Технологические темы

 Пакет тестів з дисципліни «ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»

1. Тест. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ГІДРОМЕ­ХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ:

а) осадження

б) варка на пару

в) екстракція

г) сушіння

2. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МЕХАНІЧ­НИХ ПРОЦЕСІВ:

а) подрібнення

б) ціноутворення

в) жаріння у фритюрі

г) адсорбція

3. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ:

а) центрифугування

б) пастеризація в)розчинення г) різання

4. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МАСООБ-МІННИХ ПРОЦЕСІВ:

а) гомогенізація

б) ультрафільтрація

в) сушіння

г) емульгування

5. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ГІДРОМЕ­ХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ:

а) стерилізація

б) ректифікація

в) емульгування

г) випарювання

6. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МЕХАНІЧ­НИХ ПРОЦЕСІВ:

а) калібрування б)збивання

в) запікання

г) випарювання

7. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ-ИРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ:

а)сортування

б) відстоювання

в) заморожування

г) сушіння

8. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МАСООБ-МІННИХ ПРОЦЕСІВ:

а) фільтрування

б) розчинення

в) охолодження

г) пастеризація

9. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ГІДРОМЕ­ХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ:

а) сушіння 6)варення

в) диспергування

г) стерилізація

10. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МЕХАНІЧ­НИХ ПРОЦЕСІВ:

а) дистиляція

б) просіювання

в) збивання

г) стерилізація

Тест. 11. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ:

а) випікання

б) перемішування

в) штампування

г) ректифікація

12. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МАСООБ-МІННИХ ПРОЦЕСІВ:

а) фільтрування

б) екстракція

в) сортування

г) пастеризація

13. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ ГІДРОМЕ­ХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ:

а) жаріння

б) розчинення

в) гомогенізація

г) абсорбція

14. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МЕХАНІЧ-НИХПРОЦЕСІВ:

а) різання б)збивання

в) охолодження ,

г) стерилізація

15. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛДСУ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ:

а) адсорбція

б) бланширування

в) зворотний осмос

г) кристалізація

16. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ ПРОЦЕС, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО КЛАСУ МАСООБ МІННИХ ПРОЦЕСІВ:

а) штампування

б) ціноутворення

в) абсорбція

г) конденсація

17. ВИБРАТИ З ПЕРЕЛІКУ КРИТЕРІЙ РЕЙНОЛЬДСА-

25. ІСНУЮТЬ СЛІДУЮЧИ ВИДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА АПАРАТІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ:

а) практичне та теоретичне 6} фізичне та хімічне

в) математичне та фізичне

г) ф ізич не та теоретичне

26. ПЕРША ТЕОРЕМА ПОДІБНОСТІ ФОРМУЛЮЄТЬСЯ НАСТУПНИМ ЧИ­НОМ:

а) у подібних явищах індикатори подібності дорівнюють одиниці

б) рі шення диференціального рівняння може бути надано у вигляді залежнос­ті між критеріями подібності, отриманими з цього рівняння

в) явища між собою подібні, якщо вони описуються однією й тією ж систе­мою диференціальних рівнянь і мають подібні умови однозначності

г) у подібних явищ індикатори подібності мають чисельно однакові значення

27. ДРУГА ТЕОРЕМА ПОДІБНОСТІ ФОРМУЛЮЄТЬСЯ НАСТУПНИМ ЧИ­НОМ:

а) подібні між собою явища мають чисельно однакові критерії подібності

б) рішення диференціального рівняння може бути надано у вигляді залежнос­ті між критеріями подібності, отриманими з цього рівняння

в) яиища між собою подібні, якщо вони описуються однією й тією ж систе­мою диференціальних рівнянь і мають подібні умови однозначності

г) у подібних явищ індикатори подібності мають чисельно однакові значення

28. ТРЕТЯ ТЕОРЕМА ПОДІБНОСТІ МАЄ НАСТУПНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ:

а) рішення диференціального рівняння може бути надано у вигляді залежнос­ті між критеріями подібності, отриманими з цього рівняння

б) у лодібних явищах індикатори подібності дорівнюють одиниці

в) ЯЕИіца між собою подібні, якщо вони описуються однією й тією ж систе­мою диференціальнийірівнянь і мають подібні умови однозначності

г) V подібних явищ індикатори подібності мають чисельно однакові значення

29 - Тест. ПЕРША ТЕОРЕМА ПОДІБНОСТІ ФОРМУЛЮЄТЬСЯ НАСТУПНИМ ЧИ­НОМ:

а) подібні між собою явища мають числено однакові критерії подібності

б) рішення диференціального рівняння може бути надано у вигляді залежнос­ті між критеріями подібності, отриманими з цього рівняння

в) явища між собою подібні, якщо вони описуються однією й тією ж систе­мою диференціальних рівнянь і мають подібні умови однозначності

г) у подібних явищ індикатори подібності мають чисельно однакові значення

30. ЯКІ ІСНУЮТЬ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ?

а) фізичні та хімічні

б) теоретичні та експериментальні

в) критеріальні та фізичні

г) критеріальні та експериментальні

31. МАСОВА ВИТРАТА РІДИНИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ З ВИРАЗУ:

32. ОБ'ЄМНА ВИТРАТА РІДИНИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ З ВИРАЗУ:

33. ЯКИЙ КРИТЕРІЙ ПОДІБНОСТІ ХАРАКТЕРИЗУЄ РЕЖИМ РУХУ РІДИНИ?

а) критерій Архімеда

б) критерій Рейнольда

в) критерій Нуссельта

г) критерій Прандтля

34. ЛАМІНАРНИЙ РЕЖИМ РУХУ РІДИНИ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ В є, ЯКИЙ МАЄЗНАЧЕНI:

35. ПЕРЕХЗДНИЙ РЕЖИМ РУХУ РІДИНИ ВЩ ЛАМІНАРНОГО ДО ТУРБУЛЕ­НТНОГО ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ Rе, ЯКИЙ МАЄ ЗНАЧЕННЯ:

36. РОЗВИНЕНИЙ ТУРБУЛЕНТНИЙ РЕЖИМ РУХУ РІДИНИ ХАРАКТЕРИЗУ­ЄТЬСЯ Яе, ЯКИЙ МАЄ ЗНАЧЕННЯ:

37. РІВНЯННЯ БЕРНУЛІ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОЇ РІДИНИ МАЄ ВИД:

38. РІВНЯННЯ БЕРНУЛІ ДЛЯ РЕАЛЬНОЇ РІДИНИ МАЄ ВИД:

СТУПІНЬ ДИСПЕРСНОСТІ ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЯК

40. РУШІЙНОЮ СИЛОЮ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРУВАННЯ Є:

а) перепад тиску

б) різниця концентрацій

в) перепад температури

г) перепад сили

41. ЯКІ СИТА ВИКОРИСТОВУЮТЬ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ?

а) суцільні та плетені

б) збірні та штамповані

в) суцільні та збірні

г) плетені та штамповані

42. ЯК ВІДОКРЕМЛЮЮТЬ МЕТАЛЕВІ ДОМІШКИ?

а) за допомогою сит }

б) за допомогою гідравлічних сепараторів

в) за допомогою магнітних та електромагнітних сепараторів

г) за допомогою повітряних сепараторів

43. ЯКІ ІСНУЮТЬ ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ТЕПЛОТИ?

а) теплопровідність, теплопередача, конвекція

б) теплопровідність, конвекція, випромінювання

в) теплообмін, теплопередача, тепловіддача

г) тепловіддача, конвекція, випромінювання

44. КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ХАРАКТЕРИЗУЄ:

а) спроможність тіла випромінювати теплоту

б) спроможність тіла утримувати теплоту

в) спроможність тіла проводити теплоту

г) спроможність передавати теплоту шляхом конвекції

45. ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛОТИ КОНВЕКЦІЄЮ ВІДБУВАЄТЬСЯ:

а) якщо стінка сприймає або віддає теплоту, контактуючи з рухомими части­нками рідини

б) всередині твердої стінки

в) якщо стінка випромінює теплоту у навколишнє середовище

г) між двома тілами шляхом випромінювання

46. ЯКІ ТІЛА НАЗИВАЮТЬ АБСОЛЮТНО ЧОРНИМИ?

а) тіла, які відбивають повністю всі промені, що на них падають

б) тіла, які поглинають повністю всі промені, що на них падають

в) тіла, які пропускають повністю всі промені, що на них падають

г) тіла, які частково поглинають промені, що на них падають

47. РУШІЙНОЮ СИЛОЮ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ Є:

а) різниця температур

б) різниця концентрацій

в) різниця тиску

г) різниця зусиль в різних точках системи

48. ЩО ТАКЕ ПРОМІЖНІ ТЕПЛОНОСІЇ?

а) теплоносії, що сприймають теплоту від прямого джерела теплоти

б) теплоносії, що сприймають теплоту від прямого джерела теплоти і пере­дають її матеріалам, що нагріваються

в) теплоносії, що передають теплоту матеріалам, що нагріваються

г) топкові гази

49. КОНДЕНСАЦІЯ МОЖЕ БУТИ:

а) крапельною та плівковою

б) бульбашковою та плівковою

в) ядерною та крапельною

г) бульбашковою та крапельною

Тест - 50. МЕТА ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ТЕПЛООБМІННИКА:

а) визначення величини теплових втрат

б) визначення величини гідравлічного опору, що вноситься теплообмінником у систему теплотехнічних трубопроводів

в) визначення величини витрати тиску під час руху рідини у теплообміннику

г) визначення величини сил внутрішнього тертя 51. ФОРМУЛА СТЕРИЛІЗАЦІЇ МАЄ ВИГЛЯД:

52. ВИДІЛЯЮТЬ РЕЖИМИ ПАСТЕРИЗАЦІЇ:

а) тривала, короткочасна, миттєва

б) повна, часткова, миттєва

в) дрібна, повна

г) теплова, нетеплова

53. ДО ТЕПЛОВИХ ПЮЦЕСІВ БЕЗ ЗМІНИ АГРЕГАТНОГО СТАНУ НАЛЕ­ЖАТЬ:

а) кипіння та заморожування

б) нагрівання та охолодження

в) кипіння та конденсація

г) плавлення та затвердіння

54. ПЕРЕХІД РЕЧОВИНИ З ОДНІЄЇ ФАЗИ В ІНШУ В МАСООБМІННИХ ПРО­ЦЕСАХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ:

а) молекулярної і конвективної дифузії б)випромінювання

в) переносу маси за допомогою теплопровідності

г) переносу речовини за рахунок різниці тиску

55. ЯК ВИЗНАЧАЮТЬ РУШІЙНУ СИЛУ В ПРОЦЕСАХ МАСОПЕРЕНОСУ?

а) як різницю між робочою і рівноважною концентраціями

б) як різницю тиску

в) як різницю температур

г) як різницю сил, що прикладають в різних точках системи

56. ПРОЦЕС ДЕСОРБЦІЇ ПРОВОДЯТЬ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ:

а) адсорбції

б) сушіння

в) перегонки

г) центрифугування

57. ПРОЦЕС ПСЕВДОЗРІЖДЖЕННЯ НАЛЕЖИТЬ ДО:

а) гідромеханічних процесів

б) теплових процесів

в) масообмінних процесів,

г) механічних процесів 58.3 А ЗМІНОЮ ПАРАМЕТРІВ У ЧАСІ ПРОЦЕСИ ПОДІЛЯЮТЬ НА:

а) усталені та неусталені

б) періодичні та безперервні

в) усталені та безперервні

г) періодичні та неусталені

59. ЕКСТРАГУВАННЯ ЦЕ:

а) вибіркове добування одного або декількох компонентів з розчину або тве­рдого тіла за допомогою розчинника

б) багаторазовий перехід речовини з однієї фази в іншу

в) поглинання компонентів речовини поверхнею твердого тіла

г) поглинання компонентів речовини рідиною

60. ФОРМИ ЗВ'ЯЗКУ ВОЛОГИ З МАТЕРІАЛОМ:

а) хімічний, фізико-хімічний, механічний

б) хімічний, фізичний, тепловий

в) хімічний, фізичний

г) механічний, фізичний

61. РУШІЙНОЮ СИЛОЮ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ Є:

а) різниця температур

б) різниця концентрацій

в) різниця тиску

г) різниця струму

62. В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ВИДАЛЄТЬСЯ:

а) зв'язана волога

б) хімічно зв'язана волога

в) вільна волога

г) адсорбційно зв'язана волога

63. СУБЛІМАЦІЙНИМ СУШІННЯМ Є:

а) вилучення вологи з матеріалу шляхом перетворення її у лід, а після цього, проминувши рідку фазу - у водяну пару

б) вилучення вологи з матеріалу шляхом нагрівання у водяну пару

в) вилучення вологи з матеріалу шляхом нагрівання струмом високої частоти

г) вилучення вологи з матеріалу за рахунок обробки інфрачервоними проме­нями

64. ЩО ТАКЕ ГУСТИНА РІДИНИ?

65. ЯК РОЗРАХУВАТИ ЕКВІВАЛЕНТНИЙ ДІАМЕТР?

66. ЩО Є РУХОМОЮ СИЛОЮ ПЕРЕМІЩЕННЯ РІДИНИ АБО ГАЗУ В ТРУ­БОПРОВОДІ?

а) різниця тиску

б) різниця натиску

в) різниця концентрації г)різниця густини

67. ВЩ ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ РЕЖИМ РУХУ РЩЙНИ В ТРУБОПРОВОДІ?

а) від швидкості руху

б) від різниці тиску

в) від густини рідини г)від шорсткості труб

68. ЯКІ СИСТЕМИ НАЗИВАЮТЬСЯ НЕОДНОРІДНИМИ АБО ГЕТЕРОГЕНИ-МИ?

а) системи, що складаються з двох або кількох фаз не розчинних одна в одній

б) системи, що складаються з рідини та зважених у ній твердих часток

в) системи, що складаються з рідини та розподілених в ній крапель іншої рі­дини, яка не змішується з першою

г) системи, що складаються з газу та розподілених в ньому твердих часток

69. ЩО ТАКЕ СУСПЕНЗІЯ?

а) системи, що складаються з двох або кількох фаз не розчинних одна в одній

б) системи, що складаються з рідини та зважених в ній твердих часток

в) системи, що складаються з рідини та розподілених в ній крапель іншої рі­дини, яка не змішується з першою

г) системи, що складаються з газу та розподілених в ньому часток твердої ре­човини

70. ЩО ТАКЕ ЕМУЛЬСІЯ?

а) системи, що складаються з двох або кількох фаз не розчинних одна в одній

б) системи, що складаються з рідини та зважених в ній твердих часток

в) системи, що складаються з рідини та розподілених в ній крапель іншої рі­дини, яка не змішується з першою

г) системи, що складаються з газу та розподілених в ньому часток твердої ре­човини

71. ЩО ТАКЕ ПРОЦЕС ВIДСТОЮВАННЯ?

а) поділ неоднорідних систем під дією гравітаційних сил

б) поділ неоднорідних систем під дією різниці тиску перед і після фільтрува­льної перегородки

в) поділ неоднорідних систем під дією відцентрових сил

г) отримання неоднорідної системи

72. ЩО ТАКЕ ПРОЦЕС ФІЛЬТРУВАННЯ?

а) поділ неоднорідних систем під дією гравітаційних сил

б) поділ неоднорідних систем під дією різниці тиску перед і після фільтрува­льної перегородки

в) поділ неоднорідних систем під дією відцентрових сил

г) отримання неоднорідної системи

73. ЩО ТАКЕ ПРОЦЕС ЦЕНТРИФУГУВАННЯ ТА СЕПАРУВАННЯ?

а) поділ неоднорідних систем під дією гравітаційних сил

б) поділ неоднорідних систем під дією різниці тиску перед і після фільтрува­льної перегородки

в) поділ неоднорідних систем під дією відцентрових сил

г) отримання неоднорідної системи

74. ЩО ТАКЕ ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ?

а) перенесення енергії у формі теплоти, що відбувається між тілами, які ма­ють різну температуру

б) перенесення теплоти від більш нагрітого тіла до менш нагрітого

в) перенесення теплоти внаслідок хаотичного руху мікрочасток

г) процес розповсюдження електромагнітних коливань з різною довжиною хвилі

75. ЩО ТАКЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧА?

а) перенесення теплоти внаслідок хаотичного руху мікрочасток, що безпосе­редньо стикаються одна з одною

б) перенесення теплоти внаслідок руху та перемішування мікроскопічних об'ємів газу або рідини

в) процес поширення теплоти від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла через стінку

г) процес поширення електромагнітних коливань з різною довжиною хвиль, зумовлений рухом атомів або молекул випромінюючого тіла

76. ЩО ТАКЕ ТЕПЛОПРОВЩНІСТЬ?

а) перенесення теплоти внаслідок хаотичного руху мікрочасток, що безпосе­редньо стикаються одна з одною

б) перенесення теплоти внаслідок руху та перемішування мікроскопічних об'ємів газу або рідини

в) процес поширення теплоти від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла через стінку

г) процес поширення електромагнітних коливань з різною довжиною хвиль, зумовлений рухом атомів або молекул випромінюючого тіла

77. ЩО ТАКЕ КОНВЕКТИВНЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕПЛОТИ?

а) перенесення теплоти внаслідок хаотичного дїуху мікрочасток, що безпосе­редньо стикаються одна з одною

б) перенесення теплоти внаслідок руху та переміщування мікроскопічних об'ємів газу або рідини

в) процес поширення теплоти від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла черезстінку

г) процес поширення електромагнітних коливань з різною довжиною хвиль, зумовлений рухом атомів або молекул випромінюючого тіла

78. ЩО ТАКЕ ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ?

а) перенесення теплоти внаслідок хаотичного руху мікрочасток, що безпосе­редньо стикаються одна з одною

б) перенесення теплоти внаслідок руху та перемішування мікроскопічних об'ємів газу або рідини

в) процес поширення теплоти від більш нагрітого тіла до менш нагрітого тіла через стінку

г) процес поширення електромагнітних коливань з різною довжиною хвиль, зумовлений рухом атомів або молекул випромінюючого тіла

79. ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ:

ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ РІЗНИЦІ ТЕМПЕРАТУР:

81. ЩО ТАКЕ АДСОРБЦІЙНИЙ ПРОЦЕС?

а) процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з газової або парової суміші рідким поглиначем

б) процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами

в) процес вилучення з твердої або рідкої речовини одного або кількох компо­нентів шляхом обробки цієї речовини рідким розчинником

г) процес вилучення4 3*рідкої речовини одного або кількох компонентів шля­хом обробки цієї речовини рідким розчинником

82. ЩО ТАКЕ АБСОРБЦІЙНИЙ ПРОЦЕС?

а) процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з газової або парової суміші рідким поглиначем

б) процес вибіркового поглинашм одного або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами

в) процес вилучення з твердої або рідкої речовини одного або кількох компо­нентів шляхом обробки цій речовини рідким розчинником

г) процес вилучення з рідкої речовини одного або кількох компонентів шля­хом обробки цій речовини рідким розчинником

83. ЩО ТАКЕ ПРОЦЕС ПЕРЕГОНКИ?

а) видалення вологи з твердих матеріалів з подальшим переводом в парову фазу шляхом підводу теплоти

б) процес поділу рідких неоднорідних сумішей на складові компоненти, за­снований на різній летючості

в) процеси виділення твердої фази в кристалічному вигляді з їх розчину або сплаву

г) процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами

84. ЩО ТАКЕ ПРОЦЕС СУШІННЯ?

а) видалення вологи з твердих матеріалів з подальшим переводом в парову фазу шляхом підводу теплоти

б) процес поділу рідких неоднорідних сумішей на складові компоненти, за­снований на різній летючості

в) процеси виділення твердої фази в кристалічному вигляді з їх розчину або сплаву

г) процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами

85. ЩО ТАКЕ ЕКСТРАКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС?

а) процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з твердої або парової суміші рідким поглиначем

б) процес поділу рідких неоднорідних сумішей на складові компоненти, за­снований на різній летючості

в) процес вилучення з твердої або рідкої суміші одного або кількох компоне­нтів шляхом обробки цієї речовини рідким поглиначем

г) процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами

86. ЩО ТАКЕ ПРОЦЕС РЕКТИФІКАЦІЇ?

а) багаторазове випаровування легколетючого компонента з рідини з подаль­шою їх конденсацією

б) одноразове часткове випаровування суміші, що поділяється, з подальшою конденсацією утвореної пари

в) поділ бінарних сумішей за рахунок підведення теплоти

г) отримання чистих однорідних рідин

87. ЧИМ ЗУМОВЛЕНА ФІЗИЧНА АДСОРБЦІЯ?

а) взаємним притяганням молекул адсорбтива і адсорбента під дією сил Ван-дер-Ваальса

б) супроводжується хімічною взаємодією

в) проникнення молекул адсорбтива у пори адсорбента

г) процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами

88. ЧИМ ЗУМОВЛЕНА ХЕМОСОРБЦІЯ?

а) взаємним притяганням молекул адсорбтива і адсорбента під дією сил Ван-дер-Ваальса

б) супроводжується хімічною взаємодією

в) проникнення молекул адсорбтива у пори адсорбента

г) процес вибіркового поглинання одного або кількох компонентів з газової або рідкої суміші твердими поглиначами

89. ЩО ТАКЕ КОНВЕКТИВНЕ СУШІННЯ?

а) сушіння шляхом передачі теплоти інфрачервоними променями

б) сушіння шляхом нагрівання в полі високої частоти

в) сушіння в замороженому стані при глибокому вакуумі

г) сушіння шляхом безпосереднього контактування висушуваного матеріалу з сушильним агентом

90. ЩО ТАКЕ КОНТАКТНЕ СУШІННЯ?

а) сушіння шляхом передачі теплоти інфрачервоними променями

б) сушіння шляхом нагрівання в полі високої частоти

в) сушіння шляхом передачі теплоти від теплоносія до вологого матеріалу через поділяючу їх стінку

г) сушіння шляхом безпосереднього контактування висушуваного матеріалу з сушильним агентом

91. ЩО ТАКЕ РАДІАЦІЙНЕ СУШІННЯ?

а) сушіння шляхом передачі теплоти інфрачервоними променями

б) сушіння шляхом нагрівання в полі високої частоти

в) сушіння шляхом передачі теплоти від теплоносія до вологого матеріалу через поділяючу їх стінку

г) сушіння шляхом безпосереднього контактування висушуваного матеріалу з сушильним агентом

92. ЯКІ СУШИЛЬНІ АПАРАТИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СУХОГО МОЛОКА?

а) сушарки киплячого шару

б) розпилювальні сушарки

в) пневмосушаркИ

г) барабанні сушарки

93. ЯКІ СУШИЛЬНІ АПАРАТИ НАЙБІЛЬШ ЧАСТО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ СУШІННЯ ЗЕРНА, БОРОШНА?

а) сушарки киплячого шару

б) розпилювальні сушарки

в) пневмосушарки* '""

г) барабанні сушарки

94. ЯКІ ТИПИ АДСОРБЕНТІВ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИ­СЛОВОСТІ?

а) активоване вугілля, кісткове вугілля, целюлозна маса, силікогелі, деякі ви­ди глин

б) цеоліти, перліти, керамзити

в) іоніти, високомолекулярні смоли

г) вода, концентровані кислоти

95. ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ АДСОРБЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ АДСОРБЕНТА?

а) від активної поверхні речовини

б) від діаметра пор адсорбента

в) від густини адсорбента

г) від температури та тиску системи

96. ЩО ТАКЕ МАСООБМІННИЙ ПРОЦЕС?

а) процес, при якому одна або кілька речовин переходять з однієї фази в другу

б) процес розподілення кількох компонентів в рідкій фазі

в) концентрування розподіленого компонента в газовій фазі

г) процес вилучення одного або кількох компонентів речовини рідким або твердим поглиначем

97. ЗА ЯКИМИ ОЗНАКАМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕПЛООБ­МІННИКІВ?

а) за конструктивними особливостями

б) за способом підводу теплоносія

в) за способом підводу розчину, що нагрівається

г) за зміною параметрів у часі

98. В ЯКОМУ ВИПАДКУ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ ПОВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕ­ПЛОТИ ВОДЯНОЇ ПАРИ?

а) за умов повної конденсації пари

б) за умов збільшення продуктивності пари

в) за умов збільшення тиску в системі

г) за умов збільшення температури пари

99. ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ МІРИ ПО ЗБІЛЬШЕННЮ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛО­ВІДДАЧІ?

а) зменшення швидкості потоку середовища

б) збільшення швидкості потоку середовища

в) збільшення тиску в системі

г) збільшення температури в системі

100. ЯКІ ПРИЙМАЮТЬСЯ МІРИ ПО ЗБІЛЬШЕННЮ КОЕФІЦІЄНТА ТЕГОІО-ПЕРЕДАЧІК?

а) збільшення найменшого з найменших коефіцієнтів тепловіддачі та тепло­провідності

б) зменшення найменшого з найменших коефіцієнтів тепловіддачі та тепло­провідності

в) збільшення середньої різниці температур

г) зменшення середньої різниці температур

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить