3) стратегією попиту;

4) фінансовими знижками;

5) стратегією «витягування».

14. Хоча багато організацій хотіли б поліпшити інтегровані маркетингові комунікації, менше третини це вдається. Причина цього:

1) недолік знань;

2) недолік бюджету;

3) недолік підтримки керівництва;

4) усе перераховане;

15. Основним недоліком цього методу визначення бюджету просування є той факт, що компанія одержує найменше грошей на просування тоді, коли відчуває найбільшу їх нестачу. Цей метод називається:

1) відсоток від продажу;

2) конкурентний паритет;

3) по залишковому принципу;

4) по цілям і задачам.

тест"16. Пряма реклама не використовує такі форми:

1) листи, листівки;

2) каталоги, проспекти;

3) рекламні ТУ-ролики;

4) календарі.

Тест: Керування маркетинговою діяльністю

1. До факторів навколишнього маркетингового середовища, обумовлених і контрольованих службою маркетингу фірми, відносяться:

1) область діяльності фірми;

2) маркетингові цілі;

3) фінансові цілі;

4) вірні всі попередні відповіді.

2. Функціональна структура організації маркетингової служби — це:

1) структура, яка базується на поділі маркетингових функцій між окремими співробітниками, групами співробітників у службі маркетингу;

2) структура, яка забезпечує реальне функціонування маркетингу на фірмі;

3) вірно і те, і інше;

4) структура, яка відповідає багатофункціональній орієнтації маркетингу, на відміну від поліфункціональної.

3. Невірно, що товарна структура організації служби маркетингу (укажіть зайве):

1) припускає поділ відповідальності співробітників служби з окремих видів, груп товарів;

2) цілком природна при значному ступені диверсифікованості товарного асортименту;

3) може успішно містити в собі елементи функціональної структури;

4) найбільш ефективна при глибокому товарному асортименті.

4. Найбільш точним методом формування бюджету маркетингу з нижчеперелічених є:

1) метод відповідності конкурентові;

2) метод фіксованого відсотка;

3) метод «Ціль - завдання»;

4) метод маржинального доходу.

5. Невірно, що товарна структура організації служби маркетингу:

1) припускає поділ відповідальності співробітників служби з окремих видів, груп товарів;

2) цілком природна при значному ступені диверсифікованості товарного асортименту.

6. До якого типу побудови керування відноситься наступна ситуація: керуючий службою маркетингу, завідувач службою реклами, начальник відділу збуту підпорядковуються заступникові генерального директора з маркетингу?

1) функціональна система керування;

2) організація по товарно-ринковому принципу;

3) матрична система керування;

4) жодна система не підходить.

7. Плани маркетингу, які визначають зміст маркетингової діяльності підприємства на період від двох до п'яти років, називаються:

1) загальними стратегіями маркетингу;

2) довгостроковими стратегічними планами;

3) маркетинговою стратегією;

4) довгостроковими планами маркетингу;

5) маркетинговою тактикою.

8. Плани, які описують цілі і стратегії маркетингу для кожного товару, товарної лінії або фірми на один рік, називаються:

1) річними оцінками обсягу виробництва;

2) річними прогнозами продажів;

3) річними планами маркетингу;

4) річними бюджетними прогнозами;

5) річними програмами діяльності.

9. Плани маркетингу можуть бути всіх перерахованих нижче видів, КРІМ:

1) довгострокових;

2) річних;

3) з випуску нової продукції;

4) ретроактивних;

5) плани маркетингу можуть бути всіх перерахованих видів.

тест; 10. Існує кілька видів планів маркетингу. Плани розрізняються за тривалістю періоду планування, за цілю і за аудиторією. Звичайно, визначається змістом маркетингової діяльності підприємства на період від двох до п'яти років. Деталізовані звичайно розробляються менеджерами продукту; цикл

планування звичайно починається з проведення маркетингового дослідження і закінчується через 48 тижнів, коли генеральний директор підрозділу затверджує план:

1) річним планом маркетингу; плани маркетингу з випуску нової продукції;

2) планом маркетингу з випуску нової продукції; довгострокові плани маркетингу;

3) довгостроковим планом маркетингу; плани маркетингу з випуску нової продукції;

4) планом маркетингу з випуску нової продукції; річні плани маркетингу;

5)довгостроковим планом маркетингу; річні плани маркетингу.

11. На початку ХХ-го століття Генрі Форд революціонізував автомобільну промисловість, упровадивши конвеєрний метод і масове виробництво автомобілів моделі Т. Знизивши виробничі витрати, Генрі Форд зміг знизити ціну автомобіля до такого рівня, що зробив машину доступною для американських сімей у широкому діапазоні сегментів ринку. Яку стратегію бізнесу використовував Генрі Форд для досягнення конкуРен'ПІ°ї переваги в автомобільній промисловості?

1) стратегію диференціації;

2) стратегію концентрації на витратах;

3) стратегію концентрації на диференціації;

4) стратегія лідерства по витратах;

5) стратегію обмеження виробництва.

12. Яка стратегія припускає спеціалізацію на одному ринковому сегменті, якому пропонується повний товарний асортимент?

1) товарно-ринкова концентрація;

2) ринкова спеціалізація;

3) товарна спеціалізація;

4) селективна спеціалізація;

5) повне охоплення.

13. Групування за товарними лініями - це метод структурної організації компанії:

1) при якому підрозділ відповідає за певні групи товарів;

2) при якому бізнес-одиниця підрозділяється на відділи відповідно до видів діяльності - такими, як виробництво, маркетинг і фінанси;

3) відповідно до географічного розташування її підрозділів;

4) відповідно до каналів розподілу;

5) при якому підрозділ відповідає за певний сегмент клієнтів.

14. Що з нижчепереліченого НЕ є методом структурної організації компанії?

1) групування по географічних регіонах;

2) групування по маркетингових каналах;

3) групування по товарних лініях;

4) групування по ринках;

5) групування по функціональних сферах.

15. Виявлення результатів, які відхиляються від плану, визначення причин цього відхилення, коректування плану і здійснення нових дій називається:

1) аналізом збуту;

2) аналізом відхилень;

3) керуванням по відхиленнях;

4) ситуаційним аналізом;

5) маркетинговим аудитом.

16. Фаза контролю процесу стратегічного маркетингу включає всі, КРІМ:

1) постановки вимірюваних кількісних цілей;

2) виміру результатів;

3) порівняння цілей і результатів для виявлення відхилень;

4) з'ясування причин відхилень;

5) розробки нових планів і дій.

17. Світлана оцінила результати, яких її фірма досягла при реалізації плану маркетингу. її наступним кроком буде:

1) порівняти результати з цілями, викладеними в планах;

2) провести аналіз рентабельності;

3) почати необхідні коригувальні дії;

4) повідомити про результати маркетинговому аудиторові;

5) діяти тільки, якщо є відхилення від плану.

18. Сьогодні маркетологи вимірюють не тільки відчутні фінансові показники (такі, як обсяг збуту або розмір прибутку), але і менш відчутні параметри: тривалість процесу розробки нових товарів і рівень мотивації співробітників.

1) напористість конкурентів;

2) переробка старих товарів;

3) ступінь споживчої задоволеності;

4) професійні навички секретарів;

5) обсяг замовлень.

19. Для контролю програм маркетингу звичайно використовуються три методи:

1) аналіз збуту, маржинальний аналіз, аналіз витрат;

2) аналіз збуту, аналіз рентабельності, маркетинговий аудит;

3) аналіз збуту, аналіз рентабельності, внутрішній аудит;

4) аналіз збуту, аналіз витрат, маркетинговий аудит;

5) внутрішній аудит, зовнішній аудит, маркетинговий аудит.

Решать тесты

Комментарии  

0 #1 Cергій 02.03.2020 17:11
бУДУ ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ ЗА КЛЮЧ ДО ТЕСТІВ!!!
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить