Технические темы

Тест по дисципліні електротехнічні матеріали

База 120 тестових завдань.

1. ЗА ПОВЕДІНКОЮ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ МАТЕРІАЛИ ДІЛЯТЬ НА:

1. провідникові, напівпровідникові та діелектричні;

2. діамагнітні, парамагнітні та феромагнітні;

3. тверді, рідкі, газоподібні.

4. магнітні.

2. МОЛЕКУЛА – ЦЕ:

1. найменша частинка речовини, яка зберігає її хімічні властивості;

2. найменша частинка хімічного елементу, яка зберігає його властивості;

3. частинка хімічного елементу, яка зберігає його властивості;

4. вид матерії, яка складається із елементарних частинок, які мають масу спокою.

3. ВИД МАТЕРІЇ, ЯКА СКЛАДАЄТЬСЯ ІЗ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК, ЯКІ МАЮТЬ МАСУ СПОКОЮ – ЦЕ:

1. молекула;

2. властивість;

3. частинка хімічного елементу, яка зберігає його властивості;

4. речовина.

4. АТОМ, ЯКИЙ ВТРАТИВ ОДИН АБО ДЕКІЛЬКА ЕЛЕКТРОНІВ НАЗИВАЄТЬСЯ:

1. іоном;

2. диполем;

3. полярним диполем;

4. хімічним.

5. АТОМ, ЯКИЙ ПРИЄДНАВ ОДИН АБО ДЕКІЛЬКА ЕЛЕКТРОНІВ НАЗИВАЄТЬСЯ:

1. аніоном;

2. катіоном;

3. позитивно заряджений іон;

4. нейтральний іон.

6. КРИСТАЛІЧНИМИ НАЗИВАЮТЬСЯ РЕЧОВИНИ:

1. із упорядкованим розташуванням атомів;

2. із хаотичним розташуванням атомів;

3. із аморфним розташуванням атомів;

4. із ізотропним розташуванням атомів.

7. АМОРФНИМИ НАЗИВАЮТЬСЯ РЕЧОВИНИ:

1. із хаотичним розташуванням атомів;

2. із упорядкованим розташуванням атомів;

3. із гранецентрованим кубічним розташуванням атомів;

4. із гексагональним розташуванням атомів.

8. ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕХОДУ РЕЧОВИНИ ІЗ ТВЕРДОГО СТАНУ В РІДКИЙ НАЗИВАЄТЬСЯ:

1. температурою спалаху;

2. температурою кристалізації;

3. температурою плавлення;

4. нормальною температурою.

9. ЕНЕРГЕТИЧНА ЗОНА, ЯКА ЗАПОВНЕНА ЕЛЕКТРОНАМИ, ЗГІДНО ЗОННОЇ ТЕОРІЇ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

1. забороненою зоною;

2. зоною провідності;

3. валентною зоною;

4. вільною зоною.

10. ЗА АГРЕГАТНИМ СТАНОМ ВСІ ДІЕЛЕКТРИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДІЛЯТЬ НА:

1. органічного та неорганічного походження;

2. електроізоляційні матеріали та активні діелектрики;

3. тверді, рідкі та гозоподібні;

4. матеріали провідникові.

11. ПРОЦЕС ПРИ ЯКОМУ ЗВ’ЯЗАНІ ЗАРЯДИ В АТОМАХ, ІОНАХ АБО МОЛЕКУЛАХ МАТЕРІАЛУ ОБМЕЖЕНО ЗМІЩУЮТЬСЯ ПІД ВПЛИВОМ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ЦЕ:

1. кристалізацією;

2. плавленням;

3. поляризацією;

4. заміщення.

12. ДО ПОЛЯРИЗАЦІЇ ДРУГОГО ВИДУ, ЩО ПРОТІКАЄ СПОВІЛЬНЕНО ІЗ РОЗСІЮВАННЯМ ЕНЕРГІЇ В ДІЕЛЕКТРИКУ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. електронна;

2. іонна;

3. релаксаційна, дипольна, спонтанна;

4. поляризація першого роду.

13. ДО ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДІЕЛЕКТРИКІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. електропровідність;

2. питомий об’ємний опір;

3. діелектричні втрати та міцність діелектриків;

4. кислотність, гігроскопічність, в’язкість, хімостійкість.

14. ДО ТЕПЛОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДІЕЛЕКТРИКІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. діелектричні втрати та міцність діелектриків;

2. кислотність, гігроскопічність, в’язкість, хімостійкість;

3. границя міцності при розтяганні та при стисненні;

4. температура застигання, температура спалаху, нагрівостійкість.

15. ДО ГАЗОПОДІБНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ ВІДНОСЯТЬСЯ ТАКІ МАТЕРІАЛИ:

1. азот, повітря, водень, гелій, елегаз;

2. іонізовані гази (плазма);

3. іонізовані пари металів;

4. електроліти.

16. ПРИРОДНІ СМОЛИ, ЩО Є ПРОДУКТОМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ РОСЛИН ТА ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. термореактивні смоли;

2. термопластичні смоли;

3. епоксидні та поліефірні смоли;

4. каніфоль, шелак, бурштин.

17. ШАРУВАТІ ПЛАСТИКИ, ЩО ВИГОТОВЛЕНІ ШЛЯХОМ СПРЕСОВУВАННЯ АБО НАМОТУВАННЯ ПРОСОЧЕНИХ ВОЛОКНИСТИХ НАПОВНЮВАЧІВ ЦЕ:

1. ізофлекс;

2. слюденіт;

3. азбест;

4. гетинакс, текстоліт, склотекстоліт.

Тест - 18. ДІЕЛЕКТРИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ:

1. ізоляції струмоведучих частин;

2. концентрації магнітного потоку;

3. проведення електричного струму;

4. виготовлення напівпровідникових приладів.

19. МАГНІТНІ МАТЕРІАЛИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ:

1. ізоляції струмоведучих частин;

2. створення електричної ємності;

3. проведення електричного струму;

4. концентрації магнітного потоку.

20. ПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ:

1. виготовлення напівпровідникових приладів;

2. концентрації магнітного потоку;

3. проведення електричного струму;

4. створення електричної ємності.

21. НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ:

1. створення електричної ємності;

2. виготовлення напівпровідникових приладів;

3. концентрації магнітного потоку;

4. виготовлення нагрівальних приладів.

22. ПИТОМИЙ ОБ’ЄМНИЙ ОПІР МАТЕРІАЛУ ВИМІРЮЄТЬСЯ В:

1. См/м;

2. Ом ∙ м;

3. Ом/м;

4. Ом.

23. ЗА ВИРАЗОМ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ:

1. питомий об’ємний опір діелектрика;

2. питомий поверхневий опір діелектрика;

3. питома провідність діелектрика;

4. опір діелектрика.

24. ЗА ВИРАЗОМ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ:

1. питомий опір провідника;

2. повний опір провідника;

3. питома електропровідність провідника;

4. питомий поверхневий опір провідника.

25. ЗА ВИРАЗОМ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ:

1. питомий об’ємний опір діелектрика;

2. активний об’ємний опір діелектрика;

3. питомий поверхневий опір діелектрика;

4. провідність діелектрика.

26. ЗА ВИРАЗОМ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ:

1. діелектричні втрати в електроізоляційних матеріалах;

2. втрати на гістерезис в магнітопроводі;

3. втрати на вихрові стуми в магнітопроводі;

4. втрати на магнітну післядію.

27. ЗА ВИРАЗОМ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ:

1. об’ємний опір діелектрика;

2. питомий поверхневий опір діелектрика;

3. питома провідність діелектрика;

4. питомий об’ємний опір діелектрика.

28. НАГРІВОСТІЙКІСТЬ – ЦЕ ЗДАТНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ ІЗ НИХ ВИТРИМУВАТИ ТРИВАЛО:

1. високу напругу;

2. високу температуру;

3. високий струм;

4. високий тиск.

29. ЕЛЕКТРИЧНА МІЦНІСТЬ ДІЕЛЕКТРИКА ЦЕ:

1. напруженість електричного поля при якій відбувається пробій діелектрика;

2. руйнівне (розтягуюче) зусилля при якому відбувається розривання зразка матеріалу;

3. напруга при якій відбувається пробій діелектрика;

4. струм при якому відбувається руйнування діелектрика.

30. КІЛЬКІСНО ПРОЦЕС ПОЛЯРИЗАЦІЇ ДІЕЛЕКТРИКІВ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ:

1. питомим об’ємним опором;

2. електричною міцністю;

3. відносною діелектричною проникністю;

4. коерцитивною силою.

31. МІЖ ОБКЛАДКАМИ КОНДЕНСАТОРА ЗНАХОДИТЬСЯ:

1. напівпровідниковий матеріал;

2. діелектричний матеріал;

3. провідниковий матеріал;

4. магнітний матеріал.

32. ДО СИНТЕТИЧНИХ РІДКИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. трансформаторне, конденсаторне та кабельне масло;

2. лляна та тунгова олія;

3. рицинова олія;

4. совол, совтол, кремній-органічні та фтор-органічні рідини.

33. ВИСОКИЙ ПИТОМИЙ ОПІР ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ОБУМОВЛЕНИЙ:

1. відсутністю забороненої зони;

2. наявністю струмопровідних домішок;

3. малою забороненою зоною;

4. великою забороненою зоною.

34 СРІБЛО (Аg) МАЄ ПИТОМИЙ ОПІР:

1. r = 0,52 ∙ 10 -6 Ом∙м;

2. r = 0,016 ∙ 10 -6 Ом∙м;

3. r = 0,28 ∙ 10 -6 Ом∙м;

4. r = 0,42 ∙ 10 -6 Ом∙м.

35. СПЛАВИ СИСТЕМИ Fe-Cr-Al (ФЕХРАЛІ) ЗАСТОВУЮТЬ ДЛЯ:

1. виготовлення магнітопроводів реле;

2. виготовлення обмотувальних проводів.

3. виготовлення елементів нагрівальних приладів;

4. виготовлення напівпровідникових приладів.

36. ДО ВОЛОКНИСТИХ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. лаки та емалі;

2. папір, електрокартон, фібра;

3. слюда та матеріали на її основі;

4. електроізоляційна кераміка.

37. АЗБЕСТ – ЦЕ НЕОРГАНІЧНИЙ ВОЛОКНИСТИЙ МАТЕРІАЛ ЯКИЙ МАЄ:

1. низьку нагрівостійкість;

2. низьку гігроскопічність;

3. низьку механічну міцність;

4. високу механічну міцність.

38. ДЛЯ ВУЛКАНІЗАЦІЇ КАУЧУКУ В НЬОГО ДОБАВЛЯЮТЬ:

1. лляну олію;

2. сірку;

3. каолін;

4. крейду.

39. ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНІ КОМПАУНДИ – ЦЕ ПРОСОЧУВАЛЬНІ ТА ЗАЛИВНІ СУМІШІ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ У СВОЄМУ СКЛАДІ:

1. каталізаторів;

2. смол;

3. затверджувачів;

4. розчинників.

40. МІДЬ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ:

1. виготовлення нагрівальних елементів;

2. виготовлення реостатів;

3. виготовлення захисної оболонки кабелів;

4. виготовлення обмотувальних та монтажних проводів.

41. ДО ПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ВИСОКОГО ОПОРУ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. срібло, золото;

2. ніхром, константан, манганін;

3. алюміній, мідь;

4. бронза, латунь.

42. НАЙМЕНШИЙ ПИТОМИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР СЕРЕД ПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ МАЄ:

1. залізо;

2. алюміній;

3. срібло;

4. платина.

43 - Тест. СПЛАВИ СИСТЕМИ Fe-Ni-Cr (ніхроми) використовують для:

1. виготовлення проводів повітряних ліній електропередачі;

2. виготовлення елементів нагрівальних приладів;

3. виготовлення монтажних проводів;

4. виготовлення корпусів електричних апаратів.

44. ДО ПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ВИСОКОЇ ПРОВІДНОСТІ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. ніхром, фероніхром;

2. манганін, константан;

3. срібло, мідь, алюміній;

4. олово, ртуть, хром.

45. АЛЮМІНІЙ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ:

1. виготовлення контактів електричних реле;

2. виготовлення реостатів;

3. виготовлення нагрівальних елементів;

4. виготовлення обмотувальних та установчих проводів.

46. БРОНЗА – ЦЕ СПЛАВ:

1. заліза із вуглецем та кремнієм;

2. міді із вуглецем та кремнієм;

3. міді з оловом, міді з фосфором, міді з берилієм та ін.;

4. міді з цинком із додаванням алюмінію.

47. p-n-ПЕРЕХІД УТВОРЮЄТЬСЯ ПРИ З’ЄДНАННІ ДВОХ:

1. напівпровідникових матеріалів;

2. магнітних матеріалів;

3. електроізоляційних матеріалів;

4. провідникових матеріалів.

48. ПИТОМИЙ ОПІР ПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ:

1. не змінюється;

2. збільшується;

3. зменшується.

4. спочатку зменшується а потім збільшується.

49. АЛЮМІНІЙ ВІДНОСЯТЬ ДО:

1. важких металів;

2. тугоплавких металів;

3. металів із високим питомим електричним опором;

4. легких металів.

50. АЛЮМІНІЙ (Аl) МАЄ ПИТОМИЙ ОПІР:

1. r = 0,016 ∙ 10 -6 Ом∙м;

2. r = 0,028 ∙ 10 -6 Ом∙м;

3. r = 0,42 ∙ 10 -6 Ом∙м;

4. r = 1,1 ∙ 10 -6 Ом∙м.

51. МІДЬ (Cu) МАЄ ПИТОМИЙ ОПІР:

1. r = 0,48 ∙ 10 -6 Ом∙м;

2. r = 1,1 ∙ 10 -6 Ом∙м;

3. r = 0,028 ∙ 10 -6 Ом∙м;

4. r = 0,018 ∙ 10 -6 Ом∙м.

52. СТРУМОВЕДУЧІ ЖИЛИ ПРОВОДІВ ТА КАБЕЛІВ ВИГОТОВЛЯЮТЬ ІЗ:

1. діелектриків;

2. напівпровідників;

3. провідникових матеріалів;

4. слюди та матеріалів на її основі.

53. ВИСОКА ЕЛЕКТРО - ТА ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ МЕТАЛІВ ОБУМОВЛЕНА:

1. наявністю великої кількості вільних електронів;

2. кристалічною будовою матеріалу;

3. концентрацією магнітного потоку;

4. наявністю домішок.

54. КІЛЬКІСНО ПРОЦЕС ПОЛЯРИЗАЦІЇ ДІЕЛЕКТРИКІВ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ:

1. діелектричною проникністю;

2. коерцитивною силою;

3. втратами на гістерезис;

4. діелектричні втрати в діелектрику.

55. НЕДОЛІКОМ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ГУМИ Є:

1. низька стійкість до впливу світла (ультрафіолету);

2. велика еластичність;

3. здатність застигати;

4. наявність металів.

56. ЛАКИ – ЦЕ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ СМОЛ ТА ОЛІЙ ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДЯТЬ:

1. розчинники, пластифікатори та сикативи;

2. органічні наповнювачі;

3. провідникові матеріали;

4. карбід кремнію

57. ДО ПРОВІДНИКОВИХ ВІДНОСЯТЬСЯ МАТЕРІАЛИ ПИТОМА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ЯКИХ:

1. g < 10-7 См/м;

2. g > 10 5 Cм/м;

3. g > 10 15 Cм/м;

4. g = 10 2 Cм/м;

58. ДО ПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ВИСОКОГО ОПОРУ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. ніхром, константан, манганін;

2. срібло, алюміній, мідь;

3. слюда;

4. кремній, селен.

59. НАЙМЕНШИЙ ПИТОМИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР СЕРЕД ПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ МАЄ:

1. срібло;

2. натрій;

3. залізо;

4. олово

60. ДО НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ВІДНОСЯТЬСЯ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МАЮТЬ ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ:

1. g = 106 … 10-9 См/м;

2. g < 10-9 См/м;

3. g > 10 15 Cм/м;

4. g = 10 2 Cм/м;

61. ДО НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. карбід кремнію;

2. карбонат міді;

3. селен;

4. кобальт.

62. МАГНІТНА ІНДУКЦІЯ ВИМІРЮЄТЬСЯ У:

1. теслах (Тл);

2. генрі (Гн);

3. Вольтах (В);

4. вольт-амперах (ВА)

63. МІЖ ОБКЛАДКАМИ КОНДЕНСАТОРА ЗНАХОДИТЬСЯ:

1. діелектрик;

2. провідник;

3. магнітний матеріал;

4. напівпровідник.

64. ПИТОМИЙ ОБ’ЄМНИЙ ОПІР ЦЕ ОПІР МАТЕРІАЛУ – ЦЕ ОПІР:

1. зразка матеріалу у вигляді кубу;

2. квадрату на поверхні матеріалу;

3. прямокутнику на поверхні матеріалу;

4. довжини зразка матеріалу.

65. ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВТРАТИ В ДІЕЛЕКТРИКУ – ЦЕ ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ НА:

1. нагрівання та охолодження діелектрика;

2. охолодження діелектрика;

3. нагрівання діелектрика.

66. ДО СИНТЕТИЧНИХ РІДКИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. трансформаторне масло;

2. конденсаторне та кабельне масло;

3. електроліти;

4. совол, совтол, кремній-органічні рідини.

67. ПРОСОЧУВАННЯ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНОГО ПАПЕРУ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИМИ РІДИНАМИ ПІДВИЩУЄ ЙОГО:

1. діелектричні характеристики;

2. механічні характеристики;

3. теплові характеристики;

4. морозостійкість.

68. ЕМАЛІ – ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНІ РЕЧОВИНИ НА ОСНОВІ ЛАКІВ ДО СКЛАДУ ЯКИХ, З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ МІЦНОСТІ ТА ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ДОДАЮТЬ:

1. пігменти;

2. сірку;

3. кисень;

4. кабельне масло.

69. ТЕРМОПАРА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ:

1. вимірювання маси;

2. вимірювання температури;

3. вимірювання тиску;

4. вимірювання опору.

70. СКЛО ТА ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНА КЕРАМІКА ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ:

1. прохідних, опорних ізоляторів та ізоляторів повітряних ліній електропередачі;

2. ізоляції монтажних проводів та кабелів;

3. ізоляції установочних проводів та кабелів;

4. проводів.

71. ДОМІШКИ ЯКІ ПОСТАЧАЮТЬ НАПІВПРОВІДНИК ЕЛЕКТРОНАМИ НАЗИВАЮТЬСЯ:

1. донорними;

2. акцепторними;

3. простими;

4. нейтральними.

72. ДО ПРОСТИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. кремній, германій, селен;

2. паладій, берилій, кадмій;

3. мідь, бронза, олово;

4. сірка, водень.

73. МАГНІТОМ’ЯКІ МАТЕРІАЛИ МАЮТЬ:

1. вузьку петлю гістерезису та велику магнітну проникність;

2. широку петлю гістерезису та малу магнітну проникність.

3. малу магнітну проникність;

4. широку петлю гістерезису.

74. НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ:

1. виготовлення напівпровідникових приладів;

2. нагрівальних приладів;

3. проводів повітряних ліній;

4. нагрівальних елементів.

75. ІЗОЛЯЦІЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ТА АПАРАТІВ ВИГОТОВЛЯЮТЬ ІЗ:

1. діелектричних;

2. провідникових;

3. напівпровідникових матеріалів;

4. газів.

76. ВИСОКИЙ ПИТОМИЙ ОПІР ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ОБУМОВЛЕНИЙ:

1. малою забороненою зоною;

2. великою забороненою зоною;

3. відсутністю забороненої зони;

4. дуже малою забороненою зоною.

77. ПИТОМИЙ ОБ’ЄМНИЙ ОПІР МАТЕРІАЛУ ВИМІРЮЄТЬСЯ У:

1. См/м;

2. Ом ∙ м;

3. Ом;

4. См.

78. ТРАНСФОРМАТОРНЕ МАСЛО У ВИСОКОВОЛЬТНИХ МАСЛЯНИХ ВИМИКАЧАХ ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ:

1. змащування рухомих частин вимикача;

2. ізоляції та гасіння дуги;

3. покращення механічних характеристик;

4. захисту від атмосферного впливу.

79. ТВЕРДИЙ КАУЧУК У СВОЄМУ СКЛАДІ МІСТИТЬ СІРКИ:

1. 1…3 %;

2. 30…40%.

3. 70%;

4. до 10%.

80. ОСНОВНОЮ ПЕРЕВАГОЮ СЛЮДИ Є:

1. висока нагрівостійкість;

2. висока механічна міцність;

3. низька механічна міцність;

4. низька нагрівостійкість.

81. ДО НАДПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ВІДНОСЯТЬСЯ ПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МАЮТЬ ПИТОМИЙ ОПІР БЛИЗЬКИЙ ДО 0:

1. при кімнатній температурі (20 0С);

2. при температурі близькій до абсолютного нуля (- 2730С);

3. при високій температурі;

4. при температурі вище ніж 100 0С.

82. ЗА ВИРАЗОМ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ:

1. питомий опір провідника;

2. повний опір провідника;

3. питома електропровідність провідника;

4. питомий поверхневий опір діелектрика.

83. СПЛАВ СИСТЕМИ NI-FE-CR (НІХРОМ) МАЄ ПИТОМИЙ ОПІР:

1. r = 0,017…0,018 ∙ 10 -6 Ом∙м;

2. r = 1,1…1,2 ∙ 10 -6 Ом∙м.

3. r = 0,017…0,018 ∙ 10 9 Ом∙м;

4. r = 0, 022 ∙ 10 -3 Ом∙м.

84. СПЛАВИ СИСТЕМИ FE-CR -AL (ФЕХРАЛІ) ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ:

1. виготовлення обмотувальних проводів.

2. виготовлення нагрівальних елементів;

3. виготовлення повітряних проводів;

4. виготовлення монтажних проводів.

85. ДО НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ВІДНОСЯТЬСЯ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ЗА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЮ ЗАЙМАЮТЬ ПРОМІЖНЕ МІСЦЕ МІЖ:

1. діелектриками і магнітними матеріалами.

2. провідниками і діелектриками;

3. магнітними матеріалами та провідниками;

4. провідниками та надпровідниками.

86. ДОМІШКИ ЯКІ ПОСТАЧАЮТЬ НАПІВПРОВІДНИК ЕЛЕКТРОНАМИ НАЗИВАЮТЬСЯ:

1. донорними;

2. нейтральними;

3. акцепторними;

4. акцепторними та складними.

87. ПРОВІДНІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКІВ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД:

1. напрямку протікання електричного струму;

2. об’єму напівпровідника;

3. площі напівпровідника;

4. міцності напівпровідника.

88. МАГНІТНИЙ ГІСТЕРЕЗИС ЦЕ ЯВИЩЕ:

1. відставання зміни магнітної індукції від напруженості поля;

2. випередження зміни магнітної індукції від напруженості поля.

3. зміни вольт-амперної характеристики;

4. зниження напруги.

89. ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ НА ВИХРОВІ СТРУМИ НЕОБХІДНО:

1. підвищувати електричний опір магнітних матеріалів;

2. зменшувати електричний опір магнітних матеріалів;

3. підвищити температуру;

4. змінити напруженість поля.

90. ДО МАГНІТОМ’ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. сплави альні, альніко, магніко;

2. чисте залізо, мало вуглецеві сталі;

3. бронзи;

4. олово, м’яка мідь.

91. МАГНІТОМ’ЯКІ МАТЕРІАЛИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ:

1. магнітопроводів електричних машин та реле;

2. постійних магнітів;

3. ізоляції струмоведучих частин;

4. напівпровідникових приладів.

92. МАГНІТНІ МАТЕРІАЛИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ:

1. концентрації та підсилення магнітного потоку;

2. ізоляції струмоведучих частин;

3. передачі та розподілу електричної енергії;

4. виготовлення ізоляторів.

93. р-n- ПЕРЕХІД УТВОРЮЄТЬСЯ ПРИ З’ЄДНАННІ ДВОХ:

1. діелектриків;

2. провідників.

3. напівпровідників;

4. діелектрика та провідника.

94. ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКІВ ЗАЛЕЖИТЬ:

1. від зовнішніх енергетичних впливів (температури, нагріву та ін);

2. від часу прикладання наруги;

3. не залежить від зовнішніх енергетичних впливів;

4. від механічних характеристик.

95. ПИТОМИЙ ПОВЕРХНЕВИЙ ОПІР МАТЕРІАЛУ ВИМІРЮЄТЬСЯ У:

1. Ом;

2. Ом ∙ м;

3. См/м;

4. Ом/м.

96. ЗА ВИРАЗОМ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ:

1. повний опір провідника;

2. питомий поверхневий опір діелектрика;

3. діелектрична проникність провідника;

4. діелектрична проникність діелектрика.

97. ТЕМПЕРАТУРА СПАЛАХУ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА ЦЕ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ЯКІЙ ПРИ ПІДНЕСЕННІ ПОЛУМ’Я СПАЛАХУЄ:

1. кабельне масло;

2. суміш парів масла і повітря;

3. повітря;

4. трансформаторне масло.

Тест. 98. ДО ВОЛОКНИСТИХ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. папір, електрокартон, фібра;

2. слюда та матеріали на її основі;

3. кераміка, скло;

4. дерево, текстоліт.

99. ШТУЧНА СЛЮДА МАЄ НАЗВУ:

1. фторфлогопіт;

2. текстоліт;

3. каніфоль;

4. міканіт.

100. ДЛЯ ВУЛКАНІЗАЦІЇ КАУЧУКУ В НЬОГО ДОБАВЛЯЮТЬ:

1. сірку;

2. крейду;

3. крейду та кисень;

4. кераміку.

101. ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНА КЕРАМІКА І ФАРФОР ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ГРУПИ:

1. твердих провідникових матеріалів;

2. волокнистих електроізоляційних матеріалів;

3. органічних електроізоляційних матеріалів;

4. неорганічних електроізоляційних матеріалів;

102. АЗБЕСТ – ЦЕ НЕОРГАНІЧНИЙ ВОЛОКНИСТИЙ МАТЕРІАЛ ЯКИЙ МАЄ НИЗЬКУ:

1. механічну міцність;

2. нагрівостійкість;

3. морозостійкість;

4. хімостійкість.

103. ПИТОМИЙ ОПІР ПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ:

1. збільшується;

2. зменшується;

3. дорівнює нулю;

4. стрімко зменшується.

104. СПЛАВ КОНСТАНТАН (СU-NI) МАЄ ПИТОМИЙ ОПІР:

1. r = 0,028…0,029 ∙ 10 -6 Ом∙м;

2. r = 0,48…0,52 ∙ 10 -6 Ом∙м;

3. r = 0,025…0,029 ∙ 10 6 Ом∙м;

4. r = 0,022…0,054 ∙ 10 9 Ом∙м;

105. СРІБЛО (АG) МАЄ ПИТОМИЙ ОПІР:

1. r = 0,027 ∙ 10 -6 Ом∙м;

2. r = 0,42 ∙ 10 -6 Ом∙м;

3. r = 0,016 ∙ 10 -6 Ом∙м;

4. r = 0,016 ∙ 10 6 Ом∙м.

106. НАЙМЕНШИЙ ПИТОМИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР СЕРЕД ПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ МАЄ:

1. срібло;

2. платина;

3. мідь;

4. алюміній.

107. АЛЮМІНІЙ ВІДНОСЯТЬ ДО:

1. важких металів;

2. металів із високим питомим електричним опором;

3. легких металів;

4 дорогих металів.

108. НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ПРИЛАД ІЗ Р-N-ПЕРЕХОДОМ МАЄ:

1. симетричну вольт-амперну характеристику;

2. не симетричну вольт-амперну характеристику;

3. малу коерцитивну силу;

4. широку петлю гістерезису.

109. ДОМІШКИ ЯКІ ЗДАТНІ ЗАХВАЧУВАТИ ЕЛЕКТРОНИ ОСНОВНОГО НАПІВПРОВІДНИКА НАЗИВАЮТЬСЯ:

1. донорними;

2. акцепторними;

3. нейтральними;

4. активними.

110. ДО НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. арсенід галію;

2. карбонат міді;

3. оксид міді;

4. сульфат алюмінію.

111. МАГНІТОМ’ЯКІ МАТЕРІАЛИ МАЮТЬ:

1. малу коерцитивну силу та велику магнітну проникність;

2. велику коерцитивну силу та малу магнітну проникність;

3. широку петлю гістерезису;

4. малу магнітну проникність.

112. МАГНІТОТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ МАЮТЬ:

1. вузьку петлю гістерезису;

2. широку петлю гістерезису;

3. малу коерцитивну силу;

4. велику магнітну проникність.

113. ДО СИЛЬНОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. діамагнетики та парамагнетики;

2. феромагнетики та феромагнетики;

3. діелектрики та провідники;

4. надпровідники та парамагнетики.

114. МАГНІТОТВЕРДІ МАТЕРІАЛИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ:

1. магнітопроводів електричних машин;

2. постійних магнітів.

3. обмотувальних проводів;

4. реле та контактів.

115. ВЛАСТИВОСТІ ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ВЛАСНОЮ ТА ДОМІШКОВОЮ ПРОВІДНІСТЮ, ОПТИЧНИМИ ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМИ ЯВИЩАМИ, КОНТАКТНИМИ ЯВИЩАМИ:

1. провідникові;

2. напівпровідникові;

3. діелектрики;

4. магнітні.

116. ЛАТУНЬ – ЦЕ СПЛАВ:

1. міді з цинком;

2. міді з залізом;

3. міді з оловом, фосфором, берилієм;

4. алюмінію з кремнієм.

117. МАГНІТОМ’ЯКІ МАТЕРІАЛИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ:

1. магнітопроводів електричних машин та реле;

2. постійних магнітів;

3. обмоточних проводів;

4. металокерамічних магнітів.

118 ДО СЛАБОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. діамагнетики та парамагнетики;

2. феримагнетики;

3. феромагнетики;

4. ферити.

119 ДО СИЛЬНОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. мідь, срібло, золото, свинець;

2. олово, алюміній;

3. платина, титан;

4. залізо, нікель, кобальт.

120ю Тест. ДО КЛАСУ СИЛЬНОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. діамагнетики;

2. парамагнетики;

3. феромагнетики та феромагнетики;

4. антиферомагнетики.

Відповіді до тестів по дисципліні Електротехнічні матеріали

1

1

31

2

61

1

91

1

2

1

32

4

62

1

92

1

3

4

33

3

63

1

93

3

4

1

34

2

64

1

94

1

5

2

35

3

65

3

95

1

6

1

36

2

66

4

96

2

7

1

37

3

67

1

97

2

8

3

38

2

68

1

98

2

9

3

39

4

69

2

99

1

10

3

40

4

70

1

100

1

11

3

41

2

71

1

101

3

12

3

42

3

72

1

102

1

13

4

43

2

73

1

103

1

14

4

44

3

74

1

104

2

15

1

45

4

75

1

105

3

16

4

46

3

76

2

106

1

17

4

47

1

77

2

107

3

18

1

48

2

78

2

108

2

19

2

49

4

79

2

109

2

20

3

50

2

80

1

110

1

21

2

51

4

81

2

111

1

22

2

52

3

82

1

112

2

23

2

53

1

83

2

113

2

24

1

54

1

84

2

114

2

25

2

55

1

85

2

115

2

26

1

56

1

86

1

116

1

27

4

57

2

87

1

117

1

28

2

58

1

88

1

118

1

29

1

59

1

89

1

119

4

30

3

60

1

90

2

120

3

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить