Другое

Тести з дисципліни «Методика ви­кладання у вищій школі». Управлінський облік

Тест на тему: Види, форми контролю та функції перевірки результатів навчання.

1. У якій педагогічній тріаді не допущена помилка?

а) мета — завдання - результат;

б) зміст - форми - методи;

в) знання - вміння - навички;

г) мета - засоби - результати.

2. Метою економічної освіти є:

а) виховання свідомих результатів;

б) формування економічних знань;

в) створення підґрунтя та віра у свої сили, які допоможуть вистояти у ринковому середовищі;

г) а, б, в.

3. Базові знання - це:

а) інструменти економічного мислення;

б) результат процесу навчання;

в) теоретичні основи;

г) а, б, в.

4. Технологія розробки навчальної програми передбачає:

а) формулювання мети як довгострокового результату навчання;

б) бажаний результат даного періоду;

в) а, б;

г) сукупність методів навчання.

5. Практичне заняття дозволяє реалізувати:

а) мету, завдання, результат;

б) засвоєння, удосконалення, використання, перевірку знань та вмінь;

в) мету, засоби та результати;

г) а, б.

6. Критерієм професійної підготовки викладача є вміння:

а) знати та передавати набуті знання;

б) визначати мету викладання матеріалу, передбачати взаємозв'язок тем та розділів, визначати обсяг основних знань з кожної теми;

в) використовувати знання відповідно до кваліфікації;

г) бути оціненим колегами та студентами.

7. Умовами ефективного проведення практичного заняття є:

а) якісна самостійна робота студентів;

б) ефективне використання часу, засвоєння матеріалу та наочність;

в) ефективне використання часу, засвоєння матеріалу та ефективний зворотний зв 'язок;

г) база знань, активність.

8. За дидактичними завданнями розрізнять практичні заняття:

а) для закріплення нового матеріалу та інтегровані;

б) міжпредметні, спарені;

в) повторювально-узагальнюючі, закріплення нового матеріалу, перевірки знань;

г) уроки-есе, уроки-конкурси.

9. У структуру методичного забезпечення лекції можуть увійти:

а) календарно-тематичний план;

б) опорний конспект;

в) опорний конспект, пояснення основних економічних питань, моделей, запитання, ситуаційні завдання, рольові вправи, ілюстративний блок;

г) ілюстративний блок, опорний конспект.

тест 10. Найважливіші питання для самоаналізу прочитаної лекції:

а) чи гарно я знаю матеріал;

б) чи гарно я знаю матеріал, чи гарно розкриваю його зміст;

в) чи гарно я знаю матеріал, чи гарно розкриваю його зміст, чи розкриваю на сучасному рівні;

г) чи розкриваю матеріал доступно.

11. Критерії оцінки виступу учасників ділової гри:

а) змістовність, мовлення, аргументованість, швидкість реагування на ситуації, контактність;

б) самопідготовка, активність, масовість;

в) ствердження власної позиції;

г) змістовність і результативність.

12. Етапи вирішення проблемних ситуацій - це відповіді на такі питання:

а) Чому мене вчить гра, які навички я здобув?

б) У чому суть проблеми, що в ній невідоме, до чого треба прагнути, якими відомими способами?

в) Як підготуватися до гри, як розподілити ролі?

г) Якими методами можна вирішити проблему?

13. Чи доцільно доручати студентам колективно аналізувати ситуації, передбачені у діловій грі?

а) так; б) ні; в) деколи; г) ніколи.

14. Фактори, які найбільше заважають організації «мозкового штурму» при проведенні гри:

а) велика кількість пояснень та обґрунтувань;

б) неактивність викладача як особистості;

в) офіційна обстановка, формалізм, пошук «однозначно» правильних рішень;

г) немає правильної відповіді.

15. Методи «мозкової атаки» (МА) класифікуються на:

а) універсальні і мобільні;

б) прямі, зворотні, комбіновані;

в) послідовні, хронологічні;

г) універсальні, специфічні.

16. Правила для учасників «мозкової атаки»:

а) бути відвертим, невимушеним, сміливим;

б) висловлюйте найбільшу кількість ідей, жодної критики та іронії;

в) бути невимушеним, вільно спілкуватися;

г) висловлюйте найбільшу кількість ідей, жодної критики та іронії, бути невимушеним, вільно спілкуватися;

17. Правила для викладачів, які організовують МА:

а) чітко підбирати склад гравців, заохочувати їх;

б) коректно підходити до підбору груп, нікого не критикувати, не жартувати;

в) коректно підходити до підбору груп, нікого не критикувати, не жартувати, стежити за регламентом;

г) коректно підходити до підбору груп, нікого не критикувати, не жартувати, стежити за регламентом, періодично називати найбільшу цифру можливих ідей.

18. Ефективність МА підвищить:

а) неофіційна обстановка та присутність друзів студентів;

б) наявність фонової музики, кави;

в) наявність фонової музики, кави, розташування столів;

г) мотивація навчання.

19. Кому належать слова: «Економіка змінюється із зміною нашого мислення»?

а) Енштейну;

б) Ющенку;

в) Горбачову;

г) меру нашого міста.

Тест на тему: Діагностика якості знань

1 тест. Діагностика в педагогічному процесі - це:

а) виявлення негативних та позитивних сторін навчального процесу;

б) прояснення всіх обставин протікання дидактичного процесу, точніше визначення результатів останнього;

в) «контроль у навчальному процесі».

2. Складові діагностування:

а) контроль, перевірка, оцінювання;

б) контроль, перевірка, оцінювання накопичення статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій, прогнозування подальшого розвитку подій;

в) об'єктивність, систематичність, наглядність.

3. Контроль - це:

а) індикатор якості;

б) виявлення, вимір і оцінка знань, умінь тих, хто навчається;

в) зворотний зв 'язок між викладачем і тим, хто навчається.

4. Оцінка знань - це:

а) співвідношення між фактичним рівнем знань та загальним обсягом цих знань;

б) якісні та кількісні показники роботи студента, які фіксуються в балах, відсотках чи в оцінних судженнях «відмінно», «добре» і т. д.;

в) число, отримане в результаті вимірювань і обрахувань.

5. Принципи діагностування і контролювання успішності студентів:

а) систематичність, неупередженість, безперервність;

б) об'єктивність, гласність;

в) об'єктивність, систематичність, наочність.

6. Об 'єктивність - це:

а) контроль на всіх етапах дидактичного процесу;

б) науково обґрунтований зміст діагностичних тестів, процедур, що дорівнює дружньому відношенню педагога до всіх студентів, точним, адекватним установленим критеріям оцінювання знань, умінь;

в) діагностичні тести, завдання.

7. Принцип систематичності:

а) проведення діагностичного контролювання на всіх етапах дидактичного процесу - від початкового сприйняття до їх практичного застосування;

б) постійне діагностування всіх студентів з першого до останнього дня перебування у ВУЗі;

в) 1, 2.

8. Принцип наочності:

а) логічна послідовність, в якій проводиться навчання;

б) проведення відкритих випробувань усіх, хто навчається, за однаковими критеріями оголошення і мотивації оцінок;

в) оголошення і мотивація оцінок.

9. Рівні засвоєння знань:

а) рівень уявлення, вмінь і навичок;

б) рівень знайомства, рівень відтворення, рівень умінь і навичок, творчий рівень;

в) рівень знайомства, рівень навчання, практичний рівень.

10. Уміння- це:

в) коли дія виконується автоматично;

б) виконання студентом завдання після тривалого попереднього продумування послідовності і способів його виконання;

в) винахідливість і раціональність.

тест*11. Навченість - це:

а) здібності студента застосовувати знання для виконання навчального завдання;

б) одна із суттєвих якостей студента, які відображають його здібність оперувати знаннями і вміннями при рішенні теоретичних та практичних завдань;

в) показник сформованих відношень студентів до навколишнього світу, які реалізуються в їх соціальній діяльності, розумових і практичних діях, при рішенні громадських завдань.

12. Основне завдання контролю, пояснення і з 'ясування змісту матеріалу:

а) перевірити рівень цілей, які досягаються;

б) розподіл студентів за рівнем успішності; «сильні», «середні», «слабкі»;

в) друга відповідь доповнює першу.

13. Перевага педагогічного тестування:

а) об'єктивність контролю, диференційованість оцінки, висока ефективність;

б) можливість легкої перевірки глибинного розуміння предмета;

в) велика група опитуваних, економія часу.

14. Вхідний контроль - це:

а) контроль знань і вмінь студентів на початку вивчення певної дисципліни;

б) контроль знань по закінченню вивчення теми; в) написання контрольної роботи.

15. Поточний контроль - це:

а) контроль знань і вмінь студентів на лекціях, лабораторнопрактичних заняттях;

б) безперервно здійснюване «відстеження» рівня засвоєння знань і вмінь студентами на лекціях, лабораторно-практичних заняттях, своєчасного оформлення звіту по лабораторній роботі, його захист,

швидкості і точності рішення ситуаційних задач;

в) контроль кінцевих знань і вмінь.

16. Граничний контроль - це:

а) контроль умінь і знань студентів по закінченню вивчення теми у вигляді написання контрольної роботи, розрахунково-графічного завдання чи системи завдань у вигляді тестів;

б) складання іспитів;

в) 1, 2.

17. Заключний контроль - це:

а) контроль знань, умінь, навичок;

б) контроль умінь і знань студентів по закінченню вивчення теми у вигляді написання контрольної роботи, розрахунково-графічного завдання чи системи завдань у вигляді тестів;

в) контроль знань, умінь, навиків і якостей, які піддаються критеріально-оцінній процедурі, оформлюються у вигляді заліку чи екзаменаційного тесту по всьому предмету.

18. Відстрочений контроль - це:

а) контроль кінцевих знань і вмінь через певний проміжок часу після вивчення теми, розділу, курсу;

б) контроль остаточних знань і вмінь;

в) контроль знань, умінь, навиків і якостей, які піддаються критеріально - оцінній процедурі, оформлюються у вигляді заліку чи екзаменаційного тесту по всьому предмету.

19. Тест-це:

а) науково обгрунтована робота;

б) науково обгрунтований спосіб вимірювання необхідних якостей і властивостей особистості;

в) математичний аналіз, чітка регламентація навчання.

20. Які основні підходи до інтерпритації текстових балів?

а) нормативно орієнтований, критеріально-орієнтувальний;

б) нормативно-орієнтований, критеріально-орієнтувальний, педагогічний;

в) нормативно-орієнтований, педагогічний.

21*тест. Яка кількість вузлових моментів передбачається при тестуванні в структурі дидактичного прогнозування?

а) 2;   б) 5;   в) 3.

22. «Система взаємопов'язаних задач» - це:

а) форми певного змісту, які дозволяють оцінити завдання;

б) загальна приналежність до однієї і тієї самої навчальної дисципліни;

в) загальна приналежність до однієї і тієї самої навчальної дисципліни, взаємозв'язок, виявлений кореляційним методом, упорядкованість з точки зору трудності.

22. Закрита форма тестових завдань - це:

а) до завдання додаються відповіді, одна з яких правильна;

б) вибір декількох варіантів;

в) твердження з невідомою перемінною.

23. Статистична оцінка якості тесту заключається в:

а) надійності тесту;

б) адекватності методу, який використовується;

в) 1, 2.

24. Надійність якості тесту - це:

а) точність виміру;

б) узгодженість показників, отриманих у одних і тих же студентів, яких тестують;

в) узгодженість показників, отриманих у одних і тих же студентів, яких тестують при повторній перевірці одним і тим же тестом.

25. Нормативно орієнтований підхід до інтерпретації тестових балів дозволяє:

а) порівняти навчальні досягнення окремих студентів один з одним;

б) оцінити, в якій мірі студенти оволоділи необхідним навчальним матеріалом;

в) друга відповідь доповнює першу.

26. Відкрита форма тестових завдань:

а) являє собою твердження з невідомою перемінною;

б) являє собою твердження з невідомою перемінною, яка використовується для перевірки основних понять, законів, фактів;

в) до завдання додаються відповіді, одна з яких правильна.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить