Менеджмент

Тести вихідного контролю знань з дисципліни “Податковий менеджмент”

ТЕСТ 1

Дайте визначення податкової системи:

а) сукупність податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів;

б) сукупність місцевих податків і зборів, прийомів і методів їх стягнення згідно із законодавством України;

в) сукупність податкових зобов'язань платників податків і зборів;

г) високоорганізована саморегульована система податкових відносин в суспільстві з приводу формування централізованих фінансових ресурсів.

ТЕСТ 2

Дайте визначення податкової роботи:

а) специфічна діяльність по реалізації податкової політики в Україні;

б) діяльність підрозділів податкової міліції по боротьбі з ухиленням від оподаткування;

в) специфічна діяльність по стягненню податків і зборів до бюджетів всіх рівнів;

г) діяльність органів Державної податкової служби, обмежена контролем за своєчасною сплатою податків у повному обсязі та своєчасним поданням податкової звітності.

ТЕСТ 3

Дайте визначення податкової політики як суспільної категорії:

а) система державних заходів по фінансуванню виконання державою своїх функцій;

б) система державних заходів у сфері стягнення податків і зборів;

в) система державних заходів по формуванню фінансових ресурсів;

г) система державних заходів по фінансуванню приватної підприємницької діяльності.

ТЕСТ 4

Дайте визначення податкового планування:

а) планомірне управління надходженням податків і зборів до бюджетів всіх рівнів;

б) планомірне управління надходженням місцевих податків і зборів до бюджетів територіальних громад;

в) планомірне управління формуванням об'єктів оподаткування;

г) планомірна активізація джерел погашення податкових зобов'язань.

ТЕСТ 5

Вкажіть підпорядкованість Державної податкової служби України:

а) Міністерству фінансів України;

б) Президенту України;

в) Кабінету Міністрів України;

г) місцевим органам самоврядування.

ТЕСТ 6

Податковий контроль проводиться:

а) за сплатою податків і зборів до бюджетів всіх рівнів;

б) виключно за сплатою місцевих податків;

в) виключно за сплатою непрямих податків;

г) виключно за сплатою загальнодержавних податків і зборів.

ТЕСТ 7

Вкажіть принципи організації податкової системи:

а) обов'язковість, соціальна справедливість, стабільність, рівність, недопущення податкової дискримінації;

б) об'єктивність, ефективність, планомірність, прогнозованість;

в) ризиковість, ймовірний характер, збалансованість, економічна обґрунтованість;

г) рівномірність сплати, об'єктивність, ризиковість, планомірність.

ТЕСТ 8

Вкажіть, чим визначаються основні напрямки податкової роботи:

а) функціями, правами та обов'язками державної податкової служби України;

б) соціально - економічним розвитком держави;

в) функціями, правами та обов'язками, спецпідрозділів податкової міліції;

г) необхідністю формування централізованих бюджетних коштів.

ТЕСТ 9

Податкові адміністрації функціонують на рівні:

а) областей, районів, міст;

б) районів, міст, районів у містах;

в) областей, міст Києва і Севастополя, районів, районів у містах;

г) держави в цілому, АРК, областей, міст Києва і Севастополя.

ТЕСТ №10

Податкова політика є складовою частиною:

а) зовнішньоекономічної політики;

б) економічної політики;

в) митної політики;

г) фінансової політики.

ТЕСТ 11

Вкажіть стадії податкового контролю:

а) попередній, поточний, послідуючий (наступний);

б) плановий, фактичний, прогнозний;

в) поточний, технологічний, фактичний;

г) попередній, прогнозний, плановий.

ТЕСТ 12

Податкове планування - це:

а) елемент народногосподарського планування;

б) складова частина фінансового планування;

в) складова частина податкової системи;

г) існує автономно.

ТЕСТ 13

Мета проведення податкової політики полягає у забезпеченні:

а) стабільності грошового обігу, максимально можливих надходжень в бюджет, високого рівня платоспроможності платників;

б) виходу з кризи, стійкого економічного зростання макропоказників, щорічного приросту валового внутрішнього продукту;

в) зниження податкового тиску, високих ставок оподаткування, надання податкових пільг;

г) розширення бази оподаткування, стабільності національної валюти, збалансованості бюджетів всіх рівнів.

ТЕСТ 14

Вкажіть характерні риси податкової роботи:

а) ризиковий характер, адміністративно - командний стиль, політична спрямованість, аналітичний підхід;

б) планування та прогнозування податкових надходжень, безпосередня робота з платниками, науковий підхід, аналітичність;

в) системність, гнучкість, соціально - економічна спрямованість, високий організаційний рівень;

г) мобільність, виконання спеціально уповноваженими державними органами, оперативність, соціальна справедливість.

ТЕСТ 15

Вкажіть фактори економічної ефективності організації податкової системи:

а) політична спрямованість, рівнонапруженість, ризиковий характер;

б) рівень економічного і соціального розвитку держави, платоспроможність платників податків, збалансованість бюджетів всіх рівнів;

в) економічна обґрунтованість, добровільність сплати податків, політична стабільність;

г) рівень податкового тиску, гнучкість, прогнозованість, планомірність.

ТЕСТ 16

Податкові інспекції функціонують на рівні:

а) міст Києва і Севастополя, областей, районів, районів у містах;

б) районів, міст (крім Києва і Севастополя), районів у містах;

в) АРК, областей, міст, районів у містах;

г) держави в цілому, АРК, областей, районів.

ТЕСТ 17

Дайте визначення об'єкта податкового планування:

а) централізовані бюджетні кошти;

б) сукупність податкових зобов'язань платників податків;

в) грошові кошти у вигляді податків і зборів, джерелом яких є частина валового внутрішнього продукту;

г) джерела сплати податків і зборів.

ТЕСТ 18

Вкажіть види проведення контролю за повнотою і своєчасністю сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів:

а) загальнодержавний, відомчий, позавідомчий;

б) оперативний, плановий, поточний;

в) попередній, поточний, послідуючий;

г) внутрішній, зовнішній, аудит.

ТЕСТ 19

Дайте визначення податкового менеджменту:

а) один з напрямків податкової роботи;

б) форма податкового контролю;

в) система стратегічних і тактичних цілей, методів їх досягнення і форм управління фінансово - господарською діяльністю підприємства;

г) система управління стягненням податків на мікро - та макрорівні.

ТЕСТ" 20

Податковий менеджмент є елементом:

а) муніципального менеджменту;

б) менеджменту персоналом;

в) існує автономно, сам по собі;

г) фінансового менеджменту.

ТЕСТ 21

Вкажіть принципи, на яких базується податкова політика:

а) фіскальний характер, об'єктивність, соціальна спрямованість, прогнозованість;

б) свідомість платників, добровільність сплати податків, інвестиційна активність, прозорість;

в) соціальна справедливість, стабільність, гнучкість. ефективність, перспективність;

г) рівнонапруженість, економічна доцільність, стабільність, достатність, урегульованість.

ТЕСТ 22

Назвіть основні показники податкової роботи:

а) рівень податкового завантаження, економічна ефективність, рівень погашення податкових зобов'язань;

б) податкова квота, рівень легалізації тіньової економіки, граничний рівень податкових ставок;

в) підвищення рівня добровільності сплати податків, зменшення кількості збиткових підприємств, своєчасність погашення податкового боргу;

г) періодичність документальних перевірок, податкова квота, рівень платоспроможності платників, економічна ефективність податкової роботи.

ТЕСТ 23

Вкажіть принципи організації податкового контролю:

а) неупередженість, ймовірний характер, прозорість, ефективність;

б) обов'язковість, об'єктивність, соціальна справедливість, політична спрямованість;

в) гнучкість, ефективність, регулярний характер, прогнозованість;

г) стабільність, перспективність. єдиний підхід, політична спрямованість.

ТЕСТ 24

Визначте мету податкового планування:

а) максимально можливе наповнення бюджетів всіх рівнів і державних цільових та позабюджетних фондів;

б) забезпечити відповідність між доходами і видатками з бюджету;

в) встановлення оптимальних пропорцій між бюджетами різних рівнів;

г) оптимізація трансфертів як потоків грошових коштів між бюджетами різних рівнів.

ТЕСТ 25

Функції державної податкової служби визначаються:

а) правами та обов'язками податкової служба;

б) правами та обов'язками платників податків;

в) завданнями органів державної податкової служби;

г) правами та обов'язками спеціальних підрозділів податкової міліції.

ТЕСТ 26

Правове забезпечення організації податкового менеджменту включає:

а) Кодекс законів про працю, Адміністративно - процесуальний Кодекс, Цивільний Кодекс;

б)Конституцію України, Карний Кодекс, Адміністративний Кодекс;

в) Постанови КМУ та Верховної Ради України, Податковий Кодекс, внутрішні листи органів Державної податкової служби України;

г) Конституцію України, Адміністративний Кодекс, податкове законодавство.

ТЕСТ 27

Вкажіть фактори становлення та розвитку податкової політики в Україні:

а) збалансованість бюджетів всіх рівнів, платоспроможність платників, рівень економічного та соціального розвитку держави;

б) збалансованість Зведеного бюджету, свідомість платників, рівень економічного розвитку держави;

в) рівень розвитку підприємництва в Україні, рівень зайнятості населення, співвідношення між сукупними попитом і пропозицією на товари (роботи, послуги);

г) поєднання інтересів держави і платників, добровільно - примусовий характер стягнення податків, збалансованість бюджетів.

ТЕСТ 28

Облік платників податків передбачає:

а) ведення Державного реєстру платників - фізичних осіб та Єдиного банку даних про платників - юридичних осіб;

б) реєстрацію та облік податків у виконкомах Рад народних депутатів;

в) реєстрацію та облік платників в органах державної статистики;

г) реєстрацію та облік в установі банку, що обслуговує платника.

ТЕСТ 29

Функції, права та обов'язки Державної податкової служби регулюються:

а) Законами України "Про Державну податкову службу в Україні" та "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами»;

б) Конституцією України, Адміністративним Кодексом, Податковим Кодексом;

в) внутрішніми листами, наказами та розпорядженнями органів державної податкової служби;

г) діючим податковим законодавством України.

ТЕСТ 30.!

Податкове планування проводиться на стадії:

а) формування доходної частини бюджету;

б) планування доходів громадян;

в) виконання бюджету;

г) формування доходів юридичних осіб.

ТЕСТ 31

Вкажіть методи проведення контролю за своєчасністю і повнотою сплати податків і зборів;

а) ревізія, аудиторська перевірка, переоблік;

б) інвентаризація, документальна перевірка, аудиторська перевірка;

в) інвентаризація, письмова перевірка, камеральна перевірка;

г) камеральна перевірка, аудиторська перевірка, ревізія, інвентаризація.

ТЕСТ 32

Визначте взаємозв'язок між податковою політикою та податковим менеджментом:

а) податкова політика управляє організацією податкового менеджменту;

б) податковий менеджмент управляє проведенням податкової політики;

в) податковий менеджмент здійснюється незалежно від проведення податкової політики;

г) податковий менеджмент є похідним від проведення податкової політики.

ТЕСТ 33

Вкажіть перелік документів для постановки на облік платників - юридичних осіб:

а) заява, оригінал статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з банку про відкриття рахунку;

б) заява, нотаріально завірена копія статуту, копія свідоцтва про державну реєстрацію, копія довідки органу державної статистики про присвоєння ідентифікаційного коду;

в) установчі документи, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка установи банку про відкриття рахунку, заява;

г) заява, реквізити платника, копія установчих документів.

ТЕСТ 34

Визначте об'єкт податкового менеджменту:

а) кінцеві результати фінансово - господарської діяльності суб'єкта господарювання;

б) сукупність податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів;

в) частина валового внутрішнього продукту у вигляді податкових надходжень;

г) власні активи та зобов'язання платників податків.

ТЕСТ 35

Вкажіть основне завдання діяльності спецпідрозділів податкової міліції:

а) примусове стягнення податкового боргу;

б) підготовка матеріалів для подання справи до суду (арбітражного суду);

в) боротьба з ухиленням від оподаткування;

г) перевірка наявності ліцензій (дозволів), затримка підозрюваних посадових осіб, конфіскація товарів.

ТЕСТ 36

Податкове планування стосується:

а) виключно відрахувань до соціальних страхових фондів;

б) виключно місцевих податків і зборів;

в) всієї сукупності податків, зборів, інших обов'язкових платежів;

г) тільки загальнодержавних податків і зборів.

ТЕСТ 37

Розкрийте зміст камеральної перевірки:

а) перевірка відповідності фактичних запасів (залишків) товарно-матеріальних цінностей даним бухгалтерського обліку;

б) перевірка облікової та звітної документації платника без виїзду на об'єкт;

в) суцільна перевірка фінансового стану платника;

г) перевірка облікової та звітної документації платника безпосередньо на об'єкті (з виїздом на об'єкт).

ТЕСТ 38

Вкажіть співвідношення між податковою політикою та податковим менеджментом:

а) податковий менеджмент визначає податкову політику держави;

б) податкова політика визначає організацію проведення податкового менеджменту;

в) податкова політика та податковий менеджмент проводяться незалежно;

г) існує взаємний вплив між податковою політикою і податковим менеджментом.

ТЕСТ 39

Вкажіть перелік документів для постановки на облік платників - фізичних осіб:

а) заява, довідка про ідентифікаційний код, документ, що засвідчує особу;

б) заява, реквізити платника, свідоцтво про державну реєстрацію, паспорт;

в) заява, довідка установи банку про відкриття рахунку, копія свідоцтва про державну реєстрацію, паспорт;

г) заява, копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, документ, що засвідчує особу (паспорт).

ТЕСТ) 40

Вкажіть функції податкового менеджменту:

а) фіскальна, ризикова, розподільча, ощадна;

б) контрольна, ризикова, регулююча, прогнозна;

в) моніторингова, прогнозна, контрольна, облікова, аналітична;

г) аналітична, фіскальна, регулююча, ризикова.

ТЕСТ 41

Вкажіть основні напрямки реалізації податкової політики через систему органів податкової служби:

а) зниження кількості перевірок, приведення внутрішніх листів та розпоряджень у відповідність до чинного законодавства, посилення штрафних санкцій;

б) збільшення кількості перевірок, посилення штрафних санкцій, уніфікація термінів подання податкової звітності;

в) стягнення податків і зборів, не передбачених чинним законодавством, посилення контролю за сплатою податків;

г) легалізація тіньової економіки, зниження кількості перевірок, уніфікація термінів подання податкової звітності.

ТЕСТ 42

Розкрийте сутність поняття "податковий борг":

а) у будь - якому випадку дорівнює недоїмці;

б) у будь - якому випадку дорівнює недоїмці плюс штраф за прострочення платежу;

в) дорівнює недоїмці плюс пеня за прострочення платежу;

г) окрім недоїмки, включає штраф за несвоєчасне перерахування податку в бюджет лише у випадку, якщо останній не сплачено протягом 10 днів, після виникнення податкової заборгованості.

ТЕСТ 43

Вкажіть результати впливу податкової політики на соціальні процеси:

а) економічно доцільний рівень зайнятості населення, підвищення добробуту і платоспроможності громадян;

б) добровільна сплата податків громадянами, забезпечення безкоштовної освіти і медичного обслуговування;

в) збалансованість сукупного попиту і сукупної пропозиції, зростання соціальних виплат з бюджету, скорочення ринку праці;

г) зниження добробуту громадян, диференціація населення за рівнем доходів, погіршення демографічної ситуації в державі.

ТЕСТ 44

Вкажіть прийоми та методи податкового менеджменту:

а) загальноекономічні, прогнозно-аналітичні, спеціальні;

б) статистичні, економіко - правові, математичні;

в) фінансові, економіко - математичні, спеціальні;

г) економічні, статистичні, логічні.

ТЕСТ 45

Вкажіть види розрахунків з бюджетом:

а) по податковій декларації, у джерела доходу;

б) за фактичними даними, авансовими платежами;

в) взаємозаліки, погашення векселів;

г) готівкою, безготівковими розрахунками.

ТЕСТ 46

Вкажіть джерела погашення податкового боргу:

а) власні активи боржників - юридичних та фізичних осіб, їх рухоме та нерухоме майно;

б) звернення стягнення на дебіторську заборгованість боржника, застава рухомого та нерухомого майна юридичних та фізичних осіб, арешт активів;

в) власні активи боржника, застава майна боржників - фізичних осіб, конфіскація власного майна боржників;

г) власні активи боржників, податкова застава рухомого майна боржників - юридичних осіб, арешт активів.

ТЕСТ 47

За своєчасну сплату податків у повному обсязі та своєчасне подання податкової звітності несуть відповідальність:

а) органи Державної податкової служби України;

б) платники податків;

в) органи державної влади;

г) органи місцевого самоврядування.

ТЕСТ 48

Організація проведення податкового менеджменту передбачає:

а) визначення кінцевої мети, стратегічних і тактичних цілей для її досягнення;

б) визначення кінцевого результату;

в) вибір виключно стратегічних цілей для досягнення кінцевого результату;

г) вибір виключно тактичних цілей для досягнення кінцевого результату.

ТЕСТ 49

Вкажіть основний напрямок реформування податкової політики в Україні:

а) зниження податкового тиску на платників;

б) лібералізація та прозорість податкової системи;

в) посилення фіскального характеру;

г) узгодження інтересів платників податків та держави.

(ТЕСТ 50

Вкажіть, від чого залежать терміни подання декларацій і розрахунків:

а) виду та назви податків і зборів;

б) розпорядження органів місцевого самоврядування;

в) тривалості податкового (звітного) періоду;

г) бажання платника.

ТЕСТ 51

Вкажіть способи утримання податків:

а) на підставі декларації, на основі податкового повідомлення, у джерела сплати;

б) авансовими платежами, за фактичними даними;

в) готівкою, безготівковими розрахунками;

г) безспірне списання коштів з поточного рахунку платника, безпосередньо з каси платника.

ТЕСТ 52

На організацію проведення податкового менеджменту впливають:

а) виключно внутрішні фактори соціально - економічного характеру;

б) внутрішні та зовнішні фактори соціально - економічного характеру;

в) виключно зовнішні соціально - економічні фактори;

г) немає впливу внутрішніх та зовнішніх факторів соціально - економічного характеру.

ТЕСТ 53

Фінансові санкції за несвоєчасну сплату податків та неподання звітності стягуються:

а) виконкомами Рад народних депутатів;

б) банківськими установами;

в) органами державної податкової служби України;

г) контрольно-ревізійним управлінням Міністерства фінансів України.

ТЕСТ 54

Податковий менеджмент проводять:

а) виключно на макрорівні;

б) виключно на мікрорівні;

в) на макро - та мікрорівнях;

г) у податковому просторі в цілому.

ТЕСТ 55

Вкажіть, від чого залежать розмір штрафу за несвоєчасну сплату податків:

а) терміну прострочення платежу в днях;

б) виду та назви конкретних податків і зборів;

в) рішення органів Державної податкової служби України;

г) рішення регіональних фінансових управлінь (відділів).

ТЕСТ 56

Дайте визначення податкових пільг:

а) повне звільнення від оподаткування;

б) повне або часткове звільнення від оподаткування;

в) оподаткування за повною ставкою;

г) часткове звільнення від оподаткування.

ТЕСТ 57

Вкажіть напрямки впливу податкового менеджменту на управління фінансами:

а) вплив відсутній;

б) регулювання грошового обігу, стабілізація курсу національної валюти, збалансування сукупного попиту і сукупної пропозиції;

в) планування та прогнозування податкових надходжень, їх концентрація та формування фінансових резервів;

г) збалансування бюджетів всіх рівнів, формування державних резервів, погашення державного боргу.

ТЕСТ 58

Адміністративні штрафи сплачуються:

а) за рахунок коштів підприємства - платника;

б) за рахунок коштів винної посадової особи;

в) за рахунок бюджетних коштів;

г) за рахунок банківського кредиту.

ТЕСТ 59

Податковий тиск на мікрорівні вимірюється як співвідношення:

а) між податковими надходженнями в бюджет і валовим внутрішнім продуктом;

б) між податковими вилученнями суб'єкта господарювання та його балансовим прибутком;

в) між податковими вилученнями суб'єкта господарювання та рентабельністю;

г) між податковими вилученнями суб'єкта господарювання та обсягом продаж.

ТЕСТ - 60

Назвіть порядок нарахування пені за несвоєчасне перерахування податків і зборів в бюджет:

а) у процентах від суми недоїмки;

б) у твердій сумі в залежності від виду податків і зборів;

в) у розмірі 120% річної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу від суми податкового боргу за весь термін несплати;

г) у розмірі 120 % річної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу від суми недоїмки за весь термін несплати.

ТЕСТ 61

Податковий тиск на макрорівні визначається як співвідношення:

а) між податковими надходженнями в бюджет і валовим внутрішнім продуктом;

б) між податковими вилученнями суб'єкта господарювання та обсягом продаж;

в) між податковими надходженнями в бюджет прямих податків та валовим внутрішнім продуктом;

г) між податковими надходженнями місцевих бюджетів і валовим внутрішнім продуктом.

ТЕСТ 62

Вкажіть порядок застосування облікової ставки НБУ при нарахуванні пені:

а) приймається діюча на момент виникнення податкового боргу;

б) приймається діюча на момент нарахування і сплати пені;

в) приймається менша між тими, що діяла на момент виникнення податкового боргу і діє на момент нарахування і сплати пені;

г) приймається більша між тими, що діяла на момент виникнення податкового боргу і діє на момент нарахування і сплати пені.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить