Землеустройство и кадастр

Тест Тема - Тахеометрична зйомка

Тест 1

75

Чому має дорівнювати місце нуля теодоліта Т30?

75

 

90˚

 

180˚

 

360˚

 

-0˚

Тест 2

75

Допустиме відхилення місця нуля від нуля для теодоліту Т30

75

 

 

 

 

Тест 3

80

Який вид нівелювання являє собою тахеометрична зйомка?

 

геометричне

80

тригонометричне

 

барометричне

 

механічне

 

фотограмметричне

Тест 4

90

Який вид зйомки являє собою тахеометрична зйомка?

 

висотну

 

контурну

90

контурно-висотну

 

аерофотозйомку

 

мензульну

Тест 5

90

Який прилад використовується для виконання тахеометричної зйомки?

 

нівелір

90

теодоліт

 

кіпрегель

 

тахеограф

 

аерофотообладнання

Тест 6

100

Максимальна довжина тахеометричного ходу при масштабі зйомки 1:1000

 

100м

100

300м

 

500м

 

1000м

 

не обмежується

Тест 7

100

Від чого залежить кількість рейкових точок при зйомці ситуації та рельєфу?

 

від масштабу

 

від висоти станції

100

від висоти перерізу та складності рельєфу

 

від кута повороту

 

від початкового напрямку

Тест 8

100

Для нанесення рейкових точок на план використовується

 

теодоліт

 

стереоскоп

100

тахеограф

 

графопобудувач

 

тахеометр

Тест 9

100

Горизонталі на плані тахеометричної зйомки проводяться шляхом

 

копіювання

 

переколювання

 

нівелювання

100

інтерполювання

 

не проводяться

Тест 10

100

Відстані до рейкових точок вимірюються

 

мірною стрічкою

 

кроками

100

нитяним віддалеміром

 

масштабною лінійкою

 

не вимірюються

Тема: “Номенклатура топографічних карт. Проекція Гаусса-Крюгера”

Тест 11

75

Номенклатура аркушу карти масштабу 1:1000000 визначається

 

номером зони

 

номером поясу

 

номером колони

75

номером поясу та номером колони

 

номером зони та номером колони

Тест 12

75

За вісь абсцис у проеції Гаусса-Крюгера прийнято

 

лінія екватора

 

лінія східного меридіану

75

лінія осьового меридіану

 

лінія західного меридіану

 

відсутня

Тест 13

80

Проекція Гаусса-Крюгера є

 

сферичною

80

поперечно-циліндричною

 

лінійною

 

горизонтальною

100

рівнокутною

Тест 14

80

Розмір по широті рамки трапеціїї масштабу 1:50000 дорівнює

80

10΄

 

15΄

 

20΄

 

 

Тест 15

100

Поправку за інтерполяцію прямокутних координат вершин кутів трапеції масштабу 1:10000 вносять в

 

координати У по довготі

100

координати Х по довготі

 

координати У по широті

 

координати Х по широті

 

довжини рамок трапеції

Тест 16

100

Сближення меридіанів - це

 

кут між лінією координатної сітки та напрямком магнітного меридіану

100

кут між напрямками осьового та істинного меридіанів

 

кут між лінією екватора та напрямком осьового меридіану

 

кут між магнітним та географічним меридіанами

 

відстань від осьового меридіану до заданої точки

Тест 17

80

Номенклатура аркушу карти 1:25000 має вигляд

 

М-48-100-А

 

М-48-100

 

М-48-100-Е-р

80

М-48-100-А-в

 

М-48-100-Е-р-8

Тест 18

100

Що є ординатою точки в поперечно-циліндрічній проекції Гаусса-Крюгера?

 

кут між напрямками початкового меридіану та меридіану, якій проходить через задану точку

 

відстань від екватора до заданої точки

 

широта точки

100

номер зони та до відстані від осьового меридіану до заданої точки додати 500км

 

кут між площиною екватора та лінією, опущеної з даної точки до центру Землі

Тема: “Статистична обробка та оцінка точності результатів геодезичних вимірювань”

Тест 19

75

Із результатів рівноточних вимірювань остаточним буде значення

 

округлене

75

середнє арифметичне

 

середнє геометричне

 

середнє квадратичне

 

середнє вагове

Тест 20

90

Випадкові похибки - це

 

відхилення виміряного значеня від арифметичної середини

 

відхилення між значенням арифметичної середини та теоретичним значенням

90

відхилення виміряного значення від теоретичного

 

промахи, які виникають внаслідок неуважного ставлення до роботи

 

гранично допустимі похибки

Тест 21

90

В інтервал потрійної середньої квадратичної похибки (3m) потрапляє кількість похибок, що дорівнює

 

50%

 

68%

 

95%

90

99,7%

 

100%

Тест 22

90

Ваги при оцінці результатів вимірювань різної точності - це

 

механічні пристрої

 

випадкові похибки

 

середній результат вимірювань

90

допоміжні числа, які вводять для оцінки точності

 

середні квадратичні похибки

Тест 23

100

Відношення ваг до середніх квадратичних похибок:

 

прямо пропорційо

 

обернено пропорційно

 

синусоїда

100

обернено пропорційно квадратам СКП

 

незалежно

Тест 24

100

Середня квадратична похибка одиниці ваги – це

 

проста арифметична середина

 

загальна арифметична середина

 

СКП одного вимірювання

100

СКП вимірювання, вага якого дорівнює одиниці

 

СКП при визначенні ваг

Тест 25

100

Чому дорівнює вага арифметичної середини?

100

сумі ваг окремих вимірювань

 

вазі найточнішого результату

 

середній вазі з всих результатів вимірювань

 

одиниця розділити на вагу вимірювання

 

квадрату ваги одного виміру

Тест 26

75

Із результатів нерівноточних вимірювань остаточним буде значення

 

округлене

 

середнє арифметичне

 

середнє геометричне

 

середнє квадратичне

75

середнє вагове

Тема: “Математична обробка мереж згущення. Визначення додаткових пунктів засічками”

Тест 27

75

До державної геодезичної сітки входять

 

пункти триангуляції 2 розряду

 

пункти зйомочної основи

 

пункти мереж згущення

 

станції технічного нівелювання

75

пункти триангуляції I-IV класу

Тест 28

80

До попередніх обчислень при математичній обробці результатів вимірювань у геодезичних мережах входять

80

приведення напрямків до центрів пунктів

 

обчислення первинних поправок

 

обчислення вторинних поправок

 

розв’язання трикутників

 

обчислення координат пунктів геодезичної мережі

Тест 29

80

Кутовий елемент за редукцію – це

 

відстань від центру пункту до проекції візирного циліндру

 

відстань від точки стояння приладу до центру пункту

80

кут між лінійним елементом за редукцію та початковим напрямком

 

кут між лінійним елементом за центровку та початковим напрямком

 

кут між лінійними елементами за центровку та редукцію

Тест 30

80

Повні поправки являють собою

 

поправки за центровку та редукцію

 

перші та другі поправки

 

первинні поправки

 

вторинні поправки

80

первинні та вторинні поправки

Тест 31

100

За якої умови виникають вторинні поправки?

 

неспівпадання точок центру пункту та візирного циліндру

 

неспівпадання точок стояння приладу та центру пункту

 

умова фігури

 

умова рівності сум кутів протилежних трикутників

100

полюсна умова

Тест 32

100

Яке розходження допускається при обчисленні координат пунктів геодезичного чотирикутника?

 

0,01м

100

0,05м

 

0,10м

 

0,20м

 

Тест 33

80

Пряма засічка полягає у визначенні координат додаткового пункту за

 

координатами двох пунктів та виміряними довжинами линій

80

координатами двох пунктів та виміряних при ніх кутами

 

координатами двох пунктів та кутах при додатковому пункті

 

трьома виміряними в трикутнику кутами та довжині однієї сторони

 

координатами трьох пунктів та виміряними при додатковому пункті кутами на них

Тест 34

80

Обернена засічка полягає у визначенні координат додаткового пункту за

 

координатами двох пунктів та виміряними довжинами линій

 

координатами двох пунктів та виміряних при ніх кутами

 

координатами двох пунктів та кутах при додатковому пункті

 

трьома виміряними в трикутнику кутами та довжині однієї сторони

 

координатами трьох пунктів та виміряними при додатковому пункті кутами на них

Тест 35

100

Чим контролюється вимірювання кутів при вирішенні прямої засічки?

 

через обчислення координат відомого пункту за координатами додаткового пункту та куту при ньому

 

повторне визначення координат додаткового пункту за іншими формулами

100

визначення координат додаткового пункту за координатами двох інших опорних пунктів та виміряними при них кутами

 

через визначення напрямку із додаткового пункту на четвертий опорний пункт за відомими напрямками із додаткового пункту на три нших опорних пункти та виміряними при додатковому пункті кутами

50

через повторні вимірювання

Тест 36

100

Чим контролюється вимірювання кутів при вирішенні оберненої засічки?

 

через обчислення координат відомого пункту за координатами додаткового пункту та куту при ньому

 

повторне визначення координат додаткового пункту за іншими формулами

 

визначення координат додаткового пункту за координатами двох інших опорних пунктів та виміряними при них кутами

100

через визначення напрямку із додаткового пункту на четвертий опорний пункт за відомими напрямками із додаткового пункту на три нших опорних пункти та виміряними при додатковому пункті кутами

50

через повторні вимірювання

Тест 37

100

Допустиме розходження між виміряним та обчисленим значенням кута при обчислені оберненої засічки не повинно перевищувати

 

1,5m

 

2m

 

3m

100

6m

 

10m

Тема: “Вирівнювання зйомочних геодезичних мереж”

Тест 38

75

При урівнюванні систем ходів з однією вузловою точкою значення координат або висоти вузлової точки обчислюється як

 

середнє арифметичне

 

середнє квадратичне

75

середнє вагове

 

обирається одне з декількох

 

наближене

Тест 39

75

Спосіб послідовних наближень доцільно використовувати в мережах

 

з однією вузловою точкою

 

обчисленні додаткових пунктів засічками

 

триангуляції 2 розряду

75

з кількістю вузлів, що перевищує кількість опорних точок

 

в системі полігонів

Тест 40

80

Приведені ваги – це

 

відношення ваги одного результату до ваги арифметичної середини

80

відношення ваги одного результату до суми ваг

 

відношення ваги арифметичної середини до суми ваг окремих вимірювань

 

відношення кількості кутів до їх суми

 

сума ваг

Тест 41

80

Яку іншу назву має метод полігонів проф. Попова, якій застосовується для урівнювання системи ходів з багатьма вузловими точками?

 

метод середнього вагового

 

метод послідовних наближень

80

метод “червоних чисел”

 

метод “від загального до часткового”

 

метод додаткових пунктів

Тест 42

100

Як перевіряється обчислення поправок на ланки полігону?

 

сума “червоних чисел” по ланках має дорівнювати одиниці

 

сума розподілених на ланки нев’язок має дорівнювати нев’язці в полігоні

 

підсумкові нев’язки по ланках повинні дорівнювати сумарній нев’язці полігону

 

сума розподілених на ланки поправок повинна дорівнювати нев’язці полігону

100

сума розподілених на ланки поправок повинна дорівнювати нев’язці полігону з протилежним знаком

Тест 43

100

Поправка на вузлові кути обчислюється як

 

відношення нев’язки полігону до кількості кутів

 

відношення поправки на ланку до кількості кутів в ній

 

сума поправок, внесених на ходові кути

100

півсума поправок, внесених на ходові кути

 

дорівнює поправкам на ходові кути

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить