Технические темы

Тестове завдання: Енергетика сільськогосподарського виробництва

1. ЯК ЗМІНИТЬСЯ ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПРИВОДУ ДРОБАРКИ ДБ - 5 ПРИ ЗБІЛЬШЕННІ НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ХОЛОСТОГО ХОДУ ДО НОМІНАЛЬНОЇ?

1. не зміниться;

2. зменшиться на 3 %;

3. зменшиться на 6 %;

4. зменшиться на 10 %.

2. В ЯКОМУ РЕЖИМІ ПРАЦЮЄ ЕЛЕКТРОДВИГУН ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ШНЕКУ ДРОБАРКИ ДБ - 5?

1. в тривалому;

2. в короткочасного;

3. в повторно-короткочасного;

4. зі змінним навантаженням.

3. ЯК ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НАВЕДЕНИЙ МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ ПРИВОДУ ДРОБАРКИ?

1. НАВЕДЕНИЙ МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ ПРИВОДУ ДРОБАРКИ1

2. НАВЕДЕНИЙ МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ ПРИВОДУ ДРОБАРКИ2

3. НАВЕДЕНИЙ МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ ПРИВОДУ ДРОБАРКИ3

4. НАВЕДЕНИЙ МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ ПРИВОДУ ДРОБАРКИ4

4. ЯКА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ В ДРОБАРЦІ ДБ - 5?

1. привід вивантажувального шнеку - привід барабану дробарки - привід завантажувального шнека - привід засувки;

2. привід завантажувального шнека - привід засувки, привід барабану дробарки, привід вивантажувального шнека;

3. привід барабану дробарки - привід завантажувального шнека - привід засувки - привід вивантажувального шнека;

4. привід засувки - привід вивантажувального шнека - привід заванта­жувального шнека - привід барабану дробарки.

5. ЧОМУ В ДРОБАРЦІ ДБ - 5 КОНТАКТИ КНОПКИ «ПУСК» ШУНТУЮТЬСЯ КОНТАКТАМИ ПРОМІЖНОГО РЕЛЕ, А НЕ КОНТАКТАМИ МАГНІТНОГО ПУСКАЧА ВМИКАННЯ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО ШНЕКА?

1. для надійності роботи;

2. для забезпечення повторно-короткочасного режиму роботи завантажувального шнеку;

3. для забезпечення послідовності вмикання;

4. для збільшення кількості контактів.

6. ЯК ВИБРАТИ ЕЛЕКТРОДВИГУН ЗА РАХУНОК ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ПРИВОДУ ОБКАТНОГО СТЕНДУ?

1. ЯК ВИБРАТИ ЕЛЕКТРОДВИГУН1

2. ЯК ВИБРАТИ ЕЛЕКТРОДВИГУН2

3. ЯК ВИБРАТИ ЕЛЕКТРОДВИГУН3

4. ЯК ВИБРАТИ ЕЛЕКТРОДВИГУН4

7. ЯК ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРОДВИГУНА В РЕЖИМІ ГАРЯЧОЇ ОБКАТКИ?

1. за рахунок збільшення подачі палива;

2. збільшення частоти стуму;

3. зменшення опору реостата;

4. за рахунок редуктора.

8. ЯКИМ ЧИНОМ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ПРИ ОБКАТЦІ ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ ДВС?

1. зменшенням опору рідинного реостату;

2. збільшенням опору рідинного реостату;

3. за рахунок редуктора;

4. за рахунок зміни частоти струму у роторі електродвигуна.

9. ЧОМУ ПОЧАТКОВА ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ ПОВИННА БУТИ 500...700 ОБ / ХВ.?

1. для нормального охолодження;

2. зниження тертя в деталях, що труться;

3. нормальної роботи масляного насосу;

4. зменшення витрат в рідинному реостаті.

тест 10. ЧОМУ ДЛЯ ОБКАТКИ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДВИГУН З ФАЗНИМ РОТОРОМ?

1. забезпечується плавне регулювання швидкості;

2. утворюється достатній пусковий момент;

3. не забезпечується загрузка в режимі гарячої обкатки;

4. відсутні витрати енергії в роторі.

11. ЯКИЙ З МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ Є МЕТОДОМ ВИПАДКОВОГО ПОШУКУ:

1. Градієнтний;

2. Симплекс;

3. Нелдера- Мида;

4. Монте-Карло.

12. МЕТОД КРУТОГО СПУСКУ СЕРЕД МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ Є:

1. Градієнтний;

2. Симплекс;

3. Нелдера- Мида;

4. Монте-Карло.

13. МЕТОДОМ ПОШУКУ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗА ЗРАЗКОМ Є:

1. Градієнтний;

2. Симплекс;

3. Нелдера- Мида;

4. Монте-Карло.

14. ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ АЛГОРИТМУ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

1. пробна функція;

2. цільова функція;

3. штрафна функція;

4. функція Ейлера.

15. ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПІД ЧАС ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

1. пробна функція;

2. цільова функція;

3. штрафна функція;

4. функція Ейлера.

16. РЕЗУЛЬТАТОМ ОПТИМІЗАЦІЇ Є:

1. математична модель об’єкту у вигляді рівняння регресії;

2. найліпший набір вхідних параметрів;

3. підвищення ефективності об’єкту;

4. поліпшення надійності функціонування.

17. ЮРИДИЧНИМ ОХОРОННИМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ВИНАХІДНИКА Є:

1. патент (авторське посвідчення);

2. брошура з описом винаходу;

3. наукова стаття;

4. публікація в реферативному журналі.

18. СТВОРЕННЯ ВИНАХОДУ ПОЧИНАЄТЬСЯ З:

1. застосування 40 засобів подолання технічних протиріч;

2. виявлення технічних протиріч;

3. подолання інерції мислення;

4. формулювання ідеального кінцевого результату.

19. ЩО МОЖЕ ЗАШКОДИТИ ВИНАХІДНИКУ?

1. досвід творчої роботи;

2. консерватизм мислення;

3. технічна ерудиція;

4. адаптивність.

20 тест. ЯКИХ ТЕРМІНІВ СЛІД УНИКАТИ ПРИ ФОРМУЛЮВАННІ ІДЕАЛЬНОГО КІНЦЕВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВИНАХОДУ:

1. «автоматично»;

2. «самостійно»;

3. спеціальних, професійних;

4. загальних.

21. ПІДІЙМАЛЬНУ СИЛУ, ЩО ВИНИКАЄ У РІДИНІ ВНАСЛІДОК РІЗНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ГУСТИНИ СЕРЕДОВИЩА ПРИ ВІЛЬНІЙ КОНВЕКЦІЇ РІДИНИ ХАРАКТЕРИЗУЄ КРИТЕРІЙ:

1. Архімеда;

2. Нуссельта;

3. Грасгофа;

4. Рейнольдса.

22. ТЕПЛООБМІН НА ПОВЕРХНІ ТІЛА ПРИ ВИМУШЕНІЙ ТА ВІЛЬНІЙ КОНВЕКЦІЇЇ ХАРАКТЕРИЗУЄ КРИТЕРІЙ:

1. Грасгофа;

2. Стокса;

3. Архімеда;

4. Нуссельта.

23. В ЯКИХ ОДИНИЦЯХ ВИМІРЮЄТЬСЯ КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОВІДДАЧІ:

1. Вт/м К;

2. Вт/м2 К;

3. Дж/м2 К;

4. Дж/м сек.

24. ДЛЯ НАСТАННЯ ПРОЦЕСУ КИПІННЯ НЕОБХІДНО, ЩОБ:

1. температура рідини дорівнювала температурі кипіння;

2. температура рідини була більше температури кипіння;

3. температура рідини дорівнювала температурі стінки;

4. температура рідини була більше температури стінки.

25. ТЕПЛООБМІННИМ АПАРАТОМ НАЗИВАЮТЬ ПРИСТРІЙ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ:

1.теплообміну між тілами, що дотикаються;

2.теплообміну між двома середовищами, розділеними стінкою;

3.нагрівання однієї рідини за рахунок охолодження іншої;

4.теплообміну між тілами в просторі.

26. ТЕПЛООБМІННИЙ АПАРАТ, В ЯКОМУ ТЕПЛОТА ПЕРЕДАЄТЬСЯ ВІД ГАРЯЧОГО ТЕПЛОНОСІЯ ДО ХОЛОДНОГО ЧЕРЕЗ РОЗДІЛЬНУ СТІНКУ, НАЗИВАЮТЬ:

1. рекуперативним;

2. регенеративним;

3. струминним;

4. змішувальним.

27. ТЕПЛООБМІННИЙ АПАРАТ, В ЯКОМУ ОДНА І ТА Ж ПОВЕРХНЯ ПОЧЕРГОВО ОБМИВАЄТЬСЯ ТО ГАРЯЧИМ, ТО ХОЛОДНИМ ТЕПЛОНОСІЄМ, НАЗИВАЮТЬ:

1. рекуперативним;

2. регенеративним;

3. струминним;

4. змішувальним.

28. ЯКЕ СЛОВО ПРОПУЩЕНЕ В РЕЧЕННІ: „ ТЕПЛООБМІННИК, У ЯКОГО ТЕПЛОТА ПЕРЕДАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ СТІНКУ НАЗИВАЄТЬСЯ _________ ТЕПЛООБМІННИКОМ”?

1. рекуперативним;

2. регенеративним;

3. струминним;

4. змішувальним.

29. ЯКЕ СЛОВО ПРОПУЩЕНЕ В РЕЧЕННІ: „ТЕПЛООБМІННИК, У ЯКОГО ТЕПЛОТА ПЕРЕДАЄТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВІД ОДНОГО ТЕПЛОНОСІЯ ДО ІНШОГО БЕЗ РОЗДІЛЯЮЧИХ СТІНОК НАЗИВАЄТЬСЯ __________ТЕПЛООБМІННИКОМ”?

1. рекуперативним;

2. регенеративним;

3. струминним;

4. змішувальним.

тест_30. ЯКЕ СЛОВО ПРОПУЩЕНЕ В РЕЧЕННІ: „ТЕПЛООБМІННИК, У ЯКОГО ТЕПЛОТА ПЕРЕДАЄТЬСЯ ТЕПЛООБМІННІЙ ПОВЕРХНІ ПЕРІОДИЧНО СПОЧАТКУ ВІД ГАРЯЧОГО, А ПОТІМ ДО ХОЛОДНОГО ТЕПЛОНОСІЯ НАЗИВАЄТЬСЯ ___________ ТЕПЛООБМІННИКОМ ”?

1. рекуперативним;

2. регенеративним;

3. струминним;

4. змішувальним.

31. ПЕРЕВАГОЮ ГАСІННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУГИ У ВАКУУМІ Є:

1. відключення струму 20 с після розімкнення контактів;

2. відключення струму за 5…10 с після розімкнення контактів;

3. миттєве відключення струму після розімкнення контактів;

4. відключення струму при першому переході його через нуль, після розімкнення контактів.

32. КОРОТКОЗАМИКАЧІ НАПРУГОЮ 10…35 КВ ВИКОНУЮТЬСЯ:

1. триполюсними;

2. двополюсними;

3. однополюсними;

4. будь-які перелічені вище.

33. ВІДДІЛЬНИК СПРАЦЬОВУЄ В МОМЕНТ:

1. номінального струму;

2. максимального робочого струму;

3. мінімального робочого струму;

4. безструмової паузи.

34. ПОЖЕЖО - ТА ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ Є НАСТУПНІ ВИСОКОВОЛЬТНІ ВИМИКАЧІ:

1. елегазові;

2. вакуумні;

3. повітряні;

4. багато - та малооб’ємні масляні.

35. У ВИМІРЮВАЛЬНОМУ ТРАНСФОРМАТОРІ НТМИ - 10 ТРЕТЯ ОБМОТКА, ЯКА З’ЄДНАНА В РОЗІМКНУТИЙ ТРИКУТНИК ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ:

1. контролю стану ізоляції;

2. власних потреб підстанції;

3. підключення вимірювальних приладів;

4. підключення приладів обліку електроенергії.

36. ДЛЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИМ ЗАХИСТОМ Є:

1. струмова відсічка;

2. газовий захист;

3. захист за мінімальною напругою;

4. максимальний струмовий захист (МСЗ).

37. ЯКИЙ ПАРАМЕТР ВІДСУТНІЙ В НАВЕДЕНОМУ ВИРАЗІ ЯКИЙ ПАРАМЕТР ВІДСУТНІЙ В НАВЕДЕНОМУ ВИРАЗІ:

1. Iроб. max;

2. ЯКИЙ ПАРАМЕТР ВІДСУТНІЙ2;

3. ЯКИЙ ПАРАМЕТР ВІДСУТНІЙ3;

4. ЯКИЙ ПАРАМЕТР ВІДСУТНІЙ4.

38. ЯКИЙ ПАРАМЕТР ВІДСУТНІЙ У ВИРАЗІ: ЯКИЙ ПАРАМЕТР ВІДСУТНІЙ У ВИРАЗІ:

1. 38. ЯКИЙ ПАРАМЕТР ВІДСУТНІЙ1;

2. 38. ЯКИЙ ПАРАМЕТР ВІДСУТНІЙ2

3. Iроб. max;

4. Iроб. min.

39. РЕЛЕ РТ - 80 ЗА ПРИНЦИПОМ ДІЇ НАЛЕЖИТЬ ДО:

1. електромагнітних реле;

2. індукційних реле;

3. напівпровідникових реле;

4. мікропроцесорних реле.

40_тест. ДЛЯ МІНІМАЛЬНИХ РЕЛЕ КОЕФІЦІЄНТ ПОВЕРНЕННЯ:

1. kпов > 1;

2. kпов = 1;

3. kпов < 1;

4. kпов ≤ 1.

41. ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПАЛЬНИКИ З ПРИМУСОВОЮ ПОДАЧЕЮ ПОВІТРЯ?

1. газові опалювальні прилади;

2. газові плити;

3. промислові тепло агрегати;

4. газові водонагрівачі.

42. ДЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНЖЕКЦІЙНІ ПАЛЬНИКИ З КОЕФІЦІЄНТОМ НАДЛИШКУ ПОВІТРЯ > 1?

1. казани;

2. тепло агрегати;

3. опалювальні прилади;

4. теплогенератори.

43. СКІЛЬКИ ГРУ ДОПУСКАЄТЬСЯ РОЗТАШОВУВАТИ В ОДНІЙ БУДІВЛІ?

1. 1;

2. 2;

3. 3.

4. 4.

44. ВКАЗАТИ ВСІ ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ ВОГНЕПЕРЕПИНЮВАЧІВ:

1. оберігання газопроводу від попадання в нього повітря (кисню);

2. захист від вибуху газової суміші;

3. локалізація ламінарного полум'я;

4. захист від блукаючого струму.

45. ГОРЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ:

1. числом Воббе ;

2. числом Паскаля;

3. числом Ренйнольдса;

4. числом універсальної газової постійності

46. ЯКИМ РІВНЯННЯМ ВИЗНАЧАЮТЬ ДОВЖИНУ ЗОВНІШНІХ НАДЗЕМНИХ І ВНУТРІШНІХ ГАЗОПРОВОДІВ:

1. 46. ЯКИМ РІВНЯННЯМ ВИЗНАЧАЮТЬ ДОВЖИНУ ГАЗОПРОВОДІВ1

2. 46. ЯКИМ РІВНЯННЯМ ВИЗНАЧАЮТЬ ДОВЖИНУ ГАЗОПРОВОДІВ2

3. 46. ЯКИМ РІВНЯННЯМ ВИЗНАЧАЮТЬ ДОВЖИНУ ГАЗОПРОВОДІВ3

4. 46. ЯКИМ РІВНЯННЯМ ВИЗНАЧАЮТЬ ДОВЖИНУ ГАЗОПРОВОДІВ4

47. ЗА ЯКОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИТРАТА ГАЗУ ДЛЯ РОЗПОДІЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ QP:

1. 47. ЗА ЯКОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИТРАТА ГАЗУ1;

2. 47. ЗА ЯКОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИТРАТА ГАЗУ2

3. 47. ЗА ЯКОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИТРАТА ГАЗУ3

4. 47. ЗА ЯКОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИТРАТА ГАЗУ4.

48. ДО ШТУЧНИХ ГАЗІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

1. коксовий, сланцевий. генераторний, доменний;

2. сланцевий, газовий, генераторний; атомний;

3. доменний, коксовий, газовий, сланцевий;

4. пропан, бутан.

49. ЗА ЯКОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИТРАТА ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ VO:

1. ВИТРАТА ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ1;

2. ВИТРАТА ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ2 ;

3. ВИТРАТА ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ3

4. ВИТРАТА ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ4.

тест - 50. ЗА ЯКОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВИТРАТА ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ VВ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ І КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ:

1. ВИТРАТА ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ1

2. ВИТРАТА ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ2

3. ВИТРАТА ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ3

4. ВИТРАТА ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить