Технологические темы

Пакет тестів з дисципліни «МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»

1. Тест. ЩО Є ОБ'ЄКТОМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ?

а) продукція, процес, послуга або їх складники

б) предмет, обладнання, правила

в) правила, діяльність, методи

г) продукція, методи, нормативні документи

2. НА ЯКИХ РІВНЯХ МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ СТАНДАРТИЗАЦІЯ?

а) міжнародному, національному

б) міжнародному, регіональному, національному, локальному

в) міжнародному, на рівні організацій

г) обласному, державному

3. СТАНДАРТ МОЖЕ СТОСУВАТИСЯ:

а) частини об'єкта

б) об'єкта в цілому, окремих його частин чи певних аспектів

в) об'єкта в цілому

г) всі відповіді вірні

4. ЯКІ РОЗРІЗНЯЮТЬ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБ'ЄКТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ?

а) стандарти

б) технічні умови, стандарти

в) стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови

г) регламенти, постанови, кодекси

5. ЯКІ ІСНУЮТЬ ВИДИ СТАНДАРТІВ? -

а) основоположні, на продукцію, на процес

б) основоположні, на методи контролю, на продукцію, на послуги, на процес, на сумісність продукції, послуг чи систем, загальні технічні вимоги

в) основоположні, на процес, на методи вимірювань, на послуги

г) на методи аналізу, на процес, на послуги, на сумісність продукції

6. В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ СУБ'ЄКТІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ РО­ЗРІЗНЯЮТЬ ТАКІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

а) національні

б) організаційні

в) національні і організаційні

г) міжнародні, національні

7.ДСТУ-ЦЕ:

а) міждержавний стандарт

б) національний стандарт

в) регіональний стандарт

г) стандарт підприємства

8. ЯКЩО ДО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТУ ВНЕСЕНІ ЗМІНИ, ТО:

а) зміни публікують окремим виданням, яке долучають до тексту НД

б) перевидають НД

в) публікують окремим виданням

г) переробляють та перевидають

9. ЯКИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК ЧИННОСТІ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ДЛЯ ПРОБНОГО СТАНДАРТУ?

а) 1 рік

б) 2 роки

в) 3 роки

г) 5 років

10. ЯКІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ МІСТИТЬ СТАНДАРТ?

а) елементи передньої частини

б) технічні нормативні елементи

в) елементи передньої та основної частин

г) елементи основної частини

11. ПОЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА СКЛАДАЄТЬСЯ 3:

а) реєстраційного номера, року прийняття

б) індексу, реєстраційного номера, року прийняття

в) коду згідно ДК, індексу. року прийняття

г) групи збірника стандартів, реєстраційного номера, року прийняття

12. ЯКІ ІСНУЮТЬ СТУПЕНІ ВІДПОВІДНОСТІ СТАНДАРТІВ?

а) ідентичний, модифікований, нееквівалентний

б) ідентичний, модифікований

в) модифікований, нееквівалентний

г) модифікований, міжнародний

13. ЯК ПОЗНАЧАЄТЬСЯ НЕЕКВІВАЛЕНТНИЙ СТАНДАРТ?:

а) ITD

б)МОD

в)NEQ.

г)ІS0

Тест - 14. ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПЕРЕВІРЯЮТЬ НА ВІДПОВІДНІСТЬ З НАСТУПНОЮ РЕГУЛЯРНІСТЮ:

а) кожен рік

б) один раз на 5 років

в) один раз на 10 років

г) строк дії необмежений

15. РЕЄСТРАЦІЇ ПІДЛЯГАЮТЬ НАСТУПНІ ТУ НА:

а) послуги, продукцію серійного виробництва

б) дослідні зразки

в) продукцію одиничного виробництва

г) продукцію серійного виробництва

16.ІS0-ЦЕ:

а) міжнародна організація зі стандартизації

б) міжнародна інформаційна мережа

в) міжнародний класифікатор стандартів

г'( міжнародний класифікатор

17. ЯКІ ІСНУЮТЬ МЕТОДИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ?

а) впорядкування, параметричний, уніфікації

б) впорядкування, параметричний, уніфікації, агрегатирування, комплексний, випереджаючий

в і уніфікації, випереджаючий, параметричний г) продукцію серійного виробництва, уніфікації, впорядкування

18. МЕТРОЛОГІЯ-ЦЕ:

а) наука про вимірювання

б) основа для створення еталонної бази

в) наука про фізичні величини

г) наука про еталонні зразки

19. ЯКИМ ЧИНОМ КЛАСИФІКУЮТЬ ЕТАЛОНИ?

а) державні, вторинні

б) первинні, еталони передавання, вимірювальні

в) робочі, первинні

г) державні, вимірювальні

20. ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ НАБУВАЄ ИЕОБХЩНШОВНОВА-ЖЕННЯ, ЯКЩО ВОНА:

а) атестована

б) має необхідне обладнання

в)акредитована

г) має необхідну матеріальну базу

21. ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ:

а) відображенням у кількісному відношенні відповідної властивості об'єкта

б) близькістю до істинного значення величини, що вимірюється

в) сукупністю процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання до­стовірних результатів

г) стан вимірювань, коли результати виражені у прийнятих одиницях, а по­хибки вимірювань прийняті із заданою ймовірністю

22. ПРАВИЛЬНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ - ЦЕ...

а.) характеристика якості вимірювання, яка відображає близькість до нуля си­стематичної похибки вимірювання

б) близькістю до істинного значення величини, що вимірюється

в) відображення у кількісному відношенні відповідної властивості об'єкта

г) додержання відповідної сукупності процедур і правил

23. ЩО ОЗНАЧАЄ ТЕРМІН «ЄДНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ»?

а) згай: вимірювань, коли результати виражені у прийнятих одиницях, а по­хибки вимірювань прийняті із заданою ймовірністю

б) додержання відповідної сукупності процедур і правил

в) якість вимірювання, яка відображає близькість до нуля систематичної по­хибки вимірювання

г) близькість до істинного значення величини, що вимірюється

24. ЕТАЛОН, ЯКИЙ ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ ГОВІРКИ ЧИ КАЛІБРУВАННЯ:

а) державний

б) міжнародний

в) робочий

г) вихідний

25. НАЗВІТЬ ВИЩИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ. ЯЛСІСДЮ В УКРАЇНІ.

а) Головний центр України з питань .метрології

б) Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політи­ки України

в) Державний центр України з питань метрології, стандартизації, сертифіка­ції та управління якістю

г) Головний центр України з питань метрології стандартизації., сертифікації та управління якістю в Україні

26. ЗА ХАРАКТЕРОМ ПОКАЗАНЬ ТА ЗА ПРИНЦИПОМ ДІЇ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ПОДІЛЯЮТЬ, ВІДПОВІДНО, НАСТУПНИМ ЧИНОМ:

а) цифрові та аналогові, прилади прямої та непрямої дії

б) точні та недостатньої точності, універсальні та спеціальні

в) стабільні та нестабільні, механічні та оптико-механічні

г) механічні, оптичні, оптико-механічні, пневматичні, електричні тощо

27. ДО ЯКИХ ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН СИСТЕМИ СІ НАЛЕЖАТЬ Н ПА. ДЖ?

а) позасистемних

б) похідних

в) кратних

г) частинних

28. ВКАЖІТЬ. ЯКІ З НАДАНИХ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАНЬ НАЛЕЖАТЬ ДО ОСНОВНИХ В СИСТЕМІ ЗІ?

а) м, кг, герц, ньютон, с, А, К, моль, кд

б) м, кг, с, А, К, моль, кд

в) м, кг, с, А, Па, Дж, Вт

г) м, кг, с, А, Па, К, моль, кд

29. ВКАЖІТЬ МЕТОДИЧНІ ПРИНЦИПИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ:

а) спеціалізація, агрегатування, уніфікація, типізація, взаємозамінніс гь

б) динамічність, системність, обов'язковість, плановість перспективність, оп-тимальність

в) доступність, відкритість, пріоритетність

г) доступність, відкритість, пріоритетність, обов'язковість

30 - Тест. ЯКІ З ЗАЗНАЧЕНИХ ВАРІАНТІВ НАЛЕЖАТЬ ДО МЕТОДІВ СТАНДАРТИ­ЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ?

а) доступність, відкритість, пріоритетність, обов'язковість

б) динамічність, системність, обов'язковість, плановість перспективність, оптимальність

в) доступність, відкритість, пріоритетність

г) спеціалізація, агрегатування, уніфікація, типізація, взаємозамінність

31. НАЗВІТЬ ТЕРМІН, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЄ В СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ВИ--V БІР ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ РІЗНОВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ПРОЦЕСІВ, ПО-' СЛУІ" ТА ЗНАЧЕННЯ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК: а) гармонізація

б) регламент

в) уніфікація ;

г) оптимальність

32. ЩО Є ОСНОВОЮ УНІФІКАЦІЇ?

а) гармонізація та регламенти

б) систематизація та класифікація

в) гармонізація

г) оптимальність

33. ЯКІ ВИМОГИ МІСТЯТЬ НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ?

а) с бов'язкові та необов'язкові

б) обов'язкові та рекомендовані

в) виключно обов'язкові

г) виключно рекомендовані

34. У ЯКИЙ СТРОК РОЗРОБНИК ЗДІЙСНЮЄ ПЕРЕВІРКУ ЧИННИХ СТАНДА­РТІВ?

а) не рідше одного разу на 3 роки

б) не рідше одного разу на 10 років

в) не рідше одного разу на 5 років

г) на рідше одного разу на рік

35. - ХАРАКТЕР СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ МОЖЕ БУТИ:

а) лише обов'язковий

б) обов'язковий та добровільний

в) лише добровільний

г) не регламентується

36. ДЛЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ІМПОРТНОЇ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ТАКІ СХЕМИ (МОДЕЛІ):

а) 1 - сертифікація кожної партії, 2 - сертифікація з обстеженням виробницт­ва, 2-сертифікація з атестацією виробництва

б) 1 - сертифікація кожної партії, 2 - сертифікація з обстеженням виробницт­ва, 3 - сертифікація з атестацією виробництва, 4 - сертифікація з оцінкою сертифікованої системи якості; 5 - сертифікація з атестацією системи безпеки :

в) 1 - сертифікація кожної партії, 2 -сертифікація з обстеженням виробницт­ва, 3 - сертифікація з атестацією виробництва, 4 - сертифікація з оцінкою сертифікованої системи якості

г) 1 - сертифікація кожної партії, 2 - сертифікація з обстеженням виробництва та його атестацією з оцінкою сертифікованої системи якості

37. НА ЯКИЙ ТЕРМІН ВИДАЄТЬСЯ СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ У РАЗІ ' ЗАСТОСУВАННЯ СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ З ОБСТЕЖЕННЯМ ВИЮБНИЦТВА?

а) де 1 року

б) до 2 років

в) до 3 років

г) до 5 років

38. КІЛЬКІСТЬ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ; СФОРМУЛЬОВАНИХ В 1S0 9000 ТА 1S0 9004 СТАНОВИТЬ

а) 9

6)8

в) 12

г)15

39. ОБЕРІТЬ ФОРМУЛУ, ЗА ЯКОЮ ВИЗНАЧАЮТЬ ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ ПІД ЧАС КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ У ВИПАДКУ, ЯКЩО ЗНИЖЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ПРИЗВОДИТЬ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРО­ДУКЦІЇ:

40. ЩО РОЗУМІЮТЬ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПІД «ПРОЦЕСНИМ ПІДХО­ДОМ»?

а) встановлення однаковості у структурі систем управління якістю

б) постійне поліпшення процесів на основі об'єктивних вимірювань та спо­стережень

в) постійне поліпшення процесів на основі об'єктивних вимірювань

г) застосування у межах організації системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а також управління ними

ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО ПРОДУКЦІЯ ІДЕНТИФІКОВАНА ВІДПОВІДНИМ ВИМОГАМ, ЦЕ:

а) сертифікат відповідності

б) рішення про ідентифікацію продукції

в) акт ідентифікації

г) патент

42. ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ, ЦЕ:

а) контроль метрологічних характеристик засобів вимірювання із зазначен­ням їх придатності до застосування

б) визначення метрологічним органом похибки засобів вимірювання

в) визначення органом по сертифікації похибки засобів вимірювання

г) усунення похибки засобів вимірювання

43. ОБ'ЄКТАМИ ВИМІРУ В МЕТРОЛОГІЇ Є:

а) фізичні та нефізичні величини, прямі та спільні вимірювання

б) фізичні та нефізичні величини

в) вимірювання, фізичні та нефізнчні величини, розмірність

г) стандарти, вимірювання, розмірність

44.ДК 004-ЦЕ:

а) Український класифікатор нормативних документів

б) державний кодекс усталеної практики

в) державний реєстр стандартів

г) покажчик стандартів

45. ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ ЦЕ:

а) технічний засіб, призначений для вимірювань, що має нормовані метроло­гічні характеристики, які відтворюють і (або) зберігають одиницю фізичної величини, розмір якої приймають незмінною протягом відомого інтервалу часу

б) технічний засіб, призначений для вимірювань, що має нормовані фізичні характеристики, які відтворюють і (або) зберігають одиницю хімічної величини

в)технологічний засіб, призначений для вимірювань, що має нормовані орга­нолептичні характеристики, які відтворюють і (або) зберігають одиницю продукції

г) фізичний засіб, призначений для вимірювань, що має нормовані характери­стики, які відтворюють і (або) зберігають одиницю фізичної величини, розмір якої приймають незмінною протягом відомого інтервалу часу

Тест - 46. СИМПЛІКАЦІЯ - ЦЕ:

а) діяльність, що полягає у визначенні об'єктів, які признані недоцільними у

подальшому виробництві і застосуванні

б) зменшення кількості типів або інших різновидів виробів до числа, достат­нього, щоб задовольнити існуючи потреби

в) розробка типових конструкцій або технологічних процесів на основі зага­льних для ряду виробів (процесів) технічних характеристик

г) документ, що встановлює вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги

47. ОРГАН, ЯКИЙ ОЧОЛЮЄ І КЕРУЄ РОБОТАМИ З СЕРТИФІКАЦІЇ:

а) науково-методичний та інформаційний центр

б) Український науково-дослідний інститут стандартизації

в) Національний орган з сертифікації

г) Український учбово-науковий центр стандартизації, метрології та якості продукції

48. ЗА СПОСОБОМ ОТРИМАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ЇХ ПОДІ­ЛЯЮТЬ НА:

а) прямі, непрямі, сукупні, сумісні

б) прямі і побічні

в) спільні, окремі, побічні

г) побічні, прямі, непрямі, спільні

49. ВИЩИМ ОРГАНОМ ІSО Є:

а) Атестаційний комітет

б) Виконавчий комітет

в) науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості

г) Генеральна асамблея

50. ЗА ХАРАКТЕРОМ ЗМІНИ ВЕЛИЧИНИ, ЯКІ ВИМІРЮЮТЬСЯ, ПОДІЛЯ­ЮТЬ НА:

а) статичні, динамічні, статистичні

б) прямі і непрямі

в) опосередковані, сукупні, сумісні

г) статичні, динамічні

51. ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ 1S0 9000:1994 ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ - ЦЕ:

а) спосіб самостійного оцінювання відповідності системи вимогам

б) сукупність характеристик об'єкту, що відносяться до його здатності задо­вольняти встановлені та передбачені потреби

в) різке, значне поліпшення якого-небудь показника

г) властивості об'єкту зберігати необхідні якісні показники в часі залежно від поставлених цілей

52. ІS0 - МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ БУЛА СТВО­РЕНА В:

а) 1947 р

б) 1900 р

в) 1999 р

г)2050р

53. РОЗМІР ФІЗИЧНОЇ ВЕЛИЧИНИ ЦЕ КІЛЬКІСНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ФІЗИЧ­НОЇ ВЕЛИЧИНИ, ЩО ПРИТАМАННА:

а) конкретному матеріальному об'єкту, системі, явищу або процесу

б) всім матеріальним об'єктам, системам, явищам або процесам

в) тільки конкретному матеріальному об'єкту;

г) тільки конкретному процесу.

54. ОСНОВНА ФІЗИЧНА ВЕЛИЧИНА ЦЕ:

а) фізична величина, що входить до системи і умовно прийнята в якості неза­лежної від інших величин цієї системи

б) безрозмірна величина, що входить до системи і умовно прийнята в якості незалежної від інших величин цієї системи

в) константа величини умовно прийнята в якості незалежної від інших вели­чин цієї системи

г) фізична величина, що входить до системи і залежить від інших величин ці­єї системи.

55. СИСТЕМА ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН ЦЕ:

а) сукупність основних та похідних одиниць, що утворена у відповідності з принципами для заданої системи фізичних величин

б) сукупність основних одиниць, що утворена у відповідності з принципами для заданої системи фізичних величин

В)сукупність основних та похідних одиниць, що утворена, у відповідності з принципами для заданого процесу

г)сукупність похідних одиниць, що утворена у відповідності з принципами для заданрї системи фізичних величин.

56. ТЕХНІЧНІ УМОВИ - ЦЕ:

а) документ, який встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процес чи послуга

б) документ, який встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи чи характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості в

певній галузі

в) стандартизація, що проводиться на відповідному регіональному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів країн певного географічного або економічного простору

г) документ, виданий згідно з правилами системи сертифікації, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість у тому, що потрібним чином іден­тифікована продукція, процес чи послуга відповідають документу

57. У ЯКИЙ ТЕРМІН ВИНОСИТЬСЯ РІШЕННЯ ПО ЗАЯВЦІ НА СЕРТИФІКА­ЦІЮ ПРОДУКЦІЇ?

а) 20 днів

б) 2 міс

в) до 1 міс

г) 10 днів

58. ЕДИНА МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ (СІ) БУЛА ПРИЙНЯТА:

а) у 1960 р

б) у 1957р

в) у 1985 р

г)у1990р

59. ПРЯМЕ ВИМІРЮВАННЯ ЦЕ ВИМІРЮВАННЯ, ПРИ ЯКОМУ:

а) шукане значення отримують безпосередньо

б) шукане значення отримують за допомогою наступних розрахунків

в) шукане значення отримують за допомогою відповідних таблиць

г) шукане значення отримують за допомогою спеціальних приладів.

60. СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ ЦЕ:

а) засіб вимірювання, виготовлений і використаний у відповідності із вимо­гами державного або галузевого стандарту

б) засіб вимірювання, виготовлений і використаний у відповідності із вимо­гами технічних умов

в) засіб вимірювання, виготовлений і використаний у відповідності із вимо­гами відповідного технологічного процесу

г) засіб вимірювання, який використовується для вимірювання фізичних ве­личин на виробництві

61. ОДНИМ З ПРИНЦИПІВ МІЖДЕРЖАВНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ Є:

а) забезпечення відповідності вимог нормативних документів актам законо­давства

б) забезпечення уніфікації, сумісності і взаємозамінності продукцйу її надій­ності

в), взаємне прагнення міжнародних організацій з стандартизації до прове­дення узгодженої політики в області стандартизації, метрології і сертифікації

г) взаємне прагнення зацікавлених держав-учасників Угоди (у проведенні єдиної узгодженої політики в області стандартизації) до досягнення згоди по забезпеченню якості продукції, що поставляється

62. СТАНДАРТИ НА ПРОДУКЦІЮ І ПОСЛУГИ ВСТАНОВЛЮЮТЬ:

а) загальнотехнічні вимоги, норми і правила, що забезпечують упорядкова­ність, сумісність і взаємозамінність різноманітних видів технічної і вироб­ничої діяльності

б) вимоги до режимів виконання робіт у процесах, що використовуються у різноманітних видах діяльності і які забезпечують відповідність процесу його призначенню

в) послідовність робіт, засоби і технічні засоби їх виконання для різномані­тних видів і об'єктів контролю продукції і процесів

г) вимоги до груп однорідної продукції або конкретної продукції, що забез­печують її відповідність своєму призначенню

63. ЯК РОЗРІЗНЯЮТЬСЯ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБ'ЄКТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ПОЛОЖЕНЬ, ЯКІ МІСТИТЬ ДОКУМЕНТ ТА ПРОЦЕДУР НАДАВАННЯ ЙОМУ ЧИННОСТІ?

а) стандарти на продукцію, стандарти на методи контролю

б) стандарти на технологічний процес, на засоби контролю якості, а також на вимоги безпечності продукції

в) основні стандарти, стандарти на процеси, технологічна інструкція

г) стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови

64. СТАНДАРТИ НА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ВСТАНОВЛЮЮТЬ:

а) організаційно-методичні Й загально технічні положення для визначеної області стандартизації, а також терміни і визначення

б) основні вимоги до послідовності і методів (режимам) виконання робіт у процесах, що використовуються у різноманітних видах діяльності

в) метрологічні норми, правила, вимоги і положення, які забезпечують до­стовірність вимірів

г) методи випробування, як наприклад використання статистичних методів, порядок проведення випробування

65. ОСНОВОПОЛОЖНІ СТАНДАРТИ ВСТАНОВЛЮЮТЬ:

а) вимоги до груп однорідної продукції або до конкретної продукції, що за-безпечують її відповідність своєму призначенню

б) вимоги, що регулюють відношення між постачальником (виготовлюва­чем) і споживачем (замовником)

в) вимоги, які забезпечують безпечність продукції, її сумісність і взаємоза­мінність, охорону навколишнього середовища і вимоги до методів вимірю­вання цих показників

г) загальні положення для певної галузі або мають широку сферу поширення

66. СТАНДАРТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ І ІНЖЕНЕРНИХ ТОВАРИСТВ РОЗ­РОБЛЯЮТЬСЯ ДЛЯ:

а) встановлення вимог на продукцію, для якої відсутні державні стандарти

б) встановлення вимог на продукцію, що виготовляють тільки на конкретно­му підприємстві

в) поширення і застосування інформаційних технологій

г) поширення і застосування систематизованих і узагальнених результатів фундаментальних і прикладних досліджень

67. ПІДСТАВОЮ ДЛЯ РОЗЮБКИ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ Є:

а) технічне завдання на розробку стандарту

б) договір або контракт

в) Постанова Держспоживстандарту України

г) програма робіт з державної стандартизації

68. Тест. ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ТЕХНІЧНИХ УМОВ ЗДІЙСНЮЮТЬ:

а) Держспоживстандарт України

б) підприємстворозроблювач

в) технічні комітети по стандартизації Держспоживстандарту України

г) територіальні органи Держспоживстандарту України

69. КОМУ НАЛЕЖИТЬ МАЙНОВА ЧАСТИНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ДЕР­ЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ?

а) організації, що здійснювала фінансування його розробки

б) органу, що затвердив стандарт

в) організації, яка здійснювала розробку стандарту

г) державі

70. ЩО Є ПЩСТАВОЮ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТЕХНІЧНИХ УМОВ?

а) відсутність державних або галузевих стандартів, договір або контракт, створення нової технології

б) ініціативна пропозиція підприємства, створення нового продукту, конкре­тизація окремих вимог на продукцію

в) план державної стандартизації, технічне завдання на розробку, створення нового продукту і технології

г) технічне завдання на розробку документа (договір або контракт), державна програма, рішення виробника.

71. ТЕХНІЧНІ УМОВИ ЗАТВЕРДЖУЄ:

а) територіальний орган по стандартизації, сертифікації і метрології

б) Держспоживстандарт України

в) орган державної виконавчої влади

г) підприємство-розроблювач

72. ХТО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ТЕХНІЧНИХ УМОВ

а) Держспоживстандарт України

б) підприємство-розроблювач

в) Головна організація з стандартизації міністерства або відомства

г) територіальний орган Держспоживстандарту України

73. НАЗВІТЬ ТЕРМІН ДІЇ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ:

а) 10 років

б) 5 років

в) 20 років

г) без обмеження терміну дії

74. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕ:

а) фонд нормативної документації

б) звід законів України і постанов Кабінету Міністрів, що спрямовані на за­безпечення єдності вимірів

в) системи державних і робочих еталонів одиниць фізичних величин, систе­ми стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів, системи робочих засобів вимірювання, які використовують під час розробки, вироб­ництва і іспитів продукції

г) наукові й організаційні основи, технічні засоби і правила, необхідні для досягнення необхідної точності вимірів

75. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАЄТЬСЯ 3:

а) наукової, законодавчої й організаційної основ

б) нормативної, технічної й організаційної основ

в) наукової, законодавчої і технічної основ

г) наукової, законодавчої, нормативної, технічної й організаційної основ

76. ЩО ТАКЕ ЕТАЛОН?

а) це міра для відтворення одиниці величини, що характеризує властивості або склад речовини

б) це засіб вимірів, що служить для відтворення фізичної величини заданого розміру

в) це засіб, який служить для відтворення властивостей речовин і матеріалів

г) це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення і зберігання одиниці вимірювань одного чи декількох значень з метою передачі розміру цієї одиниці засобами вимірювальної техніки

77. ЯКА МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАЙМАЄТЬСЯ ПИТАННЯМИ РОЗРО­БКИ СТАНДАРТІВ НА ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ?

а) ЄОК (Європейська економічна комісія)

б) ВОЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я)

в) Міжнародна організація з стандартизації 130

г) ФАО/ВОЗ (Комісія «Кодекс Аліментаріус»)

78. МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ РОЗРОБЛЯЮТЬ:

а) на кожний вид продукції

б) для конкретизації окремих вимог

в) для поширення результатів систематизованих фундаментальних і прикла­дних досліджень

г) якщо він необхідний для розширення торгівлі між країнами

79. ЯКА ІНФОРМАЦІЯ ЗАКОДОВАНА У ШТРИХОВОМУ КОДІ?

а) класифікація товару

б) інформація про товар

в) інформація про виробника і товар

г) інформація, що ідентифікує товар

80. Тест. ДАЙТЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЮ «СЕРТИФІКАЦІЯ»:

а) це упорядкування у визначеній області

б) це нагляд за дотриманням вимог нормативних документів

в) це дія третьої сторони, що ідентифікує товар

г) це дія третьої сторони, що підтверджує за допомогою сертифіката відпо­відність продукту визначеним нормативним документам

Решать тесты

Комментарии  

0 #1 Макс 23.11.2017 08:53
:D
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить